LLun o ddesg a llyfr lledr, sgrol a phluen

Astudiaethau Celtaidd, Arthuraidd a Chanoloesol

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY DDYSGU

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Astudiaethau Celtaidd, Arthuraidd a Chanoloesol

Pam Astudio Astudiaethau Celtaidd, Arthuraidd a Chanoloesol?

Rydym yn cynnig ystod o raglenni ôl-raddedig sy’n cysylltu’n agos a’i gilydd, ac a gaiff eu haddysgu gan arbenigwyr o sawl Ysgol academaidd. Mae hyn yn galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth fanwl a sgiliau hanfodol yn y disgyblaethau penodol, tra cânt hefyd ymwned yn llawn â'r gymuned academaidd ehangach. Mae’r arbenigedd rhyngddisgyblaethol yn darparu cyfleoedd i astudio ar draws ystod o feysydd ac ieithoedd perthnasol, ac mae hyfforddiant iaith yn cynnwys Cymraeg Modern a Chanol ar bob lefel.

Ymhlith staff Ysgol Iaith, Diwyllant a’r Celfyddydau y mae arbenigwyr mewn llenyddiaeth Gymraeg, Saesneg a Ffrangeg yr Oesoedd Canol a'r Cyfnod Modern Cynnar; Astudiaethau Celtaidd; ieithoedd a diwylliannau'r Almaen, yr Eidal, Iberia a Tseina; a diwylliannau cerddorol cynnar. Mae Ysgol Hanes ac Archaeoleg yn cyfrannu arbenigedd yn hanes Cymru, Lloegr ac Ewropeaidd, yn ogystal yng nghynhanes y Brydain ‘Geltaidd’ ac Ewrop.

Mae modiwlau craidd pob cwrs MA unigol yn sicrhau eich bod yn datblygu dealltwriaeth fanwl o'ch dewis faes, ond bydd union ffocws y cwrs astudio (yn enwedig yn achos y traethawd hir terfynol) yn dibynnu ar eich union ddiddordebau. P’un ai ydych chi’n dewis arbenigo mewn canoloesoldeb Cymreig, Celtaidd, Prydeinig neu Ewropeaidd, a ph’un ai ydyw eich diddordebau mewn rhyddiaith Gymraeg neu Wyddeleg, barddoniaeth, hanesyddiaeth neu astudiaethau Arthuraidd, gallwch ddewis o ystod eang o fodiwlau dewisol, i gyd wedi’u hategu gan adnoddau gwych casgliadau Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor.

Mae gennym gysylltiadau agos gyda phrifysgolion eraill ledled y byd, yn enwedig yn U.D.A. ac yn benodol gydag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ym Mhrifysgol Harvard, yr ydym yn rhannu cynllun cyfnewid myfyrwyr PhD â nhw. Anogwn ein myfyrwyr MA i fanteisio ar gyfleoedd arbennig i deithio i gynadleddau.
Rydym yn brifysgol ddwyieithog: gellir astudio nifer fawr o’n modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, a gellir cyflwyno gwaith ysgrifenedig yn y naill iaith neu’r llall. Mae ystod lawn o ddosbarthiadau iaith ar gael ar bob lefel, ac anogir myfyrwyr i wneud defnydd llawn o’r cyfleoedd i ymgysylltu â chyfoeth ieithyddol yr ardal, lle mai’r Gymraeg yn iaith gyntaf i’r mwyafrif.

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Astudiaethau Celtaidd, Arthuraidd a Chanoloesol

Yn ogystal â bod yn gymwysterau yn eu rhinwedd eu hunain, mae’r rhaglenni MA hyn yn darparu sylfaen ragorol ar gyfer ymchwil pellach ar lefel PhD. Mae hyfforddiant mewn palaeograffeg ganoloesol a hanes llyfrau yn un maes sgiliau allweddol y cewch ddewis ei ddatblygu, tra mae cyfleoedd cyson i wirfoddoli yn ein Harchifau a Chasgliadau Arbennig neu weithio gyda staff ar amryw brosiectau. Mae ein myfyrwyr yn trefnu’r gynhadledd flynyddol ryngddisgyblaethol ‘Trawsnewid yr Oesoedd Canol’, sydd bellach yn ei 17eg flwyddyn.

Mae gwella gwybodaeth a datblygu sgiliau yn helpu i gryfhau eich rhagolygon gyrfa, gan eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o swyddi y tu mewn i neu’r tu allan i’r byd academaidd: e.e., fel ymchwilydd, addysgwr, newyddiadurwr, swyddog celfyddydau/treftadaeth, cyfieithydd, neu waith ym maes cyhoeddi, llywodraeth leol , etc.

Ein Staff

Gallwch fwynhau addysgu o safon uchel a ddarperir gan arbenigwyr yn eu maes. Darllenwch y proffiliau staff i ddysgu mwy.

Ein Staff

Gallwch fwynhau addysgu o safon uchel a ddarperir gan arbenigwyr yn eu maes. Darllenwch y proffiliau staff i ddysgu mwy.

Ein Hymchwil o fewn Astudiaethau Celtaidd, Arthuraidd a Chanoloesol

Mae natur amrywiol a rhyngddisgyblaethol astudiaethau Celtaidd, Cymreig, Arthuraidd a Chanoloesol wedi’u cynrychioli’n dda ym Mhrifysgol Bangor: dygir ynghyd arbenigeddau ymchwil ar draws iaith, llenyddiaeth, hanes, archaeoleg a cherddoriaeth.

Mae cyfraniad Prifysgol Bangor i dwf ysgolheictod Cymreig a Cheltaidd, ac Astudiaethau Arthuraidd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol er sefydlu’r Brifysgol yn 1884. Yma y lluniodd Syr John Morris-Jones ei Welsh Grammar (1913), sy’n gosod seiliau’r iaith lenyddol fodern, ac mae traddodiad golygyddol allweddol ysgolheigion megis Ifor Williams (Canu Aneirin, Canu Taliesin, etc.) yn parhau hyd heddiw.

Mae gan Brifysgol Bangor arbenigedd ar draws holl brif feysydd llenyddiaeth, iaith a hanes Celtaidd, ac mae ein staff yn cynnwys rhai o brif awduron ac ymarferwyr creadigol y Gymru gyfoes, mewn rhyddiaith, barddoniaeth a drama. Mae tirwedd archaeolegol gyfoethog y gogledd-orllewin yn ganolbwynt naturiol i ymchwil sy’n archwilio cymdeithasau’r gorffennol, eu haneddiadau a’u diwylliant materol, o’r cyfnod Mesolithig diweddar i’r ôl-ganoloesol. 

Mae ymchwil ac addysgu rhagorol Astudiaethau Arthuraidd wedi’u cadarnhau drwy sefydlu Canolfan Astudiaethau Arthuraidd y Brifysgol. Mae’r ganolfan yw hyrwyddo cyfnewid ymchwil rhyngwladol,  a hynny drwy gysylltiadau hirsefydlog â’r Gymdeithas Arthuraidd Ryngwladol. Ochr yn ochr â Chanolfan Stephen Colclough ar gyfer Hanes a Diwylliant y Llyfr, a Chanolfan Ymchwil R.S. Thomas, mae’n darparu adnoddau arbennig iawn, gan gynnwys argraffiadau prin, ar gyfer ymchwilwyr ym mhob un o’r meysydd hyn.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?