Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Ionawr 2016

Atgyfnerthu cysylltiadau ym myd addysg

Mae cewri addysg yng Ngogledd Cymru wedi atgyfnerthu eu cysylltiadau ymhellach er mwyn gosod y sylfeini ar gyfer cyfnod newydd o gydweithrediad academaidd a diwydiannol. 

Cafwyd cyfarfod rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos i lofnodi cytundeb y bartneriaeth newydd a fydd yn gweld y sefydliadau yn ceisio llwybrau cynnydd amgen o addysg bellach i addysg uwch ac yn edrych ar gynghreiriau strategol ehangach yn yr ardal.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2016

Click here for art

Dyma erthygl yn Saesneg ganLyle Skains  o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2016

Diwrnod Coffau’r Holocost

Mae’n anrhydedd i Brifysgol Bangor gael cefnogi gwasanaeth Diwrnod Coffau’r Holocost sydd i’w gynnal eleni yn Siambr Dafydd Orwig, Pencadlys Cyngor Gwynedd, Caernarfon, ddydd Mercher, 27 Ionawr  2016.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2016

Efallai nad yw prosiectau bywoliaeth a gynlluniwyd i ddigolledu pobl am gostau lleol cadwraeth yn methu â chyrraedd y bobl gywir

Mae cydnabyddiaeth fod gwneud gwaith cadwraeth mewn coedwigoedd trofannol yn beth da: mae'r coedwigoedd hyn yn dal carbon gan leihau effeithiau newid yn yr hinsawdd, mae ynddynt fioamrywiaeth nad yw i’w weld yn unman arall ar y ddaear ac maent yn dylanwadu ar argaeledd dŵr yn lleol. Fodd bynnag, gall cadwraeth hefyd gael effaith negyddol ar bobl leol. Mae ymchwil newydd yn dangos nad yw'r cynlluniau a gyflwynwyd i ddigolledu'r bobl dlotaf a’r mwyaf agored i niwed bob amser yn dod â budd i'r bobl y bwriadwyd eu helpu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2016

Archifau Cymru’n elwa ar gyllid partneriaeth

Bydd papurau sy’n rhoi record ddi-dor o ystâd Cymraeg o bwys, ac sy’n taflu goleuni dros fywyd yng ngogledd Cymru dros y canrifoedd yn cael eu diogelu, diolch i ddyfarniad grant i Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ionawr 2016

People with dementia gain from learning self-management skills

Nid yw'r Datganiad i'r wasg gan Brifysgol  Exeter  ar gael yn y Gymraeg


Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2016

Rhaglen wedi’i gefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd yn barod i greu mwy o arweinyddion

Mae rhaglen arweinyddiaeth blaenllaw ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor wedi sicrhau ffynhonell o £2.7m drwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

ION leadership” fydd enw’r rhaglen newydd ac mae’n darparu cyrsiau arweinyddiaeth wedi’u rhan-ariannu ar gyfer 600 o berchnogion busnes ac arweinyddion newydd yn Ardal Cydgyfeiriant Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2016

Gwleidyddion o Gymru yn dysgu am waith ymchwil hollbwysig ar ganser ym Mangor

Rhoddwyd sylw i'r gwaith ymchwil arloesol ar ganser sy'n cael ei wneud yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol wrth i wleidyddion blaenllaw o Blaid Cymru ymweld yn ddiweddar â Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2016

Hwb i iaith cynorthwywyr dosbarth Fflint a Wrecsam

Mae pymtheg o gynorthwywyr dosbarth yn cael hyfforddiant sgiliau iaith Gymraeg ar gwrs sy’n cael ei gynnig yng ngogledd Cymru am y tro cyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2016

Lansio Cyfrol o Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu

 Mae cyfrol newydd o’r enw Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu newydd ei chyhoeddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a bydd yn cael ei lansio yng Nghanolfan Bedwyr, nos Iau yr 22ain o Ionawr. 

