Enw
Carla Marie Owen
Swydd
Myfyrwraig PhD / Darlithydd mewn Addysg
E-bost
edp714@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383007
Lleoliad
Trefenai, Safle'r Normal

Cymwysterau:


2010 - MEd Seicoleg Addysg, Prifysgol Manceinion
2002 - BEd (BAdd) Hanes gyda SAC, Prifysgol Cymru, Bangor
1999 - Lefel A, Drama, Cymraeg (iaith gyntaf), Cymdeithaseg
1997 - TGAU (11 TGAU gan gynnwys Saesneg, Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth)

Penodiadau Blaenorol:


Medi 2017-Cyfredol - Darlithydd, Seicoleg Plant, Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, Prifysgol Bangor
Medi 2016-Rhag 2017 - Darlithydd cefnogi Cymraeg, Llythrennedd a Llenyddiaeth Plant, Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, Prifysgol Bangor
Medi 2015-Mehefin 2016 - Tiwtor Cyswllt ar BA SAC a PGCE, Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol Prifysgol Bangor
Gorffennaf 2016 - Awst 2017 - Swyddog Cefnogi Prosiect Ymchwil, Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, Prifysgol Bangor
Chwefror 2015-Tach 2015 - Swyddog Cefnogi Prosiect Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor
Awst 2013-Chwef 2015 - Cyfarwyddwr Astudiaethau, Ysgol Conlan, Caer
Gorffennaf 2012-Awst 2013 - Athrawes EFL, Ysgol Conlan, Abergele
Chwefror 2012-Gorffennaf 2012 - Athrawes Feithrin Rhan-amser, Stockport
Gorffennaf 2011-Mawrth 2012 - Hyfforddwr Zumba, Ynys Môn
Medi 2009-Awst 2011 - Athrawes Dosbarth Derbyn, Stockport
Medi 2008-Awst 2009 - Cydlynydd Blynyddoedd Cynnar, Ysgol CAI, Ynysoedd Canari
Mai 2008-Gorffennaf 2008 - Athrawes Cyflenwi, Manceinion
Tach 2006-Mai 2008 - Arolygydd Gofal Plant ac Addysg Feithrin, Ofsted
Tachwedd 2005-Tach 2006 - Ymgynghorydd Canolfan Gyswllt Ofsted
Medi 2004-Medi 2005 - Athrawes Blwyddyn 4, Ysgol Annibynnol Hillgrove, Bangor
Medi 2003-Awst 2004 - Athrawes Dosbarth Derbyn, Ysgol Brydeinig Vila Real, Sbaen
Medi 2002-Medi 2003 - Athrawes Blwyddyn 4, Ysgol Annibynnol Hillgrove, Bangor

Profiad Ymchwil:


Cyhoeddiad a gyflwynwyd yn ddiweddar: Owen, C.M. & Thomas, E. M. (submitted 31 January, 2018). Exploring the use of error analysis to identify markers of literacy difficulties in Welsh-English bilinguals’ written texts. Language and Education: Special Issue.

Ar hyn o bryd rydw i ar fy nhrydedd flwyddyn o PhD mewn Cymraeg a Llythrennedd yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor. Mae'r astudiaeth ymchwil yn cynnwys archwilio arwyddion anhawster llythrennedd yn y Gymraeg, gyda'r bwriad o greu offeryn sgrinio i'w defnyddio gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant mewn ysgolion Cymraeg.

Yn ystod fy ngradd Meistr Yn 2010 cwblhais darn meintiol o ymchwil ar agweddau Plant at ddysgu, gan archwilio dylanwadau rhyw, cyrhaeddiad, oedran a hunan-barch ar blant 5-11 oed.

Rwyf wedi gweithio fel Swyddog Cefnogi Prosiect Ymchwil o fewn prosiect ar ganfyddiad person ar draws datblygiad yn yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor. Edrychodd y prosiect ar y sgiliau canfyddiad person sy'n nodweddiadol o ddatblygiad plant a phlant sydd ag ASD rhwng 5-12 oed.

Yn fwy diweddar, rwyf wedi bod yn rhan o brosiect Erasmus + ar gefnogi cymwyseddau cymdeithasol ac emosiynol plant Cyn-ysgol o amgylcheddau difreintiedig neu ddiwylliannol wahanol. Roedd hyn yn cynnwys cyflwyno a mynychu 3 wythnos hyfforddi a leolir ym Mangor, Prague a Slofacia.

Rwyf hefyd wedi bod yn rhan o brosiect lleol o fewn yr Ysgol Addysg, a oedd yn adolygu a dadansoddi ffactorau ac effeithiau tlodi ac ynysu gwledig ar ganlyniadau addysgol. Fe wnes i weithio fel Swyddog Cefnogi Ymchwil yn y prosiect hwn.

Hyfforddiant Perthnasol:

Tach 2016 - Rheoli Ymchwil
Awst 2016 - Cyflwyniad i Ddyslecsia
Ebrill 2016 - Rheoli Prosiect PhD
Hyd / Tach / Rhagfyr 2015 - Cefnogi Cymwyseddau Cymdeithasol ac Emosiynol Plant Cyn-Ysgol o Anfantais Dan Anfantais neu Ddiwylliannol Ddaearyddol
Chwefror 2014 - Gwrs Arwain ar Diogelu Plant
Mai-Gorffennaf 2013 - Hyfforddiant Arolygu Blynyddoedd Cynnar
Ionawr 2010 - TEAM TEACH
Ebrill 2009 - GOTCHA - Addysgu plant dawnus a thalentog
Rhag 2006 - Arolygu Addysg Feithrin, Ofsted

 

Cymhwysedd Cymreig: Rwy'n Siaradwr Cymraeg rhugl.