Ysgoloriaethau, Efrydiaethau a Bwrsariaethau

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Price Davies

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Bydd gwerth yr ysgoloriaeth yr un fath ag Efrydiaeth Ôl-raddedig y Brifysgol, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael. Rhaid i’r ymgeisydd ddilyn cynllun astudio am radd ôl-raddedig yn y Celfyddydau neu’r Gwyddorau ym Mhrifysgol Bangor.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Mehefin 2018.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

Thomas Ellis Memorial Fund

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig hyd at £ 1,500 i gefnogi graddedigion dawnus o Brifysgolion Cymru sydd â diddordeb mewn iaith, llenyddiaeth, hanes a hynafiaethau Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mehefin 2018.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Llewelyn Williams

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Mae Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Llewelyn Williams yn galluogi ymchwil i Hanes Cymru, gan gynnwys deddfau Cymreig ac agweddau economaidd bywyd Cymreig. Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig hyd at £ 7,000 i gefnogi graddedigion Hanes, Cyfraith ac Economeg dalentog sydd â diddordeb mewn ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgolion Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mehefin 2018.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

Ysgoloriaeth Deithio Goffa Gareth Jones

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig hyd at £ 2,000 i gefnogi graddedigion dawnus o Brifysgolion Cymru sydd â diddordeb mewn Newyddiaduraeth neu Faterion Rhyngwladol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mehefin 2018.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg: Dwyieithrwydd

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ysgoloriaeth ymchwil PhD ym maes Dwyieithrwydd. Cyllidir yr ysgoloriaeth hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor.  Mae’r ysgoloriaeth ar gael am gyfnod o dair blynedd ar gyfer ymchwil yn arwain at ddoethuriaeth. Mae’r Ysgoloriaeth gyfwerth yn ariannol ag ysgoloriaethau ôl-raddedig a ddyfernir gan y Cynghorau Ymchwil. Bydd y cynllun yn daprau cyllid ar gyfer talu’r (i) ffioedd safonol i’r sefydliad a (ii) grant cynhaliaeth ar gyfer deiliad yr ysgoloriaeth (tua £14,000-£15,000 y flwyddyn).

dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener, 25 Mai 2018.

Bydd cyfweliadau ar gyfer yr ysgoloriaeth yn cael eu cynnal ar ddydd Gwener 8 Mehefin 2018.

Mwy o wybodaeth.

Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mwy o wybodaeth.

Cynllun Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Am fwy o wybodaeth am y cynllun Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol cliciwch yma
Dyddiad cau: Gorffennaf 11eg 2018
Gwerth: £3,000

Disgownt teyrngarwch i raddedigion

Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg: Defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ysgoloriaeth ymchwil PhD ym maes Seicoleg Newid Ymddygiad a Chynllunio Iaith. Cyllidir yr ysgoloriaeth hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mwy o wybodaeth...

Bwrsariaeth Postgrad Solutions

Mae Postgrad Solutions Cyf yn cynnig tri-ar-ddeg Bwrsariaeth ôl-radd, werth £500 yr un. Mwy o wybodaeth...

Bwrsariaeth Mynediad ôl-raddedig

Gall myfyrwyr fod yn gymwys i dderbyn Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd os oeddent yn derbyn un o’r canlynol neu’n ddi-waith cyn mynd i’r brifysgol:

 • Grant Dysgu Llywodraeth Cymru / Grant Cynhaliaeth
 • Bwrsariaeth Cyfle
 • Bwrsariaeth Foyer
 • Bwrsariaeth i Bobl sy’n Gadael Gofal
 • Lwfans ceisio gwaith / Cymhorthdal Incwm

Rhaid i fyfyrwyr allu dangos tystiolaeth eu bod wedi derbyn y grantiau, bwrsariaethau neu fudd-daliadau hyn.

Dyfernir bwrsariaeth o hyd at £500 i fyfyriwr a oedd yn derbyn y grant mwyaf posib pan oeddent yn israddedigion neu roeddent yn ddi-waith.

Dyfernir £250 os oeddent yn derbyn grant rhannol pan oeddent yn israddedigion.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Uned Cymorth Ariannol.

Bwrsariaethau Ehangu Mynediad ôl-radd

Mae’r bwrsariaethau yma wedi eu hanelu’n benodol at ehangu mynediad i gyrsiau Meistr ôl-radd llawn a rhan-amser. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.

Ysgoloriaeth ‘Merched mewn gwyddoniaeth’

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaeth Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy’n ferched i barhau gyda’u hastudiaethau. Mae’r ysgoloriaeth hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig yn un o’r colegau canlynol: Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a Gwyddorau Naturiol. Am fwy o fanylion ewch i’r tudalen Athena SWAN y Brifysgol.

Addysgedau AALl

Fel rheol nid yw awdurdodau lleol yn cynnig cefnogaeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig, ond mae rhai yn rhoi ystyriaeth i rai cyrsiau penodol, fel cyrsiau TAR.

Mae’n eithaf peth i gysylltu â’ch awdurdod addysg lleol yn gynnar yn y flwyddyn i holi beth a fyddent yn ei gyllido. Byddai gennych fwy o siawns i gael cyllid os yw eich cwrs yn un galwedigaethol ond bydd rhaid i chi gyflwyno achos cryf i gael addysged.

Cysylltiadau Defnyddiol

Efallai y bydd y cysylltiadau yma yn ddefnyddiol i chi ymchwilio sut i gael cyllid ar gyfer eich cwrs:

Addysg

Cymhellion Hyfforddi i Athrawon

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Y pynciau blaenoriaeth yw:

 • Ffiseg
 • Cemeg
 • Mathemateg
 • Cymraeg
 • Cyfrifiadureg
 • Ieithoedd Tramor Modern.

Manylion llawn yma.

 

 

 

 


Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Gweler y dudalen Saesneg am y wybodaeth diweddaraf ynglyn a'r ysgoloriaethau sydd ar gael yn yr Ysgol.

Ysgoloriaethau Merched Mewn Gwyddoniaeth 2018/19

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil yn y colegau canlynol: Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Gwyddorau Naturiol. Bydd un ysgoloriaeth ar gael ym mhob Coleg.

Beth mae'n ei gynnwys?

Telir ffioedd dysgu am gwrs Meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw'n astudio'n rhan amser

Ewch i dudalennau Athena SWAN Y Brifsygol am fwy o wybodaeth.

Dyddiad cau ceisiadau ydi dydd Gwener 29 Mehefin 2018. Dylid danfon ceisiadau i sylw Lindsey Graham.

 

 

 

 

Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

Cynllun Eithrio Rhag Talu Ffioedd 2018 ar PhD yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busness yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2018/19
Rhag talu ffioedd am dair blynedd.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â photensial rhagorol yn yr holl feysydd ymchwil sydd o ddiddordeb i'n Hysgolion Academaidd a'n Canolfannau Ymchwil ni. Ymhlith prif themâu ymchwil cydweithredol y Coleg mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer, ieithyddiaeth wybyddol, yr economiau digidol, cerddoriaeth gynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, astudiaethau ffilm a sgrîn, y cyfryngau a chyfathrebu er darbwyllo, y gwyddorau cymdeithasol ac unrhyw agwedd ar hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 29 Mehefin 2018

Mwy o wybodaeth  

 

 

 

Athroniaeth a Chrefydd

Cynllun Eithrio Rhag Talu Ffioedd 2018 ar PhD yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busness yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2018/19
Rhag talu ffioedd am dair blynedd.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â photensial rhagorol yn yr holl feysydd ymchwil sydd o ddiddordeb i'n Hysgolion Academaidd a'n Canolfannau Ymchwil ni. Ymhlith prif themâu ymchwil cydweithredol y Coleg mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer, ieithyddiaeth wybyddol, yr economiau digidol, cerddoriaeth gynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, astudiaethau ffilm a sgrîn, y cyfryngau a chyfathrebu er darbwyllo, y gwyddorau cymdeithasol ac unrhyw agwedd ar hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 29 Mehefin 2018

Mwy o wybodaeth  

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn cwrs israddedig yn yr Ysgolion canlynol yn cael eu hystyried am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth:  Cymraeg, Athroniaeth a Chrefydd, Cerdd, Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Llenyddiaeth Saesneg 

Mae’r Ysgoloriaethau Rhagoriaeth ar gael i fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd a myfyrwyr rhyngwladol sy’n dechrau ar eu cwrs israddedig yn 2017 neu 2018 ac sy’n mynd ymlaen i:

 • gwblhau gradd israddedig yn un o’r Ysgolion sy’n cymryd rhan ym Mhrifysgol Bangor
 • ennill gradd dosbarth 2.1 neu uwch, ac
 • sy’n cael lle ar gwrs Meistr sy’n cael ei ddysgu’n llawn-amser am flwyddyn yn un o’r Ysgolion sy’n cymryd rhan.

Bydd myfyrwyr israddedig cymwys sy’n graddio gyda:

 • gradd dosbarth cyntaf yn derbyn eithriad rhag talu’r ffioedd dysgu ar gyfer eu cwrs Meistr
 • gradd dosbarth 2:1 yn derbyn gostyngiad mewn ffioedd ac yn talu ffi o £1,000 am eu cwrs Meistr.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth: cah@bangor.ac.uk

 

 

 

Busnes

Ysgoloriaethau Aur ac Arian

Mae gan Ysgol Busnes Bangor ddau gynllun ysgoloriaeth, sy’n rhoi cymorth ariannol i fyfyrwyr llawn-amser ar yr holl raglenni MSc, MA ac MBA:

 • Ysgoloriaeth Aur (gwerth £5,000 y flwyddyn)
 • Ysgoloriaeth Arian (gwerth £2,000 y flwyddyn)

Mae nifer yr Ysgoloriaethau Aur ac Arian yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, fel rheol, nifer fach o Ysgoloriaethau Aur a mwy o Ysgoloriaethau Arian sydd ar gael. Mae gan yr holl fyfyrwyr DU/UE hawl i wneud cais am y ddau fath o Ysgoloriaeth; fodd bynnag, un ysgoloriaeth yn unig y bydd myfyrwyr yn ei derbyn.

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr roi manylion am eu cyraeddiadau academaidd a’u campau personol, gan roi eu rhesymau dros wneud cais am ysgoloriaeth gan Ysgol Busnes Bangor. Byddwn yn dyfarnu ysgoloriaethau ar sail cryfder y ceisiadau a ddaw i law. Er bod cyrhaeddiad academaidd yn faen prawf allweddol, byddwn yn ystyried rhychwant eang o hanes academaidd yr holl ymgeiswyr, ynghyd â’u profiad gwaith a’r hyn y maent wedi’i gyflawni mewn bywyd. NODWCH: ni dderbynnir ffurflen gais HEB gopi o CV.

Mae yna tri dyddiad cau ar gyfer ymgeisio:

 • Dyddiad cau interim: 1 Mawrth
 • Dyddiad cau terfynol: 1 Gorffennaf
 • Dyddiad cau ar gyfer ymgeiswyr i dderbyniad mis Ionawr: 1 Rhagfyr

Llwythwch y ffurflen gais i lawr (NODWCH: rhaid cynnwys copi o’ch CV gyda’ch ffurflen cais. Ni dderbynir cais HEB CV.)

Gostyngiadau teyrngarwch i raddedigion o Fangor

Bydd graddedigion o Fangor sy’n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser yn Ysgol Busnes Bangor eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £1,000 oddi ar y ffioedd dysgu.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Am fanylion ffynonellau eraill o gyllid, gweler ein tudalen we amdan Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ôl-radd.

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Cynllun Eithrio Rhag Talu Ffioedd 2018 ar PhD yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busness yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2018/19
Rhag talu ffioedd am dair blynedd.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â photensial rhagorol yn yr holl feysydd ymchwil sydd o ddiddordeb i'n Hysgolion Academaidd a'n Canolfannau Ymchwil ni. Ymhlith prif themâu ymchwil cydweithredol y Coleg mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer, ieithyddiaeth wybyddol, yr economiau digidol, cerddoriaeth gynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, astudiaethau ffilm a sgrîn, y cyfryngau a chyfathrebu er darbwyllo, y gwyddorau cymdeithasol ac unrhyw agwedd ar hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 29 Mehefin 2018

Mwy o wybodaeth  

 

 

 

Cerddoriaeth

Cynllun Eithrio Rhag Talu Ffioedd 2018 ar PhD yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busness yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2018/19
Rhag talu ffioedd am dair blynedd.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â photensial rhagorol yn yr holl feysydd ymchwil sydd o ddiddordeb i'n Hysgolion Academaidd a'n Canolfannau Ymchwil ni. Ymhlith prif themâu ymchwil cydweithredol y Coleg mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer, ieithyddiaeth wybyddol, yr economiau digidol, cerddoriaeth gynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, astudiaethau ffilm a sgrîn, y cyfryngau a chyfathrebu er darbwyllo, y gwyddorau cymdeithasol ac unrhyw agwedd ar hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 29 Mehefin 2018

Mwy o wybodaeth  

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn cwrs israddedig yn yr Ysgolion canlynol yn cael eu hystyried am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth:  Cymraeg, Athroniaeth a Chrefydd, Cerdd, Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Llenyddiaeth Saesneg 

Mae’r Ysgoloriaethau Rhagoriaeth ar gael i fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd a myfyrwyr rhyngwladol sy’n dechrau ar eu cwrs israddedig yn 2017 neu 2018 ac sy’n mynd ymlaen i:

 • gwblhau gradd israddedig yn un o’r Ysgolion sy’n cymryd rhan ym Mhrifysgol Bangor
 • ennill gradd dosbarth 2.1 neu uwch, ac
 • sy’n cael lle ar gwrs Meistr sy’n cael ei ddysgu’n llawn-amser am flwyddyn yn un o’r Ysgolion sy’n cymryd rhan.

