M Arts building Covid FAQ

Buddion Bangor

Yn helpu'ch cyflog i fynd ychydig ymhellach.

Croeso i'ch tudalen wybodaeth Buddion Bangor. Yma fe welwch amrywiaeth o ganllawiau a gwybodaeth am wahanol Fuddiannau y mae Prifysgol Bangor wedi'u sefydlu ar eich cyfer, i ychwanegu at eich profiad cyflogaeth a helpu'ch cyflog i fynd ychydig ymhellach.

Nod ein pecyn gwobrau a buddion yw cynnig hyblygrwydd a dewis i chi i weddu i'ch anghenion amrywiol a chyfnewidiol. Bydd sut a beth y mae pob un ohonoch yn ei ddefnyddio yn amrywio, yn ddibynnol ar eich sefyllfa a'ch dewis personol.

Pecyn Gwobrau

Mae eich pecyn gwobrau a buddion yn fwy na’r cyflog a gewch yn unig, ac mae’r pecynnau hyn yn amrywio o sefydliad i sefydliad.

Yma ym Mangor rydym yn cynnig llu o delerau ac amodau ychwanegol, gwobrau a threfniadau cydnabod a all ddod at ei gilydd i ffurfio cyfanswm eich pecyn gwobrau, eich helpu i gynilo a rhoi gwerth ychwanegol i chi mewn sawl ffordd.

Astudiaethau Achos

Cymerwch gip ar rai astudiaethau achos enghreifftiol i weld sut mae gwahanol unigolion yn cael buddion gwahanol o'u profiad yma yn y Brifysgol. 

Cymerwch gip ar rai astudiaethau achos enghreifftiol i weld sut mae gwahanol unigolion yn cael buddion gwahanol o'u profiad yma yn y Brifysgol. 

Eich buddion

Cymerwch gip ar y buddion amrywiol sydd ar gael a gweld beth allai gyfrannu at gyfanswm eich pecyn gwobrwyo.

Graddfeydd Cyflog

Mae Graddfeydd Cyflog y Brifysgol yn cyd-fynd â'n cynllun Gwerthuso Swyddi HERA i bennu gradd cyflog teg ar gyfer dyletswyddau a chyfrifoldebau ar draws y sefydliad. Rydym wedi ymrwymo i’r sylfaen cyflog byw go iawn ac mae cyflogau’n cael eu hadolygu a dyfarniadau cyflog yn cael eu hystyried yn flynyddol drwy drafodaethau bargeinio cyflog cenedlaethol gyda’r Undebau Llafur cydnabyddedig.

Graddfeydd Cyflog

Gwyliau

Mae'r Brifysgol yn cynnig i'w staff wyliau blynyddol uwch, dros y 28 diwrnod statudol. Gall staff llawn amser gael 42 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata ar gyfer staff rhan amser) bob blwyddyn. Cliciwch yma ac ewch i'r dudalen Gwyliau Blynyddol am ragor o fanylion.

Gwyliau

Tâl Salwch

Pan fydd ein hiechyd corfforol neu feddyliol yn newid, yn aml efallai y bydd angen amser i ffwrdd o'r gwaith ar unigolion ar gyfer triniaeth ac adferiad ond gall pryderon ariannol fod yn elfen fawr pan fydd angen yr amser hwn i ffwrdd. Mae'r Brifysgol yn cynnig cynllun Tâl Salwch uwch, yn ogystal â thâl salwch statudol, sy'n cynyddu ar sail hyd gwasanaeth, gan gynnig hyd at 6 mis llawn a 6 mis hanner tâl ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth. 

Polisi Salwch

Pensiwn

Mae Prifysgol Bangor yn cyfrannu at bensiynau unigol o dan Gynlluniau USS a BUPAS, gall staff gael mynediad at gyfraniadau hael yn ogystal â’u taliadau eu hunain i’r cynllun, gyda’r Brifysgol yn talu % o gyflog i mewn i USS a % o gyflog yn BUPAS.

