Ysgoloriaethau, Efrydiaethau a Bwrsariaethau

Prosiect Penrhyn: Efrydiaeth PhD 3 blynedd ar hanes cymdeithasol a gwleidyddol gogledd orllewin Cymru, c.1860-1980

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am efrydiaeth PhD tair blynedd fydd yn canolbwyntio ar effaith a dylanwad ystâd y Penrhyn ar hunaniaeth gymdeithasol a gwleidyddol gogledd orllewin Cymru yn ystod y cyfnod c.1860-1980. Noddir yr efrydiaeth unigryw hon gan Gwmni’r Brethynwyr ac mae'n cynnwys tâl cynnal gwerth am dair blynedd, yn ogystal â chost y ffioedd dysgu a chyllid i fynd i gynhadledd ryngwladol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16 Hydref 2017

Mwy o wybodaeth ar gael yma.

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2017/18

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2017/18.

Gwerth: Bydd yr eithrio rhag talu ffioedd ar gael am dair blynedd i bob myfyriwr.

Pynciau a ystyrir: Ymhlith themâu ymchwil allweddol y Coleg a weithredir ar y cyd mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil ar sail ymarfer, ieithyddiaeth gwybyddol, economïau digidol, cerddoriaeth cynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor 2017/18

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mwy o wybodaeth.

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2016/17

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2016/17.

Gwerth: Bydd yr eithrio rhag talu ffioedd ar gael am dair blynedd i bob myfyriwr.

Pynciau ystywryd: Mae wyth lle ar draws y coleg ar hyn o bryd a bydd myfyrwyr a'u darpar oruchwylwyr yn gwneud cais am leoedd i'r coleg. Mae ymchwil yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn rhychwantu ystod eang o ddisgyblaethau, ac yn cyfuno arbenigedd ar draws meysydd mewn sawl achos. Ymhlith themâu ymchwil allweddol y Coleg a weithredir ar y cyd mae dwyieithrwydd a chyfieithu diwylliannol, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil ar sail ymarfer, economïau digidol, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.

Dyddiad cau: Dydd Mercher, 31 Awst 2016

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Efrydiaeth Ddoethurol Parry Williams mewn Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn gwahodd ceisiadau ar gyfer Efrydiaeth Ddoethurol Parry Williams mewn Cerddoriaeth.

Gwerth: bwrsariaeth o £10,000 y flwyddyn am gyfnod o 3 blynedd.

Pynciau ystyriwyd: mewn unrhyw faes o fewn cerddoriaeth, ond yn enwedig ar gyfer prosiectau doethurol sydd o fewn meysydd diddordebau’r staff (gan gynnwys cerddoreg, cyfansoddi, cyfansoddi electroacwstig, celfyddydau sonig a pherfformio). Mae croeso arbennig i geisiadau gan fyfyrwyr sy’n gweithio ym meysydd arbenigol David Parry Williams ei hun: Cerddoriaeth Gymreig a chyfansoddi.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 05 Awst 2016

Mwy o wybodaeth ar gael yma.

Cynllun Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Am fwy o wybodaeth am y cynllun Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol cliciwch yma
Dyddiad cau: Gorffennaf 11eg
Gwerth: £3,000

Disgownt teyrngarwch i raddedigion sy’n gwneud gradd Meistr 2018

Bydd graddedigion y DU/UE 2018 sy’n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar ffioedd dysgu cyrsiau Meistr sy’n gymwys. Mwy o wybodaeth

Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg: Defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ysgoloriaeth ymchwil PhD ym maes Seicoleg Newid Ymddygiad a Chynllunio Iaith. Cyllidir yr ysgoloriaeth hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mwy o wybodaeth...

Bwrsariaeth Postgrad Solutions

Mae Postgrad Solutions Cyf yn cynnig tri-ar-ddeg Bwrsariaeth ôl-radd, werth £500 yr un. Mwy o wybodaeth...

