Gwyddorau Meddygol
Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Gwyddorau Meddygol

 

 

Myfyrwraig yn darllen llyfr yn y llyfrgell

Pam Astudio Gwyddorau Meddygol?

Mae ein graddau yn y Gwyddorau Meddygol yn seiliedig ar ymarfer meddygol modern ac fel un o'n graddedigion, bydd gennych y sgiliau i ddilyn amrywiaeth o lwybrau at yrfa clinigol, meddygol a gofal iechyd, yn cynnwys y potensial i gael mynediad ôl-radd i feddygaeth a hyfforddiant meddyg cysylltiol.

PROFFIL MYFYRIWR Lleucu Morgan

Gwyddorau Meddygol

"Mae yna amrywiaeth eang o fodiwlau ac erbyn eleni, dwi'n teimlo fod yr holl fodiwlau dwi wedi eu dysgu ers y flwyddyn gyntaf yn cydgysylltu. Fy hoff ran i o'r cwrs ydi dysgu am ffisioleg cyflyrau, yn enwedig y cyflyrau prin a dysgu pa driniaethau sydd ar gael iddynt."

Myfyrwyr yn y labordy yn cynnal profion dosbarth

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Gwyddorau Meddygol

Bydd ein graddau israddedig yn eich paratoi at yrfa yn y dyfodol mewn amrywiaeth o swyddi sy'n gysylltiedig â biowyddoniaeth a meddygaeth. Byddwch mewn sefyllfa gref i sicrhau lle ar raglenni ôl-radd sy'n gysylltiedig â meysydd iechyd eraill, ac yn ddeniadol i gyflogwyr mawr fel y diwydiant fferyllol, ymchwil feddygol ac iechyd y cyhoedd.

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol fel myfyriwr Gwyddorau Meddygol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Gwyddorau Meddygol llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Gwyddorau Meddygol ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Gwyddorau Meddygol ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Ein Hymchwil o Fewn Gwyddorau Meddygol

Rydym ymysg y 10 Uchaf prifysgol yn y Deyrnas Unedig am ymchwil (Complete University Guide 2022). Yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd, mae ein hymchwil yn defnyddio dulliau blaengar i roi sylw i gwestiynau sylfaenol ym maes meddygaeth a/neu ddatblygu cymwysiadau i ddiwallu anghenion clinigol difrifol. Mae gennym y nod cyffredinol o wella llwybr y claf, naill ai trwy gyfrannu gwybodaeth newydd i lenwi bwlch pwysig mewn gwybodaeth feddygol neu ddatblygu cymwysiadau sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at wella iechyd a lles.  

Rydym yn canolbwyntio ar ymchwil canser (Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin) lle mae ein timau ymchwil yn archwilio'r prosesau cymhleth sy'n arwain at ddatblygiad, dilyniant a gwrthiant therapiwtig canserau. Rydym hefyd yn datblygu'r sylfaen ar gyfer therapïau newydd a thechnolegau monitro cleifion. 

Mae'r ymchwil arloesol hwn yn bwydo'n uniongyrchol i'n dysgu a byddwch yn dod ar draws elfennau yn eich modiwlau hyfforddedig ac yn enwedig yn ystod eich project ymchwil yn y drydedd flwyddyn ac mae hyn yn gwneud ein graddau yn rhai o'r rhai mwyaf deinamig a chyfoes sy'n bodoli. 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

360 Taith Rithwir Gwyddorau Meddygol

Taith rithwir Gwyddorau Meddygol

Croeso I Fron Heulog, un or adiladau yn y Prifysgol sydd yn dysgu gwyddorau meddygol. Yn y llun hon rydym yn gweld yr adeilad o ty allan ar ddiwrnod braf heulog.

O'r fan yma ferdwch chi fynd i wahanol llefydd yn yr adeilad fel enghraifft ystafell VR neu y labordy sgiliau ward.

Croeso i'r Labordy Sgiliau yn Fron Heulog. Dyma le bydd ein myfyrwyr yn dysgu ac yn ymarfer y sgiliau pwysig y bydd eu hangen arnynt ar leoliad mewn lleoliadau gofal iechyd go iawn.

Mae'r ardal ward ffug hon wedi'i sefydlu fel bae ysbyty gyda 4 gwely. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer addysgu ystod o sgiliau o ofalu am glwyfau a gwisgo i bibelli trwy ddefnyddio offer arbenigol a modelau.
 

