Siarter y Myfyrwyr

Rhagarweiniad

Ym Mhrifysgol Bangor, rydym yn falch o'r bartneriaeth agos sydd gennym â’n myfyrwyr a'r ffordd yr ydym yn gweithio gyda'n gilydd i ddatblygu profiad unigryw myfyrwyr Bangor. Cafodd arwyddocâd hynny ei gydnabod yn ddiweddar gan yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd (ASA) a gymeradwyodd y Brifysgol am ei dull o weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr.

Bydd eich cyfnod ym Mangor yn cynnig ystod o gyfleoedd i chi ddatblygu eich sgiliau, dod yn aelod prysur o'n cymuned ddysgu, a chyfrannu at yr amgylchedd lleol. Rydym yn credu'n gryf yng ngwerth eich ymroddiad i'ch astudiaethau, ond hefyd yn y budd a gewch o fanteisio ar bob cyfle a gewch i feithrin eich gwybodaeth a phrofiad y tu allan i'r parth academaidd.

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gynnig darpariaeth gyfrwng Cymraeg ragorol, datblygu systemau gweinyddu dwyieithog cryf a pharhau i gyfrannu’n helaeth at ddatblygiad diwylliannol ac ieithyddol yr ardal. Ein nod yw bod yn gynaliadwy ym mhopeth a wnawn.

Mae'r Brifysgol yn ymrwymo i gylchu'r siarter hon yn flynyddol i bob myfyriwr ac aelod staff trwy e-bost, ar-lein ac mewn sgyrsiau croeso a chyfarfodydd gyda thiwtoriaid personol.

Bydd y brifysgol yn cyflawni ei rhwymedigaethau cytundebol i fyfyrwyr a chydymffurfio â'i hymrwymiadau dan gyfraith defnyddwyr fel yr amlinellwyd gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.  Wrth wneud hynny, bydd prifysgolion yn gweithio i ddiogelu buddiannau'r myfyrwyr wrth ymateb i amgylchiadau megis newidiadau sylweddol i'r ffordd y caiff cwrs ei gyflwyno neu gwrs yn dod i ben.   Mae'r brifysgol wedi sefydlu gweithdrefnau i ymateb i'r amgylchiadau hyn a byddant yn lliniaru'r effaith bosibl ar fyfyrwyr ac yn cydnabod anghenion gwahanol ei myfyrwyr amrywiol.

Prifysgol Bangor: Ein hymrwymiad i'n holl fyfyrwyr:

Er mwyn eich helpu i wneud y gorau o'ch cyfnod yn y brifysgol, byddwn yn ymdrechu i wneud y canlynol:

 • Sicrhau'r safonau uchaf posibl o addysgu a dysgu fel a ganlyn:
  • Darparu rhaglen academaidd ragorol wedi'i hysbrydoli gan yr ymchwil ddiweddaraf
  • Darparu cyfleusterau addysgu, dysgu ac ymchwil o ansawdd uchel
  • Cefnogi trefn weithgar o Gynrychiolwyr Cwrs
  • Gofyn am adborth gennych yn rheolaidd ac ymateb iddo
  • Gofyn am adborth yn rheolaidd gan ffynonellau allanol annibynnol ac ymateb iddo
  • Gweithredu system effeithiol i sicrhau ansawdd a safonau academaidd
  • Darparu hyfforddiant perthnasol i ddatblygu staff
 • Sicrhau ein bod yn ymwneud â chi'n brydlon ac yn flaengar fel a ganlyn:
  • Darparu gwybodaeth glir am eich modiwlau a'ch rhaglen gwrs / ymchwil
  • Cyfathrebu â chi mor gyflym ac effeithiol â phosibl
  • Gosod terfynau amser clir ar gyfer rhoi adborth ar waith academaidd
  • Rhoi gwybodaeth i chi ymlaen llaw am eich amserlen ac unrhyw newidiadau iddo
  • Ymateb yn brydlon a theg i unrhyw gwynion
 • Sicrhau bod eich amgylchedd yn gynhwysol, croesawus a chefnogol fel a ganlyn:
  • Darparu cefnogaeth academaidd a bugeiliol priodol
  • Sicrhau mynediad rhwydd at wybodaeth gyffredinol am y brifysgol a'i threfniadaeth
  • Sicrhau mynediad rhwydd at wasanaethau cynghori ym meysydd cwnsela, anabledd a materion ariannol
  • Meithrin cyfoeth diwylliannol a chyfranogiad y gymuned
  • Meithrin amgylchedd diogel, glân a 'gwyrdd' heb unrhyw wahaniaethu negyddol nac aflonyddu, wedi ei seilio ar barch at bawb
 • Sicrhau eich bod wedi eich paratoi at gyflogaeth a dysgu gydol oes fel a ganlyn:
  • Sicrhau bod prynhawniau Mercher ar ôl 1pm, lle bo modd, yn rhydd o astudiaethau academaidd wedi'u hamserlennu.
  • Eich helpu i ddatblygu sgiliau i gefnogi eich dysgu a'ch cyflogadwyedd
  • Rhoi cyfleoedd i chi ddatblygu eich cyflogadwyedd, yn cynnwys y cyfle i gymryd rhan yng nghynllun Gwobr Cyflogadwyedd Bangor
  • Rhoi mynediad at gyngor ar yrfaoedd a rhoi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd cyflogaeth
  • Rhoi cyfleoedd i chi astudio dramor

( gweler https://www.bangor.ac.uk/international/studyabroad/index.php.en)

 • Sicrhau bod ein polisi dwyieithog yn golygu y gellwch ddewis:
  • Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg lle bynnag y bo modd
  • Cyflwyno asesiadau a chael adborth (lle bynnag y bo modd) drwy gyfrwng y Gymraeg, beth bynnag yw'r iaith hyfforddi
  • Cael mynediad at wasanaethau cefnogi drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Ymwneud â’r Brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Dysgu Cymraeg neu ddatblygu sgiliau pellach yn y Gymraeg trwy ddosbarthiadau a modiwlau penodol

Os hoffech gysylltu â staff perthnasol yn y Brifysgol neu wasanaethau cefnogi, gellir dod o hyd i'w manylion cyswllt yma.

