LLun o stryd siopa brysur.

Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Dod o hyd i gwrsDiwrnod Agored

 

 

Pam Astudio Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol?

Cymdeithaseg yw'r astudiaeth o natur gymdeithasol bodolaeth ddynol, sut mae cymdeithasau'n cael eu trefnu a sut rydym yn profi bywyd. Fel pobl rydym bob amser yn rhan o gysylltiadau cymdeithasol â'n gilydd. Trwy astudio Cymdeithaseg, byddwch yn gofyn cwestiynau heriol a chyffrous fel:

 • Sut mae'ch galwedigaeth yn effeithio ar ba mor hir y byddwch yn byw?
 • Sut mae rhywedd, crefydd a chefndir ethnig yn effeithio ar eich cyfleoedd mewn bywyd?
 • Ydi gwrthdaro'n anochel?
 • Beth sy'n rhoi 'hunaniaeth' i chi?
 • O ble mae credoau a gwerthoedd yn dod?
 • Ydi'r cyfryngau'n effeithio ar ein dewisiadau personol ynghylch ein ffordd o fyw?
 • Ydi technoleg yn drech na'n gallu i'w reoli?

Gellwch hefyd astudio Cymdeithaseg trwy gyfrwng y Gymraeg ar y cwrs BA Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol.

Mae Polisi Cymdeithasol yn ymwneud â'r byd yr ydym yn byw ynddo a sut mae ein hanghenion o ran diogelwch a lles yn cael eu cyflawni. Byddwch yn edrych arno o safbwynt byd-eang, o'i wreiddiau ym Mhrydain oes Victoria i heriau tlodi byd-eang heddiw. Byddwch yn chwilio am atebion i gwestiynau fel:

 • Sut rydym yn mynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb?
 • Beth yw'r atebion i'r argyfwng tai?
 • Beth fydd effaith newid yn yr hinsawdd ar bolisïau cymdeithasol?
 • Beth yw swyddogaeth y wladwriaeth, sefydliadau'r sector gwirfoddol a phreifat a chymdeithas sifil wrth gyflawni amcanion Polisi Cymdeithasol?

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol fel myfyriwr Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol. 

 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

 • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol llwyddiannus ym Mangor? 
 • Beth allai wneud i baratoi at astudio Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mangor? 
 • Sut ydw i yn gwybod mai Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

 

Gweithio yn y gymuned

Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad hir o weithio gyda'r gymuned, a chredwn yn gryf yn y cysylltiad arbennig rhwng y sefydliad a'r ardal yr ydym wedi'n lleoli ynddi. Dyma rai enghreifftiau o brojectau yn ymwneud â Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas:

Ein Hymchwil o fewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Mae gan Brifysgol Bangor enw da'n rhyngwladol am ymchwil ryngddisgyblaethol ac arloesol yn ymwneud ag effeithiau arloesi, newidiadau cymdeithasol, datblygiadau gwleidyddol a pholisïau ar iechyd, iechyd meddwl, tlodi, gofal cymdeithasol a lles. Mae  ymchwil  a wneir gan ein staff academaidd ym meysydd Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yn chwarae rhan bwysig wrth sicrhau statws Prifysgol Bangor fel un o sefydliadau ymchwil mwyaf blaenllaw’r byd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?