Llun tanddwr o blymiwr yn edrych i fyny rhwng y gwymon

Gwyddorau Eigion

Yn y 10% uchaf o blith prifysgolion y byd o ran cynaliadwyedd (QS World Rankings: Sustainability 2024).

Sgwrsio gyda myfyrwyr a staff

 

 

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Pam Astudio Gwyddorau Eigion?

Mae'r angen i adnabod a manteisio ar ffynonellau bwyd ac ynni newydd yn erbyn y cefndir o fygythiadau a gwyd yn sgil cynhesu byd-eang yn golygu bod gwyddorau eigion yn bwnc sydd â'i fryd ar y dyfodol. Ei ddiben yw adnabod problemau a dod o hyd i atebion.  

Mae deall sut mae'r cefnforoedd yn gweithio yn allweddol i ragfynegi sut bydd ein planed yn ymateb i gynhesu'r hinsawdd. Mae hefyd yn bwysig os ydym am harneisio'r potensial enfawr, sydd i raddau helaeth heb ei gyffwrdd, o ynni adnewyddadwy o'r llanw. Trwy astudio ffiseg y cefnfor, byddwch yn dysgu sut mae'r cefnfor yn gweithio ac yn rhyngweithio ag elfennau eraill o System y Ddaear, yr atmospher a'r cryosffer. Byddwch hefyd yn dysgu sut i arsylwi'r cefnfor, o longau ac o'r gofod, ac i ddatblygu modelau rhifiadol i ragfynegi'r cefnfor. 

Byddwch yn meithrin y sgiliau i allu ymdrin â phroblemau pwysig sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd ac echdynnu ynni o'r cefnfor.

  • Rydym yn un o'r canolfannau prifysgol mwyaf sy'n dysgu gwyddorau eigion ym Mhrydain ac yn un o'r mwyaf yn Ewrop.
  • Rydym wedi ein lleoli o fewn ychydig fetrau i'r môr, sy'n ddelfrydol i ddatblygu sgiliau mewn aberoedd, ar lan y môr ac ar y môr.
  • Mae gennym long ymchwil fordwyol gwerth £3.5m.

Mae'r addysgu a'r cyrsiau y mae Bangor yn eu cynnig heb eu hail.

Steve Backshall,  Darlithydd er Anrhydedd ac un o dîm addysgu Prifysgol Bangor; naturiaethwr, fforiwr a chyflwynydd

[0:03] Mor, mor gyffrous! Mae hi’n grêt cwrdd gyda Steve! Mae’n gyfle mor grêt i hyd yn oed cael gweld 

[0:09] y Fenai mewn ffordd wahanol hefyd.

[0:12] Un o’r rhesymau i mi ddewis dod i Fangor oedd i gael bod mewn ardal fel hon, 

[0:16] Does dim ffordd well o dreulio’r prynhawn i ddweud y gwir! 

[0:23] Rydym yn mynd allan i’r afon Menai Fenai ac yna i Ynys Seiriol gyda chriw o fyfyrwyr gwyddorau naturiol 

[0:28] i gael blas o’r gorau sydd gan yr ardal yma i’w chynnig. 

[0:47] Wel, hyd yma rydym wedi gweld y gorau o’r bywyd gwyllt o’r rhan yma o’r byd, yn enwedig yr adar.  

[0:53] Mae’r ysgafelloedd yn dew, bron i bob centimedr, wedi ei orchuddio gyda heligogod, gwylanod 

[0:59] ac rydym wedi gweld mulfrain gwyn ac wrth gwrs y palod (puffins).

[01:02] Mae’n debyg mai dyma pam wnes i benderfynu creu perthynas gyda Bangor. 

[01:06] Oherwydd yr hyn rydych yn ei weld yn y fan yma. Gall unrhyw sefydliad fuddsoddi mewn isadeiledd.

[01:11] Gall unrhyw sefydliad gael adeiladau mwy, neu gael mwy o addysgu.

[01:14] Ond does dim buddsoddiad yn y byd all gael hyn. 

[01:18] Hyn ar ein trothwy, sy'n gwneud Bangor y lle gorau i astudio’r gwyddorau naturiol.

[01:30] Mae’n wych. Yn amlwg dim ond jyst y cwmni gyda Steve yma, mae gweld y bywyd gwyllt, y gwylanod coes-ddu... 

[01:37] y mulfrain, y morloi a’r math yna o beth. Hollol ryfeddol a phrofiad unigryw iawn.

[01:41] Mae Steve yn ddyn clên iawn. Ia, hollol anhygoel. Does unman gwell i fod. 

[01:46] Mae hi wedi bod yn brynhawn anhygoel. Dwi’n teimlo fy mod wedi cael fy ergydio ychydig ac yn rynllyd.

[01:51] Ond, i allu dod allan yma, a mi allwch weld y Brifysgol o fan hyn.

[01:56] Gallwch weld y neuaddau preswyl o fama. I fod yn fyfyriwr yma, a meddwl y gallwch orffen astudio 

[02:01] a dod lawr yma a padlfyrddio neu gaiacio allan ar y Fenai a chael hyn fel ffordd o leihau straen arholiadau.

[02:08] Mae hynna yn hollol anhygoel i mi.

Sir David Attenborough

Gradd er Anrhydedd Syr David Attenborough

"Mae gan Brifysgol Bangor enw rhagorol ym maes astudio gwyddorau'r amgylchedd a'r môr. Mae arnom angen pobol efo'r arbenigaeth a'r sgiliau ymchwil hollbwysig i geisio datrys problemau'r byd."

Image of Wil Chidley

Proffil Myfyrwyr Wil Chidley

Daeryddiaeth Ffisegol ac Eigioneg

Dewisais ddod i astudio ym Mangor oherwydd ei bod yn adran sy’n cael ei hadnabod am ei llwyddiant yn ryngwladol, a honno ar stepen fy nrws.

Taith rithiol 360 o'n cyfleusterau

Cowt Canolfan Fôr Cymru 

Mae Canolfan Fôr Cymru’n cyfrannu at effaith ehangach ymchwil Ysgol Gwyddorau’r Eigion. Mae'n cefnogi'r economi las trwy gysylltu ymchwil academaidd â chymwysiadau yn y byd go iawn.

Cyntedd Canolfan Fôr Cymru 

Agorwyd Canolfan Fôr Cymru gan y Brenin Siarl, Tywysog Cymru ar y pryd, yn 2016. Wrth edrych i fyny, gallwch weld gwaith celf o fywyd y môr sydd wedi'u creu yn defnyddio poteli plastig a daflwyd ymaith, sy'n amlygu cymaint o bla yw gwastraff plastig yn ein cefnforoedd.

Balconi Canolfan Fôr Cymru 

Rydym yn ffodus iawn o fod wedi’n lleoli ar lan y Fenai yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn, gyda golygfeydd dros y dŵr tuag at Eryri.

Ystafell seminar Sarah Jones 

Ystafell seminar Sarah Jones, lle byddwch yn ymuno â ni i glywed am ein hymchwil ddiweddaraf sydd gyda’r gorau yn y byd.

Ystafell gynadledda Canolfan Fôr Cymru 

Dyma un o'n hystafelloedd cynadledda, lle y byddwch efallai’n ymuno â ni mewn tiwtorialau, trafodaethau neu gyfarfodydd eraill.

Acwariwm dŵr oer 

Mae’r acwariwm dŵr oer hwn yn cefnogi ein hymchwil a’n haddysgu gydag amrywiaeth o rywogaethau lleol. Mae ein holl acwaria wedi'u cymeradwyo gan y Swyddfa Gartref ac mae’r dŵr môr wedi'i hidlo'n uniongyrchol o’r Fenai.

Adeilad Craig Mair 

Mae llawer o’n haddysgu a’n hymchwil yn digwydd yn adeilad Craig Mair sy’n cynnwys ein labordy addysgu mwyaf ar gyfer astudiaethau israddedig.

