Health and Society BSc (Hons)

* Cwrs newydd, yn ymodol ar gael ei ddilysu

Cod UCASL431
CymhwysterBSc (Hons)
Hyd3 blwyddyn
Cynnig nodweddiadol96 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

The BSc Health and Society degree is designed to provide students with the opportunity to study how a range of health conditions are experienced, at population and individual levels. The focus is on understanding why and how health services work in the way that they do, by studying models of care and delivery and whether they meet the needs of the population. Students will develop an understanding of the nature of discrimination and inequality in society, with regards to health and wellbeing, and then study the role of social, political, economic, legal and cultural factors in creating and maintaining health inequalities.

This programme will be of particular interest for students considering careers in public health, social services, healthcare, or postgraduate routes into nursing, midwifery, occupational therapy and other health professions. The School of Health Sciences provides a rich blend of research into health topics, viewing these from the perspectives of vulnerable groups, such as individuals with chronic conditions, offenders, homeless individuals, young people and migrant populations. This means the programme is both varied and deep, and undergraduates benefit from the range of research carried out by our staff, as well as the diversity of practice and experience that the School contains.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

We aim to provide a friendly and informal learning environment and the University has a long and established reputation for excellent student support. The degree structure is flexible enough to offer a range of specialisms and a breadth of choice across the School of Health Sciences programmes. The degree is taught by experts in the subject who aim to be innovative and to meet the needs of modern undergraduates. The first year's programme is designed to build your confidence, whatever your background, and to develop pre-existing knowledge and experience. School-leavers, mature students and other non-traditional applicants will study and learn together in a cohesive, energetic, thought-provoking and respectful learning environment.

Cynnwys y Cwrs

We use a variety of learning approaches, and, as well as the development of personal skills, we emphasise the development of practical skills in observation, interpretation, information processing and presentation, all of which will be valued by health sector employers as well as those working in social and support professions.

Teaching and learning activities include: lectures, seminars, group workshop discussions, online blogs and reflective diaries, presentations, and assessment methods are predominantly essays, non-scientific reports, exams, reflective work, dissertation/project, oral presentations.

Mae'n ysgol wych i fyfyrwyr gofal iechyd. Mae'n groesawgar a chyfeillgar gyda staff cefnogol gwych

Jade Parsons
BM (Anrhydedd) Bydwreigiaeth

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Year 1

Year 1 consists of 120 credits of Compulsory modules, as follows:

 • Health & Welfare Issues
 • Doing Social Research
 • Social Science Perspectives
 • Health & Society
 • Behaviour & Health
 • The Human Body

Year 2 

Year 2 consists of 100 credits of Compulsory modules, as follows, and a 20-credit Optional module from a selection specified or approved by the School, subject to timetabling restraints:

 • Comparative Health & Welfare
 • Sociology of Health
 • World Poverty & Inequality
 • Interpreting Health & Social Care
 • Biology of Disease

Options include topics such as social work and social services, work-based/placement study, gender, health policies and frameworks, professional practice, ageing and wellbeing.

Year 3 

Year 3 consists of 60 credits of Compulsory modules, as follows, and 60 credits of Optional modules – 20 credits from a selection of general topics in the School and other Schools, and 40 credits from specialist School pathway areas in Public Health, Leadership or Social Care. 

 • Mental Health & Society
 • Dissertation (Independent Project – 40 credits)

Options include topics such as Epidemiology, Health Economics, Global Health, Health Policy etc.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

The BSc Health and Society programme will develop graduates with a critical understanding of the social, behavioural and biological factors that shape health, wellbeing and social care. In preparation for employment, students will develop transferable skills such as project planning and organisation, teamwork, and leadership skills in addition to being draw on research evidence relevant to health and well-being from a range of disciplines. The degree will also allow students to specialise in an area of interest, with option clusters available in public health, leadership and social care, as well as benefit from gaining work experience, locally, nationally or internationally.

The ability to learn independently and keep up-to-date in the ever-changing policy and practice contexts of health and social care is vital to continuing professional development for those employed in, or aspiring to, healthcare and social support roles. In conjunction with the School’s employability lead, students will also develop their verbal and written communication and problem-solving skills, both of which are essential within human services work in any organisation.

Careers and areas of employment typically include nursing and allied health professions, social work, health service management, care provision, public information, research and evaluation of health and social care services, local government, third sector care and support organisations, and public health.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

For 2020 entry:

Typical offer is based on a minimum 96 tariff points from a Level 3 qualification* e.g.

 • A Levels
 • BTEC National/Extended Diploma and Cambridge Technical Extended Diploma
 • International Baccalaureate Diploma
 • Access: Pass Access to Higher Education Diploma
 • Irish Leaving Certificate: 96 points from a minimum of 4 Higher Subjects 
 • NCFE CACHE Level 3 Extended Diploma 
 • Welsh Baccalaureate

International Candidates: school leaving qualifications and college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements), details at: www.bangor.ac.uk/international/applying/entryrequirements

We also welcome applications from mature applicants.

*For full details go to our website and for a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

There are no additional course costs associated with the programme. Students may be invited on extra-curricular trips or research events and the costs of these would normally be shared between School and students where not compulsory or essential to the programme of study.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau

Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs.

Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’. Y dyddiad cau ar gyfer Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth ydy 15 Hydref.

Ar gyfer pob cwrs arall y dyddiad cau ydy 15 Ionawr.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Health Sciences
E-mail: health@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/health-sciences

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’.

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf