Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mae`r Gwasanaethau Anabledd yn dal i fod yma i chi!

 

Mae'r Gwasanaethau Anabledd bellach ar-lein felly gallwch fynd at ein gwasanaethau lle bynnag yr ydych chi - ar e-bost, siarad dros y ffôn neu alwad fideo, beth bynnag sydd orau gennych. Bydd staff yn gweithio oriau swyddfa arferol ac yn edrych ymlaen at glywed gennych!

Bydd diweddariadau yn cael ey cynnwys ar ein tudalen Newyddion Diweddaraf.

Myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol (PLSPs):

Cyffredinol ac yn gysylltiedig ag anabledd:

E-bost gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Cefnogaeth Ymgynghorol

Dylai myfyrwyr anfon e-bost at yr Ymgynghorydd perthnasol pe baent yn cael pryderon yn ymwneud ag anabledd sy'n effeithio ar eu hastudiaethau:

cynghorwrdyslecsia@bangor.ac.uk

cynghorwriechydmeddwl@bangor.ac.uk

cynghorwranabledd@bangor.ac.uk

Os nad ydych yn siwr pa dîm Cynghori i gysylltu ag ef, e-bostiwch gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Tîm Dyslecsia

Gallwch barhau i gael mynediad at ein gwasanaethau a`n hadnoddau, gan gynnwys siarad â`n Cynghorwyr SpLD a chael ateb i`ch ymholiadau, a / neu drefnu eich sgiliau astudio arbenigol un-i-un a`ch cefnogaeth strategaeth (er nad ydym ar hyn o bryd yn rhedeg y gostyngiad dyddiol bob dydd-mewn sesiynau).

I drefnu cefnogaeth sgiliau astudio un-i-un a strategaeth arebnigol ar-lein, cysylltwch â: 121dyslecsia@bangor.ac.uk

Gall eich tiwtor penodol eich cynghori ynghylch sefydlu cymorth ar-lein fel fo`n berthnasol.  Er enghraifft, trwy Skype for Business neu drwy Microsoft Teams a hynny drwy'ch cyfrif myfyriwr.

I drafod unrhyw bryderon ynglŷn ag anabledd sy'n effeithio ar eich astudiaethau, cysylltwch â: cynghorwrdyslecsia@bangor.ac.uk

Os ydych chi'n ansicr â phwy i gysylltu yn y lle cyntaf, cysylltwch â: gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Mentora

Dylai myfyrwyr e-bostio eu mentor yn ôl yr arfer, neu os oes ganddynt unrhyw ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch: gwaithcefnogi@bangor.ac.uk

Y Ganolfan Access

Rydym nawr yn cynnig apwyntiadau i fyfyrwyr gael Asesiadau Anghenion Astudio ar gyfer Lwfansau Myfyrwyr Anabl dros Skype. Cysylltwch â: canolfanaccess@bangor.ac.uk

Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl

Rydym yn cynnig apwyntiadau e-bost, Skype a ffôn. Gall myfyrwyr lenwi ein ffurflen hunanasesu i roi mwy o wybodaeth inni am eu hangenion.

Ar we-dudalen Cynghorwyr Iechyd Meddwl ceir hefyd lawer o wybodaeth ddefnyddiol a chysylltiadau i adnoddau ar-lein.

I gael cyngor iechyd meddwl neu feddygol mwy brys, cysylltwch â'ch Meddygon Teulu neu'r Gwasanaethau Brys.

Mae Sesiynau Galw Heibio Iechyd Meddwl yn Mynd

ar-lein

Brynhawn Mercher rhwng 2pm a 3.30pm

Yn wyneb y sefyllfa bresennol mae Cheryl, Fiona a Sioned yn cymryd ein sesiwn galw heibio wythnosol ar-lein.  Bydd yn rhaid i ni ei weithio ychydig yn wahanol fel y gallwn reoli ac ymateb yn deg i fyfyrywr sydd angen siarad â ni.

E-bostiwch cynghorwriechydmeddwl@bangor.ac.uk gan nodi amlinelliad eich sefyllfa a sut mae`n well gennych i ni gysylltu â chi (galwad ffon neu e-bost).  Yna bydd Cynghorydd Iechyd Meddwl yn cysylltu â chi.

Neu

fe allech chi ymuno â ni yn ein trafodaeth grŵp, a gynhelir trwy ‘Microsoft Teams' ymlaen llaw, 1pm - 1:30pm; gweithio ochr yn ochr â connect@bangor.ac.uk, i siarad am bob agwedd ar lesiant. Nid ydych o dan unrhyw bwysau i siarad, gallwch wrando ac anfon neges breifat at un o'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl, i ofyn am apwyntiad yn y sesiwn galw heibio sy'n dilyn.

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Rheoli pryder

Mae'r elusen iechyd meddwl, MIND, yn darparu rhai cysylltiadau rhagorol yn ymwneud â coronafirws a lles. Mae cyswllt i awgrymiadau ymarferol ynglŷn â gofalu am eich lles wedi'i chynnwys ar waelod y dudalen hon.

Adnoddau Iechyd Meddwl Ar-lein

Coronafirws (Covid-19)

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Os ydych yn ansicr â phwy i gysylltu, e-bostiwch gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk .  Sylwer y bydd staff yn gweithio eu horiau swyddfa arferol ac yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallant.

 

Polisi Prifysgol

Nod y Brifysgol yw cymryd yr holl gamau posib i gael gwared â rhwystrau diangen a chaniatáu i fyfyrwyr anabl fedru cymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd Prifysgol.  Am fwy o wybodaeth am bolisi a dulliau gweithredu, gweler Cod Ymarfer ar y Ddarpariaeth i Fyfyrwyr Anabl a Chynllun Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol.

Rydym yn falch o ddweud fod nifer y myfyrwyr anabl sy’n astudio yn y Brifysgol wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae ein tîm wedi tyfu i ateb y galw.  Rydym wedi cael ymateb gwych gan fyfyrwyr ac yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol.

Eich Adborth

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Carolyn Donaldson-Hughes Pennaeth Gwasanaethau Anabledd