Clychau'r Gog mewn coedwig yn y gwanwyn.

Coedwigaeth

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Coedwigaeth

Pam Astudio Coedwigaeth?

Mae coedwigoedd yn hanfodol i'r ecosystem fyd-eang ac maent yn gorchuddio 30% o arwynebedd tir y byd. Mae coedwigaeth yn ymwneud â deall a rheoli'r coedwigoedd hyn yn gynaliadwy er budd cymdeithas.  Mae ein graddau'n eich paratoi ar gyfer yr her o reoli coedwigoedd a'r holl fuddion y gallant eu darparu, ar adeg o newid amgylcheddol byd-eang.

Yn ein haddysgu defnyddir ein lleoliad unigryw yn helaeth trwy gyfuno darlithoedd traddodiadol â theithiau maes sy'n dangos materion ymarferol go iawn yn ymwneud â choedwigaeth a materion amgylcheddol cyfredol. Mae ein rhwydweithiau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol helaeth a'n rhaglenni ymchwil yn caniatáu inni ddarparu addysgu o ansawdd uchel sy'n rhoi sylw i faterion cyfoes, fel mae'r adroddiad hwn gan fyfyriwr cyfnewid o Ganada yn ei ddangos. Rydym yn gweithio'n agos gyda sefydliadau yn y Deyrnas Unedig, ac yn cyflwyno myfyrwyr iddynt. Ymhlith y rhain mae Cyfoeth Naturiol Cymru,Y Comisiwn Coedwigaeth,Coed Cadw,Forest Research a Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig.

Mae llawer o'n cyrsiau wedi'u hachredu gan Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig ac yn cyflawni gofynion mynediad i Aelodaeth Broffesiynol yn rhannol.

Cyfleoedd gyrfa mewn Coedwigaeth

Mae cyflogwyr bob amser yn chwilio am raddedigion coedwigaeth da sy'n flaengar ac yn mwynhau gweithio gyda phobl. Mae dros 80% o'n graddedigion yn dod o hyd i swydd sy'n gysylltiedig â choedwigaeth o fewn chwe mis ar ôl graddio, ac yn cael eu cyflogi gan sefydliadau cyhoeddus, preifat ac anllywodraethol yn y Deyrnas Unedig a thramor. Mae ein hanes unigryw, ein henw da a'n rhagoriaeth addysgu yn golygu bod ein graddedigion coedwigaeth yn gyflogadwy iawn.

Cymerwch olwg ar y fideo i weld yr opsiynau gyrfa posibl ar gyfer graddedigion Coedwigaeth, a darllenwch ein tudalen proffiliau i weld beth mae ein graddedigion yn ei wneud.

Rydym yn gweithio'n agos gyda sefydliadau yn y Deyrnas Unedig, ac yn cyflwyno myfyrwyr iddynt. Ymhlith y rhain mae Cyfoeth Naturiol Cymru,Y Comisiwn Coedwigaeth,Coed Cadw,Forest Research a Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig.

Ein Hymchwil o fewn Coedwigaeth

Rydym ar flaen y gad ym maes ymchwil coedwigaeth ryngwladol ac mae gennym enw rhagorol am ein gweithgareddau ymchwil. Mae ein myfyrwyr a'n staff academaidd yn cydweithio'n gyson â sefydliadau rhyngwladol megis y Tropical Agricultural Research and Higher Education Center, Costa Rica (CATIE), y Center for International Forestry Research, Indonesia (CIFOR), a'r World Agroforestry Centre (ICRAF).

Mae ein tîm ymchwil yn amlddisgyblaethol ac yn cynnwys pob agwedd ar ddisgyblaeth coedwigaeth.  Mae gennym raglenni ymchwil gweithredol sy'n ymchwilio i goedwigoedd boreal a throfannol, a phopeth a geir rhyngddynt. Mae ein gwaith yn ymwneud â choedwigoedd ac addasu i newid hinsawdd, lliniaru, datgoedwigo, bioamrywiaeth, adfer ar ôl trychineb, diogelwch bwyd, amddiffyn rhag llifogydd, cylchu maetholion, lles dynol, cadwraeth a swyddogaeth.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?