Sudents in quad

Siarter Myfyrwyr

Siarter Myfyrwyr Prifysgol Bangor 2022-23

Ym Mhrifysgol Bangor rydym yn falch o’r bartneriaeth agos sydd gennym gyda’r myfyrwyr a’r ffordd yr ydym yn gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu profiad unigryw myfyrwyr Bangor. Cydnabuwyd arwyddocâd hynny’n ddiweddar gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) a ganmolodd y Brifysgol am ei hagwedd tuag at weithio mewn partneriaeth â’r myfyrwyr.

Yn ystod eich amser ym Mangor cewch amryw o gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau a’ch cyflogadwyedd, dod yn aelod gweithgar o’n cymuned ddysgu, a chyfrannu at yr amgylchedd lleol. Yn sicr mae’n werth ymroi i’ch astudiaethau, a’r budd a ddaw o fanteisio ar bob cyfle a gewch chi i feithrin eich gwybodaeth a’ch profiad y tu hwnt i’r byd academaidd.

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg rhagorol, datblygu gweinyddiaeth ddwyieithog gref a pharhau i gyfrannu'n helaeth at ddatblygiad diwylliannol ac ieithyddol yr ardal. Er mwyn datblygu a chyfoethogi ei darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg ymhellach, mae'r brifysgol wedi ymrwymo'n llwyr i chwarae rhan lawn yng ngweithgareddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a manteisio i'r eithaf ar ei fentrau.
Byddwn yn cefnogi myfyrwyr i ennill Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel modd i fyfyrwyr arddangos eu sgiliau iaith Gymraeg.


Anelwn at fod yn gynaliadwy ym mhopeth a wnawn. Mae'r Brifysgol yn gyd ymrwymedig i les y myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl, a nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gyflawni ein cyfrifoldebau statudol o ran cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu, a nodweddion gwarchodedig. Cafodd 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol a Chynllun Gweithredu'r Brifysgol eu datblygu yng nghyd-destun y dyletswyddau cyfreithiol sydd ar y Brifysgol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a'r Dyletswyddau sy'n Benodol i Gymru, ac mae'n ddatganiad o ymrwymiad parhaus Prifysgol Bangor i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i les ac iechyd myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl a dulliau diogelwch rhag hunanladdiad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein nodau yn ein Strategaeth Iechyd Meddwl dan Arweiniad Myfyrwyr.


Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth gyfoes a thryloyw i fyfyrwyr ynghylch costau astudio. Cewch ragor o wybodaeth ar ein gwefan

Mae’r Brifysgol yn ymrwymo i ledaenu’r siarter hon yn flynyddol i’r holl fyfyrwyr a’r staff ar e-bost, ar-lein ac mewn sgyrsiau croeso a chyfarfodydd gyda thiwtoriaid personol.

Bydd y Brifysgol yn cyflawni ei rhwymedigaethau cytundebol i fyfyrwyr a chydymffurfio â’i hymrwymiadau dan gyfraith defnyddwyr fel yr amlinellwyd gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Wrth wneud hynny, bydd prifysgolion yn gweithio i ddiogelu buddiannau’r myfyrwyr wrth ymateb i amgylchiadau megis newidiadau sylweddol i’r ffordd y caiff cwrs ei gyflwyno neu gwrs yn dod i ben. Mae’r brifysgol wedi sefydlu gweithdrefnau i ymateb i’r amgylchiadau hyn a byddant yn lliniaru’r effaith bosibl ar y myfyrwyr ac yn cydnabod anghenion gwahanol ei myfyrwyr amrywiol.

Prifysgol Bangor: Ein hymrwymiad i’n holl fyfyrwyr:

Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Bangor: Ein hymrwymiadau i’n holl aelodau:

Myfyrwyr Prifysgol Bangor: Eich ymrwymiadau i’r Brifysgol

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?