Bydd myfyrwyr israddedig cymwys sy’n graddio gyda:

 • gradd dosbarth cyntaf yn derbyn eithriad rhag talu’r ffioedd dysgu ar gyfer eu cwrs Meistr
 • gradd dosbarth 2:1 yn derbyn gostyngiad mewn ffioedd ac yn talu ffi o £1,000 am eu cwrs Meistr.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth: cah@bangor.ac.uk

Bwrsariaethau Ôl-radd yr Ysgol Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn cynnig ychydig o Fwrsariaethau, gan yr Ysgol ei hun ac o ffynonellau allanol, ar gyfer myfyrwyr ym mhob maes ôl-radd, ac maent yn agored i fyfyrwyr o’r DU, yr EU ac o wledydd tramor eraill. Yn gyffredinol, mae gwerth y rhain yn amrywio i hyd at ryw £1,000, er bod rhai yn uwch na hynny. Mae angen cystadlu ar eu cyfer. I wneud cais am fwrsariaeth, dylech anfon llythyr gyda’ch cais, yn nodi yr hoffech gael eich ystyried. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd wedi ceisio cyllid o ffynonellau eraill (hyd yn oed yn aflwyddiannus), ac efallai y gofynnir ichi roi tystiolaeth o hyn (er enghraifft, llythyrau gwrthod) cyn ichi gael bwrsariaeth.

Ysgoloriaeth Ddoethurol Parry Williams

Mae’r ysgoloriaeth hon wedi’i henwi ar ôl David Parry Williams (1900-1996), Pennaeth cyntaf yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mangor, trwy rodd gael gan ei ferch, y ddiweddar Ann Lloyd Jones. Ers mwy na degawd bellach, mae cronfa Parry Williams wedi cynnal myfyrwyr is-raddedig ac ôl-raddedig mewn Cerddoriaeth.

Dyfernir sawl bwrsariaeth gymharol fach, o £1,000-2,000, yn flynyddol, a phob rhyw 3 blynedd, hysbysebir ysgoloriaeth PhD (£7,500 y.f.).

Bwrsariaethau Teithio Doethurol/ MPhil gan Ysgol Graddedigion CCD

Gall myfyrwyr ôl-raddedig MPhil a PhD yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau fod â hawl i wneud cais am fwrsariaeth deithio tra byddant yn gofrestredig, er mwyn mynd i gynhadledd academaidd neu ymweld ag archif/ llyfrgell academaidd berthnasol.
Asesir pob cais ar ei deilyngdod ei hun, ac ni fydd cyfanswm y fwrsariaeth/ bwrsariaethau a ddyfernir i unrhyw fyfyriwr ôl-raddedig unigol yn uwch na £150 o fewn unrhyw flwyddyn academaidd. Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau at weinyddwr y Coleg dros faterion ôl-radd.

Mathau eraill o gyllid

Mae gan yr Ysgol Cerddoriaeth hanes gwych o ran cael cyllid ar gyfer myfyrwyr ymchwil. Dros y blynyddoedd, rydym wedi ennill nifer o grantiau ar gyfer projectau ymchwil cydweithredol â phartneriaid allanol (cwmnïau, diwydiannau, cymdeithasau a cherddorfeydd) trwy KTP (Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth) a KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth).
Gall y Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedigion roi gwybodaeth ichi ynglŷn â’r rhain, ac am bosibiliadau eraill o ran cyllido.

Cyfrifiadureg

Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor 2018/19

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

Cymraeg

Cynllun Eithrio Rhag Talu Ffioedd 2018 ar PhD yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busness yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2018/19
Rhag talu ffioedd am dair blynedd.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â photensial rhagorol yn yr holl feysydd ymchwil sydd o ddiddordeb i'n Hysgolion Academaidd a'n Canolfannau Ymchwil ni. Ymhlith prif themâu ymchwil cydweithredol y Coleg mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer, ieithyddiaeth wybyddol, yr economiau digidol, cerddoriaeth gynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, astudiaethau ffilm a sgrîn, y cyfryngau a chyfathrebu er darbwyllo, y gwyddorau cymdeithasol ac unrhyw agwedd ar hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 29 Mehefin 2018


Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn cwrs israddedig yn yr Ysgolion canlynol yn cael eu hystyried am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth:  Cymraeg, Athroniaeth a Chrefydd, Cerdd, Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Llenyddiaeth Saesneg 

Mae’r Ysgoloriaethau Rhagoriaeth ar gael i fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd a myfyrwyr rhyngwladol sy’n dechrau ar eu cwrs israddedig yn 2017 neu 2018 ac sy’n mynd ymlaen i:

 • gwblhau gradd israddedig yn un o’r Ysgolion sy’n cymryd rhan ym Mhrifysgol Bangor
 • ennill gradd dosbarth 2.1 neu uwch, ac
 • sy’n cael lle ar gwrs Meistr sy’n cael ei ddysgu’n llawn-amser am flwyddyn yn un o’r Ysgolion sy’n cymryd rhan.

Bydd myfyrwyr israddedig cymwys sy’n graddio gyda:

 • gradd dosbarth cyntaf yn derbyn eithriad rhag talu’r ffioedd dysgu ar gyfer eu cwrs Meistr
 • gradd dosbarth 2:1 yn derbyn gostyngiad mewn ffioedd ac yn talu ffi o £1,000 am eu cwrs Meistr.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth: cah@bangor.ac.uk

 

Gwyddorau Biolegol

Efrydiaethau wedi eu hariannu

Efrydiaeth PhD ar gael

‘The role of DOM character in Carbonaceous & Nitrogenous Disinfection ByProduct formation in water supplies’, i ddechrau 1/10/14.