Dyma ein swît “Hi Fidelity” lle rydym yn defnyddio modelau Hi Fidelity mwy datblygedig i redeg senarios hyd yn oed yn fwy realistig. Mae'r modelau yn efelychu anadlu; yn meddu ar synau realistig y galon, yr ysgyfaint a'r coluddyn y gellir eu clywed â stethosgop; yn gallu cymryd gwaed neu hylifau a chyffuriau yn cael eu rhoi yn fewnwythiennol. Gall y technegydd siarad trwy'r mannequin fel y gall y myfyrwyr siarad â'u claf.

Mae arwyddion hanfodol y claf a pharamedrau eraill yn cael eu harddangos ar fonitor claf efelychiedig. Mae gennym ni deulu cyfan o fodelau: gwryw sy'n oedolyn, menyw sy'n oedolyn, menyw feichiog sy'n gallu rhoi genedigaeth, plentyn a babi newydd-anedig.

Dyma ein swît “Hi Fidelity” lle rydym yn defnyddio modelau Hi Fidelity mwy datblygedig i redeg senarios hyd yn oed yn fwy realistig. Mae'r modelau yn efelychu anadlu; yn meddu ar synau realistig y galon, yr ysgyfaint a'r coluddyn y gellir eu clywed â stethosgop; yn gallu cymryd gwaed neu hylifau a chyffuriau yn cael eu rhoi yn fewnwythiennol. Gall y technegydd siarad trwy'r mannequin fel y gall y myfyrwyr siarad â'u claf.

Mae arwyddion hanfodol y claf a pharamedrau eraill yn cael eu harddangos ar fonitor claf efelychiedig. Mae gennym ni deulu cyfan o fodelau: gwryw sy'n oedolyn, menyw sy'n oedolyn, menyw feichiog sy'n gallu rhoi genedigaeth, plentyn a babi newydd-anedig.

Mae'r senarios yn cael eu cofnodi gan system camera System Arsylwi a Hyfforddi Meddygol Scotia a gellir eu chwarae yn ôl ar gyfer ôl-drafodaeth. Mae ymarfer senarios fel hyn mewn amgylchedd efelychiedig yn golygu y bydd myfyrwyr yn teimlo'n llawer mwy hyderus ac yn gwybod beth i'w ddisgwyl pan fyddant ar leoliad mewn sefyllfa clinigol go iawn.
 

Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn profi ystod eang o leoliadau lle byddant yn defnyddio eu sgiliau.
Mae’r ystafell hon wedi’i gosod fel fflat i efelychu sut beth yw gofalu am glaf yn ei gartref ei hun wrth weithio yn y gymuned.
 

Er y bydd ein myfyrwyr yn aml allan ar leoliad, mae’n bwysig i ni eu bod yn gallu cysylltu â’u cyd-fyfyrwyr a’r gymuned myfyrwyr.
Yn ystod eu blociau o theori pan fyddant yn yr adran gallant gymdeithasu â'u cyfoedion mewn ardaloedd fel yr ystafell gyffredin hon.
 

O fewn Fron Heulog mae gan fyfyrwyr fynediad i gyfrifiaduron y brifysgol. Wrth i ofal iechyd ddod yn fwy dealladwy o ran technoleg, mae angen i fyfyrwyr fod yn fedrus wrth ddefnyddio cyfrifiaduron i reoli data claf. Mae angen cyfrifiaduron hefyd ar gyfer gwneud aseiniadau, cyrchu adnoddau ar-lein, ac efelychiadau rhithwir.

Fel rhan o’n pecyn cymorth dysgu drwy dechnoleg, rydym wedi gosod ystafell VR yn ddiweddar ar gyfer myfyrwyr yn Ysgol y gwyddorau meddygol ac iechyd.

Mae defnyddio VR yn ffordd arall y gallwn greu efelychiad diogel i fyfyrwyr ymarfer eu sgiliau clinigol a chynyddu eu hyder cyn iddynt fynd allan ar leoliad.
 

Dyma un o'r ystafelloedd ddysgu mawr yn Fron Heulog a ddefnyddir gan gyrsiau ar draws ein rhaglenni gwyddorau iechyd. Er enghraifft, gall myfyrwyr ffisiotherapyddion ymarfer sgiliau yma ac mae gennym lyfrgell o offer ar gyfer myfyrwyr nyrsio a bydwragedd y gellir eu defnyddio ar gyfer addysgu a sgiliau ymarferol o gymryd gwaed i eni babi.