Mae’r gyfrol yn ffrwyth grant bach a ddyfarnwyd i Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr y Brifysgol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae’n cynnwys saith pennod ar gyd-destun cyfieithu yng Nghymru, cyweiriau iaith y Gymraeg, theori ac ymarfer, technoleg cyfieithu, ac adnoddau defnyddiol megis geiriaduron termau.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2016

Ymwybyddiaeth ofalgar ar frig yr agenda wrth i Weinidog yr Wrthblaid ar gyfer Iechyd Meddwl ymweld â Phrifysgol Bangor

Bu i Luciana Berger, Gweinidog Cabinet yr Wrthblaid ar gyfer Iechyd Meddwl, dreulio'r prynhawn yng Nghanolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor i gwrdd â'u tîm a thrafod ymwybyddiaeth ofalgar mewn cymdeithas. Wedyn, cyflwynodd Ms Berger ddarlith gyhoeddus y Dirprwy Is-ganghellor Yr Athro Oliver Turnbull ar Niwrowyddoniaeth i Seicotherapyddion.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2016

Ten years after the Thames whale, how are Britain’s sea mammals faring?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Peter Evans Uwch ddarlithydd er Anrhydedd gyda’r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2016

Ymuno â Enactus UK yn galluogi i fyfyrwyr y Brifysgol ymwneud ag entrepreuriaeth gymdeithasol

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gyhoeddi ei bod wedi ymuno â'r sefydliad Enactus byd-eang drwy danysgrifio i raglen Enactus UK.

Mae'r rhaglen Enactus yn galluogi i fyfyrwyr prifysgol ymwneud ag entrepreneuriaeth gymdeithasol, lle cynllunnir projectau a all wella bywydau pobl mewn cymunedau.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2016

Arloesi â defnydd newydd o Wlân

A ydych chi erioed wedi ystyried sut mae defaid yn goroesi ar y bryniau oer a gwlyb? Mae gan eu gwlân nodweddion insiwleiddio anhygoel sy’n eu cadw’n gynnes, ac mae’r ddynoliaeth wedi gwneud yn fawr o’u cnu ers miloedd o flynyddoedd. Ond a ellir ei ddefnyddio i gadw pethau’n oer?

Mae gwyddonwyr ymchwil yng Nghanolfan BioGyfansoddion Prifysgol Bangor wedi bod yn cyfrannu at ehangu ein dealltwriaeth o briodweddau anhygoel gwlân fel defnydd insiwleiddio yn y diwydiant cludo nwyddau oer, ac wedi rhoi prawf ar ei berfformiad at ddibenion newydd a gwerthfawr.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2016

The 'necessity defence'– should climate activists be allowed to break the law?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Tara Smith  o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2016

Athro a Myfyriwr ar Restr Fer Gwobrau Theatr

Llongyfarchiadau calonnog i’r Athro Angharad Price a Llŷr Titus, myfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, sydd newydd eu henwi ar Restr Fer Gwobrau Theatr Cymru 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2016

Enough 'Anthropocene' nonsense – we already know the world is in crisis

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro James Schource, o’r Ysgol Gwyddorau Eigion a Chonsortiwm Newid Hinsawdd Cymru sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.


Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2016

Llys Prifysgol Bangor yn mynegi pryder dwys ynghylch toriadau cyllid arfaethedig i addysg uwch yng Nghymru

Yn ystod cyfarfod blynyddol Llys Prifysgol Bangor heddiw (15 Ionawr, 2016) mynegwyd pryder dwys ynghylch y gostyngiad sylweddol yn y cyllid i brifysgolion yng Nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17, a'r goblygiadau i economi a chymdeithas Cymru’n ehangach.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2016

Prifysgol Bangor yw’r brifysgol fwyaf rhyngwladol yng Nghymru

Mae Prifysgol Bangor wedi cael ei rhestru ymhlith y 200 o brifysgolion mwyaf rhyngwladol ledled y byd ac fel y brifysgol fwyaf rhyngwladol yng Nghymru mewn tabl a gyhoeddwyd heddiw (14 Ionawr, 2016).

Caiff y tabl o'r prifysgolion mwyaf rhyngwladol ei lunio ar sail data rhestr safleoedd prifysgolion y byd y Times Higher Education. Daw’r Brifysgol ymhlith y 350 o brifysgolion uchaf yn y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2016

Rhoi gwyddoniaeth ar y blaen yng Nghymru yn 2016

Yn dilyn cyflwyno’r cais cynllunio manwl ffurfiol ar gyfer Parc Gwyddoniaeth arfaethedig Menai (M-SParc), sef project dan arweiniad Prifysgol Bangor, i Gyngor Ynys Môn ym mis Rhagfyr, mae Cyfarwyddwr M-SParc, Ieuan Wyn Jones, yn edrych yn ôl ar flwyddyn arwyddocaol i’r parc gwyddoniaeth penodol cyntaf yng Nghymru, sy’n ac yn edrych ymlaen at yr hyn sy’n addo bod yn ddyfodol cyffrous i ymdrech wyddonol yng ngogledd-orllewin Cymru yn 2016 a thu hwnt.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2016

Myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor yn defnyddio’i swyddogaeth newydd i ysbrydoli eraill i wneud gwaith gwirfoddol

Mae myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, Ashlee Prince, wedi cael ei dewis i arwain Rhwydwaith Arweinwyr Cymunedol Ifanc Points of Light Cymru ar ôl i'w hymroddiad hirdymor i wirfoddoli wneud argraff ar drefnwyr y wobr.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2016

YN EISIAU: egin wyddonwyr i gymryd rhan yn y project 'Capturing our Coast'

Mae pobl sy'n ymddiddori yn arfordir Prydain yn cael eu gwahodd i helpu i greu hanes drwy fod yn rhan o broject unigryw iawn. Hwn fydd y project mwyaf o'i fath erioed lle bydd aelodau o'r cyhoedd yn archwilio bywyd môr ein harfordir. 

Bwriad y project Capturing Our Coast, sy'n costio cyfanswm o £1.7m ac a gyllidir drwy Gronfa Treftadaeth y Loteri, yw cynyddu ein dealltwriaeth o helaethrwydd a dosbarthiad bywyd môr o amgylch gwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2016

Around the world in 80 payments – global moves to a cashless economy

Dyma erthygl yn Saesneg gan Bernardo Batiz-Lazo o’r Ysgol Busnes Leonidas Efthymiou, Intercollege Larnaca, a Sophia Michael, Intercollege Larnaca sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2016

Peiriannydd amlwg yn lansio Arloesi Pontio

Bu un o beirianwyr amlycaf y DU, yr Athro Syr John O'Reilly, ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar (Ionawr 28) yn lansio Arloesi Pontio.

Yn fwyaf diweddar, bu Syr John O’Reilly yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Gwybodaeth ac Arloesi i Lywodraeth y DU rhwng 2013 a 2015. Mae’n gyn-Bennaeth yr Ysgol Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor ac aeth ymlaen wedyn i fod yn Brif Weithredwr y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol ac yn Is-ganghellor Prifysgol Cranfield.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2016

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi tair o Brifysgol Bangor

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi tair myfyrwraig o Fangor yn llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2016

Ai thus, a roddwyd gan y doethion, yw’r cynnyrch naturiol nesaf i’w ail-ddarganfod?

Ystyriwyd thus yn ddigon drudfawr i’w roi’n rhodd gan y doethion i’r baban Iesu, ynghyd ag aur a myrr. Roedd yn ddeunydd naturiol a ystyrid yn werthfawr gan ddiwylliannau hynafol.

Ond pa briodoleddau oedd yn ei wneud yn rhodd ddrudfawr yn yr hen fyd. Beth oedd ei wneud yn addas fel rhodd werthfawr i frenin?

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2016

Enillwyr Her Ddiwylliannol i deithio i Tsieina

Cynhaliwyd yr Her Ddiwylliannol, y gystadleuaeth flynyddol i fyfyrwyr Prifysgol Bangor, yn ddiweddar.  Trefnwyd y digwyddiad gan Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol a bu saith tîm o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn ymgiprys i ennill taith fythgofiadwy i Tsieina.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2016

Llwyddiant Ysgoloriaeth y Gymanwlad i Raddedigion Gwyddor Môr sydd ar eu ffordd i Seland Newydd

Mae tair cyn-fyfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi ennill tair allan o wyth Ysgoloriaeth y Gymanwlad  a roddir bob blwyddyn.

Mae’r Ysgoloriaethau, neu Comisiynau, ar gyfer astudio ôl-raddedig a datblygiad proffesiynol yn cael eu rhoi i ddinasyddion y Gymanwlad bob blwyddyn, gan roi cyfleoedd i fyfyrwyr o wledydd sy'n datblygu  astudio ym Mangor, ac i raddedigion Bangor astudio dramor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2016

Gall newid y defnydd o dir amaethyddol leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn aruthrol

Mae academydd o Brifysgol Bangor wedi cyfrannu at astudiaeth newydd sy'n cynnig syniadau newydd gwreiddiol a phwysig ynghylch sut i gyflawni ymrwymiadau’r Deyrnas Unedig i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae'r ymchwil wedi canfod trwy wneud  tir amaethyddol yn fwy cynhyrchiol y gellid  cynhyrchu mwy o fwyd a hefyd gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU yn sylweddol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ionawr 2016

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ionawr 2016