Bwrsariaeth Mynediad ôl-raddedig

Gall myfyrwyr fod yn gymwys i dderbyn Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd os oeddent, fel israddedigion yn 2016/17, yn derbyn un o’r canlynol neu’n ddi-waith cyn mynd i’r brifysgol:

  • Grant Dysgu Llywodraeth Cymru / Grant Cynhaliaeth
  • Bwrsariaeth Cyfle
  • Bwrsariaeth Foyer
  • Bwrsariaeth i Bobl sy’n Gadael Gofal
  • Lwfans ceisio gwaith / Cymhorthdal Incwm

Rhaid i fyfyrwyr allu dangos tystiolaeth eu bod wedi derbyn y grantiau, bwrsariaethau neu fudd-daliadau hyn.

Dyfernir bwrsariaeth o hyd at £500 i fyfyriwr a oedd yn derbyn y grant mwyaf posib pan oeddent yn israddedigion neu roeddent yn ddi-waith.

Dyfernir £250 os oeddent yn derbyn grant rhannol pan oeddent yn israddedigion.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Uned Cymorth Ariannol.

Bwrsariaethau Ehangu Mynediad ôl-radd

Mae’r bwrsariaethau yma wedi eu hanelu’n benodol at ehangu mynediad i gyrsiau Meistr ôl-radd llawn a rhan-amser. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.

Ysgoloriaeth ‘Merched mewn gwyddoniaeth’ 2015/16

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaeth Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy’n ferched i barhau gyda’u hastudiaethau. Mae’r ysgoloriaeth hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig yn un o’r colegau canlynol: Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a Gwyddorau Naturiol.

Beth mae’n ei gynnwys?

Telir ffioedd dysgu am gwrs meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw’n astudio’n rhan amser. Gwerth y fwrsariaeth am 2015–16 fydd £8,000.

Am fwy o fanylion ewch i’r tudalen Athena SWAN y Brifysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy dydd Gwener y 5ed o Fehefin. Danfonwch ceisiadau i Lindsey Graham.

Addysgedau AALl

Fel rheol nid yw awdurdodau lleol yn cynnig cefnogaeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig, ond mae rhai yn rhoi ystyriaeth i rai cyrsiau penodol, fel cyrsiau TAR.

Mae’n eithaf peth i gysylltu â’ch awdurdod addysg lleol yn gynnar yn y flwyddyn i holi beth a fyddent yn ei gyllido. Byddai gennych fwy o siawns i gael cyllid os yw eich cwrs yn un galwedigaethol ond bydd rhaid i chi gyflwyno achos cryf i gael addysged.

Cysylltiadau Defnyddiol

Efallai y bydd y cysylltiadau yma yn ddefnyddiol i chi ymchwilio sut i gael cyllid ar gyfer eich cwrs:

Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Gweler y dudalen Saesneg am y wybodaeth diweddaraf ynglyn a'r ysgoloriaethau sydd ar gael yn yr Ysgol.

Ysgoloriaethau Merched Mewn Gwyddoniaeth 2017/18

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil yn y colegau canlynol: Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Gwyddorau Naturiol. Bydd un ysgoloriaeth ar gael ym mhob Coleg.

Beth mae'n ei gynnwys?

Telir ffioedd dysgu am gwrs Meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw'n astudio'n rhan amser

Ewch i dudalennau Athena SWAN Y Brifsygol am fwy o wybodaeth.

Dyddiad cau ceisiadau ydi dydd Gwener 16eg Mehefin 2017. Dylid danfon ceisiadau i sylw Lindsey Graham.

 

 

 

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2017/18

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2017/18.

Gwerth: Bydd yr eithrio rhag talu ffioedd ar gael am dair blynedd i bob myfyriwr.

Pynciau a ystyrir: Ymhlith themâu ymchwil allweddol y Coleg a weithredir ar y cyd mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil ar sail ymarfer, ieithyddiaeth gwybyddol, economïau digidol, cerddoriaeth cynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

 

Cerddoriaeth

Bwrsariaethau Ôl-radd yr Ysgol Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn cynnig ychydig o Fwrsariaethau, gan yr Ysgol ei hun ac o ffynonellau allanol, ar gyfer myfyrwyr ym mhob maes ôl-radd, ac maent yn agored i fyfyrwyr o’r DU, yr EU ac o wledydd tramor eraill. Yn gyffredinol, mae gwerth y rhain yn amrywio i hyd at ryw £1,000, er bod rhai yn uwch na hynny. Mae angen cystadlu ar eu cyfer. I wneud cais am fwrsariaeth, dylech anfon llythyr gyda’ch cais, yn nodi yr hoffech gael eich ystyried. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd wedi ceisio cyllid o ffynonellau eraill (hyd yn oed yn aflwyddiannus), ac efallai y gofynnir ichi roi tystiolaeth o hyn (er enghraifft, llythyrau gwrthod) cyn ichi gael bwrsariaeth.

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2017/18

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2017/18.

Gwerth: Bydd yr eithrio rhag talu ffioedd ar gael am dair blynedd i bob myfyriwr.

Pynciau a ystyrir: Ymhlith themâu ymchwil allweddol y Coleg a weithredir ar y cyd mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil ar sail ymarfer, ieithyddiaeth gwybyddol, economïau digidol, cerddoriaeth cynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Efrydiaeth Ddoethurol Parry Williams mewn Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn gwahodd ceisiadau ar gyfer Efrydiaeth Ddoethurol Parry Williams mewn Cerddoriaeth.

Gwerth: bwrsariaeth o £10,000 y flwyddyn am gyfnod o 3 blynedd.

Pynciau ystyriwyd: mewn unrhyw faes o fewn cerddoriaeth, ond yn enwedig ar gyfer prosiectau doethurol sydd o fewn meysydd diddordebau’r staff (gan gynnwys cerddoreg, cyfansoddi, cyfansoddi electroacwstig, celfyddydau sonig a pherfformio). Mae croeso arbennig i geisiadau gan fyfyrwyr sy’n gweithio ym meysydd arbenigol David Parry Williams ei hun: Cerddoriaeth Gymreig a chyfansoddi.

Mae'r dyddiad cau wedi mynd heibio, ond cysylltwch am fwy o wybodaeth am ysgoloriaethau eraill.

Ysgoloriaeth Ddoethurol Parry Williams

Mae’r ysgoloriaeth hon wedi’i henwi ar ôl David Parry Williams (1900-1996), Pennaeth cyntaf yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mangor, trwy rodd gael gan ei ferch, y ddiweddar Ann Lloyd Jones. Ers mwy na degawd bellach, mae cronfa Parry Williams wedi cynnal myfyrwyr is-raddedig ac ôl-raddedig mewn Cerddoriaeth.

Dyfernir sawl bwrsariaeth gymharol fach, o £1,000-2,000, yn flynyddol, a phob rhyw 3 blynedd, hysbysebir ysgoloriaeth PhD (£7,500 y.f.).

Grantiau Ôl-radd o fewn Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Efallai bydd gan goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau nifer o grantiau ôl-radd i’w cynnig i ôl-raddedigion, er mwyn eu helpu i gyllido eu hastudiaethau.  Am fwy o fanylion , ewch i’r dudalen Ysgoloriaethau ac Efrydiaethau ar wefan ganolog Prifysgol Bangor.

Bwrsariaethau Teithio Doethurol/ MPhil gan Ysgol Graddedigion CCD

Gall myfyrwyr ôl-raddedig MPhil a PhD yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau fod â hawl i wneud cais am fwrsariaeth deithio tra byddant yn gofrestredig, er mwyn mynd i gynhadledd academaidd neu ymweld ag archif/ llyfrgell academaidd berthnasol.
Asesir pob cais ar ei deilyngdod ei hun, ac ni fydd cyfanswm y fwrsariaeth/ bwrsariaethau a ddyfernir i unrhyw fyfyriwr ôl-raddedig unigol yn uwch na £150 o fewn unrhyw flwyddyn academaidd. Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau at weinyddwr y Coleg dros faterion ôl-radd.