Ysgoloriaethau Merched Mewn Gwyddoniaeth 2017/18

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil yn y colegau canlynol: Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Gwyddorau Naturiol. Bydd un ysgoloriaeth ar gael ym mhob Coleg.

Beth mae'n ei gynnwys?

Telir ffioedd dysgu am gwrs Meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw'n astudio'n rhan amser

Ewch i dudalennau Athena SWAN Y Brifsygol am fwy o wybodaeth.

Dyddiad cau ceisiadau ydi dydd Gwener 16eg Mehefin 2017. Dylid danfon ceisiadau i sylw Lindsey Graham.

Gwyddorau Cymdeithas

Bwrsariaethau MA a PhD

Mae’r Ysgol yn adolygu ei pholisi bwrsari ar hyn o bryd. Caiff manylion eu cyhoeddi yn fuan.

 

 

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Mae'r Ysgol/Brifysgol yn cynnig y gwobrau canlynol i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i astudio ar unrhyw raglen ôl-radd hyfforddedig:

Ymgeiswyr UE/Cartref 

Cyllid Dosbarth Cyntaf – Grant Ragoriaeth (Myfyrwyr Cartref/UE yn unig)  

Bydd yr Ysgol yn gwobrwyo rhagoriaeth academaidd pan fydd myfyrwyr yn dechrau.  Rhoddir gostyngiad o £1,000 yn y ffioedd i fyfyrwyr Cartref/UE sy’n talu eu hunain ac sydd wedi cael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf (neu gyfwerth).  

Y Broses Ymgeisio - Ni fydd angen i fyfyrwyr wneud cais am y wobr hon. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni dderbyn cais am gwrs ôl-radd a addysgir (MSc neu MRes) erbyn diwedd mis Mehefin yn ystod y flwyddyn y cytunwyd arno er mwyn sicrhau bod gwobr Rhagoriaeth i fyfyrwyr. Bydd y Gofrestrfa Academaidd / Derbyniadau yn gwneud hyn yn rhan o'r cynnig.

Os yw myfyriwr yn llwyddo i ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, byddant yn anfonebu am y ffi yn llai na'r gostyngiad o £ 1,000. Rhaid i ymgeiswyr hysbysu'r Gofrestrfa Academaidd / Derbyn canlyniadau dilysedig erbyn 1 Awst (yn y flwyddyn mynediad) ar y diweddaraf.

Disgownt Teyrngarwch Graddedigion

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cynorthwywyr Graddedig

Gall holl ymgeiswyr ôl-radd hyfforddedig (Cartref/UE/Rhyngwladol, llawn-amser a rhan-amser) wneud cais i ddod yn Gynorthwywyr Graddedig. Mae Cynorthwywyr Graddedig yn gweithio gyda staff academaidd am hyd at 60 awr bob blwyddyn academaidd mewn amrywiaeth o weithgareddau addysgu, dysgu ac asesu i gefnogi dysgu myfyrwyr israddedig.   Telir tâl am y gwaith yn fisol (tua £55 y mis). 

Pam y dylech wneud cais i fod yn Gynorthwywr?  

Mae rhaglenni ôl-radd SHES yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr yn y maes o’u dewis, yn ogystal ag ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy, a dull gweithredu annibynnol sy’n eu paratoi’n dda at yr yrfa o’u dewis. Mae swyddi cynorthwywyr graddedig yn galluogi myfyrwyr i roi eu dysgu ar waith drwy gefnogi gweithgareddau’r ysgol. Mae o gymorth i ddatblygu eu sgiliau cefnogi personol a bydd yn cyfoethogi eu CVs gyda phrofiad uniongyrchol a fydd o fudd iddynt gael swyddi yn y dyfodol. 

Mae Cynorthwywyr Graddedig o’r Ysgol wedi mynd ymlaen i weithio fel darlithwyr a chynorthwywyr ymchwil mewn AB/AU, athrawon, ffisiotherapyddion ac arbenigwyr ymarferion adferiad, hyfforddwyr/tywyswyr awyr agored a pharafeddygon. 

Beth a ddisgwylir gan Gynorthwywr? 

Mae’r gweithgareddau y bydd Cynorthwywyr Graddedig yn ymwneud â hwy yn cynnwys cefnogi darlithoedd, arwain seminarau, rhoi cefnogaeth diwtoraidd, arddangos mewn dosbarthiadau ymarferol, marcio asesiadau israddedigion, goruchwylio mewn arholiadau ailsefyll i israddedigion. 

Disgwylir i Gynorthwywyr Graddedig baratoi at bob sesiwn drwy ymgyfarwyddo â’r gwaith darllen craidd a sicrhau bod ganddynt y gallu i osod y deunydd o fewn cyd-destun ehangach y modiwl yn gyffredinol, a’r ddarlith sy’n gysylltiedig â’r seminar yn neilltuol.  I’r diben hwn gall dod i’r darlithoedd fod yn hynod fuddiol, er na thelir am hynny ac nad yw’n orfodol. 

