Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwaith Cymdeithasol MA

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Gwaith Cymdeithasol
 • Cymhwyster: MA
 • Hyd: 2 flynedd, llawn amser

Trosolwg

Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad hir o gynnig addysg gwaith cymdeithasol. Pwrpas sylfaenol y rhaglenni yma yw i baratoi myfyrwyr i allu cymryd swyddi gweithwyr cymdeithasol proffesiynol o fewn y gweithlu gwaith cymdeithasol. Er mwyn cyflawni hyn, mae’r rhaglen astudio ddwy flynedd yn cynnwys modiwlau academaidd a lleiafswm o 200 diwrnod o ymarfer wedi ei asesu dros y dwy flynedd. Mae’n rhaid i’r rhaglen fodloni gofynion ‘Fframwaith ar gyfer y Gradd Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru’ Gofal Cymdeithasol Cymru (2012), a bydd cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn cymhwyso myfyrwyr i gofrestru fel gweithiwyr cymdeithasol proffesiynol.

Cynllunnir y modiwlau a’r cyfleodd dysgu ymarfer i ddarparu myfyrwyr gyda’r wybodaeth, sgiliau a gwerthoedd angenrheidiol i’w paratoi ar gyfer ymarfer fel gweithwyr cymdeithasol cymwysedig. Bydd y modiwlau yn seiliedig ar Feincnodau Gwaith Cymdeithasol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA 2016) a’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer gwaith cymdeithasol (Gofal Cymdeithasol Cymru 2012).

Nodweddion allweddol

 • Amserlen dysgu wedi ei chywasgu i 2-3 diwrnod yr wythnos
 • Lefel uchel o gefnogaeth
 • Lleoliadau ymarfer wedi eu trefnu ar eich cyfer
 • Swyddi ar gael ar ddiwedd y cwrs yn cychwyn o oddeutu £25,000 – 30,000 y flwyddyn

Er mwyn gallu cyflwyno rhaglen o’r natur yma, yr ydym yn gweithio’n agos gydag awdurdodau Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy, sydd yn darparu lleoliadau i’n myfyrwyr. Mae’n partneriaid yn gofyn i’r myfyrwyr maen’r yn eu gwesteio feddu ar sgiliau dwyieithog Cymraeg a Saesneg. Daw’r gofyniad hwn er mwyn diwallu anghenion eu cymunedau ac i gydymffurfio â'r hawl i wasanaeth Cymraeg o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011. Mae hyn yn golygu eich bod efo'r gallu i ddilyn darlithoedd sydd yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda sleidiau dwyieithog yn gefndir, a’r gallu i sgwrsio’n rhwydd a naturiol hefo unigolion dwyieithiog. Nid ydym yn golygu fod rhaid siarad Cymraeg “perffaith” (os oes y ffasiwn beth yn bod!). Hefyd, mae ein myfyrwyr yn gallu cyflwyno eu hasesiadau yn eu dewis iaith. 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am le ar y rhaglen, ond ddim yn siŵr os yw eich Cymraeg yn 'ddigon da', dewch i siarad hefo ni. Gallwn helpu i asesu eich sgiliau a sicrhau nad ydych yn colli allan os yw eich sgiliau yn ddigon da, neu ganfod a allech gael budd o rywfaint o gymorth i adeiladu ar eich sgiliau presennol.

Mae'r Brifysgol wedi bod yn archwilio'r posibilrwydd o sefydlu partneriaeth pellach gydag awdurdodau lleol eraill, fel y gallwn barhau i gynnig llwybr cyfrwng Saesneg ar y MA Gwaith Cymdeithasol. Fodd bynnag, nid ydym mewn sefyllfa i warantu y byddai lleoliadau ar gael ar gyfer myfyrwyr sydd ddim yn siaradwyr Cymraeg.

Yn anffodus ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol ar gyfer y cwrs hwn.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Strwythur y Cwrs

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfrwng amrywiaeth eang o ddulliau addysgu a chyfleoedd dysgu. Bydd hyn yn cynnwys cymryd rhan mewn darlithoedd, seminarau, gwaith grŵp, chwarae rhan a phojectau dysgu hunan gyfarwyddol myfyrwyr. Mae cyfleoedd dysgu ymarfer yn yn galluogi myfyrwyr i ddysgu gydag ymarferwyr medrus a phrofiadol mewn amgylchedd dysgu strwythuredig a chefnogol.

Blwyddyn 1:

 • Sylfaen Gwybodaeth a Sgiliau ar gyfer Gwaith Cymdeithasol
 • Polisi Cymdeithasol ar gyfer Ymarfer Gwaith Cymdeithasol
 • Y Cwrs Bywyd
 • Gwerthoedd a Moeseg ar gyfer Ymarfer Gwaith Cymdeithasol
 • Y Gyfraith ar gyfer Gwaith Cymdeithasol 1
 • Y Broses Ymchwil
 • Lleoliad Ymarfer 1 (100 diwrnod)
 • Yr Adolygiad Llenyddiaeth

 Blwyddyn 2:

 • Gwaith Cymdeithasol gydag Oedolion
 • Gwaith Cymdeithasol gyda Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
 • Y Gyfraith ar gyfer Gwaith Cymdeithasol 2
 • Lleoliad Ymarfer (100 diwrnod)
 • Traethawd Hir Gwaith Cymdeithasol

Traethawd Hir: Mae’r traethawd hir yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wneud ymchwil unigol sydd ar raddfa fechan, ond arwyddocaol, dan oruchwyliaeth oruchwyliwr ymchwil. Mae myfyrwyr yn adnabod cwestiwn ymchwil, yn casglu a dadansoddi data sy’n ymwneud a’r cwestiwn ymchwil, gan ddefnyddio fframwaith dadansoddol priodol. Maent yn mynd i’r afael a’r cwestiwn ymchwil wedyn yng ngoleuni eu canfyddiadau. Cyflwynir yr ymchwil ar ffurf traethawd hir heb fod yn fwy na 20,000 o eiriau, gan ddefnyddio’r confensiynau arferol.