Mathau eraill o gyllid

Mae gan yr Ysgol Cerddoriaeth hanes gwych o ran cael cyllid ar gyfer myfyrwyr ymchwil. Dros y blynyddoedd, rydym wedi ennill nifer o grantiau ar gyfer projectau ymchwil cydweithredol â phartneriaid allanol (cwmnïau, diwydiannau, cymdeithasau a cherddorfeydd) trwy KTP (Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth) a KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth).
Gall y Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedigion roi gwybodaeth ichi ynglŷn â’r rhain, ac am bosibiliadau eraill o ran cyllido.

Cyfrifiadureg

Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor 2017/18

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mwy o wybodaeth.

Cymraeg

Ysgoloriaeth Park-Jones

Drwy haelioni Ymddiriedolwyr Cronfa Park-Jones, cynigir ysgoloriaeth yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor i astudio ar gyfer PhD.

Gwerth: Cynigir cyfanswm o £11,000 y flwyddyn am dair blynedd yn llawn-amser (caniateir hefyd geisiadau rhan-amser) i dalu ffioedd y cwrs a chyfrannu at gostau cynhaliaeth.

Gwahoddir ymgeiswyr i gyflwyno cais i astudio ar gyfer doethuriaeth yn unrhyw un o’r meysydd sy’n berthnasol i’r ysgol academaidd hon gan gynnwys iaith a llenyddiaeth Gymraeg ar hyd yr oesoedd, beirniadaeth lenyddol ac ysgrifennu creadigol.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 28 Gorffennaf 2017

Mwy o wybodaeth...

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2017/18

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2017/18.

Gwerth: Bydd yr eithrio rhag talu ffioedd ar gael am dair blynedd i bob myfyriwr.

Pynciau a ystyrir: Ymhlith themâu ymchwil allweddol y Coleg a weithredir ar y cyd mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil ar sail ymarfer, ieithyddiaeth gwybyddol, economïau digidol, cerddoriaeth cynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

 

Gwyddorau Biolegol

Efrydiaethau wedi eu hariannu

Efrydiaeth PhD ar gael

‘The role of DOM character in Carbonaceous & Nitrogenous Disinfection ByProduct formation in water supplies’, i ddechrau 1/10/14.

Ysgoloriaethau Merched Mewn Gwyddoniaeth 2017/18

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil yn y colegau canlynol: Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Gwyddorau Naturiol. Bydd un ysgoloriaeth ar gael ym mhob Coleg.

Beth mae'n ei gynnwys?

Telir ffioedd dysgu am gwrs Meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw'n astudio'n rhan amser

Ewch i dudalennau Athena SWAN Y Brifsygol am fwy o wybodaeth.

Dyddiad cau ceisiadau ydi dydd Gwener 16eg Mehefin 2017. Dylid danfon ceisiadau i sylw Lindsey Graham.

Gwyddorau Cymdeithas

Bwrsariaethau MA a PhD

Mae’r Ysgol yn adolygu ei pholisi bwrsari ar hyn o bryd. Caiff manylion eu cyhoeddi yn fuan.

 

 

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Mae'r Ysgol/Brifysgol yn cynnig y gwobrau canlynol i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i astudio ar unrhyw raglen ôl-radd hyfforddedig:

Ymgeiswyr UE/Cartref

Ysgoloriaethau Merched Mewn Gwyddoniaeth 2017/18

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil yn y colegau canlynol: Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Gwyddorau Naturiol. Bydd un ysgoloriaeth ar gael ym mhob Coleg.

Beth mae'n ei gynnwys?

Telir ffioedd dysgu am gwrs Meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw'n astudio'n rhan amser

Ewch i dudalennau Athena SWAN Y Brifsygol am fwy o wybodaeth.

Dyddiad cau ceisiadau ydi dydd Gwener 16eg Mehefin 2017. Dylid danfon ceisiadau i sylw Lindsey Graham.

Cyllid Dosbarth Cyntaf – Grant Ragoriaeth (Myfyrwyr Cartref/UE yn unig)  

Bydd yr Ysgol yn gwobrwyo rhagoriaeth academaidd pan fydd myfyrwyr yn dechrau.  Rhoddir gostyngiad o £1,000 yn y ffioedd i fyfyrwyr Cartref/UE sy’n talu eu hunain ac sydd wedi cael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf (neu gyfwerth).  

Proses Ymgeisio – Ni fydd angen i fyfyrwyr ymgeisio am y grant hon.  Fodd bynnag, er mwyn i fyfyrwyr fod yn sicr o gael Grant Ragoriaeth, mae’n rhaid i ni dderbyn cais ar gyfer cwrs ôl-radd hyfforddedig erbyn 28 Mehefin 2013.  Bydd y Gofrestrfa Academaidd/Derbyniadau yn gwneud hyn yn rhan o’r cynnig.

Os bydd myfyriwr yn llwyddo i gael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, bydd yn cael anfoneb am y ffi namyn y gostyngiad o £1,000.  Rhaid i ymgeiswyr roi gwybod i’r Gofrestrfa Academaidd/Derbyniadau am ganlyniadau a gadarnhawyd erbyn 1 Awst 2013 fan bellaf.

Grant Alumni (Graddedigion Prifysgol Bangor yn unig)  

Bydd yr Ysgol yn rhoi gostyngiad o £500 yn y ffi i holl gyn fyfyrwyr o Brifysgol Bangor sy’n talu eu hunain.  Rhoddir y grant hon i fyfyrwyr sy’n graddio gyda gradd anrhydedd 2(i)* fan leiaf mewn cwrs cysylltiedig ac sy’n cofrestru ar raglen ôl-radd hyfforddedig yr un flwyddyn ag y byddant yn cwblhau eu rhaglen israddedig.  

*DS – Bydd alumni PB sy’n cael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf hefyd yn cael gostyngiad o £1,500 I GYD.

Proses Ymgeisio Ni fydd angen i fyfyrwyr ymgeisio am y grant hon.  Fodd bynnag, er mwyn i fyfyrwyr fod yn sicr o gael Grant Alumni, mae’n rhaid i ni dderbyn cais ar gyfer cwrs ôl-radd hyfforddedig erbyn 28 Mehefin 2013.  Bydd y Gofrestrfa Academaidd/Derbyniadau yn gwneud hyn yn rhan o’r cynnig.  

Ymgeiswyr Rhyngwladol (myfyrwyr o’r tu allan i’r UE yn unig)  

Mae Canolfan Addysg Ryngwladol Prifysgol Bangor yn cynnig ystod o ysgoloriaethau (£500, £1,000, £2,000 a £5,000) i ymgeiswyr rhyngwladol (o’r tu allan i’r UE) sy’n talu eu hunain.  Ewch i we-dudalennau’r Ganolfan Addysg Ryngwladol i gael gwybodaeth bellach.  

Cynorthwywyr Graddedig

Gall holl ymgeiswyr ôl-radd hyfforddedig (Cartref/UE/Rhyngwladol, llawn-amser a rhan-amser) wneud cais i ddod yn Gynorthwywyr Graddedig. Mae Cynorthwywyr Graddedig yn gweithio gyda staff academaidd am hyd at 60 awr bob blwyddyn academaidd mewn amrywiaeth o weithgareddau addysgu, dysgu ac asesu i gefnogi dysgu myfyrwyr israddedig.   Telir tâl am y gwaith yn fisol (tua £55 y mis).

Pam y dylech wneud cais i fod yn Gynorthwywr?  

