Golygfeydd o fynyddoedd

Daearyddiaeth

Yn y 10% uchaf o blith prifysgolion y byd o ran cynaliadwyedd (QS World Rankings: Sustainability 2024).

Diddordeb mewn ymchwilio i mewn i systemau dynol ac amgylcheddol? Hoffi datblygu datrysiadau i heriau o bwysigrwydd byd-eang allweddol? Os felly, gradd mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor yw’r dewis i chi.

Ar y dudadeln yma:
Ein cyrsiau Daearyddiadeth

 

 

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Pam Astudio Daearyddiaeth?

Mae ein graddedigion yn hynod o gyflogadwy (Times Higher Education Survey, 2019) am ein bod yn cynnig dealltwriaeth ddaearyddol eang, integreiddiol i'n myfyrwyr a bod y cymwyseddau allweddol rydym yn eu haddysgu (datrys problemau, meddwl yn feirniadol a dadansoddol) yn eu gwneud yn unigryw. Mae ein cyrsiau'n cynnig cyfle i astudio amrywiaeth eang o bynciau dynol, ffisegol ac amgylcheddol, ond hefyd i gael hyfforddiant da mewn nifer o ddulliau ymchwil (maes a labordy). Byddwch yn meithrin sgiliau technegol ac ymarferol arbenigol (Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS), Technoleg Gwybodaeth, Ystadegau), yn ogystal â sgiliau trosglwyddadwy a phroffesiynol fel arweinyddiaeth a chyfathrebu, a fydd yn eich gwneud yn chwaraewr tîm da. 

Mae Daearyddiaeth yn cynnig hyblygrwydd ac mae ein rhaglenni'n dechrau gyda sylfaen gref o wybodaeth ddaearyddol ym Mlwyddyn Un. Gallwch fireinio eich diddordebau yn yr ail, trydedd a phedwaredd flwyddyn, a dewis modiwlau yn unol â hynny wrth symud ymlaen â'ch astudiaethau. Mae project annibynnol y flwyddyn olaf (traethawd hir) yn rhoi cyfle i ichi ymgymryd ag ymchwil annibynnol o dan arweiniad staff. 

Mae ein staff yn weithgar mewn ymchwil, a byddant yn rhannu eu brwdfrydedd a'u gwybodaeth bwnc gyda chi. Mae ein modiwlau yn adlewyrchu diddordebau staff ac mae'r pynciau hyn yn cynnwys afonydd/amgylcheddau arfordirol, ardaloedd gwledig-trefol, anghydraddoldebau cymdeithasol, geoberyglon, llywodraethu, modelu amgylcheddol, eigioneg, gwaddodeg a chynaliadwyedd. 

Mae ein graddau Daearyddiaeth BA/BSc/MGeog i gyd wedi’u hachredu gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (ynghyd â Sefydliad Daearyddwyr Prydain).

Sir David Attenborough

Gradd er Anrhydedd Syr David Attenborough

"Mae gan Brifysgol Bangor enw rhagorol ym maes astudio gwyddorau'r amgylchedd a'r môr. Mae arnom angen pobol efo'r arbenigaeth a'r sgiliau ymchwil hollbwysig i geisio datrys problemau'r byd."

Mae'r addysgu a'r cyrsiau y mae Bangor yn eu cynnig heb eu hail.

Steve Backshall,  Darlithydd er Anrhydedd ac un o dîm addysgu Prifysgol Bangor; naturiaethwr, fforiwr a chyflwynydd

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol fel myfyriwr Daearyddiaeth.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Daearyddiaeth llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Daearyddiaeth ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Daearyddiaeth ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

 

1af

yn y DU am effaith ein Hymchwil

REF 2021

Ein Hymchwil o fewn Daearyddiaeth

Mae gennym dîm staff amlddisgyblaethol sydd ag amrywiaeth o arbenigeddau'n cynnwys amgylcheddau rhewlifol a morol, daearyddiaeth bwyd a dad-ddofi. Mae ein staff yn ymgymryd ag ymchwil arweiniol gyda sefydliadau academaidd eraill, grwpiau anllywodraethol a chymunedau ar draws y byd. Mae diddordebau staff yn cynnwys llygredd afonol, cynhesu Arctig, peryglon arfordirol, natur a chymdeithas, tlodi bwyd, systemau gwaddodol tanfor, a diwylliant brwdfrydedd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?