Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwyliau Blynyddol ac Oriau Gwaith

Gwyliau Blynyddol

Mae gan staff hawl i 27 diwrnod gwaith gyda’r unigolyn i ddewis y dyddiadau, yn amodol ar gymeradwyaeth Pennaeth yr Adran, na fydd yn gwrthod caniatâd yn afresymol. Mae’r flwyddyn wyliau arferol yn mynd o 1 Awst i 31 Gorffennaf.

Gwyliau Cyhoeddus

Fel arfer, mae yna 8 gŵyl gyhoeddus:

 • Gŵyl Banc yr Haf

 • Dydd Nadolig

 • Gŵyl San Steffan

 • Dydd Calan

 • Dydd Gwener y Groglith

 • Dydd Llun y Pasg

 • Gŵyl Banc dechrau mis Mai
 • Gwyl Banc y Gwanwyn

Nodwch: Yn 2020, bydd y Gŵyl y Banc ar ddechrau mis Mai yn cael ei symud i ddydd Gwener 8 Mai i gyd-fynd â Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop, neu Ddiwrnod VE

Gwyliau Arferol 2019/20

Mae yna 7 o ddyddiau gwyliau arferol yn 2019/20, fel a ganlyn:

 1. 5 diwrnod adeg y Nadolig, - 23, 24, 27, 30 a 31 Rhagfyr.  Bydd y Brifysgol yn ailagor Ddydd Iau 2 Ionawr 2020.

 2. y dydd Iau cyn Gwener y Groglith - 9 Ebrill 2020

 3. y dydd Mawrth ar ôl Llun y Pasg - 14 Ebrill 2020

Gwyliau Arferol 2020/21

Mae yna 7 o ddyddiau gwyliau arferol yn 2020/21, fel a ganlyn:

 1. 4 diwrnod adeg y Nadolig, - 24, 29, 30 a 31 Rhagfyr.  Bydd y Brifysgol yn ailagor Ddydd Llun 4 Ionawr 2021.

 2. y dydd Iau cyn Gwener y Groglith - 1 Ebrill 2021

 3. y dydd Mawrth ar ôl Llun y Pasg - 6 Ebrill 2021

 4. gallwch gynnwys y gwyliau arferol sy'n weddill fel rhan o'ch gwyliau blynyddol yn 2020/21.

Sut i Weithio Allan Hawl i Wyliau ar gyfer staff rhan-amser:

Yn achos staff rhan-amser mae hawl i wyliau yn cael ei weithio allan mewn oriau yn hytrach na dyddiau.

 • Lluoswch y cyfanswm gwyliau o 42 diwrnod (sy’n cynnwys Gwyliau’r Coleg a Gwyliau Banc) wrth 7.25 awr (yr oriau dyddiol llawn-amser); mae hyn yn rhoi’r hawl i wyliau llawn-amser yn ôl yr awr.

 • Rhannwch y canlyniad uchod gyda 36.25 awr (yr oriau wythnosol llawn-amser) ac yna’i luosi wrth nifer yr oriau rydych yn eu gweithio mewn wythnos.

Mae’r canlyniad yn rhoi eich hawl i wyliau blynyddol mewn oriau. Mae hyn yn cynnwys oriau i’w cymryd ar gyfer Gwyliau’r Coleg a Gwyliau Banc.

Oriau Gwaith

Gradd 7 ac isod:

Mae'r wythnos waith safonol ar gyfer staff llawn-amser yn 36.25 awr (heb gynnwys egwyl bwyd) fel rheol rhwng dydd Llun a dydd Gwener, ond yr amseroedd gweithio gwirioneddol i'w cytuno â Phennaeth y Coleg/Ysgol/Adran.    

Gradd 7 ac uwch:

Oherwydd natur y gwaith, nid yw’r Brifysgol yn pennu unrhyw delerau ac amodau yn ymwneud ag oriau gwaith o fewn ystyr Deddf Hawliau Cyflogaeth 1996. Gweithir yr oriau angenrheidiol i gyflawni’n foddhaol y dyletswyddau sy’n gysylltiedig â’r swydd; ac ar gyfartaledd bydd ymrwymiad wythnosol arferol yn golygu rhwng 36.25 a 48 awr yr wythnos.

Gweithio rhan-amser o fewn Amodau a Thelerau staff Academaidd, Rheoli a Phroffesiynol:

Mae contractau cyflogaeth staff academaidd, rheoli a phroffesiynol yn nodi nad yw’r union oriau gwaith wedi eu pennu'n gyffredinol, ond byddant fel bo'r angen i gyflawni'n llwyddiannus y dyletswyddau sy’n gysylltiedig â’r swydd, ac yn unol â'r gyfarwyddeb amser gweithio. I aelodau staff llawn-amser, bydd y contract yn pennu oriau rhwng 36.25 a 48 yr wythnos.

Lle mae staff wedi eu penodi i swyddi rhan-amser, bydd hyn ar sail canran o amser e.e. fel contract 80%. Mae hyn yn golygu y byddant yn gweithio 80% o 36.25 - 48 awr yr wythnos yn hytrach na 29 awr sefydlog yr wythnos. Enghraifft arall fyddai contract 0.5 CaLl, byddai hyn yn golygu bod yr aelod staff yn gweithio 50% o 36.25 - 48 awr yr wythnos, h.y. rhwng 18 a 22 awr yr wythnos yn hytrach na 18 awr sefydlog. Nid oes hawl gan staff i gronni oriau ychwanegol os ydynt yn gweithio mwy o oriau yn achlysurol; dim ond i staff cefnogi, h.y. aelodau o staff ar raddfeydd 1-6, y mae'r Polisi Amser Hyblyg ac unrhyw amser i ffwrdd yn lle amser a weithiwyd yn ychwanegol yn berthnasol.