Mae rhaglenni ôl-radd SHES yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr yn y maes o’u dewis, yn ogystal ag ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy, a dull gweithredu annibynnol sy’n eu paratoi’n dda at yr yrfa o’u dewis. Mae swyddi cynorthwywyr graddedig yn galluogi myfyrwyr i roi eu dysgu ar waith drwy gefnogi gweithgareddau’r ysgol. Mae o gymorth i ddatblygu eu sgiliau cefnogi personol a bydd yn cyfoethogi eu CVs gyda phrofiad uniongyrchol a fydd o fudd iddynt gael swyddi yn y dyfodol.

Mae Cynorthwywyr Graddedig o’r Ysgol wedi mynd ymlaen i weithio fel darlithwyr a chynorthwywyr ymchwil mewn AB/AU, athrawon, ffisiotherapyddion ac arbenigwyr ymarferion adferiad, hyfforddwyr/tywyswyr awyr agored a pharafeddygon.

Beth a ddisgwylir gan Gynorthwywr?

Mae’r gweithgareddau y bydd Cynorthwywyr Graddedig yn ymwneud â hwy yn cynnwys cefnogi darlithoedd, arwain seminarau, rhoi cefnogaeth diwtoraidd, arddangos mewn dosbarthiadau ymarferol, marcio asesiadau israddedigion, goruchwylio mewn arholiadau ailsefyll i israddedigion.

Disgwylir i Gynorthwywyr Graddedig baratoi at bob sesiwn drwy ymgyfarwyddo â’r gwaith darllen craidd a sicrhau bod ganddynt y gallu i osod y deunydd o fewn cyd-destun ehangach y modiwl yn gyffredinol, a’r ddarlith sy’n gysylltiedig â’r seminar yn neilltuol.  I’r diben hwn gall dod i’r darlithoedd fod yn hynod fuddiol, er na thelir am hynny ac nad yw’n orfodol.

Proses Ymgeisio – Dylai ymgeiswyr anfon Curriculum Vitae a llythyr eglurhaol, yn nodi eu haddasrwydd i weithredu fel Cynorthwywr, at: Recriwtio a Derbyniadau (Ôl-radd Hyfforddedig) yn  mscsport@bangor.ac.uk erbyn  y dyddiad cau o 15 Gorffennaf yn y flwyddyn y maent yn dymuno dechrau eu rhaglen ôl-radd hyfforddedig.                                    

Dylai ymgeiswyr hefyd ddarparu dau eirda ysgrifenedig erbyn yr un dyddiad cau.  Lle bo’n berthnasol, dylai un o’r geirdaon fod gan gyflogwr diweddar; yn achos ymgeisydd sydd heb gael unrhyw brofiad gwaith, mae dau eirda academaidd yn dderbyniol.  

Mae’r drefn ddewis yn un gystadleuol a gall gynnwys cyfweliad.  Byddwn yn rhoi gwybod i ymgeiswyr llwyddiannus yn ystod Awst y flwyddyn y maent yn dymuno dechrau.

Ysgoloriaethau Ôl-radd Hyfforddedig Santander

Bydd y Santander Group yn rhoi sawl ysgoloriaethau ôl-radd i fyfyrwyr is-radd neu meistr fydd yn dechrau astudio ym Mhrifysgol Bangor yn 2011.  Mae pob ysgoloriaeth am gyfnod o un flwyddyn a gwerth rhwng £3,000 i £4,166.

Nod y cynllun yw gwobrwyo’r myfyrwyr mwyaf academaidd ddawnus o wledydd a gefnogir gan y cynllun Santander Universidades.

Gwyddorau Gofal Iechyd

Health and Care Research Wales PhD Studentship

Role substitution: the provision of general medical services by non-medical health professionals (systematic review, survey and mixed methods study)

North Wales Centre for Primary Care Research, School of Healthcare Sciences & Medical Sciences, CoHaBS, Bangor University

Applications are invited for a full-time PhD studentship, funded by Health and Care Research Wales. The studentship is based at the North Wales Centre for Primary Care Research (NWCPCR), within the School of Healthcare Sciences, Bangor University, under the supervision of Dr Nefyn Williams.

Further information is available here.

