Myfyrwyr a darlithydd mewn seminar

Ieithyddiaeth

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Ieithyddiaeth

Pam Astudio Ieithyddiaeth?

Byddwch yn ymchwilio i bynciau fel sut mae ieithoedd yn datblygu, newid a marw, sut mae plant yn caffael eu hiaith gyntaf, a sut mae oedolion yn dysgu ail iaith neu iaith dramor.

Mae ein staff yn brofiadol mewn addysgu sylfaen ym maes ieithyddiaeth ragarweiniol a hefyd yn darparu cefnogaeth ac addysgu mwy arbenigol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau israddedig.  Gallwch hefyd gyfuno Ieithyddiaeth gydag ystod o bynciau ategol, yn cynnwys Iaith Saesneg, Cymdeithaseg, Newyddiaduraeth, Seicoleg, neu Iaith Fodern.

Rydym yn angerddol am addysgu a sicrhau bod ein myfyrwyr ieithyddiaeth yn ennill sgiliau rhagorol mewn darllen beirniadol ac ymchwil.  Mae ein hamrywiaeth eang o gyfleusterau dysgu yn cynnwys casgliad helaeth o lyfrau ar Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg, labordy lleferydd (yn y Ganolfan Ddwyieithrwydd), ynghyd ag offer recordio i'w llogi.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Ieithyddiaeth

Mae myfyrwyr ieithyddiaeth ac iaith Saesneg yn datblygu sgiliau ymarferol a dadansoddol wrth wrando ar iaith, ei disgrifio a'i dadansoddi. Byddwch hefyd yn ennill sgiliau deallusol allweddol fel edrych ar ddamcaniaethau a'u gwerthuso. Wrth gyfuno hyn gydag amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy, - fel llythrennedd cyfrifiadurol, gweithio gyda data, adalw gwybodaeth, dadansoddi beirniadol a datrys problemau - byddwch yn barod ar gyfer bywyd ar ôl graddio.

Mae graddedigion ieithyddiaeth mewn sefyllfa dda i ddilyn gyrfaoedd mewn nifer o wahanol feysydd fel marchnata, cyhoeddi a therapi iaith a lleferydd. Efallai y bydd angen hyfforddiant neu gymwysterau ychwanegol ar gyfer rhai llwybrau gyrfa ac mae gennym staff yma i roi cyngor ac arweiniad.

Ein Hymchwil o fewn Ieithyddiaeth

Mae gennym ddwy flaenoriaeth ymchwil allweddol, a'r ddwy yn meddu ar arbenigedd sydd gyda'r gorau yn y byd: Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth Wybyddol. Mae gennym broffil ymchwil gweithredol ac amrywiol  a gydnabyddir yn rhyngwladol, gydag arbenigeddau yn cynnwys newid yn yr iaith Gymraeg, mynediad at semanteg, prosesu a chaffael mydryddiaeth a chystrawen, iaith dioddefwyr trosedd, datblygiad iaithieithyddiaeth corpws a newid iaithieithoedd dadleuol eu statwsDadansoddi Disgwrs Gwybyddol (CODA)iaith amseryddol a natur iaith ffigurol.

Mae ein hymchwil yn sail wybodaeth i'n darpariaeth dysgu ar bob lefel, gyda'n myfyrwyr yn elwa o staff brwd sy'n gweithio'n arloesol ym maes ymholiadau a datblygiadau academaidd.

Mae ein hamgylchedd ymchwil bywiog hefyd yn amlwg gyda'r amrywiaeth o ddigwyddiadau a gynhelir trwy gydol y flwyddyn, yn amrywio o sgyrsiau unigol i seminarau a gweithdai anffurfiol i gynadleddau mawr. Mae llawer o'r rhain yn agored nid yn unig i staff academaidd, ond hefyd i fyfyrwyr ac i'r cyhoedd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?