Mae'r Brifysgol yn darparu gwybodaeth am gyrsiau a'r costau cysylltiedig yma.

Mae'r Brifysgol yn cydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu Defnyddwyr ac mae'n ymrwymedig i sicrhau bod yr holl gyrsiau a rhaglenni yn cael eu rhedeg yn unol â'r telerau y cytunwyd arnynt mewn contractau myfyrwyr:

Mae'r Brifysgol yn sicrhau bod buddiannau myfyrwyr yn cael eu gwarchod  ac yn gweithio'n agos gydag Undeb y Myfyrwyr.

Dylai myfyrwyr sy'n dymuno gwneud cwyn ddilyn y trefnau a amlinellir yma.

Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Bangor:  Ein hymrwymiadau i'n holl aelodau:   

Er mwyn eich helpu i wneud y gorau o'ch cyfnod yn y Brifysgol, byddwn yn gwneud y canlynol:

 • Eich cynrychioli'n effeithiol fel a ganlyn:
  • Cyflogi swyddogion etholedig o blith y myfyrwyr sy'n gweithio'n llawn-amser i ymestyn a diogelu eich hawliau fel myfyrwyr yn y Brifysgol.
  • Ymgyrchu ar faterion perthnasol i chi drwy gasglu tystiolaeth a cheisio eich barn am eich gwaith mewn ffordd flaengar.
  • Sicrhau bod popeth a wnawn yn cynnal ein hymrwymiad i gyfle cyfartal a'n corff amrywiol o fyfyrwyr.
 • Eich cynorthwyo a'ch cefnogi gyda materion academaidd fel a ganlyn:
  • Gweithredu gwasanaeth cyngor a chyfarwyddyd annibynnol ac am ddim.
  • Hwyluso trefn Cynrychiolwyr Cwrs drwy'r holl Brifysgol a rhoi hyfforddiant digonol i'r cynrychiolwyr hynny.
  • Gweithio gyda'r Fforwm Myfyrwyr Ôl-radd i gynrychioli myfyrwyr ôl-raddedig.
 • Cefnogi eich datblygiad personol fel a ganlyn:
  • Rhoi cyfle i chi sefydlu ac ymaelodi â chlybiau athletaidd, cymdeithasau myfyrwyr, projectau gwirfoddoli ac UMCB, a'u harwain
  • Cefnogi a darparu gweithgareddau sy'n hyrwyddo eich sgiliau allgyrsiol ac yn cyfrannu at eich cyflogadwyedd.

Os hoffech gysylltu â Swyddogion Sabothol Undeb y Myfyrwyr, gallwch ddod o hyd i'w manylion cyswllt yma.

Myfyrwyr Prifysgol Bangor: Eich ymrwymiadau i’r Brifysgol:

Er mwyn eich helpu i wneud y gorau o'ch cyfnod yn y brifysgol, cewch eich annog i wneud y canlynol:

 • Cymryd rhan amlwg yn eich cymuned ddysgu fel a ganlyn:
  • Mynd i'r holl sesiynau sydd ar eich amserlen
  • Darllen eich llawlyfrau cwrs a modiwl
  • Paratoi at ddosbarthiadau a darllen testunau gosod ymlaen llaw
  • Gwneud gwaith astudio a gwaith ymchwil annibynnol
  • Cymryd rhan lawn mewn gwaith grŵp, boed wyneb yn wyneb neu ar-lein
  • Cwblhau a chyflwyno eich asesiadau erbyn y dyddiadau cau penodedig
  • Casglu gwaith a farciwyd yn brydlon ac ystyried yr adborth a roddir er mwyn gwella eich gwaith yn y dyfodol
  • Manteisio ar gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol a phrofiad gwaith
 • Rhoi adborth a gwybodaeth i ni fel a ganlyn:
  • Defnyddio cyfleoedd i roi adborth i ni
  • Edrych yn gyson ar eich cyfrif e-bost Prifysgol ac ar Blackboard
  • Sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gyfredol
 • Ceisio gwybodaeth a chyngor pan fo angen hynny arnoch fel a ganlyn:
  • Rhoi gwybod i ni am unrhyw beth sy'n effeithio ar eich astudiaethau fel y gallwn eich cefnogi a'ch cynghori
  • Ceisio cefnogaeth bersonol, os byddwch yn teimlo eich bod angen hynny
  • Gwneud defnydd llawn o’n trefn tiwtoriaid personol
 • Ymddwyn yn gyfrifol fel a ganlyn:
  • Cydymffurfio â phob rheoliad prifysgol, gan gynnwys y Cod Ymddygiad i fyfyrwyr
  • Trin ein cymuned amrywiol o fyfyrwyr a staff gyda chwrteisi, urddas a pharch, gan gynnwys wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol
  • Parchu eich amgylchedd ar y campws ac oddi arno, ac ymddwyn yn ystyriol tuag at y gymuned leol yr ydym i gyd yn rhan ohoni