Proses Ymgeisio – Dylai ymgeiswyr anfon Curriculum Vitae a llythyr eglurhaol, yn nodi eu haddasrwydd i weithredu fel Cynorthwywr, at: Recriwtio a Derbyniadau (Ôl-radd Hyfforddedig) yn  mscsport@bangor.ac.uk erbyn  y dyddiad cau o 15 Gorffennaf yn y flwyddyn y maent yn dymuno dechrau eu rhaglen ôl-radd hyfforddedig.                                    

Dylai ymgeiswyr hefyd ddarparu dau eirda ysgrifenedig erbyn yr un dyddiad cau.  Lle bo’n berthnasol, dylai un o’r geirdaon fod gan gyflogwr diweddar; yn achos ymgeisydd sydd heb gael unrhyw brofiad gwaith, mae dau eirda academaidd yn dderbyniol.  

Mae’r drefn ddewis yn un gystadleuol a gall gynnwys cyfweliad.  Byddwn yn rhoi gwybod i ymgeiswyr llwyddiannus yn ystod Awst y flwyddyn y maent yn dymuno dechrau.

Gwyddorau Gofal Iechyd

Mae ysgoloriaethau yn cael eu trafod ar hyn o bryd. Dewch yn ôl mis Mawrth 2018

 

 

 

Gwyddorau Meddygol

Mae ysgoloriaethau yn cael eu trafod ar hyn o bryd. Dewch yn ôl mis Mawrth 2018

 

 

 

 

 

Hanes ac Archaeoleg

Cynllun Eithrio Rhag Talu Ffioedd 2018 ar PhD yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busness yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2018/19
Rhag talu ffioedd am dair blynedd.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â photensial rhagorol yn yr holl feysydd ymchwil sydd o ddiddordeb i'n Hysgolion Academaidd a'n Canolfannau Ymchwil ni. Ymhlith prif themâu ymchwil cydweithredol y Coleg mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer, ieithyddiaeth wybyddol, yr economiau digidol, cerddoriaeth gynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, astudiaethau ffilm a sgrîn, y cyfryngau a chyfathrebu er darbwyllo, y gwyddorau cymdeithasol ac unrhyw agwedd ar hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 29 Mehefin 2018

Mwy o wybodaeth  

 

 

Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Cynllun Eithrio Rhag Talu Ffioedd 2018 ar PhD yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busness yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2018/19
Rhag talu ffioedd am dair blynedd.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â photensial rhagorol yn yr holl feysydd ymchwil sydd o ddiddordeb i'n Hysgolion Academaidd a'n Canolfannau Ymchwil ni. Ymhlith prif themâu ymchwil cydweithredol y Coleg mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer, ieithyddiaeth wybyddol, yr economiau digidol, cerddoriaeth gynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, astudiaethau ffilm a sgrîn, y cyfryngau a chyfathrebu er darbwyllo, y gwyddorau cymdeithasol ac unrhyw agwedd ar hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 29 Mehefin 2018

Mwy o wybodaeth  

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn cwrs israddedig yn yr Ysgolion canlynol yn cael eu hystyried am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth:  Cymraeg, Athroniaeth a Chrefydd, Cerdd, Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Llenyddiaeth Saesneg 

Mae’r Ysgoloriaethau Rhagoriaeth ar gael i fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd a myfyrwyr rhyngwladol sy’n dechrau ar eu cwrs israddedig yn 2017 neu 2018 ac sy’n mynd ymlaen i:

 • gwblhau gradd israddedig yn un o’r Ysgolion sy’n cymryd rhan ym Mhrifysgol Bangor
 • ennill gradd dosbarth 2.1 neu uwch, ac
 • sy’n cael lle ar gwrs Meistr sy’n cael ei ddysgu’n llawn-amser am flwyddyn yn un o’r Ysgolion sy’n cymryd rhan.

Bydd myfyrwyr israddedig cymwys sy’n graddio gyda:

 • gradd dosbarth cyntaf yn derbyn eithriad rhag talu’r ffioedd dysgu ar gyfer eu cwrs Meistr
 • gradd dosbarth 2:1 yn derbyn gostyngiad mewn ffioedd ac yn talu ffi o £1,000 am eu cwrs Meistr.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth: cah@bangor.ac.uk

Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg: Dwyieithrwydd

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ysgoloriaeth ymchwil PhD ym maes Dwyieithrwydd. Cyllidir yr ysgoloriaeth hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor.  Mae’r ysgoloriaeth ar gael am gyfnod o dair blynedd ar gyfer ymchwil yn arwain at ddoethuriaeth. Mae’r Ysgoloriaeth gyfwerth yn ariannol ag ysgoloriaethau ôl-raddedig a ddyfernir gan y Cynghorau Ymchwil. Bydd y cynllun yn daprau cyllid ar gyfer talu’r (i) ffioedd safonol i’r sefydliad a (ii) grant cynhaliaeth ar gyfer deiliad yr ysgoloriaeth (tua £14,000-£15,000 y flwyddyn).