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

 • Dosbarthiad gradd 2.2 neu uwch
 • Isafswm o dri mis (CLlA) o brofiad gofal cymdeithasol perthnasol neu brofiad cyfatebol
 • O leiaf gradd C neu gyfwerth TGAU Mathemateg a Cymraeg/Saesneg iaith gyntaf,.
 • Mae cynnig o le ar y cwrs yn seiliedig ar gyfweliad wyneb-yn-wyneb llwyddiannus i ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf derbyn

Mae’n ofynnol bod pob myfyriwr a dderbynnir ar y rhaglen yn llwyddo i gael cliriad uwch gan y DBS, a'u bod yn gallu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Sut i Ymgeisio

 

Sut i ymgeisio

Gallwch wneud cais eich hunain gyda cymorth ein Nodiadau Canllaw ar ymgeisio ar-lein. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen rhain cyn i chi wneud cais ar-lein.

 Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Ffurflen  Derbyniadau Ar-lein.

 Angen cymorth i wneud cais?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â: Ceisiadau Gwaith Cymdeithasol drwy ebostio social.work.applications@bangor.ac.uk neu’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig drwy ebostio postgraduate@bangor.ac.uk neu ffonio 01248 383717.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Ar ol graddio bydd cyfleoedd i gymryd swyddi mewn amrywiaeth eang o leoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol, gan weithio’n aml gyda gweithwyr proffesiynol eraill o fewn timau amlddisgyblaethol. Mae ein cysylltiadau â chyflogwyr wedi golygu mewn rhai blynyddoedd bod pob un o'n graddedigion wedi cael swydd cyn graddio. Ar hyn o bryd, y cyflog cychwynol ar gyfer swyddi o'r math yma yw rhwng £25k-£30k. Yn ogystal â lleoliadau gwaith cymdeithasol statudol, megis timau plant a theuluoedd, timau anableddau dysgu, timau pobl hŷn a thimau iechyd meddwl cymunedol, gall gweithwyr cymdeithasol gael eu cyflogi mewn ysbytai, mewn projectau datblygu cymunedol, neu gyda sefydliadau anstatudol – efallai’n rhoi cymorth i ffoaduriaid neu geiswyr lloches, neu’n gweithio gyda rhieni ifanc sydd angen cefnogaeth. 

Partneriaeth gyda Chyflogwyr

Mae’r Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy i ddatblygu, cyflwyno a rheoli’r rhaglen Gwaith Cymdeithasol hon. Mae awdurdodau lleol sy’n bartneriaid yn ymwneud a recriwtio, dewis myfyrwyr, cyfrannu at ddysgu ac asesu myfyrwyr. Mae’n prif bartneriaid hefyd yn darparu cyfleoedd dysgu ymarfer, ynghyd ag asiantaethau cyflogi eraill, gan sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth gref o ymarfer gwaith cymdeithasol yng Ngogledd Cymru, ochr yn ochr a’u datblygiad academaidd. Mae hyn hefyd yn gyfle i adnabod gweithlu’r dyfodol. Yr ydym hefyd yn gweithio gyda gofalwyr a rhai sydd yn defnyddio gwasanaethau cymdeithasol o ran elfennau recriwtio, asesu a rheoli o fewn y rhaglen. 

Ariannu

Ariannu

Yn arferol, bydd myfyrwyr sydd a’u cyfeiriad cartref yng Nghymru yn gymwys o gefnogaeth cyllido drwy Gofal Cymdeithasol Cymru. Enwebir myfyrwyr ar gyfer bwrsariaethau drwy'r brifysgol unwaith y cynigir lle iddynt, os oes bwrsariaeth ar gael. Mae nifer y bwrsariaethau sydd ar gael ychydig yn llai na'r nifer o leoedd, felly mae’n bosib y bydd ymgeiswyr hwyr yn llai tebygol o gael eu henwebu ar gyfer bwrsariaeth.

Mae’r cyllid sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio’r MA Gwaith Cymdeithasol ar hyn o bryd fel a ganlyn:

 • £6,640 bwrsariaeth incwm heb ei asesu (hyd at ddwy flynedd); a
 • Lwfans Cyfle Dysgu Ymarfer o £7.50 i bod diwrnod dysgu ymarfer.

Dylai myfyrwyr o rannau eraill o’r DU gysylltu gyda’u corff rheoleiddio perthnasol am wybodaeth ar gyfer posibiliadau cyllido:

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Ms Lynda Jones, Gweinyddwr Gwaith Cymdeithasol neu Mrs Fiona Macdonald, Tiwtor Derbyn 
Ffôn: 01248 382127    
E-bost: gwaithcymdeithasol@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/so

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig:
E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf