Themâu Ymchwil: Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

Yr Amgylchedd, Ynni a Chynaliadwyedd: Ynni carbon isel; Biotechnoleg amgylcheddol; Ecoleg foleciwlaidd; Cadwraeth ac adfer ecosystemau gadarn; Ecoleg y môr a'r ddaear; Cyfathrebu a thechnoleg ddigidol.

Astudiaethau Achos REF 2021

Yn arddangos yr ystod o astudiaethau achos effaith a gyflwynwyd gan Goleg Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg Prifysgol Bangor

imagines COVID-19 virus
Llun dychmygol o'r firws COVID-19

Offer gwyliadwraeth amgylcheddol fiarol yn diogelu'r cyhoedd yn ystod pandemig Covid-19

Dros y degawd diwethaf, mae ymchwil ym Mangor wedi datblygu amrywiaeth o offer, technolegau a modelau dadansoddol i gadw golwg effeithiol ar firysau niweidiol yn yr amgylchedd ehangach, gan arwain at safonau diwydiant sy'n seiliedig ar risg.  

Themâu Ymchwil

Mae gan y Coleg gryfder lle mae ymchwil yn y cwestiwn o ran Defnydd Cynaliadwy, Cadwraeth ac Ecoleg Adnoddau Naturiol, sy'n rhychwantu amgylcheddau'r môr a'r tir ac sy'n canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy morol, pysgodfeydd a dyframaeth, parth yr arfordir, coedwigoedd, y dirwedd amaethyddol, ac ar hyd y gadwyn werth gyfan o ddeunyddiau adnewyddadwy a chynhyrchion cemegol bio-seiliedig.

Ffocws penodol o'n hymchwil ryngddisgyblaethol rhwng gwyddorau amgylcheddol a pheirianneg electronig yw datblygu synwyryddion a rhwydweithiau synhwyro (ar dronau, mewn priddoedd a dŵr croyw, ac wedi'u gosod ar dda byw ac infertebratau) ar gyfer cymwysiadau amgylcheddol ac amaethyddol.

Ymchwil gyda'r orau yn y byd

Mae Bangor yn un o'r 25 prifysgol orau yn y Dyernas Unedig ar gyfer cyllid grant ymchwil gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol.

Cafodd ymchwil y Coleg gryn sylw mewn dau Archwiliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg BEIS gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a gyhoeddwyd yn 2019:

  1. The North West Nuclear Arc Science and Innovation Audit: A Science and Innovation Audit Report sponsored by the Department for Business, Energy and Industrial Strategy” (ar y cyd â Phrifysgol Manceinion University).
  2. North West Coastal Arc: Partnership for Clean and Sustainable Growth: A Science and Innovation Audit Report sponsored by the Department for Business, Energy and Industrial Strategy”o dan arweiniad Prifysgol Lancaster gyda mewnbwn sylweddol gan Brifysgol Bangor. [A/NEU GYSWLLT Â PHRIF WEFAN YR ADRODDIAD: http://www.northwestcoastalarc.net/ ]

Mae gan y Coleg hanes cadarn o gydweithio ar ymchwil yn rhanbarthol â Phrifysgolion eraill Cymru, yn ogystal â'r rhai yng ngogledd-orllewin Lloegr. Arweiniodd Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil Bangor, yr Athro David Thomas, Rwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru mewn Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd i Lywodraeth Cymru  ac, ar ôl dewis cystadleuol, cafodd pump o'r wyth clwstwr ymchwil eu harwain gan academyddion o Fangor. Mae Bangor hefyd yn aelod blaenllaw o Lwyfan Amgylchedd Cymru, a thrwy honno mae'n cydweithio â Llywodraeth Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru, ac Uwchgyfrifiadura Cymru.

Enillodd Canolfan Ragoriaeth Bioburo BEACON, y mae Bangor yn bartner ynddi gyda Phrifysgolion Aberystwyth ac Abertawe, Wobr RegioStars Undeb Ewrop am “Dwf cynaliadwy: Twf gwyrdd a swyddi trwy Fio-economeg".

Gweithio gydag Eraill

Rydym yn aelodau craidd o Envision, Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol NERC, sy'n ymroddedig i ddatblygu arweinwyr y genhedlaeth nesaf yng ngwyddor yr amgylchedd, ynghyd â Phrifysgolion Lancaster a Nottingham a thair canolfan ymchwil annibynnol.

Mae gennym bartneriaethau ymchwil strategol gyda'r canlynol:

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?