** dyddiad cau estynedig**  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener, 01 Mehefin 2018.

Bydd cyfweliadau ar gyfer yr ysgoloriaeth yn cael eu cynnal ar ddydd Gwener 8 Mehefin 2018.

Mwy o wybodaeth.

Cynllun Eithrio Rhag Talu Ffioedd 2018 ar PhD yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busness yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2018/19
Rhag talu ffioedd am dair blynedd.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â photensial rhagorol yn yr holl feysydd ymchwil sydd o ddiddordeb i'n Hysgolion Academaidd a'n Canolfannau Ymchwil ni. Ymhlith prif themâu ymchwil cydweithredol y Coleg mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer, ieithyddiaeth wybyddol, yr economiau digidol, cerddoriaeth gynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, astudiaethau ffilm a sgrîn, y cyfryngau a chyfathrebu er darbwyllo, y gwyddorau cymdeithasol ac unrhyw agwedd ar hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 29 Mehefin 2018

Mwy o wybodaeth  

 

Llenyddiaeth Saesneg

Cynllun Eithrio Rhag Talu Ffioedd 2018 ar PhD yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busness yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2018/19
Rhag talu ffioedd am dair blynedd.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â photensial rhagorol yn yr holl feysydd ymchwil sydd o ddiddordeb i'n Hysgolion Academaidd a'n Canolfannau Ymchwil ni. Ymhlith prif themâu ymchwil cydweithredol y Coleg mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer, ieithyddiaeth wybyddol, yr economiau digidol, cerddoriaeth gynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, astudiaethau ffilm a sgrîn, y cyfryngau a chyfathrebu er darbwyllo, y gwyddorau cymdeithasol ac unrhyw agwedd ar hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 29 Mehefin 2018

Mwy o wybodaeth  

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn cwrs israddedig yn yr Ysgolion canlynol yn cael eu hystyried am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth:  Cymraeg, Athroniaeth a Chrefydd, Cerdd, Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Llenyddiaeth Saesneg 

Mae’r Ysgoloriaethau Rhagoriaeth ar gael i fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd a myfyrwyr rhyngwladol sy’n dechrau ar eu cwrs israddedig yn 2017 neu 2018 ac sy’n mynd ymlaen i:

 • gwblhau gradd israddedig yn un o’r Ysgolion sy’n cymryd rhan ym Mhrifysgol Bangor
 • ennill gradd dosbarth 2.1 neu uwch, ac
 • sy’n cael lle ar gwrs Meistr sy’n cael ei ddysgu’n llawn-amser am flwyddyn yn un o’r Ysgolion sy’n cymryd rhan.

Bydd myfyrwyr israddedig cymwys sy’n graddio gyda:

 • gradd dosbarth cyntaf yn derbyn eithriad rhag talu’r ffioedd dysgu ar gyfer eu cwrs Meistr
 • gradd dosbarth 2:1 yn derbyn gostyngiad mewn ffioedd ac yn talu ffi o £1,000 am eu cwrs Meistr.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth: cah@bangor.ac.uk

 

 

 

Peirianneg Electronig

Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor 2018/19

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

 

Seicoleg

Efrydiaethau PhD Seicoleg

Myfyrwyr Allanol Cartref/UE yn unig

Ysgoloriaethau Cyflawniad Ôl-radd: Mae'r Ysgol yn cynnig grant cyflawniad sef gostyngiad o £1,000 yn y ffioedd i’r 4 ymgeisydd MSc llwyddiannus gorau (pob rhaglen) o’r DU/UE sydd wedi ennill gradd gyntaf dosbarth cyntaf mewn disgyblaeth cysylltiedig â Seicoleg.   Dyfernir y grant i'r 4 myfyriwr gyda gradd dosbarth cyntaf sydd wedi ennill y sgoriau uchaf yn eu traethodau hir trydedd flwyddyn. Nid oes angen cyflwyno cais ychwanegol er y dylai myfyrwyr sicrhau bod yr ysgol yn ymwybodol o'u ddosbarth gradd a'u marciau project cyn gynted ag y bo modd. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer ysgoloriaeth rhaid i chi wneud cais am gwrs meistr erbyn 1 Mai 2019.  Rhaid e-bostio canlyniadau at psychology@bangor.ac.uk. cyn gynted ag y byddwch wedi eu derbyn.
Er mwyn bod yn gymwys i gael ysgoloriaeth rhaid bod myfyrwyr yn astudio'n llawn amser.