Mae gan y Brifysgol hefyd fenter sy'n caniatáu i aelodau Cynllun Blwydd-dal y Prifysgolion (USS) a Chynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Bangor (UPAS) i gynyddu eu tâl mynd adref tra'n parhau i gronni buddion yn y cynllun pensiwn.

Buddion Pensiwn Bangor

Fy Manteision – Cynllun Disgownt

Gall staff ddefnyddio platfform gostyngiadau Edenred a gwneud arbedion ar wariant o ddydd i ddydd ar draws ystod o allfeydd manwerthu gan gynnwys archfarchnadoedd, bwytai, sinema, teithio a mwy.

Fy Manteision – Cynllun Disgownt

Meithrinfa Tir Na NÓg 

Mae Meithrinfa'r Brifysgol yn agored i bawb, gan gynnwys myfyrwyr a staff y brifysgol ac aelodau'r cyhoedd. Gall staff arbed ar ffioedd trwy’r drefniant aberthu cyflog.

Meithrinfa Tir Na Nog

Buddion eraill

Mae hefyd buddianau eraill ar gael, sydd ddim trwy drefniant aberthu cyflog, fel y canlynol:

 • Mae Kennedy Burchill yn cynnig gwasanaeth paratoi Ewyllus am ddim i Staff y Brifysgol, drwy wasanaeth anhysbell.  Cliciwch yma am fanylion pellach (nodwch fod y wasanaeth yma ar gael drwy gyfrwn y saesneg yn unig)
 • Gall staff rwan sefydlu cyfrif cynilo neu fenthyca arian drwy'r Undeb Credyd Cambrian a thalu yn uniongyrchol o'u cyflog. Cliciwch yma am fanylion pellach.
 • Mae gan staff yn y Brifysgol bellach y cyfle i gael yr un gostyngiadau a gynigir i fyfyrwyr trwy Gerdyn Gostyngiadau TOTUM . Cliciwch yma am fanylion pellach: Cerdyn Disgownt TOTUM  
 • Clwb Teithio Cyflogwyr Arriva – yn rhoi disgownt i staff i deithio ar bysiau Arriva. Mae staff yn gallu elwa o ddisgownt ar gost y tocyn, talu yn uniongyrchol drwy debyd uniongyrchol, gyda’r tocyn yn cael ei anfon i’r cyfeiriad cartref. Does dim angen cytuno i ymuno am gyfnod penodol, ac mae’r cynllun yn rhoi’r hawl i fyny at ddau blentyn teithio am ddim ar benwythnosau a gwyliau bank. Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth.
 • Mae gan aelodau staff hefyd yr hawl i gael gostyngiad a’r y gost o ddefnyddio cyfleusterau Chwaraeon a Hamdden y Prifysgol. Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau ar gost.
 • Chwilio am yswiriant rhag ofn i chi fod mewn damwain beicio.   Mae Serious Cycle Scheme yn cynnig yswiriant am ddim i weithwyr y Brifysgol.  Cliciwch yma am wybodaeth bellach.

 • Chwilio am gymorth cyfreithiol i werthu neu archebu Tŷ, mae’r cyfreithwyr Mackenzie Jones yn cynnig disgownt i weithwyr y Brifysgol. Cliciwch yma am wybodaeth bellach.
 • Angen cefnogaeth efo trawsgludo.   Mae Express Conveyancing yn cynnig gostyngiad o hyd at 20% ar ffioedd cyfreithiol.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
 • Hacker & Case - Gall staff arbed 10% drwy archebu ar y safle we.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. 
 • Cotswold - Gall staff arbed 15% drwy archebu yn y sip ne ar y safle we.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
 • CostCo - Mae staff yn gallu ymgeisio am aelodaeth i Cost Co.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth
 • StGerards - Mae staff yn gallu arbed 20% ar gostau ysgol.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth
 • Penderyn -  All staff gael arbdiad ar cynnigion y safle.   Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Ar adegau pan fyddwch chi angen rhywun i siarad hefo, cefnogaeth ymarferol neu ychydig o help ychwanegol i ddelio ag amseroedd anodd manteisiwch ar y Rhaglen Cymorth i Weithwyr gan VIVUP (Am Ddim a Chyfrinachol).

