Astudiaeth Gwyddorau Chwaraeon ar berson sy'n gwneud ymarfer corff

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Myfyrwyr yn mesur y defnydd o ocsigen yn ystod ymarfer corff gan ddefnyddio bag Douglas

Pam Astudio Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer?

Ym Mhrifysgol Bangor fe gewch brofiad trawsnewidiol a chefnogol. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o brofiadau 'ymarferol' yn y labordy ac yn yr amgylchedd hyfforddi. Mae gennym 40 mlynedd o brofiad a chwricwlwm dan arweiniad ymchwil, sy'n ymdrin â phynciau craidd Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer sef ffisioleg, seicoleg, ymarfer corff, iechyd a meddygaeth, biomecaneg a hyfforddi effeithiol. Mae'r arbenigedd sydd gennym ynghyd ag haddysgu o ansawdd uchel yn golygu y byddwn yn eich helpu i gael y canlyniad gorau posibl yn eich gradd.  

Graddau Israddedig

Bydd y radd gwyddor chwaraeon a ddewiswch yn dibynnu ar eich diddordebau penodol, er enghraifft, bydd gradd mewn Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol yn rhoi sgiliau i chi ymgymryd â TAR i addysgu Addysg Gorfforol ar lefel Safon Uwch. Mae Gwyddorau Chwaraeon Antur yn eich arfogi â sgiliau technegol a'r gallu i addysgu mewn amrywiol ddisgyblaethau ar y dŵr ac yn y mynyddoedd.

Gweld ein Cyrsiau

Graddau Rhyngosodol

Mae’r graddau hyn wedi eu hanelu at fyfyrwyr meddygol sydd wedi cwblhau’n llwyddiannus y nifer gofynnol o flynyddoedd mewn Ysgol Feddygol ac sy’n dymuno cael BSc i arbenigo neu gael profiad mewn gwyddorau chwaraeon neu wyddorau chwaraeon clinigol.

Gweld ein Cyrsiau

Gradd Dilyniant

Mae'r radd chwaraeon hon yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio gradd sylfaen gysylltiedig mewn gwyddorau chwaraeon.

Gweld ein Cyrsiau

Fideo - Astudio Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Mae Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor yn cynnig gradd dwy-ieithog i fyfyrwyr sy'n awyddus i astudio modiwlau drwy'r Gymraeg.

Darlun 3d o system cyhyrau canŵydd

Cyfleoedd Gyrfa mewn Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Nod ein rhaglenni gradd mewn gwyddorau chwaraeon yw eich gwneud mor gyflogadwy â phosibl trwy eich helpu i fagu profiad ymarferol ochr yn ochr â'r elfen addysgu. Mae'r profiad hwnnw'n cynnwys sesiynau ymarferol yn y labordy, project ymchwil neu draethawd hir ac arddangosiadau, tiwtorialau ac ymchwil. Gallwch gael profiad bywyd go iawn yn gweithio dramor ynghyd  â datblygu cymwysterau proffesiynol ychwanegol mewn nifer o feysydd.

Ein Hymchwil o fewn Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Rhagoriaeth Ymchwil mewn Gwyddorau Chwaraeon

  • 1af yng Nghymru/7fed yn y Deyrnas Unedig am ymchwil mewn Gwyddorau Chwaraeon; gyda 100% o ymchwil naill ai gyda'r gorau yn y byd neu ar lefel ryngwladol (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, 2014)
  • 5ed yn y Deyrnas Unedig am ansawdd ein hymchwil (Complete University Guide 2021)

Mae pob aelod o staff yn gwneud gwaith ymchwil a hynny sy'n llywio'r addysgu.  Rydym yn rhoi pwyslais ar gymhwyso ymchwil yn ymarferol a byddwch yn cael cyfle i wneud ymchwil dan oruchwyliaeth yn ystod eich gradd. Bydd hyn yn eich helpu i ddilyn gyrfa lwyddiannus fel gweithiwr proffesiynol ym maes Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer gan fod cyflogwyr yn rhoi gwerth mawr ar allu nodi cwestiynau ymchwil perthnasol a meddu ar y sgiliau i wneud ymchwil i ateb y cwestiynau hynny. Bydd y profiad a gewch o wneud ymchwil dan oruchwyliaeth yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau ac yn caniatáu i chi gael eich mentora (mewn maes o'ch dewis) gan ymchwilydd profiadol, sydd â phrofiad o wneud ymchwil sy'n galluogi sefydliadau blaenllaw i barhau ar frig eu 'gêm' (e.e. UK Sport, y GIG, a'r Weinyddiaeth Amddiffyn). 

Mae gennym arbenigedd yn y meysydd canlynol:

  • Seicoleg Perfformiad Elît
  • Amgylcheddau Eithafol
  • Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles

Yn ystod eich cwrs gradd byddwch yn arddangos canlyniadau eich profiad ymchwil mewn Cynhadledd Myfyrwyr, sy'n cael ei chydnabod gan fyfyrwyr ac arholwyr allanol fel un o nodweddion unigryw yn ein rhaglenni gradd.  Bydd gweithio gyda'n staff academaidd a chyflwyno eich ymchwil fel hyn yn rhoi sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr iawn i chi megis bod yn drefnus, rheoli amser yn effeithiol, datrys problemau, sgiliau rhyngbersonol cadarnhaol, sgiliau dadansoddi a meddwl yn feirniadol.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?