Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Holl Newyddion A–Y

11eg Symposiwm Doethurol Rhyngwladol Cyfrifyddeg a Chyllid (IAFDS)

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2018

£30 million investment in Combined Food and Power facilities in Wales announced

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015

4ydd Cynhadledd Ryngwladol IFABS ar Ail-feddwl Bancio a Chyllid: Arian, Marchnadoedd a Modelau

Trefnwyd sesiynau arbennig gan yr Athro Shahid Ebrahim a Dr Thanos Verousis yn 4ydd Cynhadledd Ryngwladol IFABS (International Finance and Banking Society) ar Ail-feddwl Bancio a Chyllid, sydd yn cael ei chynnal yn Valencia ym Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2012

A all gosod negeseuon ar sigarennau ein darbwyllo i beidio ag ysmygu?

Bu dau academydd o Ysgol Busnes Bangor wrthi’n defnyddio eu gwybodaeth o astudiaethau marchnata a rheolaethol er mwyn ymchwilio i gyfwng newydd o gyfleu’r neges dim ysmygu, sef y sigarét ei hun.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2014

'Academi Rhagoriaeth' i Entrepreneuriaid Cymdeithasol yng Nghymru - Prifysgol Bangor yn lansio rhwydwaith dysgu ar gyfer busnesau gyda chydwybod gymdeithasol.

Mae’r “gorau o’r gorau” ym maes menter gymdeithasol ar fin dod yn well byth – caiff entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru ac Iwerddon fudd o gefnogaeth broffesiynol ehangach i’w helpu i ddatblygu’r sector fusnes bwysig hon sy’n aeddfedu.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2012

Academyddion y Coleg yn derbyn grantiau Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC

Mae'n bleser mawr gan y Cyfarwyddwr Ymchwil gyhoeddi llwyddiant nifer o gydweithwyr ar draws y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas sydd wedi ennill grantiau Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2016

Academyddion ym Mangor yn denu grantiau o’r Academi Brydeinig

Bydd canlyniadau anfwriadol y camau gorfodi i reoleiddio banciau yn cael eu craffu mewn astudiaeth newydd gan Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Academydd o Fangor yn cynnig ateb posibl i gam-werthu gwasanaethau ariannol

Mewn wythnos lle rydym wedi gweld achos arall o gam-werthu gwasanaethau ariannol, a oes yna unrhyw atebion i’r broblem gyson hon yn ymwneud â rheolaeth ariannol?  Tra gall y camau diweddar i ddiddymu comisiwn wrth werthu buddsoddiadau manwerthu gynorthwyo i ddatrys y broblem hon, mae erthygl a gyhoeddwyd y mis yma yn y cylchgrawn Financial Services Focus, gan Gyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr, yn awgrymu bod angen newid mwy sylfaenol i’r ffordd rydym yn rheoli datblygiad cynhyrchion gwasanaethau ariannol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ionawr 2012

Academydd o Fangor yn ennill grant i ymchwilio i’r farchnad cyfrifon cyfredol

Bydd gwir gost gwasanaethau bancio ‘am ddim’ i gyfrifon cyfredol yn cael ei archwilio’n fanwl mewn astudiaeth ymchwil gan Ysgol Busnes Bangor.  Mae Dr John Ashton, uwch ddarlithydd mewn bancio, wedi cael grant o £25,000 gan y Friends Provident Charitable Foundation i weld beth yw costau defnyddio cyfrifon cyfredol ‘am ddim’, yn arbennig i gwsmeriaid a ystyrir yn rhai mwy bregus neu sydd ag ychydig o wybodaeth am wasanaethau ariannol.  Mae’r project i gael ei wneud mewn cydweithrediad ag Undeb Credyd Gogledd Cymru.   

Dyddiad cyhoeddi: 3 Chwefror 2012

Academydd ym Mangor yn gyd awdur erthygl a ddewiswyd fel un o’r papurau cyllid corfforaethol gorau

Yr erthygl “Who disciplines bank managers?" gyda Dr Klaus Schaeck o Ysgol Busnes Bangor yn un o’r cyd awduron yw’r erthygl flaen mewn rhith rifyn o’r papurau llywodraethu corfforaethol gorau a gyhoeddwyd yn y Review of Finance, un o’r pum cyfnodolyn cyllid gorau.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2012

Ail-broffesiynoli Bancio a Chyllid yn Trinidad a Tobago

Ym mis Tachwedd bu Prifysgol Bangor yn ymweld â Trinidad a Tobago i ddatblygu perthynas newydd ar gyfer darparu addysg ôl-radd Bancio a Chyllid, trwy'r rhaglen MBA Banciwr Siartredig.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2019

Ail Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru 2016

Dylan Williams, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd Cyngor Sir Ynys Môn oedd un o'r siaradwyr yn ail Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru - digwyddiad cyfnewid gwybodaeth a gynhaliwyd yn rhad ac am ddim ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. 

