Person yn plannu coeden glasbren.

Cadwraeth

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Cadwraeth

Pam Astudio Cadwraeth?

Mae ymchwil wyddonol flaengar yn rhan annatod o'n rhaglenni ymchwil, ac yn treiddio i’n hamgylchedd addysgu. Mae ein harbenigedd yn cwmpasu astudiaethau i ecoleg esblygiadol a phoblogaethau infertebratau'r môr ac ymlusgiaid; geneteg poblogaeth; a newid yn yr hinsawdd ac ecoleg gwlyptiroedd.

Rydym yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau addysgu yn amrywio o ddarlithoedd, sesiynau ymarferol a gwaith maes i seminarau a thiwtorialau. Mae dinas Bangor wedi ei lleoli rhwng Parc Cenedlaethol Eryri a'r môr sy'n golygu y byddwch yn elwa o fod yn agos at amrywiaeth eithriadol o gynefinoedd tir, môr a dŵr croyw yr ydym yn eu defnyddio i gynnal gwaith maes, sy'n rhan annatod o'r cwrs gradd.

Mae'r seminarau a'r tiwtorialau'n canolbwyntio ar ddatrys problemau, datblygu sgiliau astudio ac atgyfnerthu deunydd a addysgir mewn darlithoedd; mae'r awyrgylch hamddenol ac anffurfiol hefyd yn annog trafodaeth fywiog am faterion cyfoes a dadleuol.

Caiff llawer o'n graddau eu hachredu gan Sefydliad Gwyddorau'r Amgylchedd ac mae gennym Gwobr Aur am Ansawdd Addysgu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF 2017).

4ydd

yn y DU am Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd

Nhablau Cynghrair y Guardian 2020

10 uchaf

am Amaethyddiaeth a Choedwigaeth

nhablau cynghrair y Complete University Guide 2020

90%

am foddhad myfyrwyr

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Cadwraeth

Mae ein graddedigion wedi mynd yn eu blaenau i weithio fel rheolwyr amgylcheddol, ecolegwyr neu ymgynghorwyr cadwraeth yng nghyd-destunau tir a dŵr, yn y Deyrnas Unedig a thramor. Mae eraill wedi mynd ymlaen i astudiaethau pellach ac i wneud ymchwil. Mae'n bosibl cymryd ein cyrsiau naill ai fel gradd tair blynedd neu dros bedair blynedd gyda blwyddyn ar leoliad yn gweithio gyda sefydliad cadwraeth perthnasol yn y Deyrnas Unedig neu dramor.

Ein Hymchwil o fewn Cadwraeth

Ymchwil yw'r prif gyfraniad a wnawn at warchod bioamrywiaeth y byd.  Mae'n darparu atebion i broblemau damcaniaethol a chymhwysol sylfaenol ym maes bioleg cadwraeth ac yn gosod cyfeiriad ar gyfer ein haddysgu. 

Rydym yn cydweithio â phobl o bob cwr o'r byd, gan gynnwys arbenigwyr academaidd a rheolwyr cadwriaethol, i sicrhau bod modd defnyddio ein hymchwil yn y byd go iawn, a sicrhau ein bod yn datblygu agweddau damcaniaethol ar fioleg cadwraeth. 

Mae ein hymchwil wedi'i rannu'n themâu: tystiolaeth amgylcheddol a chadwraeth gymdeithasol, mae gennym ddiddordeb hefyd mewn dulliau i liniaru prosesau bygythiol ac mewn cadwraeth planhigion ac anifeiliaid.  Mae ein hymchwil yn tueddu i fod yn amlddisgyblaethol iawn - ac yn manteisio ar arbenigedd ein tîm amrywiol.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?