Hyrwyddwr hawliau plant yn graddio

Darleen JonesDarleen JonesYn dilyn cael ei hysbrydoli i ddilyn cwrs addysg uwch gan arolygydd ysgolion y llywodraeth, mae mam i ddau sy’n ymarferydd gofal plant wedi llwyddo i gyfuno bywyd teuluol ac astudio'n llawn amser gan raddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Yn ogystal â graddio gyda gradd BA (Anrh) dosbarth cyntaf mewn Astudiaethau Plentyndod, mae Darleen Jones, 39, o Rosgadfan, Caernarfon wedi ennill Gwobr Dr John Robert Jones o £1,000, a ddyfernir yn flynyddol i’r myfyrwyr gorau ar draws pob disgyblaeth yn y Brifysgol.

Mae Darleen yn falch iawn o fod wedi ennill y wobr a dywedodd: "Doedd gen i ddim syniad fy mod wedi cael fy enwebu ar gyfer gwobr, felly mae hyn yn syndod mawr i mi. Mae’n deimlad afreal bod fy ngwaith yn cael ei ystyried yn haeddiannol o wobr mor uchel ei bri, yn enwedig â minnau yn eithaf agos at adael fy nghwrs yn llwyr yn ystod fy mlwyddyn olaf oherwydd diffyg hyder yn fy ngallu. Mae’r anrhydedd o dderbyn y wobr hon wedi cynyddu fy hunan-barch ac rwy'n teimlo'n fwy hyderus."

Roedd Darleen wedi gweithio gyda phlant am tua 10 mlynedd cyn gwneud cais i astudio ym Mhrifysgol Bangor. Roedd clwb ar ôl ysgol yn ysgol gynradd ei phlant yn chwilio am rywun i gynorthwyo ar frys, ac fe gamodd Darleen i’r bwlch, ac wedi hynny gweithiodd mewn gwahanol swyddi yn y sector gofal plant, gan dderbyn hyfforddiant galwedigaethol a chymwysterau wrth symud ymlaen.

Eglurodd Darleen: "Roeddwn wrth fy modd yn fy ngwaith, ond roedd yn rhwystredig ar adegau. Cynyddodd disgwyliadau’r sector blynyddoedd cynnar, ond gostyngodd cyllido’n sylweddol, a doedd dim llwyfan i fynegi ein pryderon ynghylch yr effaith ar y plant a'r staff. Yn ogystal, roedd cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant pellach, cymwysterau a dilyniant o fewn y sector yn gyfyng iawn.

“Doeddwn i erioed wedi ystyried mynd i'r brifysgol, ond yn dilyn arolygiad Estyn llwyddiannus yn y Cylch Meithrin yr oeddwn yn ei redeg, awgrymodd un o’r arolygwyr ei fod yn rhywbeth y dylwn ei ystyried, yn enwedig os oeddwn eisiau symud ymlaen â’m gyrfa yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Prifysgol Bangor yw ein Prifysgol leol, ac mae’r croeso a’r cymorth a gefais yno ynghyd ag ansawdd yr addysg yn golygu mai hwn oedd un o’r penderfyniadau gorau i mi erioed ei wneud.

"Yn ystod fy ngradd, es i ar leoliad i Gaban Bach, Canolfan Deuluol Barnardos ym Mlaenau Ffestiniog, lle cefais y cyfle i gyfrannu at hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer y tîm cymorth i deuluoedd. I ddechrau, roedd y cyfranwyr yn teimlo’n hunanymwybodol ynglŷn â chymryd rhan, ond daeth yn amlwg fod ymwybyddiaeth ofalgar yn offeryn grymus i rieni, a bod ganddo botensial enfawr i gyfrannu at eu lles.

"Yn awr fy mod wedi graddio, byddaf yn ceisio gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc drwy hyrwyddo eu hawliau. Mae plant a phobl ifanc yn y Deyrnas Unedig o dan bwysau sylweddol. Mae cymdeithas yn gosod disgwyliadau aruthrol ar blant a phobl ifanc gan eu bod yn cael eu hystyried fel dyfodol cymdeithas ac eto, oherwydd eu statws fel plant, ychydig iawn o ddweud a gânt yn sut y caiff hynny ei gyflawni.

"Rwy'n gobeithio sicrhau arian ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19, ac egwyddor sylfaenol fy ymchwil fydd ei defnyddio fel offeryn i rymuso pobl ifanc drwy eu cynnwys yn y broses ymchwil. Rwy’n gobeithio bydd fy ymchwil yn gweithredu fel sianel i’w llais nhw gael ei glywed ar faterion sy'n bwysig iddynt."

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2017