Enw
Laura Elizabeth Jones
Swydd
Myfyrwraig PhD / Darlithydd mewn Addysg
E-bost
edp2d2@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383007
Lleoliad
Trefenai, Safle'r Normal

Darlithydd rhan-amser yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol yw Laura. Ar hyn o bryd mae'n gwneud EdD yn ymwneud ag adnabod arfer da a sialensiau wrth roi mynediad at y cwricwlwm i ddysgwyr gydag AAA sy'n cael eu haddysgu drwy eu hail iaith. Graddiodd o Fangor gyda gradd BA anrhydedd mewn Addysg Gynradd (SAC) a bu'n athrawes mewn ysgolion cynradd prif ffrwd yn Nwyrain Llundain ac Essex. Ei swydd ddysgu ddiwethaf oedd fel athrawes cyfnod Meithrin, CA1, a CA2 yn ddiweddarach, mewn ysgol a choleg anghenion arbennig yn Harlow, Essex. Cyn mynd yn athrawes, bu Laura'n arweinydd tîm gyda'r Gwasanaeth Arbenigol Plant ar Ynys Môn a bu'n gweithio hefyd fel gweithiwr cefnogi yn y gymuned i blant gydag AAA, ac fel gofalwr preswyl yn darparu gofal seibiant.

Tra oedd yn astudio am ei gradd mewn Addysg Gynradd, cymerodd Laura ran yn y cynllun cyfnewid ERASMUS. Bu'n astudio am gyfnod yn KPH Edith Stein, coleg pedagogaidd arbenigol yn Stams, Awstria. Tra yno bu'n arsylwi am gyfnodau mewn ysgol Montessori a kindergarten awyr agored, yn ogystal ag mewn ysgolion prif-ffrwd. Mae ganddi gysylltiadau proffesiynol â'r ardal o hyd ac mae wedi ymweld ar sawl achlysur i hwyluso gweithdai Saesneg i blant ysgolion cynradd. Yn fwy diweddar gwahoddwyd Laura i gymryd rhan mewn project ERASMUS + a arweiniwyd gan Schola Empirica, sefydliad addysgol yn Prag. Mae hwn yn canolbwyntio ar bolisïau addysg gyn-ysgol yn y Weriniaeth Siec, Slofacia a'r Deyrnas Unedig, a dulliau i gefnogi datblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant cyn oedran ysgol, yn ogystal â dulliau cynhwysol arloesol ar gyfer plant o gefndiroedd difreintiedig yn gymdeithasol neu ddiwylliannol wahanol.

Diddordebau Ymchwil:


Anghenion Addysgol Arbennig, Addysg Ddwyieithog, Addysg Blynyddoedd Cynnar, Saesneg fel Iaith Ychwanegol, Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol Effeithiol i Athrawon, Rheoli Ymddygiad Cadarnhaol, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau mewn Addysg.

Dysgu:


XCC/B 1008 & XCC/B 2008 – English as an Additional Language (2015-presennol)

XAC/E 3039 – Anawsterau Dysgu Dwys/ PMLD: Welsh Language Support Lecturer (2017 – presennol)

XAC/E 2030 – Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu/ Inclusion and Learning Needs: Welsh Language Support Lecturer (2017 – presennol

XAC/E 1026 Sgiliau ar Gyfer Dysgu/ Skills for Learning (2015-2016)

XAC/E 2050 Scaffaldio Dysgu / Scaffolding Learning (2015-2016)

BA/TAR Tiwtor Cyswllt (2015–2017)

BA(SAC) Tiwtor Personol (2015 - presennol)

Hyfforddiant Ychwanegol:


- ASA Lefel 1 Dysgu Nofio
- Dysgu Strwythuredig (TEACCH)
- Makaton (Sylfaen a Gwella)
- Diogelu Plant
- Gweithdy PECS 2 ddiwrnod (Picture Exchange Communication System)
- Hyfforddiant Theoretig mewn Rhoi Meddyginiaethau
- Ymwybyddiaeth o Gyfathrebu
- Rheoli Ymddygiad yn Ddiogel a Chadarnhaol
- Hyfforddiant Diogelwch rhag Tân
- Cymorth Cyntaf Brys
- Cynllun Colegau Cymru Lefel 7 (dysgu ail iaith)