Myfyrwyr Mewnol ac Allanol

Ysgoloriaethau MSc Ymchwil Seicoleg, MSc Seicoleg Defnyddwyr ac MSc Niwroddelweddu:’’ Tair Ysgoloriaeth Aur £2.5K ar gyfer ymgeiswyr galluog iawn i'r graddau Meistr hyn. Fe’u dyfernir ar sail cynnig project (uchafswm o 500 o eiriau) a chyflawniad academaidd.  Dylid anfon cynigion ar e-bost at psychology@bangor.ac.uk..Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer ysgoloriaeth rhaid i chi wneud cais am gwrs meistr erbyn 1 Mai 2019 a rhaid cyflwyno eich cynnig project erbyn 1 Mehefin 2018.  psychology@bangor.ac.uk

Er mwyn bod yn gymwys i gael yr ysgoloriaethau hyn rhaid bod myfyrwyr yn astudio'n llawn amser.

Myfyrwyr Seicoleg Bangor yn unig (mae myfyrwyr rhyngwladol hefyd yn gymwys ar gyfer y rhain)

Ysgoloriaethau Cyflawniad Ôl-radd: Bydd pob myfyriwr Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi cael gradd dosbarth gyntaf, ac wedi gwneud cais llwyddiannus ar gyfer cwrs MSc (pob rhaglen) yn cael e ystyried ar gyfer ysgoloriaeth sef gostyngiad o £1000 yn y ffioedd fydd yn cael eu dyfarnu i’r 8 uchaf sydd â’r graddau gorau cyffredinol.  Penderfynir rhwng ceisiadau cyfartal ar sail sgôr y projectau. Rhoddir yr ysgoloriaethau hyn yn ychwanegol at y cynlluniau Ysgoloriaeth Teyrngarwch Bangor (gweler isod) ond nid ar ben unrhyw ysgoloriaethau eraill.  Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer ysgoloriaeth rhaid i chi wneud cais am gwrs meistr erbyn 1 Mehefin 2018.  Rhaid e-bostio canlyniadau at psychology@bangor.ac.uk.cyn gynted ag y byddwch wedi eu derbyn.
Er mwyn bod yn gymwys i gael yr ysgoloriaethau hyn rhaid bod myfyrwyr yn astudio'n llawn amser.

Doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol

Cyllidir swyddi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau fel seicolegwyr clinigol dan hyfforddiant yn gyflogedig gan Fwrdd Iechyd Conwy a Dinbych a chânt eu talu ar bwyntiau priodol (17-20) ar raddfa gyflog gymeradwy Whitley. Nid yw’r cwrs yn derbyn hyfforddeion sydd wedi ariannu eu hunain.
Edrychwch ar y NWCPP website i gael mwy o wybodaeth.

Hefyd gweler y dudalen Saesneg am y wybodaeth diweddaraf ynglyn a'r ysgoloriaethau sydd ar gael yn yr Ysgol.

Y Gyfraith

LLB y Gyfraith (dwy flynedd) - Ysgoloriaethau

Bydd ymgeiswyr Prydeinig i’r radd LLB dwy flynedd yn cael eu hystyried yn awtomatig ar gyfer ysgoloriaeth werth £3,000 y flwyddyn (h.y. dwy flynedd o astudiaethau llawn amser). Nid oes angen gwneud cais am yr ysgoloriaeth hon – byddwch yn derbyn cadarnhâd o’r wobr trwy ebost.

Ysgoloriaethau Aur ac Arian MBA & MA

Mae ysgoloriaethau Aur gwerth £5,000 ac ysgoloriaethau Arian gwerth £2,000 ar gael i astudio’r radd MA neu’r graddau MBA a gyflwynir ar y cyd gan Ysgol y Gyfraith ac Ysgol Busnes Bangor. I fod yn gymwys i wneud cais, mae rhaid eich bod chi eisoes wedi cael cynnig lle gan y Brifysgol ac mae RHAID cynnwys y rhif cais sydd yn eich llythyr cynnig.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr roi gwybodaeth am eu llwyddiannau academaidd a phersonol a nodi eu rhesymau am wneud cais am ysgoloriaeth. Rhoddir ysgoloriaethau ar sail safon y ceisiadau a dderbynnir. Er mai llwyddiant academaidd yw’r prif faen prawf, caiff gwaith academaidd, profiad gwaith a llwyddiannau personol eu hystyried hefyd. NODWCH: ni dderbynnir ffurflen gais HEB gopi o CV.

Mae yna ddau ddyddiad cau ar gyfer ymgeisio:

 • Dyddiad cau interim: 1 Mawrth
 • Dyddiad cau terfynol: 1 Gorffennaf


Lawrlwythwch y ffurflen gais (NODWCH: rhaid cynnwys copi o’ch CV gyda’ch ffurflen cais. Ni dderbynir cais HEB CV.)

Gwybodaeth bellach: law.pg@bangor.ac.uk

Gwobr Teyrngarwch

Bydd graddedigion o Fangor sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar y ffioedd dysgu.

Ewch i dudalennau Prifysgol Bangor am wybodaeth am ragor o gyfleoedd ariannu Ôl-raddedig.