Cyflwynodd Mr Williams broffil y prif brosiectau trawsnewidiol sydd ar y gorwel yng ngogledd Cymru ac yn Ynys Môn, a chynnig ei sylwadau ynglŷn â sut y gall gogledd Cymru fanteisio ar y cyfleoedd y mae'r fath ddatblygiadau’n eu cynnig i'r gadwyn gyflenwi.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2016

Ai’r hyn rydych yn ei weld fyddwch chi’n ei gael? Academyddion Bangor yn ymchwilio i reoli argraffiadau gan sefydliadau busnes

Bydd ‘rheoli argraffiadau’, neu sut mae sefydliadau yn rheoli’r ffordd cânt eu gweld gan y cyhoedd, yn ganolbwynt ymchwil blaengar gan ganolfan newydd ym Mhrifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2012

Anthill 23: Bursting the Bitcoin bubble

Cyfwelwyd Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo, Ysgol Busnes Bangor, ar gyfer yr erthygl yma sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2018

Arloesi amlddisgyblaethol mewn twristiaeth antur ym Mhrifysgol Bangor yn dod â llesiant i ogledd Cymru.

Mae Menter trwy Ddylunio yn dychwelyd yn 2018 gyda'r seithfed gystadleuaeth flynyddol, ac mae'r tîm buddugol newydd ennill siec am £2,500. Mae'r her yn dod â myfyrwyr o feysydd Seicoleg, Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg, Busnes, Dylunio Cynnyrch ac Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau at ei gilydd i weithio mewn timau amlddisgyblaethol. Eu nod yw creu cynnyrch neu wasanaeth ar gyfer busnesau lleol dros gyfnod o 8 wythnos.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2018

Around the world in 80 payments – global moves to a cashless economy

Dyma erthygl yn Saesneg gan Bernardo Batiz-Lazo o’r Ysgol Busnes Leonidas Efthymiou, Intercollege Larnaca, a Sophia Michael, Intercollege Larnaca sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2016

As cash becomes quaint, are ATMs on path to obsolescence?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2015

Asesu Dichonolrwydd Treth Gwerth Tir Lleol yng Nghymru

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2020

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg - beth yw'r manteision?

Beth yw manteision astudio trwy’r Gymraeg?

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2012

Athro ym Mangor yn arwain siaradwyr mewn cynhadledd ryngwladol

Bu i Bernardo Batiz-Lazo, Athro mewn Hanes Busnes a Rheolaeth Banciau yn Ysgol Busnes Bangor, gyflwyno’r prif anerchiad yn y gynhadledd ryngwladol gyntaf a drefnwyd gan y Tolani Institute of Management Studies (TIMS) yn Gandhidham, Gujarat (India). Mae’r dref yn dwyn enw sefydlwr India oherwydd mai cyhoeddi’r penderfyniad i gartrefu cymuned y Sindhi (grŵp o bobl a adleoliwyd ar ôl iddynt gael eu gwahanu) yn yr ardal honno oedd gweithred olaf Gandhi ar y diwrnod y lladdwyd ef. Mae’r Sefydliad ei hun yn rhan o grŵp addysgiadol sy’n addysgu dros 8,000 o fyfyrwyr diolch i ymdrech, cefnogaeth ariannol a gweledigaeth K. B. Tolani (1893-1988).

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2011

Athro ym Mangor yn ennill gwobr i archwilio achub banciau

Mae’r Europlace Institute of Finance (EIF) ym Mharis wedi  dyfarnu grant ymchwil o 10,000 Ewro i Athro Bancio Empirig ym Mangor, Dr Klaus Schaeck, i edrych ar sut mae pecynnau cyllid i achub banciau mewn argyfwng yn effeithio ar gyfraddau llog benthyciadau ac ernesau.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

A yw cysylltiadau proffesiynol rhwng gwleidyddion ac asiantaethau sgorio credyd yn gwella cyfraddau credyd sofran?

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2020

Bangor i Gynnal Cynhadledd Bwysig i’r Sector Ariannol

Bydd arbenigwyr ariannol o ar draws y byd yn mynychu cynhadledd bwysig yn Ysgol Busnes Bangor yr wythnos nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2011

Bangor yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn steil

Ymunodd cannoedd o fyfyrwyr Tsieineaidd ag Ysgol Busnes Bangor i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn ffordd drawiadol.

Trefnwyd y dathliad mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Myfyrwyr Tsieineaidd, a daeth myfyrwyr a’u teuluoedd ynghyd i ddathlu’r dyddiad pwysicaf yn y calendr Tsieineaidd sydd eleni yn dynodi Blwyddyn y Ddraig Aur.    

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2012

Bangor yn uwch na Manceinion, Lerpwl a phrifysgolion eraill o ran profiad myfyrwyr

Rhoddwyd Prifysgol Bangor yn 18fed allan o 111 o brifysgolion y Deyrnas Unedig o ran profiad myfyrwyr mewn arolwg gan grŵp 'Times Higher Education'.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2014

Bragwr amatur o Gricieth yn graddio

Yr wythnos hon, graddiodd peiriannydd trydanol lleol, yr oedd ei ymchwil yn ceisio egluro'r ffenomena y tu ôl i boblogrwydd cynyddol y diwydiant bragu crefft yng ngogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Bydd byd gwaith yn newid am byth oherwydd yr argyfwng coronafirws

Cyngor busnes Dr Edward Jones i oroesi'r pandemig

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Cael gwared ar PPI yn golygu costau llog uwch ar fenthyciadau anwarantedig

