Graddio 2023

Gwyliwch y seremonïau Graddio yn fyw

#GraddioBangor: dyddiadau seremoniau, amserlen a gwybodaeth allweddol

Bydd y dolenni hyn yn fyw 2 Tachwedd 2023.

Cofrestru yma; Myfyriwr Presennol

Cofrestru yma; Cyn-fyfyriwr

Mae angen i'r holl fyfyrwyr sydd â hawl i ddod i'r Seremonïau Graddio roi gwybod i ni erbyn 9yb 27 Tachwedd 2023 a fyddant yn dod i'r seremoni neu beidio. Dilynnwch y bwtwm 'Cofrestru Yma' (i'r dde) o 2 Tachwedd 2023 ymlaen er mwyn cofrestru

Ni chaniateir i fyfyrwyr fynychu'r seremoni os nad ydynt wedi cofrestru eu presenoldeb erbyn 27 Tachwedd 2023.

Ar y diwrnod:

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, nid yw’r digwyddiadau’n cael eu cynllunio gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith, ond ni ddylai gwesteion fod yn bresennol os ydynt yn amau ​​bod ganddynt Covid 19 neu’n dangos symptomau. Mae'r holl Seremonïau'n cael eu dangos yn fyw ar wefan y Brifysgol felly gellir eu gwylio'n fyw.

Dylai myfyrwyr yn unig gyrraedd y Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau cychwyn y seremoni i gofrestru eu presenoldeb.

Mae mynediad i'r seremoni ar gyfer pob gwestai DRWY DOCYN YN UNIG Nid oes ar fyfyrwyr angen tocyn. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn hoffi dod â ffrindiau a theulu gyda nhw i'w seremoni raddio. Gan fod nifer y seddi yn Neuadd Prichard-Jones yn gyfyngedig, ni allwn warantu ond DAU DOCYN GWESTAI i bob myfyriwr os ydych yn archebu erbyn  27 Tachwedd 2023.

Gallwch archebon tocynnau ar-lein drwy 'MyBangor'.

Os methwch â phrynu'ch tocynnau gwesteion erbyn 27 Tachwedd, ni allwn warantu y bydd eich gwesteion yn gallu bod yn bresennol yn y seremoni.

Os daw unrhyw docynnau ychwanegol ar gael ar gyfer unrhyw rai o'r seremonïau, caiff y rhain Ar-lein am 9am ddydd Llun 4 Rhagfyr drwy ddilyn y ddolen wreiddiol a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru eich presenoldeb. Bydd y tocynnau'n costio (am ddim) yr un a chyfyngir hwy i ddau docyn ychwanegol i westeion i bob myfyriwr. Os bydd tocynnau ychwanegol ar gael fe'u gwerthir ar sail y cyntaf i’r felin.

Dim ond ar-lein y gellir prynu tocynnau

I anfonir y tocynnau atoch trwy’r post, byddant ar gael i’w casglu ar ddiwrnod eich seremoni o Brif Ddarlithfa’r Celfyddydau.

Casglu Tocynnau

Bydd holl docynnau gwesteion ar gael i’w casglu wrth y ddesg cofrestru myfyrwyr ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau.

Mae'n rhaid i docynnau gael eu casglu 30 munud cyn dechrau'r seremoni.

Ym Mhrifysgol Bangor mae graddio'n achlysur teuluol ac mae croeso i blant ddod i'r seremoni.  Fodd bynnag, mae'n rhaid i oedolyn fod efo nhw. Mae'r seremonïau’n para oddeutu 90 munud ac rydym wedi gweld trwy brofiad bod plant yn diflasu a mynd yn aflonydd; felly nid ydynt yn addas i blant ifanc iawn.  O ran parch at westeion eraill rydym yn gofyn am i blant gael eu hebrwng allan o'r neuadd os byddant yn mynd yn aflonydd yn ystod y seremoni rhag iddynt darfu ar y digwyddiadau a mwynhad gwesteion eraill.

Rhaid i blant dan 3 oed (dim mwy na dau i bob myfyriwr) eistedd ar lin oedolyn ac nid ar sedd.  Nid oes angen tocyn arnynt. Rhaid i blant 3 oed a hŷn gael tocyn  i westeion i gael mynd i'r seremoni.Os ydych yn dod â babi sy'n dal mewn pram neu goets fach i'r seremoni, a fyddech cystal â nodi hynny pan fyddwch yn prynu eich tocynnau.  Gofynnir i chi p'un a ydyw unrhyw rai o'ch gwesteion angen unrhyw drefniadau arbennig. Ein cyngor yw i blant wylio'r seremoni o Brif Ddarlithfa'r Celfyddydau, lle nad oes angen tocynnau.

Gwesteion ychwanegol:

Mae croeso i chi ddod â gwesteion ychwanegol a gallant wylio’r seremoni a ddarlledir ar sgrin fawr mewn darlithfa gerllaw - nid oes angen tocynnau ar gyfer hyn

 

Mae graddio yn achlysur ffurfiol ac mae gofyn i fyfyrwyr wisgo gwisg academaidd.

Mae'r wisg yn cael ei harchebu drwy Ede and Ravenscroft fan yma o (7 Tachwedd) ymlaen Gwisg Academaidd. Dyddiad cau i archebu ar-lein yw 1 Rhagfyr.

Mae'r dyddiadau ar gyfer Seremoniau Rhagfyr 2023 wedi'u cadarnhau fel 14 & 15 Rhagfyr 2023.

GRADDIO RHAGFYR 2023 

 

 

Ysgol 

Dydd Iau 

14 Rhagfyr 

 

10.00 am 

Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon 

Ysgol Gwyddorau Iechyd 

Ysgol Feddygol Gogledd Cymru 

1.00 pm 

Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg  

 Ysgol Gwyddorau Eigion 

Ysgol Gwyddorau Amgylcheddol a Naturiol 

Ysgol Hanes, Y Gyfraith a  Gwyddorau Cymdeithas 

 

4.00 pm 

Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau 

Ysgol Addysg 

Dydd Gwener 

15 Rhagfyr 

 

10.00 am 

Ysgol Busnes Bangor 

1.00 pm 

Ysgol Gwyddorau Iechyd 

(Israddedig)  

 

 

 

 

Gwasanaeth bws ar gael yn ystod y seremoni raddio dydd Iau 14 Rhagfyr (amseroedd bras) 

Gorsaf Trên Bangor 

Cilfan Pontio  

Maes Parcio Safle Stryd y Deon 

Prif Adeilad 

8.30am 

8.40am 

8.50am 

9.00am 

9.10am 

9.20am 

9.30am 

9.40am 

 

 

 

 

11.30am 

11.40am 

11.50am 

12 noon 

12.10pm 

12.20pm 

12.30pm 

12.40pm 

 

 

 

 

14.30pm 

14.40pm 

14.50pm 

15.00pm 

15.10pm 

15.20pm 

15.30pm 

15.40pm 

 

 

 

 

17.10pm 

17.20pm 

17.30pm 

17.40pm 

Cyfle i longyfarch ein Graddedigion a rhannu eich dathliadau Graddio.

Defnyddiwch #GraddioBangor a #PrifysgolBangor ar Instagram neu Twitter - gall ymddangos yma.

A group of students throwing their caps in their air after their graduation ceremony

Cwestiynau Cyffredin

Dewch o hyd i atebion am yr holl gwestiynau cyffredin ynglŷn â'n seremonïau graddio.

A group of female students in taking a selfie on their graduation day

WEDI I CHI RADDIO

Wedi i chi raddio byddwch yn aelod o'n cymuned alumni am byth. Bydd ein Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn cadw mewn cysylltiad â'n holl alumni wedi i chi raddio fel ein bod yn gallu eich diweddaru ar ddatblygiadau'r Brifysgol a rhoi gwybod i chi am unrhyw ddigwyddiadau penodol ar gyfer ein alumni.

Newyddion Graddio

Grŵp o ferched yn gwenu i'r camera yn ystod diwrnod graddio

Lluniau Grŵp Graddio 2023

 

Mae Lluniau Grŵp - Seremonïau Graddio Haf  2023 nawr ar gael i chi eu gweld a’u prynu drwy ddolen Ede & Ravenscroft isod:

Memorabilia

Rwyt ti wedi cael y radd, dim ond prynu’r crys-T sydd ei angen!  Rydym wedi ymuno a’r cwmni gwych Campus Clothing i gynnig cyfle i chi i ddathlu eich gradd gyda hwdi neu grys-T ‘Dosbarth 2023’. Mae’r holl ddillad yn rhai masnach deg, ac mae eich enw ac enwau eich cyd-fyfyrwyr ar y cwrs eisoes wedi eu hargraffu ar y cefn.  Gallwch hyd yn oed ychwanegu cyffyrddiadau personol i wneud eich dilledyn hyd yn oed yn fwy arbennig.

Bydd gan staff cyfeillgar Campus Clothing stondin yn eich seremoni, ond gallwch neidio’r ciw ac osgoi siom trwy archebu ymlaen llaw yn CampusClothing/Bangor.

 

Dathlu Graddio yn y Teras

Dewch i ddathlu eich diwrnod graddio mewn steil yn Lolfa a bar y Teras. Mae profiad bwyta lled-ffurfiol yn helpu i greu awyrgylch braf i ddathlu ac mae'n lle perffaith i ddod â'ch gwesteion. Rydym wedi cynllunio ein Bwydlen Raddio i fod mor hyblyg â phosibl, gyda phrisiau rhesymol ac wedi'i chreu gyda chynhwysion ffres a gyflenwir yn lleol.

Dewiswch hyd at 3 chwrs i gael y dathliad perffaith gyda ffrindiau a theulu. Bydd y bar yn agored yn gweini eich hoff ddiodydd hefyd. Mae byrddau ar gael o 1.30pm bob prynhawn, gyda’r archebion olaf am fwyd am 4pm. Mae archebion yn agored yn awr – gwnewch yn siŵr na chewch eich siomi! Archebwch eich bwrdd drwy e-bostio teras@bangor.ac.uk neu ffonio 01248 388686.

Gweinir bwyd o 1.30pm
Archebion olaf am fwyd am 5.00pm

Cwrs cyntaf - £5.95
Pâté iau cyw iâr gyda siytni afal Cymreig a croûte
Cawl tatws melys a phupur coch wedi ei rostio gyda bara crystiog ffres a menyn Cymreig (dewis figan ar gael)
Salad betys a moron gyda ffeta Cymreig a chnau Ffrengig (dewis figan ar gael)

Prif gwrs - £14.95
Confit coes hwyaden gyda thatws stwnsh a phersli hufennog, deiliach wedi eu ffrio’n ysgafn a moron chantenay gyda cheirios duon a jus port
Draenog y môr wedi ei grilio a thatws newydd wedi eu malu, salsa verdé, asbaragws a saws chardonnay a sifys
Ffilo o’r dwyrain canol wedi ei lenwi â nionod wedi eu carameleiddio a gwreiddlysiau sbeislyd gyda deiliach wedi eu ffrio’n ysgafn a saws tomato blasus (Figan)

Pwdin - £5.95
Tarten panna cota lemwn gyda coulis mafon ffres
Deuawd o sorbets Môn ar Lwy gyda mefus
Brownis siocled a pistachio cartref gyda hufen iâ caramel wedi ei halltu a saws siocled

Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Cysylltwch â ni

Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?