Ysgoloriaethau Merched Mewn Gwyddoniaeth 2017/18

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil yn y colegau canlynol: Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Gwyddorau Naturiol. Bydd un ysgoloriaeth ar gael ym mhob Coleg.

Beth mae'n ei gynnwys?

Telir ffioedd dysgu am gwrs Meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw'n astudio'n rhan amser

Ewch i dudalennau Athena SWAN Y Brifsygol am fwy o wybodaeth.

Dyddiad cau ceisiadau ydi dydd Gwener 16eg Mehefin 2017. Dylid danfon ceisiadau i sylw Lindsey Graham.

 

 

 

Gwyddorau Meddygol

Ysgoloriaethau Merched Mewn Gwyddoniaeth 2017/18

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil yn y colegau canlynol: Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Gwyddorau Naturiol. Bydd un ysgoloriaeth ar gael ym mhob Coleg.

Beth mae'n ei gynnwys?

Telir ffioedd dysgu am gwrs Meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw'n astudio'n rhan amser

Ewch i dudalennau Athena SWAN Y Brifsygol am fwy o wybodaeth.

Dyddiad cau ceisiadau ydi dydd Gwener 16eg Mehefin 2017. Dylid danfon ceisiadau i sylw Lindsey Graham.

 

 

 

 

 

Hanes ac Archaeoleg

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2017/18

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2017/18.

Gwerth: Bydd yr eithrio rhag talu ffioedd ar gael am dair blynedd i bob myfyriwr.

Pynciau a ystyrir: Ymhlith themâu ymchwil allweddol y Coleg a weithredir ar y cyd mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil ar sail ymarfer, ieithyddiaeth gwybyddol, economïau digidol, cerddoriaeth cynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Prosiect Rhug: Efrydiaeth PhD dair blynedd, wedi’i chyllido’n llawn

llawn yn canolbwyntio ar hanes, diwylliant a thirwedd Ystâd Rhug yng ngogledd Cymru yn ystod y cyfnod c.1450-1700. Noddir yr efrydiaeth unigryw hon gan Ystâd Rhug ac mae'n cynnwys cyflog llawn am dair blynedd yn ogystal â chost holl ffioedd hyfforddi a chyllid i fynd i gynhadledd ryngwladol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 26 Mehefin 2017.

Mwy o wybodaeth ar gael yma.

Prosiect Penrhyn: Efrydiaeth PhD 3 blynedd ar hanes cymdeithasol a gwleidyddol gogledd orllewin Cymru, c.1860-1980

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am efrydiaeth PhD tair blynedd fydd yn canolbwyntio ar effaith a dylanwad ystâd y Penrhyn ar hunaniaeth gymdeithasol a gwleidyddol gogledd orllewin Cymru yn ystod y cyfnod c.1860-1980. Noddir yr efrydiaeth unigryw hon gan Gwmni’r Brethynwyr ac mae'n cynnwys tâl cynnal gwerth am dair blynedd, yn ogystal â chost y ffioedd dysgu a chyllid i fynd i gynhadledd ryngwladol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Gorffennaf 2017

Mwy o wybodaeth ar gael yma.

 

Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2017/18

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2017/18.

Gwerth: Bydd yr eithrio rhag talu ffioedd ar gael am dair blynedd i bob myfyriwr.

Pynciau a ystyrir: Ymhlith themâu ymchwil allweddol y Coleg a weithredir ar y cyd mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil ar sail ymarfer, ieithyddiaeth gwybyddol, economïau digidol, cerddoriaeth cynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Peirianneg Electronig

Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor 2017/18

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mwy o wybodaeth.

 

Seicoleg

Efrydiaethau PhD Seicoleg

Mae'r Ysgol Seicoleg yn falch o gyhoeddi eu bod ar hyn o bryd yn cynnig dau efrydiaeth PhD a ariennir yn llawn ar y cyd efo'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Gweler y dudalen Saesneg am y wybodaeth diweddaraf ynglyn a'r ysgoloriaethau sydd ar gael yn yr Ysgol.