A ellir cyfiawnhau'r penderfyniad i wahardd gwerthu Yswiriant Gwarchod Taliadau (PPI) ar y cyd â benthyciadau anwarantedig? Erbyn hyn mae yswiriant gwarchod taliadau, neu PPI, yn wasanaeth ariannol a gaiff ei gysylltu â thaliadau mawrion gan y banciau, taliadau ffawdelw a dderbyniwyd gan lawer o gwsmeriaid banc a gormodedd o alwadau ffôn di-alw amdanynt.  Nid yw'n fawr o syndod bod llawer o'r drafodaeth wedi canolbwyntio ar y swm o ymron i £14 biliwn o bunnoedd o iawndal a dalwyd yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf, ond mae effaith y penderfyniad yma ar gost benthyca anwarantedig hefyd yn arwyddocaol. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2014

CAHB Graduate Research Induction Event (MRes, MPhil, PhD)

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2019

Canolfan Bangor yn Llundain yn Cyhoeddi Graddau MSc

Cyhoeddwyd triawd o gyrsiau Meistr fydd yn cael eu cynnig o ganolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor o fis Medi ymlaen.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2011

Cash remains king in Chile but its days could be numbered

Dyma erthygl yn Saesneg gan Bernardo Batiz-Lazo o Ysgol Busnes y Brifysgol a Juan Felipe Espinosa, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation  ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2015

Chris Coleman i’w anrhydeddu gan Brifysgol Bangor

Uchafbwyntiau Wythnos Seremonïau Graddio Prifysgol Bangor 17-21 Gorffennaf

Bydd Chris Coleman, Rheolwr Tîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru yn ymuno â myfyrwyr sy’n graddio o Ysgol Fusnes Prifysgol Bangor wrth iddo dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan y Brifysgol, gan nodi llwyddiant y tîm cenedlaethol wrth gyrraedd rowndiau cyn-derfynol cystadleuaeth Ewro 2016 yn dilyn ymgyrch hanesyddol fythgofiadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Bangor

Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2015

Cwmnïau Bach a Chanolig yng Ngogledd Cymru yn hybu eu medrau rheoli ac arwain diolch i raglen Ysgol Busnes Bangor

Tri ar hugain o berchnogion busnesau yw’r cynrychiolwyr cyntaf i raddio â marciau uchel yn rhaglen gyntaf LEAD ym Mhrifysgol Bangor.  Cynhaliwyd y seremoni raddio gyntaf ar gyfer Cwmnïau Bach a Chanolig ar Raglen LEAD Cymru ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener 15 Gorffennaf 2011.  Amcan y rhaglen yw rhoi’r adnoddau  a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar berchnogion-reolwyr er mwyn harneisio medrau ac egni eu staff yn llwyr, adnabod cyfleoedd ar gyfer mwy o effeithlonrwydd a manteisio ar y cyfleoedd hynny, a chreu sylfaen gadarn ar gyfer twf.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2011

Cydnabyddiaeth i fyfyrwyr busnes am eu cyfraniad fel arweinwyr cyfoed

Mae nifer o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cael cydnabyddiaeth gan y brifysgol am eu cyfraniad at y cynllun arweinwyr cyfoed.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017

Cyflymder Sillafu Syfrdanol Disgyblion

Daeth dros 30 o ddisgyblion blwyddyn saith o un ar ddeg o ysgolion ledled Cymru i Brifysgol Bangor  yn ddiweddar i gystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth Spelling Bee Genedlaethol Cymru - Llwybrau at Ieithoedd, project cydweithredol rhwng pum prifysgol yng Nghymru, y pedwar consortiwm rhanbarthol a'r Cyngor Prydeinig i hyrwyddo dysgu iaith a chynyddu nifer y bobl ifanc sy'n dewis astudio ieithoedd tramor modern.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2019

Cyfreithiwr lleol yn graddio o Brifysgol Bangor

Mae cyfreithiwr lleol sydd â llawer iawn o brofiad ym maes y gyfraith a busnes wedi graddio gydag MBA o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC i ariannu project ar y cyd gyda Heddlu Gogledd Cymru

Arloesi a dysgu o fewn Heddlu Gogledd Cymru fydd canolbwynt project cydweithrediadol newydd a arweinir gan Ysgol Busnes Bangor, diolch i grant ymchwil mawr.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2016

Cymrodoriaeth er Anrhydedd i'r Athro John Ashton gan Sefydliad y Bancwyr Siartredig

Mae'r Athro John Ashton wedi cael Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Sefydliad Bancwyr Siartredig yr Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2016

Cynhadledd Ethnograffeg a Ffiniau Symudol Plismona

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2019

Cynllun Rheoli Ariannol i Raddedigion 2019 - GIG Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2018

Cynnal busnes dramor: Cyfarwyddwr yn SAIC Motor UK yn rhannu’i brofiad gyda myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Yn ddiweddar cafodd myfyrwyr sy’n dilyn y modiwl ‘Iaith a Busnes Tsieina’ ddarlith ar fusnes rhyngwladol gan Alan Anderson o Gorfforaeth Diwydiant Moduro Shanghai (SAIC). Alan yw Cyfarwyddwr Rheolaeth Rhaglen Cerbydau yn SAIC Motor UK ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad uniongyrchol o ddelio gyda busnesau rhyngwladol, yn Tsieina’n benodol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2012

