Cyflwyniad i’r Gwasanaethau Anabledd, Gwasanaethau Myfyrwyr

Ni fydd pawb sy'n defnyddio'n Gwasanaeth yn ystyried eu hunain yn anabl, mae’r Brifysgol yn defnyddio’r term hwn i gwmpasu’r rhwystrau a wynebir gan bobl sydd ag amrywiaeth eang o amhariadau corfforol a synhwyraidd, yn cynnwys anawsterau dysgu penodol, cyflyrau iechyd cronig ac anawsterau iechyd meddwl. 

Rydym yma i'ch helpu i wneud y gorau o’ch amser ym Mangor.  Gallwn roi cyngor ac arweiniad am nifer o faterion cysylltiedig ag anabledd.  Ein nod yw darparu gwasanaeth o ansawdd da sy'n sicrhau y caiff myfyrwyr anabl eu cynnwys yn llawn yn y gymuned academaidd a chymdeithasol, fel y gallwch ganolbwyntio ar eich astudiaethau a bod yn rhan o amgylchedd ehangach y brifysgol. I weld nodau ac amcanion ein gwasanaeth yn llawn, cliciwch yma.

Gwneud apwyntiad

Mae ein swyddfeydd ar agor rhwng 9.00yb a 5.00yh. Mae’n syniad da cysylltu â’r Gwasanaethau Anabledd ar 01248 383620 / 382032 neu drwy e-bost:- gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk os ydych am drefnu gweld un o’r Cynghorwyr.

Yn ddelfrydol, byddwch yn cysylltu â ni tra byddwch wrthi’n gwneud cais, i sicrhau bod modd gwneud trefniadau mewn da bryd, ond mae croeso ichi gysylltu ar unrhyw adeg yn ystod eich cwrs.

Lle'r ydym ni?

Gwasanaethau Myfyrwyr, Llawr Gwaelod Isaf, Neuadd Rathbone, Bangor.  Gellir mynd yno o Ffordd y Coleg neu o Lôn Gariadon.

Gweler y map lleoliad ar-lein ar gyfer Neuadd Rathbone (Rhif 70).

  • Mae yna ddau fynediad i Gwasanaethau Anabledd.
  1. Defnyddio'r Lifft: ewch i mewn trwy'r drysau gwydr awtomatig ar ochr chwith bellaf Neuadd Rathbone a dilynwch y coridor at y lifft. Rydym ar y llawr “-1” (sef y llawr isaf). Ewch allan o'r lifft, dilynwch y coridor, ewch drwy'r ystafell aros a thrwy'r drysau dwbl i'r dderbynfa.
  2. Dilynwch y llwybr troed wrth ymyl y drws gwydr awtomatig ar ochr chwith bellaf Neuadd Rathbone i Gwasanaethau Anabledd ac ewch i lawr y grisiau ac o amgylch yr adeilad. Yna byddwch yn cyrraedd y grisiau/ramp at y brif fynedfa.
  • Fel arall gallwch gyrraedd mynedfa 2 trwy'r gatiau ger Lôn Gariadon a defnyddio'r ramp, gan osgoi'r grisiau.

Mynd o amgylch Prifysgol Bangor

Mae rhannau o Fangor yn fryniog iawn felly os gall hyn achosi anawsterau i chi efallai byddai’n werth i chi ddod i adnabod yr ardal cyn dechrau yn y brifysgol.   Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am yr ardal cysylltwch â ni yn gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk  

Mae Mynd o amgylch Prifysgol Bangor yn adnodd i'ch helpu i ganfod eich ffordd o amgylch yr adeiladau gan gynnwys gwybodaeth ynglŷn â'r lle gorau i barcio os ydych yn ddeiliad bathodyn glas ac ym mha adeiladau y mae lifftiau.

Gwybodaeth deithio ar gyfer Prifysgol Bangor

Popeth rydych angen ei wybod am drafnidiaeth gyhoeddus i deithio ym Mangor a'r cyffiniau.

http://myndibobmanfelmyfyriwr.traveline.cymru/prifysgol-bangor/

Polisi Prifysgol

Nod y Brifysgol yw cymryd yr holl gamau posib i gael gwared â rhwystrau diangen a chaniatáu i fyfyrwyr anabl fedru cymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd Prifysgol.  Am fwy o wybodaeth am bolisi a dulliau gweithredu, gweler Cod Ymarfer ar y Ddarpariaeth i Fyfyrwyr Anabl a Chynllun Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol.

Rydym yn falch o ddweud fod nifer y myfyrwyr anabl sy’n astudio yn y Brifysgol wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae ein tîm wedi tyfu i ateb y galw.  Rydym wedi cael ymateb gwych gan fyfyrwyr ac yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol.

Eich Adborth

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Carolyn Donaldson-Hughes Pennaeth Gwasanaethau Anabledd

Cymeradwywyd gan y Corff Achredu Matrics