Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pam Seicoleg?

Mae Seicoleg yn un o wyddorau mwyaf diddorol yr 21ain ganrif. Ar un adeg, rhan o faes athroniaeth oedd y meddwl dynol; bellach, mae seicoleg yn gymorth i ddatrys dirgelion y meddwl. Mae i Seicoleg lawer iawn o gymwysiadau yn y byd real.

Mae Seicoleg yn ddiddorol.

Beth sy’n gwneud inni feddwl, teimlo, ymddwyn mewn modd penodol? Sut rydym yn dysgu? Ar ôl niwed ar yr ymennydd, pa mor dda y gall rhywun berfformio? A yw baban yn ‘llechen lân’ y mae profiadau bywyd i’w hysgrifennu arni?

Mae Seicoleg yn llawn her

A oes modd trin awtistiaeth? A yw astudio gweithrediad ymenyddol cleifion sydd wedi cael strôc neu sydd â chlefyd Alzheimer yn rhoi inni atebion a all fod o fudd i unigolion iach? A ellir dysgu plant i fwyta – a MWYNHAU – ffrwythau a llysiau?

Mae Seicoleg yn rymus

Nid yw gwyddoniaeth fyth yn sefyll yn ei hunfan – mewn niwroseicoleg, mae datblygiadau mewn technegau delweddu yn rhoi cyfle inni weld yr ymennydd fel erioed o’r blaen, gan weld yn union pa ran o’r ymennydd sy’n ymateb i symbyliadau penodol, a sut.

Mae Seicoleg yn ddefnyddiol

Dychmygwch – pe baem yn gwybod digon am y modd y mae bodau dynol yn gweithio fel y gallem ymyrryd a lleihau problemau megis salwch meddwl, caethiwed i gyffuriau, cam-drin plant, ymddygiad aflonyddgar, ffyrdd afiach o fyw, iselder ar gleifion neu gynhalwyr …

Mae Seicoleg yn agor drysau i swyddi

P’un a fyddwch yn dewis gyrfa mewn proffesiwn cysylltiedig â Seicoleg neu beidio, bydd yr hyn a ddysgwch ar gwrs gradd Seicoleg yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd gwaith.

Ewch i’n tudalen ar Yrfaoedd Seicoleg am fwy o wybodaeth am y llwybrau amrywiol y gall Gradd mewn Seicoleg o Fangor eu hagor i chi.

P’un a fyddoch â lefel-A mewn Seicoleg neu beidio, mae gradd mewn Seicoleg â llawer i’w gynnig ichi, yn awr ac yn y dyfodol.

Ein Cyrsiau

Edrychwch ar ein tudalen cyrsiau i ddarllen mwy am ein graddau (e.e. ein cwrs Seicoleg gyda Seicoleg Fforensig newydd. Cewch wybodaeth am fodiwlau gwahanol, manteision astudio seicoleg, a’r cymorth sydd ar gael i chi wedi i chi ddechrau eich cwrs.

Ein Fideos

Edrychwch ar fideos ein myfyrwyr er mwyn cael blas ar fywyd ym Mangor! Hefyd, ewch draw i’r wefan yma er mwyn cyfarfod y darlithwyr fydd yn eich dysgu!