Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Mae`r Gwasanaethau Anabledd yn dal i fod yma i chi!

Mae'r Gwasanaethau Anabledd bellach ar-lein felly ble bynnag yr ydych chi gallwch gyrchu ein gwasanaethau - p`un ai`ch e-bost yw dewis, siarad ar y ffôn neu alwad fideo.  Bydd staff yn gweithio oriau swyddfa arferol ac yn edrych ymlaen glywed gennych!

Bydd diweddariadau yn cael ey cynnwys ar ein tudalen Newyddion Diweddaraf.

Myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol (PLSPs):

Cyffredinol ac yn gysylltiedig ag anabledd:

E-bost gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Cefnogaeth Ymgynghorol

Dylai myfyrwyr anfon e-bost at yr Ymgynghorydd perthnasol pe baent yn cael pryderon yn ymwneud ag anabledd sy'n effeithio ar eu hastudiaethau:

dyslexiaadviser@bangor.ac.uk

mentalhealthadviser@bangor.ac.uk

disabilityadviser@bangor.ac.uk

Os nad ydych yn siwr pa dîm Cynghori i gysylltu ag ef, e-bostiwch gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Tîm Dyslecsia

Gallwch barhau i gael mynediad at ein gwasanaethau a`n hadnoddau, gan gynnwys siarad â`n Cynghorwyr SpLD a chael ateb i`ch ymholiadau, a / neu drefnu eich sgiliau astudio arbenigol un-i-un a`ch cefnogaeth strategaeth (er nad ydym ar hyn o bryd yn rhedeg y gostyngiad dyddiol bob dydd-mewn sesiynau).

I drefnu cefnogaeth sgiliau astudio un-i-un a strategaeth arebnigol ar-lein, cysylltwch â: 121dyslecsia@bangor.ac.uk

Gall eich tiwtor penodol eich cynghori ynghylch sefydlu cymorth ar-lein fel fo`n berthnasol.  Er enghraifft, trwy Skype for Business neu drwy Teams a hynny drwy'ch cyfrif myfyriwr: https://teams.microsoft.com/

I drafod unrhyw bryderon ynglŷn ag anabledd sy'n effeithio ar eich astudiaethau, cysylltwch â: dyslexiaadviser@bangor.ac.uk

Os ydych chi'n ansicr â phwy i gysylltu yn y lle cyntaf, cysylltwch â: gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Mentora

Dylai myfyrwyr e-bostio eu mentor yn ôl yr arfer, neu os oes ganddynt unrhyw ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch: supportwork@bangor.ac.uk

Canolfan Access

Rydym nawr yn cynnig apwyntiadau i fyfyrwyr ar gyfer Asesiadau Anghenion Astudio ar gyfer Lwfansau Myfyrwyr Anabl drwy Skype. Cysylltwch â: access_centre@bangor.ac.uk

Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl

Rydym yn cynnig apwyntiadau e-bost, Skype a ffôn. Gall myfyrwyr sy`n newydd i`r gwasanaeth lenwi ein ffurflen hunanasesu fel y gallwn flaenoriaethu'r rhai sydd mewn angen mwy brys.

Ar we-dudalen Cynghorwyr Iechyd Meddwl ceir hefyd lawer o wybodaeth ddefnyddiol a chysylltiadau i adnoddau ar-lein.

I gael cyngor iechyd meddwl neu feddygol mwy brys, cysylltwch â'ch Meddygon Teulu neu'r Gwasanaethau Brys.

Mae Sesiynau Galw Heibio Iechyd Meddwl yn Mynd

ar-lein

Brynhawn Mercher rhwng 2 a 3.30pm

Yn wyneb y sefyllfa bresennol mae Cheryl, Fiona a Sioned yn cymryd ein sesiwn galw heibio wythnosol ar-lein.  Bydd yn rhaid i ni ei weithio ychydig yn wahanol fel y gallwn reoli ac ymateb yn deg i fyfyrywr sydd angen siarad â ni.

E-bostiwch mentalhealthadviser@bangor.ac.uk gan nodi amlinelliad eich sefyllfa a sut mae`n well gennych i ni gysylltu â chi (galwad ffon neu e-bost).  Yna bydd Cynghorydd Iechyd Meddwl yn cysylltu â chi.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Rheoli pryder

Mae'r elusen iechyd meddwl, MIND, yn darparu rhai cysylltiadau rhagorol yn ymwneud â coronafirws a lles. Mae cyswllt i awgrymiadau ymarferol ynglŷn â gofalu am eich lles wedi'i chynnwys ar waelod y dudalen hon.

Adnoddau Iechyd Meddwl Ar-lein

Coronafirws (Covid-19)

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Os ydych yn ansicr â phwy i gysylltu, e-bostiwch disabilityservice@bangor.ac.uk .  Sylwer y bydd staff yn gweithio eu horiau swyddfa arferol ac yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallant.

 

Polisi Prifysgol

Nod y Brifysgol yw cymryd yr holl gamau posib i gael gwared â rhwystrau diangen a chaniatáu i fyfyrwyr anabl fedru cymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd Prifysgol.  Am fwy o wybodaeth am bolisi a dulliau gweithredu, gweler Cod Ymarfer ar y Ddarpariaeth i Fyfyrwyr Anabl a Chynllun Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol.

Rydym yn falch o ddweud fod nifer y myfyrwyr anabl sy’n astudio yn y Brifysgol wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae ein tîm wedi tyfu i ateb y galw.  Rydym wedi cael ymateb gwych gan fyfyrwyr ac yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol.

Eich Adborth

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Carolyn Donaldson-Hughes Pennaeth Gwasanaethau Anabledd