Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Siarter y Myfyrwyr

Rhagarweiniad

Ym Mhrifysgol Bangor rydym yn falch o’r bartneriaeth agos sydd gennym gyda’r myfyrwyr a’r ffordd yr ydym yn gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu profiad unigryw myfyrwyr Bangor. Cydnabuwyd arwyddocâd hynny’n ddiweddar gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) a ganmolodd y Brifysgol am ei hagwedd tuag at weithio mewn partneriaeth â’r myfyrwyr.

Yn ystod eich amser ym Mangor cewch amryw o gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau a’ch cyflogadwyedd, dod yn aelod gweithgar o’n cymuned ddysgu, a chyfrannu at yr amgylchedd lleol. Yn sicr mae’n werth ymroi i’ch astudiaethau, a’r budd a ddaw o fanteisio ar bob cyfle a gewch chi i feithrin eich gwybodaeth a’ch profiad y tu hwnt i’r byd academaidd.

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg rhagorol, datblygu gweinyddiaeth ddwyieithog gref a pharhau i gyfrannu'n helaeth at ddatblygiad diwylliannol ac ieithyddol yr ardal. Er mwyn datblygu a chyfoethogi ei darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg ymhellach, mae'r brifysgol wedi ymrwymo'n llwyr i chwarae rhan lawn yng ngweithgareddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a manteisio i'r eithaf ar ei fentrau.
Byddwn yn cefnogi myfyrwyr i ennill Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel modd i fyfyrwyr arddangos eu sgiliau iaith Gymraeg.


Anelwn at fod yn gynaliadwy ym mhopeth a wnawn. Mae'r Brifysgol yn gyd ymrwymedig i les y myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl, a nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gyflawni ein cyfrifoldebau statudol o ran cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu, a nodweddion gwarchodedig. Cafodd Cynllun Cydraddoldeb Strategol a Chynllun Gweithredu'r Brifysgol eu datblygu yng nghyd-destun y dyletswyddau cyfreithiol sydd ar y Brifysgol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a'r Dyletswyddau sy'n Benodol i Gymru, ac mae'n ddatganiad o ymrwymiad parhaus Prifysgol Bangor i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i les ac iechyd myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl a dulliau diogelwch rhag hunanladdiad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein nodau yn ein Strategaeth Iechyd Meddwl dan Arweiniad Myfyrwyr.


Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth gyfoes a thryloyw i fyfyrwyr ynghylch costau astudio. Cewch ragor o wybodaeth ar ein gwefan

Mae’r Brifysgol yn ymrwymo i ledaenu’r siarter hon yn flynyddol i’r holl fyfyrwyr a’r staff ar e-bost, ar-lein ac mewn sgyrsiau croeso a chyfarfodydd gyda thiwtoriaid personol.

Bydd y Brifysgol yn cyflawni ei rhwymedigaethau cytundebol i fyfyrwyr a chydymffurfio â’i hymrwymiadau dan gyfraith defnyddwyr fel yr amlinellwyd gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Wrth wneud hynny, bydd prifysgolion yn gweithio i ddiogelu buddiannau’r myfyrwyr wrth ymateb i amgylchiadau megis newidiadau sylweddol i’r ffordd y caiff cwrs ei gyflwyno neu gwrs yn dod i ben. Mae’r brifysgol wedi sefydlu gweithdrefnau i ymateb i’r amgylchiadau hyn a byddant yn lliniaru’r effaith bosibl ar y myfyrwyr ac yn cydnabod anghenion gwahanol ei myfyrwyr amrywiol.

