Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Nyrsio (Anableddau Dysgu) BN (Anrhydedd)

Cod UCASB763
CymhwysterBN (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol120 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Noder: Yn flaenorol, cod UCAS y cwrs hwn oedd B761.

Mae’r cyrsiau BN yn raddau sy’n berthnasol i faes penodol sef: Nyrsio Oedolion, Anableddau Dysgu, Iechyd Meddwl a Phlant. Mae’r radd Baglor Nyrsio yn addas i yrfaoedd sy’n golygu gweithio gyda phobl o bob oed sy’n wynebu heriau iechyd neu sy’n byw gydag anableddau dysgu ac sydd angen gofal nyrsio proffesiynol. Mae nyrsio yn cynnig ystod o yrfaoedd diddorol a buddiol mewn gofal iechyd – gellir cael cyngor ar ofynion mynediad a gyrfaoedd yn Gyrfaoedd GIG.

Rydym yn ymwybodol yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd bod y sefyllfa bresenol gyda COVID 19 yn peri pryder i bawb.Yn ogystal â hyn, gwyddwn fod nifer ohonnoch yn teimlo ansicrwydd ynglŷn â sut y byddwch yn cyrraedd amodau eich cynnig yn dilyn penderfyniad y llywodraeth i ganslo arholiadau TGAU a Lefel A yn mis Mai a Mehefin 2020.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd Prifysgol Bangor yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru a’r Llywodraeth Prydeinig , gan UCAS a’r cyrff dyfarnu er mwyn sicrhau na fydd ymgeisiwyr yn colli allan ar y cyfle i ddechrau ar eu astudiaethau nyrsio ym Mhrifysgol Bangor eleni. Mae pob cynnig o lefydd ym Mhrifysgol Bangor yn dal i fod yn eu lle a byddwn yn cysylltu gyda’r rhai ohonnoch sydd wedi cael cynnig gyda gwybodaeth bellach mor fuan ag y bydd ar gael i ni. Yn y cyfamser edrychwch ar wefan Prifysgol Bangor, UCAS a’r cyrff dyfarnu am ddiweddariadau a byddwn yn eich ebostio gyda gwybodaeth bellach mor fuan ac y bydd ar gael i ni.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

Ewch i’n tudalen Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs? i weld y rhai rhesymau y dylech ddewis Bangor am y cwrs hwn 

Cynnwys y Cwrs

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Bydd yn orfodol i chi astudio yn yr Ysgol ac ar leoliadau clinigol mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol a/neu breswyl yng ngogledd Cymru. Mae lleoliadau dan oruchwyliaeth agos yn golygu y gallwch arsylwi gweithwyr proffesiynol yn eu gwaith a chymryd rhan mewn darparu gofal nyrsio yn gynnar yn y cwrs. Cewch eich cefnogi gan diwtor personol sy’n nyrs gofrestredig ac yn aelod o’r staff academaidd a chewch oruchwyliaeth fentora gan nyrs gofrestredig weithredol yn y lleoliad. Caiff gwaith theori ac ymarferol ei asesu drwy aseiniadau, arholiadau, cyflwyniadau ac Asesiad Ymarfer Clinigol Cymru gyfan.

Mae'n ysgol wych i fyfyrwyr gofal iechyd. Mae'n groesawgar a chyfeillgar gyda staff cefnogol gwych

Jade Parsons
BM (Anrhydedd) Bydwreigiaeth

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Gallwch astudio un o’r pedwar maes ymarfer: nyrsio oedolion, nyrsio iechyd meddwl, nyrsio anableddau dysgu neu nyrsio plant. Mae’r cwrs yn seiliedig ar theori ac ymarfer yn gyfartal – treulir 50% ar astudio damcaniaethol a 50% mewn ymarfer clinigol yn datblygu’r cymhwysedd sydd ei angen i gael eich derbyn ar gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Byddwch yn datblygu sgiliau ac ymddygiad, gwerthoedd ac agweddau proffesiynol sy’n ddisgwyliedig gan nyrs er mwyn sicrhau diogelwch pobl o bob oed a’u gofalwyr a’u teuluoedd a’u hamddiffyn. Ceir cyfle i astudio ochr yn ochr â swyddogion gofal iechyd eraill sy’n fyfyrwyr ac mae gan yr Ysgol strategaeth ar gyfer dysgu rhyngbroffesiynol.

O fewn y graddau unigol bydd cyfle i bob maes ddysgu gyda’i gilydd am elfennau generig perthnasol fel anatomeg a ffisioleg, seicoleg, cymdeithaseg, cyfathrebu, y gyfraith a moeseg.

Cysylltwch â'r Ysgol neu edrychwch ar ein tudalennau gwe am ragor o fanylion.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Nyrsio (Anableddau Dysgu).

