Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoli Straen

Maes arall sy’n effeithio ar berfformiad staff yw straen ac fel rheolwr rydych chi’n gyfrifol am reoli straen yn y gwaith fel rhan o’ch cyfrifoldeb cyffredinol dros reoli iechyd, diogelwch a lles eich staff yn y gwaith.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dioddef straen rywbryd yn ystod eu bywydau, ac mae’n effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd. Mewn llawer o achosion nid gwaith yw’r achos sylfaenol, eto mae’n arwain at berfformiad gwael / absenoldeb neu drafferthion wrth ymwneud ag eraill yn y gwaith. Mae’n hanfodol, felly, bod gennych ychydig o ddealltwriaeth o effeithiau ac achosion straen ar yr unigolyn a’r sefydliad, er mwyn cymryd camau i’w atal.

Beth yw straen yn gysylltiedig â gwaith?

Straen yw’r adwaith andwyol a gaiff pobl i bwysau gormodol neu fathau eraill o ofynion a roddir arnynt. Mae’r diffiniad hwn yn gwahaniaethu rhwng effeithiau manteisiol pwysau a her resymol, a straen yn gysylltiedig â gwaith a achosir gan ofynion neu bwysau y mae’r unigolyn yn teimlo na all ymdopi â hwy.

O ran effaith y straen ar staff gall newidiadau mewn morâl, perfformiad salach yn y gwaith, llawer o absenoldeb salwch, cwynion am aflonyddu ac/neu staff yn gadael, fod yn arwyddion o straen yn y gweithle.

Fel y nodwyd yn Adran 2 o’r Pecyn Cymorth y prif beth yw cael yr amgylchedd gwaith yn iawn yn y lle cyntaf ac mae eich swyddogaeth fel rheolwr yn hollbwysig i greu amgylchedd gwaith sy’n helpu i osgoi straen diangen ac yn bwysicaf oll, atal yr aelod rhag mynd yn sâl o ganlyniad i straen yn y gweithle.

Lles a Pherfformiad

Wrth reoli perfformiad, mae’n allweddol i ystyried iechyd a lles unigolion. I grynhoi, mae’r meysydd allweddol i chwi fod yn ymwybodol ohonynt yn cynnwys:

 • Gall adolygu gwyliau blynyddol fod yn elfen allweddol i reoli iechyd a lles a rheolwyr a bod yn ymwybodol fod yr holl staff yn gwneud defnydd o’u darpariaeth gwyliau blynyddol yn unol â’r rheoliadau amser gwaith.
 • Gall y tîm Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch y Brifysgol (sy’n cynnwys a darpariaeth iechyd galwedigaethol) gynnig cyngor lle mae pryderon unigol yn codi yn y gweithle sy’n ymwneud â ffactorau corfforol neu faterion iechyd.
 • Sicrhau hefyd eich bod yn ymwybodol o salwch ac absenoldebau a bod y rhain yn cael eu cofnodi. Gall hyn fod o fudd i reoli iechyd a lles. Gall cynnydd mewn absenoldebau tymor byr nodi anawsterau cynnar gyda iechyd ac yn galluogi i gymorth rhagweithiol i gael ei gynnig yn gynnar. Dylech hefyd fod yn ymwybodol nad yw absenoldebau yn cael eu cuddio gan ddefnyddio gwyliau blynyddol.
 • Mae amrywiaeth eang o Bolisïau Cefnogi Gweithwyr sy’n rhoi arweiniad ar gyfleoedd eraill y gall rheolwyr a staff yn defnyddio.

Senarios a chamau gweithredu posibl – Rheoli Straen

Senario Ystyriaethau anffurfiol i reolwyr Camau i’w cymryd ar unwaith Ystyriaethau tymor byr Tymor Hir

Arwyddion o fethu delio â’r gwaith oherwydd straen

Gall nifer o ffactorau achosi straen, ac felly dylech ystyried y canlynol:

 • A yw’r aelod staff o dan bwysau gwaith sylweddol?
 • A yw’r pwysau yn barhaol neu yn y tymor byr?
 • A oes digon o gefnogaeth neu hyfforddiant wedi eu darparu iddynt allu gwneud eu dyletswyddau’n effeithiol?
 • Sut mae’r cysylltiadau gwaith yn y gweithle? A oes unrhyw anawsterau?
 • A yw’r tîm yn wynebu llawer o newidiadau a all fod yn effeithio ar yr unigolyn?
 • Ai effaith digwyddiadau allanol sy’n cael effaith andwyol ar allu’r unigolyn i gyflawni dyletswyddau’n effeithiol?
 1. Cytunwch i gwrdd â’r unigolyn, yn breifat, cyn gynted ag y bo modd i fynegi eich pryder amdanynt a’ch bod eisiau gwybod beth yw’r ffordd orau i chi helpu i’w cefnogi
 2. Yn dibynnu ar y rheswm neu gyfuniad o resymau am y straen, datblygwch cynllun gweithredu a all gynnwys gyfuniad o bethau fel:
  • Darparu hyfforddi a datblygu
  • Annog yr aelod staff i fynd at yr Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol
  • Annog yr aelod staff i fynd at y Gwasanaeth Cynghori Staff
  • Trafod unrhyw faterion ehangach a all fod yn effeithio ar yr aelod staff e.e. cysylltiadau gwaith
 • Os rhannir unrhyw anawsterau, ystyriwch pa gefnogaeth gellir ei chynnig e.e. cynghori, hyfforddi unigol, cefnogaeth Iechyd Galwedigaethol, addasiadau yn y gwaith etc.
 • Dylech ystyried newid gwaith yr unigolyn, os yw’n bosibl, a symud y dyletswyddau neu’r cyswllt sy’n ymddangos fel pe baent yn achosi’r symptomau, nes ceir cyngor meddygol.
 • Os bydd angen cyngor meddygol ychwanegol, bydd yr Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol yn cael hwn gan arbenigwr mewn ysbyty neu Feddyg Iechyd Galwedigaethol.
 • Gweithiwch gydag AD a/neu Iechyd Galwedigaethol ar gynllun gweithredu ac ewch drwy’r rhestr wirio rheoli achosion straen yn y gwaith
 • Hefyd, dylech asesu effaith y trefniadau hyn ar aelodau eraill o’r tîm, cydnabod y gwaith ychwanegol maent hwy’n ei gyflawni a chadw golwg rhag iddynt hwy gael gormod o straen.
 • Trafodwch gydag AD sut mae hyn yn gysylltiedig â’r Polisi Rheoli Presenoldeb.

Newidiadau posibl i ddyletswyddau.

Defnyddiwch y broses galluogrwydd fel y dewis olaf.

Straen oherwydd digwyddiadau allanol

 • Trefnwch i gwrdd â’r unigolyn, yn breifat, cyn gynted ag y bo modd i fynegi eich pryder amdanynt a’ch bod eisiau gwybod beth yw’r ffordd orau i chi helpu i’w cefnogi.
 • Chwiliwch am unrhyw resymau tu ôl i hyn e.e. problemau yn y cartref, anawsterau gyda gofal plant, problemau iechyd ac ystyriwch pa gefnogaeth gallwch ei chynnig.