Prifysgol Bangor: Ein hymrwymiad i’n holl fyfyrwyr:

 • Sicrhau’r safonau uchaf posibl o addysgu a dysgu drwy’r canlynol:
  • Darparu rhaglen academaidd ragorol wedi’i hysbrydoli gan yr ymchwil diweddaraf
  • Darparu cyfleusterau addysgu, dysgu ac ymchwil o safon uchel
  • Cefnogi system gadarn o Gynrychiolwyr Cyrsiau
  • Gofyn am adborth gennych yn rheolaidd ac ymateb iddo
  • Gofyn am adborth yn rheolaidd gan ffynonellau allanol annibynnol ac ymateb iddo
  • Gweithredu system effeithiol i sicrhau ansawdd a safonau academaidd
  • Darparu addasiadau rhesymol
  • Darparu datblygiad staff perthnasol
 • Sicrhau ein bod yn ymwneud â chi’n brydlon a blaengar drwy’r canlynol:
  • Darparu gwybodaeth glir am eich modiwlau a’ch rhaglen cyrsiau / ymchwil
  • Cyfathrebu â chi mor gyflym ac effeithiol â phosibl
  • Gosod dyddiad clir i roi adborth ar waith academaidd
  • Rhoi gwybodaeth i chi ymlaen llaw am eich amserlen ac unrhyw newidiadau iddi
  • Ymateb yn brydlon a theg i unrhyw gwynion
 • Sicrhau bod eich amgylchedd yn gynhwysol, croesawus a chefnogol drwy’r canlynol:
  • Darparu cefnogaeth academaidd a bugeiliol briodol
  • Sicrhau mynediad rhwydd at wybodaeth gyffredinol am y brifysgol a’i threfniadaeth
  • Darparu amrywiol wasanaethau cymorth, gan gynnwys cyfeirio at wasanaethau allanol, lle bo hynny’n briodol.
  • Meithrin cyfoeth diwylliannol ac ymwneud â’r gymuned
  • Meithrin amgylchedd diogel, glân a ‘gwyrdd’, heb ddim gwahaniaethu negyddol nac aflonyddu, a hynny’n seiliedig ar barch rhwng y naill a’r llall
  • Gwerthuso a datblygu ein gwasanaethau cymorth yn ôl adborth y myfyrwyr
 • Sicrhau eich bod wedi eich paratoi at gyflogaeth a dysgu gydol oes drwy’r canlynol:
  • Sicrhau bod prynhawniau Mercher, ar ôl 12pm yn rhydd heb astudiaethau academaidd ar yr amserlen, gan gyhoeddi unrhyw eithriadau na ellir eu hosgoi
  • Eich helpu i ddatblygu sgiliau i gefnogi eich dysgu a chyflogadwyedd
  • Rhoi cyfleoedd i chi ddatblygu eich cyflogadwyedd, yn cynnwys y cyfle i gymryd rhan yng nghynllun Cymhwyster Cyflogadwyedd Bangor
  • Rhoi mynediad at gyngor gyrfaoedd a rhoi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd cyflogaeth
  • Rhoi cyfleoedd i chi astudio dramor
 • Sicrhau bod ein polisi dwyieithog yn golygu y gellwch ddewis:
  • Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg lle bynnag y bo modd
  • Cyflwyno asesiadau a chael adborth (lle bynnag y bo modd) drwy gyfrwng y Gymraeg, beth bynnag oedd yr iaith hyfforddi
  • Cael mynediad at wasanaethau cefnogi drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Ymwneud â’r Brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Dysgu Cymraeg neu ddatblygu sgiliau pellach yn y Gymraeg trwy ddosbarthiadau a modiwlau penodol

Os ydych am gysylltu â’r staff neu wasanaethau cymorth perthnasol y Brifysgol, mae eu manylion cyswllt ar-lein.

Mae’r Brifysgol yn darparu gwybodaeth am y cyrsiau a’r costau cysylltiedig.

Mae’r Brifysgol yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â Diogelu Defnyddwyr ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod pob cwrs a phob rhaglen yn rhedeg yn unol â’r telerau y cytunwyd arnynt yng nghontractau’r myfyrwyr.

Mae’r Brifysgol yn sicrhau bod buddiannau’r myfyrwyr yn cael eu gwarchod ac yn cydweithio ag Undeb y Myfyrwyr.

Dylai’r myfyrwyr hynny sy’n dymuno cwyno ddilyn y gweithdrefnau a nodir yma.

Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Bangor: Ein hymrwymiadau i’n holl aelodau:

I’ch helpu chi wneud yn fawr o’ch cyfnod yn y Brifysgol, byddwn yn gwneud y canlynol:

 • Eich cynrychioli’n effeithiol drwy’r canlynol:
  • Cyflogi swyddogion etholedig o blith y myfyrwyr sy’n gweithio’n llawn-amser i ymestyn ac amddiffyn eich hawliau fel myfyrwyr yn y Brifysgol.
  • Ymgyrchu ar faterion perthnasol i chi drwy gasglu tystiolaeth a cheisio eich barn ar eich gwaith mewn modd blaengar
  • Sicrhau fod popeth a wnawn yn cynnal ein hymrwymiad i gyfleoedd cyfartal a’n corff amrywiol o fyfyrwyr.
 • Eich cynorthwyo a’ch cefnogi gyda materion academaidd drwy’r dulliau canlynol:
  • Cynnal gwasanaeth cynghori ac arwain di-dâl ac annibynnol.
  • Hwyluso system Cynrychiolwyr Cyrsiau drwy’r holl Brifysgol a rhoi hyfforddiant digonol i’r cynrychiolwyr hyn.
  • Gweithio gyda’r Ysgol Ddoethurol a’r Myfyrwyr Ôl-radd i gynrychioli myfyrwyr ôl-radd
 • Cefnogi eich datblygiad personol drwy’r dulliau canlynol:
  • Rhoi cyfle i chi greu ymuno ac arwain clybiau’r undeb athletau, cymdeithasau’r myfyrwyr a phrojectau gwirfoddoli ac UMCB, Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor.
  • cefnogi a darparu gweithgareddau sy’n hyrwyddo eich sgiliau all-gwricwlaidd a chyfrannu at eich cyflogadwyedd.

Os ydych am gysylltu â Swyddogion Sabothol Undeb y Myfyrwyr, mae eu manylion cyswllt yma.

Myfyrwyr Prifysgol Bangor: Eich ymrwymiadau i’r Brifysgol:

I’ch helpu chi wneud yn fawr o’ch cyfnod yn y Brifysgol, bydd angen i chi:

 • Chwarae rhan amlwg yn eich cymuned ddysgu, drwy’r dulliau canlynol:
  • Cwblhau cofrestriad ar-lein mewn da bryd, a phan gewch e-bost i wneud hynny
  • Mynd i’r holl sesiynau sydd ar yr amserlen
  • Darllen llawlyfrau eich cwrs a modiwlau
  • Paratoi at ddosbarthiadau a darllen testunau gosod ymlaen llaw
  • Gwneud gwaith astudio annibynnol ac ymwneud ag ymchwil
  • Cwblhau a chyflwyno eich asesiadau erbyn dyddiadau cau penodedig
  • Casglu’n brydlon eich gwaith pan fydd wedi’i farcio, ac ystyried yr adborth a roddwyd er mwyn gwella eich gwaith yn y dyfodol
  • Cofrestru gyda’r Gwasanaethau Anabledd os oes arnoch angen addasiadau sy’n ymwneud ag anabledd a’u rhoi ar waith.
 • Ymddwyn yn gyfrifol drwy’r canlynol:
  • Cadw at holl reoliadau’r brifysgol, gan gynnwys y Cod Ymddygiad ar gyfer myfyrwyr
  • Trin ein cymuned myfyrwyr a staff amrywiol gyda chwrteisi, urddas a pharch, yn cynnwys wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol
  • Parchu eich amgylchedd ar y campws ac oddi arno, ac ymddwyn yn ystyriol tuag at y gymuned leol yr ydym i gyd yn rhan ohoni.
 • Rhoi adborth a gwybodaeth i ni drwy’r canlynol:
  • Defnyddio cyfleoedd i roi adborth i ni
  • Edrych yn gyson ar eich cyfrif e-bost Prifysgol ac ar Blackboard
  • Sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gyfredol
 • Ceisio gwybodaeth a chyngor pan ydych angen hynny, drwy’r dulliau canlynol:
  • Rhoi gwybod i ni am unrhyw beth a fo’n effeithio ar eich astudiaethau, fel y gallwn eich cefnogi a’ch cynghori
  • Mynd ati i geisio cefnogaeth bersonol, os byddwch yn teimlo eich bod angen hynny
  • Gwneud defnydd llawn o’n system tiwtoriaid personol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Siarter Myfyrwyr yna cysylltwch â ni