Efrydiaeth PhD 1+3/3 blynedd, wedi’i chyllido’n llawn, mewn iaith, perthyn a seicosis

Mae Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor, dan nawdd Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC (DTP Cymru), yn gwahodd ceisiadau am efrydiaeth PhD a fydd yn dechrau ym mis Hydref 2017. Mae'r efrydiaeth hon yn fenter ar y cyd rhwng y Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a bydd yn golygu cyswllt â'r Bwrdd Iechyd drwy gydol y PhD.

PhD mewn Dwyieithrwydd a gyllidir gan yr ESRC

Rydym yn croesawu cynigion sy'n ymchwilio i Ddwyieithrwydd o safbwynt Ieithyddiaeth, Seicoleg, a/neu Addysg. Anogir ymgeiswyr yn gryf i gysylltu â staff academaidd perthnasol Prifysgol Bangor fel goruchwylwyr posib cyn cyflwyno eu ceisiadau er mwyn cynllunio eu project ymchwil yn unol â’r diddordebau ymchwil presennol ym Mangor.

Mwy o wybodaeth yma.

Ysgoloriaethau Merched Mewn Gwyddoniaeth 2017/18

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil yn y colegau canlynol: Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Gwyddorau Naturiol. Bydd un ysgoloriaeth ar gael ym mhob Coleg.

Beth mae'n ei gynnwys?

Telir ffioedd dysgu am gwrs Meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw'n astudio'n rhan amser

Ewch i dudalennau Athena SWAN Y Brifsygol am fwy o wybodaeth.

Dyddiad cau ceisiadau ydi dydd Gwener 16eg Mehefin 2017. Dylid danfon ceisiadau i sylw Lindsey Graham.

 

 

 

Y Gyfraith

LLB y Gyfraith (dwy flynedd) - Ysgoloriaethau

Bydd ymgeiswyr Prydeinig i’r radd LLB dwy flynedd yn cael eu hystyried yn awtomatig ar gyfer ysgoloriaeth werth £3,000 y flwyddyn (h.y. dwy flynedd o astudiaethau llawn amser). Nid oes angen gwneud cais am yr ysgoloriaeth hon – byddwch yn derbyn cadarnhâd o’r wobr trwy ebost.

Ysgoloriaethau Aur ac Arian MBA & MA

Mae ysgoloriaethau Aur gwerth £5,000 ac ysgoloriaethau Arian gwerth £2,000 ar gael i astudio’r radd MA neu’r graddau MBA a gyflwynir ar y cyd gan Ysgol y Gyfraith ac Ysgol Busnes Bangor. I fod yn gymwys i wneud cais, mae rhaid eich bod chi eisoes wedi cael cynnig lle gan y Brifysgol ac mae RHAID cynnwys y rhif cais sydd yn eich llythyr cynnig.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr roi gwybodaeth am eu llwyddiannau academaidd a phersonol a nodi eu rhesymau am wneud cais am ysgoloriaeth. Rhoddir ysgoloriaethau ar sail safon y ceisiadau a dderbynnir. Er mai llwyddiant academaidd yw’r prif faen prawf, caiff gwaith academaidd, profiad gwaith a llwyddiannau personol eu hystyried hefyd. NODWCH: ni dderbynnir ffurflen gais HEB gopi o CV.

Mae yna ddau ddyddiad cau ar gyfer ymgeisio:

  • Dyddiad cau interim: 1 Mawrth
  • Dyddiad cau terfynol: 1 Gorffennaf


Lawrlwythwch y ffurflen gais (NODWCH: rhaid cynnwys copi o’ch CV gyda’ch ffurflen cais. Ni dderbynir cais HEB CV.)

Gwybodaeth bellach: law.pg@bangor.ac.uk

Gwobr Teyrngarwch

Bydd graddedigion o Fangor sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar y ffioedd dysgu.

Ewch i dudalennau Prifysgol Bangor am wybodaeth am ragor o gyfleoedd ariannu Ôl-raddedig.