Llun tanddwr o blymiwr yn edrych i fyny rhwng y gwymon

Gwyddorau Eigion

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Gwyddorau Eigion

Pam Astudio Gwyddorau Eigion?

Mae'r angen i adnabod a manteisio ar ffynonellau bwyd ac ynni newydd yn erbyn y cefndir o fygythiadau a gwyd yn sgil cynhesu byd-eang yn golygu bod gwyddorau eigion yn bwnc sydd â'i fryd ar y dyfodol. Ei ddiben yw adnabod problemau a dod o hyd i atebion.  

Mae deall sut mae'r cefnforoedd yn gweithio yn allweddol i ragfynegi sut bydd ein planed yn ymateb i gynhesu'r hinsawdd. Mae hefyd yn bwysig os ydym am harneisio'r potensial enfawr, sydd i raddau helaeth heb ei gyffwrdd, o ynni adnewyddadwy o'r llanw. Trwy astudio ffiseg y cefnfor, byddwch yn dysgu sut mae'r cefnfor yn gweithio ac yn rhyngweithio ag elfennau eraill o System y Ddaear, yr atmospher a'r cryosffer. Byddwch hefyd yn dysgu sut i arsylwi'r cefnfor, o longau ac o'r gofod, ac i ddatblygu modelau rhifiadol i ragfynegi'r cefnfor. 

Byddwch yn meithrin y sgiliau i allu ymdrin â phroblemau pwysig sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd ac echdynnu ynni o'r cefnfor.

  • Rydym yn un o'r canolfannau prifysgol mwyaf sy'n dysgu gwyddorau eigion ym Mhrydain ac yn un o'r mwyaf yn Ewrop.
  • Rydym wedi ein lleoli o fewn ychydig fetrau i'r môr, sy'n ddelfrydol i ddatblygu sgiliau mewn aberoedd, ar lan y môr ac ar y môr.
  • Mae gennym long ymchwil fordwyol gwerth £3.5m.
Image of Wil Chidley

Proffil Myfyrwyr Wil Chidley

Daeryddiaeth Ffisegol ac Eigioneg

Dewisais ddod i astudio ym Mangor oherwydd ei bod yn adran sy’n cael ei hadnabod am ei llwyddiant yn ryngwladol, a honno ar stepen fy nrws.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Gwyddor Eigion

Mae graddedigion Gwyddorau Eigion yn gymwys i weithio mewn ystod eang o swyddi, gan gynnwys asesu effaith amgylcheddol a thocsicoleg, monitro/trin llygredd a rheolaeth ar waredu gwastraff, peirianneg arfordirol a pheirianneg ar y môr (er enghraifft yng nghyswllt y diwydiant ynni adnewyddadwy o’r môr sydd ar dwf). Gan ein bod wedi bod yn dysgu gwyddorau eigion yma ym Mhrifysgol Bangor ers dros 50 mlynedd fe welwch raddedigion o Fangor mewn swyddi blaenllaw yn y rhan fwyaf o'r diwydiannau hyn.

Mae gradd mewn Gwyddorau Eigion nid yn unig yn cynnig gwybodaeth wyddonol gadarn am amgylchedd y môr, ond hefyd yn rhoi pwyslais cryf ar sgiliau allweddol a werthfawrogir gan gyflogwyr.

Ein Ymchwil o fewn Gwyddorau Eigion

Mae ymchwil Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor yn rhychwantu'r byd. Mae ein hymchwil, sydd gyda'r gorau yn y byd, yn ymdrechu i adnabod achosion enciliad yr iâ ym Môr yr Arctig ac effaith cynhesu byd-eang a llygredd plastig ar riffiau cwrel trofannol. Mewn cydweithrediad ag Arolwg Antarctig Prydain ac eraill rydym yn ddiweddar wedi canfod lefelau o ficroplastigion sy'n peri pryder mewn ffiordiau dilychwin yn yr Antarctig. 

Mae ein hymchwil yn astudio hanes y Ddaear. Rydym wedi datblygu technegau i feintioli hinsoddau'r gorffennol ar y blaned ac yn defnyddio modelau rhifiadol cymhleth i edrych ar y prosesau allweddol a oedd yn gyrru'r hinsoddau hynny. Yn ddiweddar rydym wedi nodi 'uwch gylchred llanw' sy'n gysylltiedig â drifft cyfandirol ac rydym bellach yn deall sut y gallai'r llanw fod wedi dylanwadu ar esblygiad bywyd ar y Ddaear. Rydym wedi gweithio ar y cyd â NASA yn archwilio rôl llanw'r môr yn esblygiad cynnar y blaned Fenws.

Rydym hefyd yn sefydliad blaenllaw mewn ymchwil i wyddor pysgodfeydd a chynhyrchu ynni adnewyddadwy o'r llanw.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?