Labordy gwaddodeg 

Mwd, clai, tywod a silt o bob lliw a llun! Rydym yn hidlo, didoli, dadansoddi a dysgu am waddodion y môr yn y labordy gwaddodion. Mae'r gwaddodion yn amrywio o samplau craidd a gasglwyd ymhell o dan wyneb y ddaear, i dywod o draethau cyfagos.

Labordy hydrodynamig 

Mae ein labordy hydrodynamig yn gyfleuster arbrofol ar gyfer efelychu symudiadau dŵr a gwaddodion gan donnau, tswnamïau, y llanw, afonydd a cherhyntau dwysedd. Mae gennym dri chafn arbrofol, y mwyaf ohonynt yn 10m o hyd gyda generadur tonnau.

Ystafelloedd ôl-radd Dennis Crisp

Fe’u gelwir yn Ystafelloedd Dennis Crisp ar ôl un o'r gwyddonwyr a sefydlodd yr Ysgol Gwyddorau Eigion. Mae'r ystafelloedd wedi'u neilltuo ar gyfer myfyrwyr ein rhaglenni Meistr ac maent yn cynnwys labordai, ystafelloedd seminar, ardaloedd addysgu, ystafell gyfrifiaduron ac ystafell gyffredin i fyfyrwyr ôl-radd.

Balconi 

Mae'r balconi y tu allan i'r prif labordy addysgu yn lle dymunol i gymryd seibiant a mwynhau'r golygfeydd.

Y prif labordy addysgu 

Mae gwyddoniaeth dda yn dechrau yn y labordy. Dyma ein labordy addysgu pwrpasol lle byddwch, fel myfyriwr, yn cael sesiynau ymarferol bioleg môr ac eigioneg yn y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn. Mae ein sesiynau ymarferol yn rhoi llawer o sgiliau i chi, gan gynnwys sgiliau anatomi, ffisioleg, ymddygiad anifeiliaid ac adnabod rhywogaethau.

Labordy diwylliant algaidd 

Mae ein labordy diwylliant algaidd yn darparu llawer o'r cynhwysion craidd i gefnogi ein acwaria, ein haddysgu a’n hymchwil.

Ardal gorffwys 

Os ydych yn astudio gyda ni, gallwch ymlacio yma rhwng sesiynau.
 

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol fel myfyriwr Gwyddorau'r Eigion. 

 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Gwyddorau'r Eigion llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Gwyddorau'r Eigion ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Gwyddorau'r Eigion ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

 

Ein Ymchwil o fewn Gwyddorau Eigion

Mae ymchwil Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor yn rhychwantu'r byd. Mae ein hymchwil, sydd gyda'r gorau yn y byd, yn ymdrechu i adnabod achosion enciliad yr iâ ym Môr yr Arctig ac effaith cynhesu byd-eang a llygredd plastig ar riffiau cwrel trofannol. Mewn cydweithrediad ag Arolwg Antarctig Prydain ac eraill rydym yn ddiweddar wedi canfod lefelau o ficroplastigion sy'n peri pryder mewn ffiordiau dilychwin yn yr Antarctig. 

Mae ein hymchwil yn astudio hanes y Ddaear. Rydym wedi datblygu technegau i feintioli hinsoddau'r gorffennol ar y blaned ac yn defnyddio modelau rhifiadol cymhleth i edrych ar y prosesau allweddol a oedd yn gyrru'r hinsoddau hynny. Yn ddiweddar rydym wedi nodi 'uwch gylchred llanw' sy'n gysylltiedig â drifft cyfandirol ac rydym bellach yn deall sut y gallai'r llanw fod wedi dylanwadu ar esblygiad bywyd ar y Ddaear. Rydym wedi gweithio ar y cyd â NASA yn archwilio rôl llanw'r môr yn esblygiad cynnar y blaned Fenws.

Rydym hefyd yn sefydliad blaenllaw mewn ymchwil i wyddor pysgodfeydd a chynhyrchu ynni adnewyddadwy o'r llanw.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?