Dyma Ystafell 342 yn Brigantia, a ddefnyddir ar gyfer darlithoedd bach.

Yn y flwyddyn gyntaf, mae pob un o'n rhaglenni yn dilyn fformat blwyddyn gyffredin sy'n golygu y byddwch chi'n cael yr un wybodaeth sylfaenol ar draws ein graddau.

Rydym hefyd yn cynnig blwyddyn sylfaen i fyfyrwyr nad oes ganddynt y cefndir gwyddonol angenrheidiol ar hyn o bryd i gael mynediad i'r flwyddyn gyntaf. Mae eleni yn rhoi sylfaen i fyfyrwyr mewn amrywiaeth o bynciau sy'n sail i raddau yn y maes hwn.

Mae carfannau Bangor yn gyffredinol yn llai na rhai prifysgolion mwy, sy’n golygu eich bod yn fwy na dim ond nifer. Byddwch chi'n gallu teimlo'n rhan wirioneddol o gymuned a chael mwy o gefnogaeth.
 

Rhoddir tiwtor personol i bob myfyriwr ar ddechrau eu cwrs. Mae staff yn anelu at gwrdd â myfyrwyr o leiaf 3 gwaith y flwyddyn os ddim yn  bersonol yn y swyddfeydd, y gallwch weld r ar-lein.

Mae’r cyfarfodydd hyn yn canolbwyntio ar ofal bugeiliol a gwirio lles myfyrwyr. Mae’n bwysig i ni fod myfyrwyr yn ffynnu yn eu profiad prifysgol, nid yn unig yn academaidd ond yn bersonol ac yn gymdeithasol. Mae hefyd yn gyfle i ni roi cyngor ar ddatblygiad proffesiynol a chyflogadwyedd a chyfeirio myfyrwyr at wasanaethau yn y brifysgol a all roi cyngor iddynt.
 

Dyma'r tabl Anatomeg ein tabl dyrannu rhithwir a ddefnyddir ar gyfer addysgu anatomeg.

Wedi'u llwytho i mewn i'r tabl mae 4 cadaver sydd wedi'u hail-greu yn seiliedig ar setiau data dynol go iawn.

Gall myfyrwyr ddefnyddio'r tabl i ddyrannu'r cadavers fwy neu lai a dadansoddi'r anatomeg ddynol yn fanwl. Gallwn hollti'r sgrin i weld awyrennau anatomegol gwahanol a gweld gwahanol systemau'r corff.

Mae gan y tabl hefyd gannoedd o achosion clinigol ymarfer sy'n cynnwys gwybodaeth cleifion, data a sganiau sy'n gysylltiedig â phatholeg y gall myfyrwyr eu defnyddio i ddysgu oddi wrthynt.

Mae’r tabl Anatomage yn un offeryn yn unig yn ein pecyn cymorth dysgu trwy gyfrwng technoleg. Mae gennym hefyd ystafelloedd VR a sgrin 3D i ddelweddu delweddau meddygol.
 

Croeso i'r ystafell Anatomeg. Defnyddir yr ystafell hon gan fyfyrwyr ar y rhaglen Gwyddorau Meddygol yn ogystal â'r rhai ar y cwrs Astudiaethau Cydymaith Meddygon, a myfyrwyr Meddygol.

Mewn un cornel o'r gofod hwn, gallwch weld rhai posteri ymchwil a grëwyd gan ein myfyrwyr.

Cyflwynir posteri fel y rhain yn aml mewn cynadleddau ymchwil ledled y byd gan academyddion ac ymchwilwyr.

Er mwyn datblygu sgiliau ymarferol myfyrwyr yn y maes hwn yn y 3edd flwyddyn yn y gwyddorau meddygol a biofeddygol bydd myfyrwyr yn creu poster i gyflwyno eu canfyddiadau ymchwil eu hunain.
 

Croeso i adeilad Brigantia, cartref i ddau faes pwnc yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol, Seicoleg a Gwyddorau Meddygol.

Fel myfyriwr, dyma lle gallwch ddod i seminarau, sesiynau ymarferol a chwrdd â'ch darlithwyr.
 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?