LLun o stryd siopa brysur.

Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Pam Astudio Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol?

Cymdeithaseg yw'r astudiaeth o natur gymdeithasol bodolaeth ddynol, sut mae cymdeithasau'n cael eu trefnu a sut rydym yn profi bywyd. Fel pobl rydym bob amser yn rhan o gysylltiadau cymdeithasol â'n gilydd. Trwy astudio Cymdeithaseg, byddwch yn gofyn cwestiynau heriol a chyffrous fel:

 • Sut mae'ch galwedigaeth yn effeithio ar ba mor hir y byddwch yn byw?
 • Sut mae rhywedd, crefydd a chefndir ethnig yn effeithio ar eich cyfleoedd mewn bywyd?
 • Ydi gwrthdaro'n anochel?
 • Beth sy'n rhoi 'hunaniaeth' i chi?
 • O ble mae credoau a gwerthoedd yn dod?
 • Ydi'r cyfryngau'n effeithio ar ein dewisiadau personol ynghylch ein ffordd o fyw?
 • Ydi technoleg yn drech na'n gallu i'w reoli?

Gellwch hefyd astudio Cymdeithaseg trwy gyfrwng y Gymraeg ar y cwrs BA Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol.

Mae Polisi Cymdeithasol yn ymwneud â'r byd yr ydym yn byw ynddo a sut mae ein hanghenion o ran diogelwch a lles yn cael eu cyflawni. Byddwch yn edrych arno o safbwynt byd-eang, o'i wreiddiau ym Mhrydain oes Victoria i heriau tlodi byd-eang heddiw. Byddwch yn chwilio am atebion i gwestiynau fel:

 • Sut rydym yn mynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb?
 • Beth yw'r atebion i'r argyfwng tai?
 • Beth fydd effaith newid yn yr hinsawdd ar bolisïau cymdeithasol?
 • Beth yw swyddogaeth y wladwriaeth, sefydliadau'r sector gwirfoddol a phreifat a chymdeithas sifil wrth gyflawni amcanion Polisi Cymdeithasol?

10 Uchaf yn y DU

am Foddhad Myfyrwyr

Polisi Cymdeithasol NSS 2021

10 Uchaf yn y DU

am Ansawdd Ymchwil yn y maes pwnc (Polisi Cymdeithasol)

The Complete University Guide 2022

10 Uchaf yn y DU

ar gyfer Rhagolygon Graddedig mewn maes pwnc (Cydeithaseg a Pholisi Cymdeithasol)

The Complete University Guide 2022

Lleucu Myrddin

PROFFIL MYFYRIWR Lleucu Myrddin

"Mae nifer o wasanaethau gwahanol er mwyn helpu eu myfyrwyr fel bo'r agen, yn ogystal a chymorth tiwtoriaid personol a darlithwyr."

Cyfleoedd Gyrfa mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Mae cyflogwyr heddiw angen meddylwyr dadansoddol ac dargyfeiriol a all gymryd rhan mewn bron unrhyw amgylchedd gwaith.  O ganlyniad, mae lled a hyblygrwydd gradd gwyddorau cymdeithas yn ei gwneud yn ddeniadol i bron unrhyw gyflogwr.  Mae ein graddedigion wedi dilyn amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa. Bydd gradd Cymdeithaseg yn eich paratoi ar gyfer ystod lawn o opsiynau cyflogaeth gan gynnwys rheolaeth, newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus, personél, datblygu cymunedol, y sector cyhoeddus, addysgu ac ymchwil, tra bod graddedigion Polisi Cymdeithasol yn mynd ymlaen i weithio yn y maes polisi, gan gynnwys tai cyhoeddus, y gwasanaeth iechyd, gweinyddiaeth llywodraeth leol a'r sector gwirfoddol.

Mae galw mawr yng Nghymru am raddedigion sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Mae gallu trafod y pwnc yn Gymraeg yn hyderus yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae rhai rhaglenni gradd ar gael yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, ac eraill yn ddwyieithog. Mae llawer o'n cyrsiau'n caniatáu ichi ddewis dewis modiwlau Cymraeg ochr yn ochr â gradd cyfrwng Saesneg. Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau lle mae 100% o'r addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg (darlithoedd a seminarau), yn ogystal â modiwlau lle gallwch ddewis seminarau Cymraeg hyd yn oed os yw'r modiwl rydych chi'n ei astudio yn Saesneg yn bennaf.

Ein Hymchwil o fewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Mae gan Brifysgol Bangor enw da'n rhyngwladol am ymchwil ryngddisgyblaethol ac arloesol yn ymwneud ag effeithiau arloesi, newidiadau cymdeithasol, datblygiadau gwleidyddol a pholisïau ar iechyd, iechyd meddwl, tlodi, gofal cymdeithasol a lles. Mae  ymchwil  a wneir gan ein staff academaidd ym meysydd Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yn chwarae rhan bwysig wrth sicrhau statws Prifysgol Bangor fel un o sefydliadau ymchwil mwyaf blaenllaw’r byd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?