Mwy

Iechyd Galwedigaethol

Mae gan y Brifysgol ei Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol mewnol ei hun, sy’n gallu rhoi cyngor ac arweiniad i reolwyr ac unigolion sy’n ymdrin a anawsterau a heriau iechyd sydd yn cael effaith arnynt yn y gweithle o ganlyniad.

Mwy

Canolfan Hamdden Brailsford

Cadwch eich hun yn actif ac yn iach ac arbedwch ychydig hefyd. Mae gan aelodau staff hawl i gyfraddau gostyngol yng nghyfleuster Chwaraeon a Hamdden y Brifysgol.

Mwy

Iechyd a Diogelwch

Mae Prifysgol Bangor yn ceisio sicrhau eich bod yn cael eich cadw'n ddiogel ac yn iach yn y gwaith gyda chyfres o Bolisïau ac Arferion Iechyd a Diogelwch yn eu lle.

Mwy

Lles Ariannol

Mewn cyfnod anodd gall rheoli ein harian fod yn bryder cyfrinachol ac yn ystyriaeth heriol y mae llawer ohonom yn ceisio ei rheoli bob dydd. Mae'r Brifysgol yn deall yr effaith y gall anawsterau a heriau ariannol ei chael ar les unigolion ac am y rheswm hwn mae'n cynnig ystod o delerau ac amodau sy'n rhagori ar gyfraddau a gofynion statudol. Yn ogystal, gall unigolion ystyried.

Kennedy Burchill yn cynnig gwasanaeth ysgrifennu ewyllys o bell am ddim i Staff Prifysgol Bangor , cliciwch yma i weld y daflen wybodaeth am y gwasanaeth a sut i gael mynediad iddo

 • Undeb Credyd - Yn cael ei gynnig gan Undeb Credyd Cambrian, gall unigolion gael mynediad at gynilion a benthyciadau , trwy'r gwasanaeth ariannol cydymdeimladol hwn a sefydlu taliadau trwy eu tâl misol. Cliciwch yma i weld tudalen Undeb Credyd a darganfod mwy.
 • Cymorth Dyled - Fel rhan o'r Rhaglen Cymorth i Weithwyr gall staff gysylltu â Gofal yn Gyntaf am gymorth ac arweiniad ymarferol gydag anawsterau yn ymwneud â Dyled a phroblemau ariannol eraill.
 • Datblygiad Cyn Ymddeol - Cyrchwch y gweithdai rhad ac am ddim hyn i'ch helpu i gynllunio ar gyfer ymddeoliad cyn iddo gyrraedd.
 • Gwasanaeth Ysgrifennu Ewyllys Am Ddim

Pension Welling Provisions

Gall unigolion sy'n aelodau o gynlluniau pensiwn USS neu BUPAS a gynigir gan y Brifysgol gael mynediad at ystod o fuddion lles ychwanegol fel rhan o'u haelodaeth.

Mae'r cynlluniau'n rhoi sicrwydd a mynediad i fudd-daliadau gan gynnwys Ymddeoliad Afiechyd, Darpariaeth Pensiwn Priod a Phlant a mwy os yw unigolion yn wynebu anawsterau iechyd neu'n marw.

WHA Gofal Iechyd

Mae cynllunio am salwch neu drafferthion iechyd ac unrhyw gefnogaeth feddygol yn ystyriaeth sylweddol heddiw i nifer o unigolion. Mae WHA yn cynnig cynllun gofal iechyd rhesymol efo’r gallu i dalu cyfraniadau misol yn uniongyrchol o’ch cyflog.

Mwy o wybodaeth am WHA Gofal Iechyd

Prynnu Gwyliau

Weithiau mae angen ychydig o amser ychwanegol arnom, i ffwrdd o'r gwaith, i gydbwyso ein bywyd gwaith a chartref neu reoli ymrwymiadau eraill. Yn ogystal â'i hawl gwyliau hael, mae'r Brifysgol yn cynnig y cyfle i unigolion brynu gwyliau blynyddol ychwanegol, a gwneud arbedion ar y gost trwy aberthu cyflog

Prynnu Gwyliau

Mamolaeth, Mabwysiadau, Seibiant Rhieni a Rhiant a Rennir

Ar gyfer yr adegau arbennig hynny pan fyddwch angen amser i ffwrdd o'r gwaith i ymrwymo i groesawu ychwanegiadau newydd i'ch bywyd, mae gan y Brifysgol gyfres o becynnau i'ch helpu yn ystod absenoldeb Mamolaeth, Mabwysiadu, Tadolaeth a mwy, gan gynnig taliadau uwch i'r rhai a nodir mewn darpariaethau statudol.

