Tonnau môr gyda thyrbinau gwynt yn y cefndir

Ffiseg

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Ffiseg

Pam Astudio Ffiseg?

Mae deall sut mae'r cefnforoedd yn gweithio yn allweddol i ragfynegi sut bydd ein planed yn ymateb i'r hinsawdd sy'n cynhesu. Mae hefyd yn bwysig os ydym am harneisio'r potensial enfawr o ynni adnewyddadwy o'r llanw sydd ddim yn cael ei ddefnyddio i raddau helaeth. Trwy astudio ffiseg y cefnfor, byddwch yn dysgu sut mae'r cefnfor yn gweithio ac yn rhyngweithio ag elfennau eraill o System y Ddaear, yr atmosffer a'r cryosffer. Byddwch hefyd yn dysgu sut i arsylwi'r cefnfor, o longau ac o'r gofod, ac i ddatblygu modelau rhifiadol i ragfynegi'r cefnfor. 

Byddwch yn meithrin y sgiliau i allu ymdrin â phroblemau pwysig sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd ac echdynnu ynni o'r cefnfor.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Ffiseg

Mae galw mawr am raddedigion mewn ffiseg eigion eigioneg ffisegol. Rydym wedi bod yn dysgu Ffiseg Eigion ers dros 50 mlynedd ac mae ein cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i fod yn enillwyr Gwobrau Nobel, cyfarwyddwyr prif labordai Eigioneg y DU a rheolwyr gyfarwyddwyr cwmnïau eigioneg masnachol mawr. Mae gan lawer ohonynt swyddi yn y diwydiannau morol, yn arbennig mewn cwmnïau ymgynghori sy'n darparu gwasanaethau mewn eigioneg i'r diwydiannau adnewyddadwy morol, amddiffyn ac olew, yn ogystal â gwaith peirianneg ar y môr. Mae cyfleoedd pellach yn labordai ac asiantaethau'r Llywodraeth sy'n gyfrifol am reoli a rhagfynegi dyfroedd aberol ac arfordirol, fel  CEFAS a'r Swyddfa Dywydd. Mae llawer o'n graddedigion hefyd wedi symud ymlaen i raddau uwch a gyrfa academaidd.

Ein Hymchwil o fewn Ffiseg

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar ddeall sut mae'r cefnfor yn gweithio ac yn rhyngweithio â chydrannau eraill o System y Ddaear. Yn benodol, mae ein hymchwil wedi arwain at newid sylweddol yn ein dealltwriaeth o foroedd ysgafell gyfandirol a'u swyddogaeth yn System y Ddaear. Mae hyn yn cynnwys nodi'r ffactorau sy'n rheoli rhaniad y moroedd hyn, a nodi mecanweithiau allweddol sy'n rheoleiddio gwasgariad dŵr croyw mewn aberoedd a moroedd arfordirol.

Nod ymchwil gyfredol yw gwella rhagfynegiadau'r hinsawdd a'r tywydd, gan ganolbwyntio'n arbennig ar swyddogaeth y llanw a'u hesblygiad yn ystod Hanes y Ddaear. Rydym wedi nodi "uwch gylch llanw" sy'n gysylltiedig â thectoneg platiau a swyddogaeth bosibl y llanw ar Wener gynnar wrth greu planed sy'n medru cynnal bywyd.

Mae ymchwil gyfredol hefyd yn canolbwyntio ar echdynnu ynni adnewyddadwy o'r cefnfor, yn gysylltiedig â'r llanw yn arbennig, ac effeithiau posibl echdynnu ynni.

Mae ein hymchwil yn seiliedig ar ddatblygu a chymhwyso technegau arsylwi a modelu rhifiadol o'r radd flaenaf. Yn arbennig, rydym wedi bod yn arwain ym maes datblygu dulliau i fesur cynnwrf yn yr amgylchedd morol ers dros ddau ddegawd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?