Person yn plannu coeden glasbren.

Cadwraeth

1af yn y DU am effaith ein Hymchwil (REF 2021)

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Pam Astudio Cadwraeth?

Mae ymchwil wyddonol flaengar yn rhan annatod o'n rhaglenni ymchwil, ac yn treiddio i’n hamgylchedd addysgu. Mae ein harbenigedd yn cwmpasu astudiaethau i ecoleg esblygiadol a phoblogaethau infertebratau'r môr ac ymlusgiaid; geneteg poblogaeth; a newid yn yr hinsawdd ac ecoleg gwlyptiroedd.

Rydym yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau addysgu yn amrywio o ddarlithoedd, sesiynau ymarferol a gwaith maes i seminarau a thiwtorialau. Mae dinas Bangor wedi ei lleoli rhwng Parc Cenedlaethol Eryri a'r môr sy'n golygu y byddwch yn elwa o fod yn agos at amrywiaeth eithriadol o gynefinoedd tir, môr a dŵr croyw yr ydym yn eu defnyddio i gynnal gwaith maes, sy'n rhan annatod o'r cwrs gradd.

Mae'r seminarau a'r tiwtorialau'n canolbwyntio ar ddatrys problemau, datblygu sgiliau astudio ac atgyfnerthu deunydd a addysgir mewn darlithoedd; mae'r awyrgylch hamddenol ac anffurfiol hefyd yn annog trafodaeth fywiog am faterion cyfoes a dadleuol.

Caiff llawer o'n graddau eu hachredu gan Sefydliad Gwyddorau'r Amgylchedd ac mae gennym Gwobr Aur am Ansawdd Addysgu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF 2017).

1af

yn y DU am effaith ein Hymchwil

REF 2021

4ydd

yn y DU am Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd

Nhablau Cynghrair y Guardian 2020

10 uchaf

am Amaethyddiaeth a Choedwigaeth

nhablau cynghrair y Complete University Guide 2020

90%

am foddhad myfyrwyr

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017

Ein Hymchwil o fewn Cadwraeth

Ymchwil yw'r prif gyfraniad a wnawn at warchod bioamrywiaeth y byd.  Mae'n darparu atebion i broblemau damcaniaethol a chymhwysol sylfaenol ym maes bioleg cadwraeth ac yn gosod cyfeiriad ar gyfer ein haddysgu. 

Rydym yn cydweithio â phobl o bob cwr o'r byd, gan gynnwys arbenigwyr academaidd a rheolwyr cadwriaethol, i sicrhau bod modd defnyddio ein hymchwil yn y byd go iawn, a sicrhau ein bod yn datblygu agweddau damcaniaethol ar fioleg cadwraeth. 

Mae ein hymchwil wedi'i rannu'n themâu: tystiolaeth amgylcheddol a chadwraeth gymdeithasol, mae gennym ddiddordeb hefyd mewn dulliau i liniaru prosesau bygythiol ac mewn cadwraeth planhigion ac anifeiliaid.  Mae ein hymchwil yn tueddu i fod yn amlddisgyblaethol iawn - ac yn manteisio ar arbenigedd ein tîm amrywiol.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?