Clustffonau a llyfr ar y bwrdd gyda baner yr Almaen

Almaeneg

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Almaeneg

Pam Astudio Almaeneg?

Yn amgylchedd byd-eang heddiw, ni fu arbenigedd mewn ieithoedd modern erioed yn bwysicach. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi gwybodaeth ryngddiwylliannol a sgiliau amlieithog yn fawr a bydd yr elfennau hyn yn rhoi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad ryngwladol.

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau sy'n eich galluogi i ganolbwyntio'ch astudiaethau ar Almaeneg fel pwnc anrhydedd sengl neu fel rhan o radd ar y cyd gydag iaith arall, gradd 3 iaith, neu hyd yn oed mewn cyfuniad â phwnc arall. Mae llawer o'n cyrsiau iaith Almaeneg hefyd yn rhoi cyfle i astudio Iseldireg yn eich ail flwyddyn.

Bydd dilyn cwrs anrhydedd sengl yn caniatáu i chi ddilyn ystod lawn o opsiynau, gan roi i chi wybodaeth helaeth am dreftadaeth a bywyd yr Almaen ac Awstria fodern. Bydd cyfuno Almaeneg gyda phwnc neu iaith/ieithoedd eraill yn rhoi sgiliau uwch i chi yn yr iaith Almaeneg, ac amrywiaeth eang o wybodaeth arbenigol a manwl am ddiwylliant, cymdeithas a hanes yr iaith honno.

Byddwch yn dysgu mewn dosbarthiadau bach, lle byddwch yn dod i adnabod y staff a'ch cyd-fyfyrwyr mewn awyrgylch cyfeillgar. Yr un pryd, mae ein hystod fawr ac amrywiol o fodiwlau yn eich galluogi i deilwra eich gradd i'ch anghenion personol.

Byddwch yn elwa o ganolfan Ieithoedd Modern ac offer cyfieithu pwrpasol ar y safle.

Mae nifer o'n cyrsiau'n eich galluogi i astudio Almaeneg fel dechreuwr. Mae'r dewis hwn ar gael ar gyfer llawer o'n graddau lle mae Almaeneg wedi'i chyfuno â phwnc arallAm ragor o fanylion gweler ein gwybodaeth am gyrsiau.

yn y 10 uchaf

yn y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr (5ed) yn Almaeneg

Complete University Guide 2021 [cyhoeddwyd Mehefin 2020]

yn y 10 uchaf

yn y DU ar gyfer Ansawdd Ymchwil (8fed) yn Almaeneg

Complete University Guide 2021 [cyhoeddwyd Mehefin 2020]

Cyfleoedd Gyrfa mewn Almaeneg

Mae astudio iaith fodern, boed ar ei phen ei hun neu ar y cyd â phwnc arall, yn agor y drws i amrywiaeth eang o yrfaoedd. Mae llawer o'n graddedigion, wrth gwrs, wedi mynd ymlaen i fod yn athrawon a chyfieithwyr, ond mae eraill wedi cychwyn ar yrfaoedd llwyddiannus yn y gwasanaeth sifil, mewn busnes a masnach, mewn diwydiant ac yn y cyfryngau.

Fel myfyriwr iaith, byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu cryf a'r gallu i gyflwyno barn yn glir, ar lafar ac yn ysgrifenedig.  Yn ogystal â hynny, byddwch yn meithrin sgiliau trosglwyddadwy eraill, fel ymwybyddiaeth ddiwylliannol, cywirdeb, gwaith tîm, cynllunio a dadansoddi rhesymegol, sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.

Bydd eich Blwyddyn Dramor hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth wella rhagolygon cyflogaeth graddedigion.  Mae blwyddyn dramor, p'un a fyddwch yn gweithio neu'n astudio, nid yn unig yn darparu profiad go iawn ac yn ehangu'ch gorwelion, ond hefyd yn helpu i feithrin  annibyniaeth, gallu i ymaddasu a hunanymwybyddiaeth.

Ein Hymchwil o fewn Almaeneg

Mae ein proffil ymchwil rhyngwladol  mewn ieithoedd modern yn deillio o waith deinamig ein staff academaidd ac ymchwil, sydd wedi creu projectau o bwys, yn unigol ac mewn cydweithrediad ag eraill, ym meysydd hanes, diwylliannau a gwleidyddiaeth y byd Ffrengig, Sbaenaidd, Almaenig ac Eidalaidd, gydag arbenigedd cynyddol mewn Astudiaethau Cyfieithu ac Astudiaethau Tsieinëeg. 

Rydym yn falch o'n perfformiad cryf yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y Llywodraeth (REF 2014), a farnodd fod 76% o'n hymchwil yn rhyngwladol ragorol neu gyda'r gorau yn y byd, gyda chanlyniadau nodedig iawn o ran effaith ein hymchwil.  

Mae gennym gryfderau ymchwil arbennig ym meysydd safbwyntiau ôl-drefedigol at ddiwylliannau Ffrengig a Sbaenaidd, gwleidyddiaeth cofio a choffáu, llên teithio, astudiaethau Catalanaidd a Galisaidd, troseddu trefnedig yn yr Eidal, cyfieithu, grym a disgwrs beirniadol, ffilm a hunaniaeth genedlaethol, diwylliannau poblogaidd a chomics, diwylliannau materol a thestunau materol, diwylliannau gweledol a chelf gyfoes.

Mae ein myfyrwyr yn elwa o gymuned ymchwil fywiog a chynhwysol. Nid yn unig mae ein hymchwil yn goleuo ein haddysgu, rydym hefyd yn cynnal Fforwm Ymchwil cyffrous bob tymor, sy'n cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys sgyrsiau gan ysgolheigion gwadd a'n staff ymchwil a'n myfyrwyr ein hunain, cyfarfodydd lansio llyfrau a pherfformiadau celf, cerddoriaeth a barddoniaeth.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?