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Bydd cymhwyso fel nyrs gofrestredig yng Nghymru yn golygu y byddwch yn cofrestru gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Gellir cael gyrfa gyda chyflogwyr mawr, er enghraifft byrddau iechyd GIG, neu sefydliadau llai ac annibynnol yn y sector a all arwain at gyfleoedd mewn arbenigeddau clinigol, rheolaeth, ymchwil neu addysg.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

Mynediad yn 2021: 

Proses Mynediad ar gyfer Cyrsiau Proffesiynol

 • 5 TGAU ar radd C/4 neu’n uwch ac mae’n rhaid eu bod yn cynnwys Saesneg a Mathemateg, mae pwnc gwyddoniaeth yn angenrheidiol ar gyfer radiograffeg ac yn ddymunol ar gyfer rhaglenni Baglor Nyrsio. Gall rhai ymgeiswyr Diploma Mynediad AU gael eu heithrio rhag cyflawni’r gofynion TGAU yn llawn.
 • Rhaid i bob ymgeisydd fodloni ystod o feini prawf mynediad - edrychwch ar Safonau'r NMC. Mae gofynion mynediad y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn cynnwys dangos iechyd da a chymeriad da. Mae’r Ysgol yn ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeisydd gael gwiriad cofnod troseddol a gofynion eraill ar gyfer dangos cymeriad da; bydd y Bwrdd Iechyd lleol yn gyfrifol am osod y gofyniad am iechyd da. Gallwch hefyd gysylltu ag admissions.health@ bangor.ac.uk i gael cyngor/gwybodaeth bellach. Bydd rhaid i ymgeiswyr gyda chymwysterau mynediad hŷn na 5 oed ddangos tystiolaeth o astudiaeth ddiweddar ar lefel briodol.

Gofynion academaidd:

TGAU: Gradd C/4 mewn Iaith Saesneg/Iaith Gymraeg a Mathemateg neu’r hyn sy’n cyfateb mewn Sgiliau Hanfodol Rhifedd a Chyfathrebu, lefel 2. O leiaf O4 o’r Irish Leaving Certificate.

Mae cynnig nodweddiadol yn seiliedig ar isafswm 112 pwynt tariff ar gyfer y rhaglenni Baglor Nyrsio o gymwysterau lefel 3* e.e.:

 • Lefel A a Lefel-Tech
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig a Diploma Technegol Estynedig Caergrawnt: DDM
 • Diploma Bagloriaeth Rhyngwladol
 • Cymhwyster Project Estynedig
 • Mynediad: i gynnwys Rhagoriaeth neu Teilyngdod (lleifaswm o 9 pas)
 • Bagloriaeth Cymru
 • Irish Leaving Certificate: 120 pwynt o fan leiaf 4 pwnc uwch
 • Tystysgrif Lefel 5 FETAC QETI mewn Astudiaethau Nyrsio: Proffil Rhagoriaeth

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷnsy’n cwblhau Diploma Mynediad AU neu sydd â thystiolaeth o astudio diweddar ar Lefel 3 neu’n uwch yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf sy’n cwrdd â’n gofynion mynediad; sylwch nad ydym yn derbyn NVQ Lefel 3 / QCF Lefel 3 fel ffordd o fodloni ein cymwysterau mynediad.

*I gael manylion llawn ewch i’n gwefan ac i weld rhestr lawn o’r cymwysterau lefel 3 a dderbynnir, ewch i www.ucas.com

Mynediad yn 2020:

Disgwylir i ymgeiswyr ddod am gyfweliad os cânt eu rhoi ar y rhestr fer, a chael eu sgrinio ymhellach.

Mae’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn nodi gofynion mynediad cyffredinol ac yn nodi bod rhaid i bob ymgeisydd ddangos eu bod mewn iechyd da ac o gymeriad da. Mae’n ofynnol i bob ymgeisydd cael gwiriad cofnod troseddol (DBS) a gofynion eraill a gaiff eu hasesu drwy sgrinio iechyd galwedigaethol.

Gofynion academaidd:

TGAU: gradd C/4 Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith a Mathemateg

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3*

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, City & Guilds, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

This is a commissioned programme and students that begin by April 2021 will have their fees paid by NHS Wales. Living cost contributions may be available. Please look at this website for further information.

Mandatory Costs:

DBS checks for all Bachelor of Nursing Fields of study, Midwifery and Radiography BSc.  

Registration on completion of study with NMC/HCPC.

Necessarily Incurred Costs:

Subscription to Union membership eg RCN or Unison to provided insurance indemnity and support.

Students will need to purchase printing credits for their personal use.

Students are expected to fund their own travel to clinical placements with funding available to cover travel costs to placement which exceed the cost/mileage of travel to theoretical base (means tested/bursary).

Students will be expected to pay for any additional uniforms if they require them.

Optional Costs:

Graduation gown.

Cost to conferences is covered if study leave is authorised.

Costs to celebration events is covered if student is asked to attend.

Notes:

All assignments are submitted electronically. The printing and binding of dissertations and thesis applies only to Post Graduate students.

Sut i Ymgeisio

Interview and selection for BN Nursing

All applicants will be required to attend a group interview, after which candidates will be notified if they have been shortlisted and further information will be required before final acceptance onto the course can be granted. Please visit the interview and selection for BN Nursing page to find out more.

Unfortunately as this course is funded by the NHS and students have to have placements in the local NHS Health Board we are unable to accept applications from overseas (Non EU) students.

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Gwyddorau Gofal Iechyd
Ffôn: 01248 383134
e-bost: gwyddoraugofaliechyd@bangor.ac.uk

www.bangor.ac.uk/gwyddoraugofaliechyd

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf