Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Fideos Ymchwil

  • Mae'r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi wylio fideos byrion ar beth o'r ymchwil sy'n digwydd ar draws y Coleg.

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn ymwneud ag ystod eang o feysydd gwyddorau iechyd, biofeddygol, chwaraeon, ymarfer a pherfformiad ac ymddygiad. Dangoswyd ansawdd a dyfnder ymchwil y Coleg gyda'i set ardderchog o ganlyniadau o Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Barnwyd bod mwyafrif helaeth yr ymchwil a gyflwynwyd yn y tair uned asesu (Proffesiynau Perthynol i Iechyd, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth; Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth; Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer, Hamdden a Thwristiaeth) yn y dosbarthiadau 'Gyda'r gorau yn y byd' neu 'Rhagorol yn rhyngwladol'.

Ymrwymiad i ymchwil wyddonol drwyadl o safon ryngwladol

Mae’r Coleg wedi ceisio adeiladu ar ei hanes hir o ymchwil cysylltiedig â gwyddorau iechyd ac ymddygiad, ac mae ei arbenigedd yn rhychwantu heneiddio a dementia, gwasanaethau a rheolaeth iechyd, afiechyd cronig, adferiad yn dilyn anhwylderau ar yr ymennydd, seicoleg wybyddol a datblygol, treialon iechyd ar hap, ffisioleg a seicoleg perfformiad uchel a chloriannu cynlluniau iechyd cyhoeddus a fferyllol newydd. Tystir i ymrwymiad y Coleg i ymchwil wyddonol drwyadl o safon gyda'r orau yn y byd gan ei fuddsoddiad sylweddol mewn labordai ac offer ym meysydd biocemeg, hydrodensitometreg, bioleg y gell, profion echddygol canfyddiadol a delweddu fMRI o’r ymennydd.  Bwriad ein hethos ymchwil yw hyrwyddo gwyddoniaeth sylfaenol a chymhwysol, herio syniadau cyfredol ym mharthau gwyddorau iechyd ac ymddygiad ac, yr un pryd, llywio darpariaeth addysgu a dysgu’r Coleg.

Cyhoeddiadau gan y Coleg Gwyddorau Dynol

Mae pob cyhoeddiad o gyfadran Coleg y Gwyddorau Dynol ar gael yng Nghronfa Ddata PURE Bangor lle gellwch weld y papurau a mynd atynt.

I gael gwybod mwy

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am ein cynlluniau ymchwil cyfredol, yna cysylltwch â'n Cyfarwyddwr Ymchwil, Yr Athro Robert Rogers.

Fel arall, gellwch ymweld â thudalennau ymchwil yr ysgolion unigol gan ddefnyddio'r cysylltiadau isod lle cewch hyd i gysylltiadau at unedau ymchwil penodol, canolfannau a sefydliadau yn y Coleg.

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Adran Ymchwil

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Adran Ymchwil

Ysgol Gwyddorau Iechyd

Mae Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yn dwyn ynghyd nifer o grwpiau ymchwil ac mae ganddo gysylltiadau â meysydd ymchwil y tu allan i'r Ysgol.

Ysgol Seicoleg

Adran Ymchwil ac Effaith

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Adran Ymchwil

Canolfannau Ymchwil Cydweithredol

Canolfan Ymchwil i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd
Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru (WICN)