Mwy

Gweithio'n hyblyg

Weithiau mae angen yr hyblygrwydd ychwanegol yn ein bywyd i reoli ein holl ymrwymiadau a dod o hyd i'r cydbwysedd cywir. Mae'r Brifysgol yn cynnig y gallu i staff ofyn am weithio’n hyblyg pan fo angen.

Mwy

Gweithio Deinamig

Yn y byd ar ôl Covid mae ffyrdd newydd o weithio wedi dod i’r amlwg, lle bo’n bosibl, mae’r Brifysgol yn ceisio cynnig trefniant gweithio deinamig

Mwy

Amser i ffwrdd arall

Mae llawer ohonoch yn rhoi o'ch amser i gefnogi dyletswyddau ac achosion cyhoeddus ac weithiau mae angen amser ar bob unigolyn i ddelio â cholli anwyliaid neu i gefnogi'r rhai yr ydym yn gofalu amdanynt ar adegau o angen ac argyfyngau.

I gefnogi hyn mae’r Brifysgol yn cynnig buddion ychwanegol i helpu gan gynnwys Absenoldeb Profedigaeth, Amser i ffwrdd mewn Argyfwng i Ddibynyddion, Gwasanaethau Cyhoeddus Gwirfoddol.

Cycle to Work

In partnership with Sodexo Limited and Halfords, Bangor University offer individuals an opportunity to hire a bike and equipment from various independent and large retailers to aid them with cycling to work. Bikes can be hired and savings made on the cost via a salary sacrifice arrangement. 

Cycle to Work

Arriva Travel

Enables staff to access discounted bus travel on Arriva bus routes. Staff members are able to access their discounted ticket on-line, pay directly by direct debit and the ticket is sent to the home address. There is no minimum contract period and the scheme also allows free travel for up to two children on weekends and bank holidays. 

Arriva Travel

Tusker Car Lease

(Currently under review) the University is looking at options to introduce the Tusker Car Leasing Scheme, to help promote the utilisation of electric and low carbon vehicles for staff. (Not currently available, further details will follow)

Datblygu Gyrfa, Hyrwyddo ac Ailraddio

Mae cydnabod cyfraniad a llwyddiannau unigolion a helpu unigolion i symud ymlaen gyda'u dewis yrfaoedd yn bwysig i Brifysgol Bangor. Mae'r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o lwybrau ar gyfer Datblygu Gyrfa, Dyrchafiad, Ailraddio a Chydnabyddiaeth.

Dilyniant a Datblygu Gyrfa

Dysgu a Datblygu

Gan eich cefnogi i gadw eich sgiliau, gwybodaeth a chymhwysedd yn gyfredol, mae'r Brifysgol yn darparu cyfres o gyfleoedd Dysgu a Datblygu i unigolion gael mynediad iddynt, yn rhad ac am ddim ac yn ystod oriau gwaith.

Amserlen Dysgu a Datblygu

Holl gyfleoedd datblygu

Datblygu Ymchwilwyr

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo'n llwyr i'r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr ac felly i ddatblygu ei staff ymchwil ym mhob cam gyrfa

Datblygu Ymchwilwyr

Hyfforddi a Mentora

Ar brydiau efallai y bydd angen rhywfaint o gymorth ychwanegol arnom gyda materion yn y gwaith neu ddatblygu ein rolau a'n gyrfa. Mae gan y Brifysgol ddau gynllun rhad ac am ddim ar gael i staff sy'n dymuno cael mynediad i Hyfforddiant neu Fentora.

Hyfforddi a Mentora

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?