Darlith gyhoeddus na ddylid ei cholli: “Research for Business and the Business of Research”

Mae George Buckley, Prif Economegydd Prydain y Deutsche Bank, a raddiodd ym Mangor, i’w weld, fel rheol, yn rhoi cyfweliadau ar y radio, y teledu a’r wasg genedlaethol. Ac yntau ei hun wedi graddio yn Ysgol Busnes Bangor, daw George yn awr â’i brofiad personol a’i syniadau ynghylch swyddogaeth ymchwil ar gyfer busnes, gwerth addysg prifysgol a chyflogadwyedd, i Adeilad y George ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2012

Darlithoedd yn dod i fyw ar daith addysgol i Gaerdydd

Bu myfyrwyr ail-flwyddyn Ysgol Busnes Bangor yn ymgymryd â thaith addysgol i Gaerdydd am fewnwelediad unigryw i mewn i lywodraethau datganoledig ac effaith ‘newid’.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2011

Darlithydd cyfrifeg yn cyflwyno gweithdy wedi'i seilio ar ymchwil i uwch swyddogion yr HMRC

Yn ddiweddar, bu i Sara Closs-Davies, Darlithydd mewn Cyfrifeg yn yr Ysgol Busnes a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gyflwyno gweithdy wedi'i seilio ar ei hymchwil ei hun i uwch swyddogion treth o'r HMRC.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2017

Darlithydd ym Mangor yn ennill gwobr am bapur economaidd

Mae darlithydd yn Ysgol Busnes Bangor wedi ennill gwobr am bapur a gyflwynwyd mewn prif gynhadledd  bancio a chyllid yn yr Eidal.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2012

Darlithydd Ysgol Busnes Bangor yn ennill grant i hybu addysg gyfrwng Cymraeg

Mae Dr Sara Parry, Darlithydd ym Marchnata yn Ysgol Busnes Bangor, wedi ennill grant i ddatblygu ffilm ddigidol sy’n hyrwyddo manteision astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2011

Darllenwch rifyn diweddaraf cylchlythyr Ysgol Busnes Bangor

Cliciwch yma i ddarllen y newyddion a digwyddiadau diweddaraf yng nghylchlythyr Ysgol Busnes Bangor, 'Busnes ym Mangor'.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2011

Dau dîm i gynrychioli Bangor yn rownd gynderfynol yr IBM Universities Business Challenge

Mae dau dîm o fyfyrwyr yn Ysgol Busnes Bangor wedi llwyddo i fynd drwodd i rownd gynderfynol yr IBM Universities Business Challenge 2012.

Mae’r IBM Universities Business Challenge yn gystadleuaeth o bwys lle mae israddedigion o brifysgolion ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn cymryd rhan mewn cyfres o sefyllfaoedd busnes realistig ond ffug.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2012

Dechreuwch gwrs Meistr y mis Ionawr yma

Wnaethoch chi ddim llwyddo i gael eich cais i mewn ar gyfer mis Medi?  Beth bynnag, mae Prifysgol Bangor yn cynnig i fyfyrwyr ddechrau yn Ionawr 2015 ar rai rhaglenni Meistr.

Gwahoddir ceisiadau'n awr i ddechrau ar gyrsiau ôl-radd mewn Busnes a'r Gyfraith yn Ionawr 2015, gyda nifer o gyrsiau yng Nghanolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor hefyd yn cynnig dyddiad dechrau yn Ionawr.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2014

Dethol myfyrwyr mentergarwch i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Prifysgolion Santander

Bu myfyrwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Wedi iddynt gyflwyno’u syniadau busnes neu eu cwmnïau newydd i banel beirniaid ac ymateb i holi manwl ganddynt,  bydd y myfyrwyr llwyddiannus yn awr yn cael eu hystyried ar gyfer rhestr fer i ennill y gwobrau drwy Brydain. Cynigir gwobrau o hyd at £15,000, mentora a chefnogaeth i gwmni cychwynnol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2016

Dewch i Ymweld â Chanolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor

Mae Canolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor wedi cyhoeddi dyddiadau ei Diwrnodau Agored cyntaf erioed.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2011

Dosbarth 2012 Ysgol Busnes Bangor yn dathlu Graddio

Bu dydd Iau, 19 Gorffennaf 2012, yn ddiwedd cyfnod i dros 450 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wrth iddynt raddio o wahanol raglenni israddedig, ôl-radd ac ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2012

Dosbarth 2015: gwobrau a ddyfarnwyd i israddedigion gorau'r flwyddyn

Llongyfarchiadau i'n hisraddedigion a raddiodd o Ysgol Busnes Bangor heddiw!

Yn dilyn y seremoni raddio cafwyd derbyniad i'r graddedigion a'u teuluoedd yn y Ganolfan Rheolaeth, lle cyflwynwyd gwobrau i'r israddedigion a berfformiodd orau yn y flwyddyn gan Bennaeth yr Ysgol, Yr Athro John Thornton.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Dr Clair Doloriert yn derbyn Cymrodoriaeth i gydnabod rhagoriaeth addysgu

Llongyfarchiadau i Dr Clair Doloriert, Darlithydd mewn Rheolaeth a Threfn, y dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ddysgu iddi gan Brifysgol Bangor i gydnabod ei rhagoriaeth addysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Dr Edward Jones ar raglenni radio'n trafod effaith cau canghennau banciau

Yn y cyfnod yn arwain at etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, cynhaliodd BBC Cymru nifer o raglenni'n edrych ar faterion economaidd a chymdeithasol yn y wlad a'r sialensiau y mae'r Aelodau Cynulliad newydd yn eu hwynebu.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2016

Dr Edward Jones yn cael ei ddewis i gymryd rhan yn rhaglen Arweinyddiaeth Weledig flaenllaw Cyswllt Ffermio

Llongyfarchiadau i Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg yn Ysgol Busnes Bangor, sydd wedi cael ei ddewis fel ymgeisydd i gymryd rhan yn rhaglen Arweinyddiaeth Wledig flaenllaw Cyswllt Ffermio, Agri Acadmey (a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig).

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2018

Dr Edward Jones yn cyfarfod gwleidyddwyr Cymraeg

Yn ystod y mis diwethaf mae Dr Edward Jones wedi cael cyfle i gyfarfod â chynrychiolwyr o'r prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru i drafod materion economaidd, cymdeithasol a diwylliannol sydd o ddiddordeb neu o bryder i'r ardal leol ac i'r wlad yn gyffredinol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Dr Edward Jones yn trafod materion economaidd yng Nghymru ar BBC Cymru.

Yn ddiweddar rhoddodd Dr Edward Jones ddau gyfweliad i BBC Cymru ar faterion economaidd a chyllidol cyfredol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2016

Dyfarnu Aur i Fangor

Mae safon Aur wedi ei dyfarnu i Brifysgol Bangor yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a hi yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.

Mae’r fframwaith yn asesu prifysgolion yn erbyn amrediad o feini prawf ac mae’n rhan o  gynlluniau Llywodraeth y DU i godi safonau mewn addysg uwch. Mae hefyd yn rhoi mwy o wybodaeth i fyfyrwyr sydd yn penderfynu pa brifysgol i fynd iddi, fel y gallant wneud penderfyniadau gwybodus.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2017

Dyfarnu Cymrodoriaeth Addysgu i Lywydd MDIS

Mewn seremoni arbennig, mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu Cymrodoriaeth Addysgu bwysig i Dr Eric Kuan, Llywydd Management Development Institute of Singapore (MDIS).

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2018

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc. Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyflawniad mewn chwaraeon. Maent yn cael eu hanelu at helpu myfyrwyr talentog i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a pherfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn potensial.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Dylunio ar gyfer pobl sy'n byw efo dementia

Ers deng mlynedd, mae Menter trwy Ddylunio wedi gweithio gyda gwahanol gwmnïau ar draws Gogledd Cymru, gan ganolbwyntio'n bennaf ar y sector twristiaeth antur. Eleni, mae timau myfyrwyr wedi cael brîff buddiol a heriol dros y broses 10 wythnos, gan greu profiadau cofiadwy i ymwelwyr â dementia i Ogledd Cymru.

Cynhaliwyd yr ornest derfynol eleni yn Pontio ddechrau mis Ebrill a chafwyd amrywiaeth eang o syniadau cynnyrch gan dimau israddedig o SeicolegCyfrifiadureg a Pheirianneg ElectronigBusnesDylunio CynnyrchCerddoriaeth a'r Cyfryngau, a Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Y nod i dîm 2019 oedd creu cynnyrch neu wasanaeth a fyddai'n gwneud Gogledd Cymru yn fwy cofiadwy i dwristiaid sydd â dementia arnynt.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2019

Effective communication and engagement with businesses critical to making Wales’ new tax system a success, suggests new report

Datganiad i’r wasg gan gorff allannol sydd ddim ar gael yn y Gymraeg.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2019

Efrydiaethau PhD ar gyfer Medi 2016

Mae Ysgol Busnes Bangor yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sy'n dymuno astudio ar gyfer doethuriaeth. Rydym yn cynnig Efrydiaethau PhD ar gyfer projectau ymchwil yn nisgyblaethau Astudiaethau Cyllid a Rheoli Busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2016

Efrydiaethau PhD gwerth £13,000 ar gael ar gyfer Hydref 2013

Mae Ysgol Busnes Bangor yn gwahodd ceisiadau am Fwrsariaethau Ymchwil yn dechrau ym mis Hydref 2013. Mae’r rhain yn rhoi cyllid i astudio’n llawn amser am radd PhD am gyfnod o dair blynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2013

Efrydiaeth PhD wedi ei chyllido: Gweithrediadau Darbodus, Effeithlon a Chynaliadwy yn y Diwydiant Gofal Iechyd Diagnostig (dyddiad cau 12 Medi 2014)

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD dair blynedd mewn ymchwil ddiwydiannol. Maes y PhD fydd Rheolaeth Weithredol ac Ymchwil Weithredol mewn amgylchedd cynhyrchu diagnosteg iechyd gofal. Mae'r efrydiaeth wedi'i chyllido gan y Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas a 'Siemens Healthcare & Diagnostics' .

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2014

Ehangwch eich Sgiliau

Fel y bydd mwy a mwy o bobl yn graddio bob blwyddyn gyda graddau, ydych chi erioed wedi meddwl beth fyddai’n gwneud i’ch cais chi am swydd sefyll allan yng nghanol pentwr o ffurflenni cais?

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2011

Enillydd Gwobr Ymddiriedolaeth Addysgol y CISI 2019

Llongyfarchiadau i Jesper Ipland ar dderbyn Gwobr Ymddiriedolaeth Addysgol y Chartered Institute for Securities & Investment(CISI). 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2019

Entrepreneuriaid Santander Bangor

Bydd Carley Williams, myfyrwraig sy’n astudio Dylunio Cynnyrch, gyda statws Athro cymwysedig yn cynrychioli Prifysgol Bangor yn rownd y DU gwobrau Entrepreneuriaeth Santander, wedi iddi ennill cystadleuaeth yn y Brifysgol. Yn ymuno a hi hefyd fydd Hernan Diazgranados, myfyriwr ôl-radd, yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2015

Entrepreneuriaid Santander ym Mangor

Enillwyd cystadleuaeth Gwobrau Entrepreneuriaeth Santander ym Mhrifysgol Bangor gan fyfyriwr isradd o Flaenau Ffestiniog, Catrin Hicks, a thîm o fyfyrwyr ôl-radd. Byddant yn awr yn mynd ymlaen  i gynrychioli’r brifysgol yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2013

Fact Check: Do six million people earn less than the living wage?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Tony Dobbins o’r Ysgol Funses sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2017

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2018

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd – 12 Hydref

Bydd Ysgol Busnes Bangor yn cynnal ei Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd cyntaf erioed ar Ddydd Mercher, 12 Hydref.

Bydd y digwyddiad yn gyfle rhagorol i gwrdd â chyflogwyr, dysgu mwy am ddewisiadau gwaith ar ôl graddio a chael syniad o'r hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn graddedigion sy'n chwilio am waith.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2016

Ffair y Gyfraith Prifysgol Bangor, 20 Tachwedd 2019

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2019

Ffrydio – yr ateb i'r cwymp yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg

Yn ôl ymchwil a wnaed  ar y cyd yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ac Ysgol Busnes Bangor, ffrydio yw'r ateb os yw cwmnïau recordiau'n mynd i atal a gwrthdroi'r gostyngiad a welir yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Former Chief Operating Officer of No.10 Downing Street receives Honorary Fellowship from Bangor

Derbyniodd cyn fyfyriwr o Fangor a chyn Brif Swyddog Gweithredol, Rhif 10 Downing Street, Eric Hepburn CBE, Gymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor ddoe (16/7/13).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2013

Gall symud i ffwrdd oddi wrth gadwyni cyflenwi byd-eang ar ôl Covid roi hwb i economi Gogledd Cymru

Gall ymateb yn erbyn globaleiddio yn sgil argyfwng Covid-19 roi hwb i sector gweithgynhyrchu pwerus Gogledd Cymru gyda ffyniant mewn technolegau blaengar fel argraffu 3D yn rhoi hwb i'r adferiad, yn ôl arbenigwr.

Mae darlithydd economeg ym Mhrifysgol Bangor, Dr Edward Jones, yn rhagweld y bydd mwy o fusnesau a llywodraethau eisiau cael eu cyflenwadau yn agosach at adref wrth iddynt ddod allan o'r misoedd o gyfyngiadau symud digynsail.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2020

Graddedigion Ysgol Busnes Bangor mewn digwyddiad i arweinwyr busnes yn y Shard

Bu graddedigion Ysgol Busnes Bangor, Agnieszka Kurdzieko ac Elin Jones mewn cinio arbennig i Arweinwyr y Dyfodol ym mis Gorffennaf, a gynhaliwyd gan CPA Awstralia yn y Shard yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2017

Gradd Marchnata yn arwain at Glwb Pêl-droed Manchester United i Luke

Ac yntau wedi graddio mewn Marchnata o Brifysgol Bangor, mae Luke Edwards, sy’n gefnogwr pêl-droed, yn gweithio ar hyn o bryd i Glwb Pêl-droed Manchester United, ac yn mwynhau’r profiad.

Ar ôl ennill gradd ddosbarth Cyntaf mewn Marchnata, roedd Luke, sy’n 27 oed ac yn byw yng Nghaergybi, yn ddigon ffodus i gael swydd farchnata yn union ar ôl graddio. Ar ôl cyfnod, penderfynodd roi ei fryd ar ddilyn ei ddiddordeb ac ymgeisio am waith oedd yn ymwneud â chwaraeon, felly mentrodd gysylltu’n uniongyrchol â’r Clwb. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2015

Grant i gyllido ymchwil i fanciau’n cau yng Nghymru

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae banciau wedi cau dros 600 o ganghennau yn y Deyrnas Unedig. Ond sut mae'r nifer yng Nghymru'n cymharu â hyn?

Dyna'r cwestiwn y bydd Dr Edward Jones o Ysgol Busnes Bangor yn ceisio ei ateb, diolch i grant ymchwil a gafwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2016

Gwahodd academydd o Fangor i lansio cyfres seminar newydd ar y Gymdeithas Ddi-Arian

Gwahoddwyd yr Athro Bernardo Bátiz-Lazo o Ysgol Busnes Bangor i lansio cyfres newydd o seminarau ar bwnc ‘Entrepreneurial Opportunities and the Cashless Society’, fel rhan o’r Glasgow Business History Seminar Series, sef fenter ar y cyd rhwng haneswyr busnes wedi'u lleoli yn Ysgol Busnes Strathclyde a Phrifysgol Glasgow.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2013

Gwahoddwyd athro o Fangor i rannu arbenigedd mewn cynhadledd taliadau symudol yn yr Unol Daleithiau

Darlithydd o Ysgol Busnes Bangor oedd yr unig academydd o unrhyw brifysgol yn Ewrop i fynd i gynhadledd ar ddyfodol taliadau adwerthu a gynhaliwyd yn yr Unol Daleithiau yn ddiweddar. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2013

Gwaith ymchwil o'r Brifysgol yn cael ei arddangos mewn digwyddiad i ddathlu'r gwyddorau cymdeithasol mewn cymdeithas

Mae esiamlpau o waith ymchwil o Brifysgol Bangor yn cael eu hamlygu mewn cyhoeddiad newydd sy’n dathlu ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru.  Cyhoeddir 'Dadlau o Blaid y Gwyddorau Cymdeithasol Rhif 10:  Cymru' gan Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol a'i Hymgyrch dros Wyddor Gymdeithasol.

Mae'r cyhoeddiad yn cynnwys 14 o astudiaethau achos o ymchwil a wnaed gan sefydliadau yng Nghymru sydd wedi dylanwadu ar lywodraethau gwladol a rhyngwladol, yn ogystal â thynnu sylw at fanteision gwaith ymchwil i'r gwyddorau cymdeithasol ar gyfer polisi cyhoeddus.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2015

Gwasanaeth Diwrnod Cofio'r Holocost i'w gynnal ym Mhrifysgol Bangor

Cynhelir gwasanaeth i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2019 yn Neuadd Prichard-Jones, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor rhwng 10.30 ac 11.30 o'r gloch y bore, ddydd Llun 28 Ionawr.

Thema gwasanaeth eleni yw 'Torn from Home' a bydd yn cynnwys cerddoriaeth a darlleniadau gan ysgolion lleol, aelodau o'r gymuned leol a'r cyngor lleol, Undeb y Myfyrwyr, y Tîm Caplaniaeth, a staff y brifysgol.

Cynhelir y gwasanaeth, sydd am ddim ac yn agored i'r cyhoedd, yn Neuadd Prichard-Jones ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau a bydd lluniaeth ysgafn ar gael wedi'r gwasanaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2019

Gwell sgôr i’r Ysgol Busnes o ran cynnyrch ei hymchwil

Mae Pennaeth Ysgol Busnes Bangor wedi croesawu canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2014

Gwobrwyo datblygu Economi Werdd

Mae pedwar cwmni lleol sydd wedi bod yn canolbwyntio ar gynaladwyedd eu busnesau wedi ennill gwobrwyon gan Brifysgol Bangor.

Dewiswyd y pedwar cwmni buddugol o blith dros 300 o fusnesau, asiantaethau a mentrau cymdeithasol yng Nghymru  a fu’n cymryd rhan mewn project i ddatblygu economi werdd gynaliadwy yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2014

Gwyliwch ein Fideos!

Am flas o'r gwasanaethau sydd ar gael, gwyliwch ein fideos yma.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2011

Gyrfa academaidd yn denu Emma

Mae myfyriwr lleol ar ei ffordd i ddilyn gyrfa academaidd ar ôl derbyn ei gradd ôl-radd yn seremoni raddio’r gaeaf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Graddiodd Emma Sarah Hughes, sy’n 22 oed o Fangor ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Tryfan, gyda MRes mewn Rheoli a Chyfrifeg yn Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Her Ddringo yn Alasga i Fyfyrwyr Bangor

Efallai mai dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yw’r pâr ieuengaf erioed i ddringo’r Cassin Ridge ar Wyneb Deheuol mynydd Denali yn Alasga.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2012

Her Dr Zigs i Menter drwy Ddylunio

Cafwyd penllanw Menter drwy Ddylunio 2014 yr wythnos ddiwethaf gyda thimau o fyfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid a chynulleidfa o wahoddedigion.  Gosodwyd yr her - sef dylunio deunydd pecynnu newydd i'w teganau anghyffredin  - gan Dr Zigs Extraordinary Bubbles, cwmni cynhyrchu teganau o Ogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Hiliaeth gynhenid mewn systemau credyd banciau yn lleihau mynediad at gredyd i leiafrifoedd ethnig

Wrth i ni ddisgwyl cyhoeddi adroddiad gan y llywodraeth i hiliaeth yn nulliau banciau Prydain o fenthyca arian, mae ymchwil gan un arbenigwr blaenllaw ym myd bancio'n awgrymu bod hiliaeth yn amlwg iawn, ac yn ymddangos yn gynhenid, yn system fenthyca'r banciau. Honnir hefyd bod hynny wedi bodoli drwy gydol y blynyddoedd o gynnydd yn ogystal ag yn yr argyfyngau ariannol presennol a diweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2013

HND yn mynd â Dyfan o ddiweithdra i yrfa newydd addawol

Mae dyn o Ynys Môn a gafodd ei wneud yn ddi-waith yn dathlu dechrau gyrfa newydd mewn cyfrifeg ar ôl iddo raddio o Brifysgol Bangor. Pan wnaeth Dyfan Phipps, o Fenllech, golli ei swyddi gyda chwmni paratoi cyflogau McKesson yn 2011, penderfynodd ddychwelyd i fyd addysg a dilyn ei ddiddordeb oes mewn busnes a chyllid.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

How football’s richest clubs fail to pay staff a real living wage

Dyma erthygl yn Saesneg ganTony Dobbins o’r Ysgol Fusnes a Peter ProwseSheffield Hallam University, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

How jobs figures mask bogus self-employment in the shadow economy

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Toby Dobbins, Ysgol Busnes, yr Athro Howard Davis ac Alexandra Plows, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2016

Hwb i Brifysgol Bangor ar ddechrau tymor newydd

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Bangor wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil buddsoddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r brifysgol wedi penodi pum darlithydd trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg i weithio ym meysydd Seicoleg, y Gyfraith, Cyfrifiadureg, Nyrsio a Gofal Iechyd a Chyfrifeg.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2013

Is-ganghellor i gynnal lansiad prosiect ‘Economi Werdd’ Ysgol Busnes Bangor

Ar Ddydd Llun, Hydref y 17eg 2011, cynhelir lansiad prosiect GIFT Ysgol Busnes Bangor. Prosiect yw GIFT sydd yn gyfrwng sefydlu fforwm draws ffiniol i helpu twf a chynhaliaeth “economi werdd” mewn rhyngbarthau penodol yng Nghymru ac Iwerddon.

Partneriaeth yw GIFT rhwng Prifysgol Bangor, Sefydliad Technolegol Waterford yn Iwerddon, a Choleg Prifysgol Dulyn. Bwriad y prosiect yw i gyfoethogi sgiliau busnesau, mentrau cymdeithasol a’r sector gyhoeddus yng Nghymru ac Iwerddon. Ariannwyd Project GIFT gan y Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF) trwy raglen Iwerddon Cymru (INTERREG4A).

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2011

Lansio Cynllun Gwobrau One in Se7en i entrepreneuriaid ifanc yn Ysgol Busnes Bangor

Ar Ddiwrnod Byd-eang Entrepreneuriaid fe wnaeth arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, ac Ysgol Busnes Bangor nodi’r achlysur trwy lansio One in Se7en. Cynllun gwobrau newydd yw hwn i entrepreneuriaid ifainc o ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Lansio Elevate Cymru

Daeth dros 60 o fusnesau i lansiad hynod lwyddiannus y project arloesol Elevate Cymru a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. (Dydd Iau, 1 Mawrth).

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012

LEAD Cymru'n dathlu pum mlynedd lwyddiannus gyda busnesau blaenllaw

Mae perchnogion busnesau a fu'n rhan o raglen LEAD Cymru ym Mhrifysgol Bangor wedi cael eu gwahodd i ginio arbennig ar 14 Mai yn Venue Cymru i ddathlu llwyddiant y rhaglen bum mlynedd. Mae dros 250 o berchnogion busnesau lleol wedi ymuno â'r rhaglen ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi bod o gymorth i ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth ac, yn y pen draw, i dyfu eu busnesau.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2015

‘Life as an Attorney General of British Antarctica’

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2020

Llefydd ar gael ar rai graddau Meistr ar gyfer Ionawr 2014

Oherwydd galw am lefydd, bydd Ysgol Busnes Bangor yn cynnig mynediad mis Ionawr ar gyfer rhai cyrsiau ôl-radd, yn cychwyn yn 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2013

Llwyddiannau Myfyrwyr Bangor gyda Heriau LifeStart

Mae dau fyfyriwr Prifysgol Bangor wedi llwyddo gyda heriau ‘LifeStart Challenges’ yn ddiweddar, gan ennill symiau sylweddol o arian a chyfleoedd i gael profiadau gwerthfawr.

Mae Prifysgol Bangor University yn un o ddim ond 12 prifysgol sydd yn cymryd rhan yn LifeStart - safle gwe sydd wedi ei ddatblygu gan Virgin StartUp. Nod LifeStart yw bod o gymorth i fyfyrwyr ganfod eu harbenigeddau a llwyddo yn eu gyrfa ac yn ariannol a hynny drwy ddysgu mwy am sgiliau menter allweddol drwy gymryd rhan mewn heriau â gwobrau.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

Llwyddiant i Ysgol Busnes Bangor yng Nghystadleuaeth Busnes IBM

Mae tîm o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi dod yn ailyn rownd derfynol genedlaethol Her Fusnes Prifysgolion IBM,a gynhaliwyd ym Mhencadlys IBM yn Llundain yn gynharach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2018

Llwyddiant Seremoni Raddio’r gaeaf

Llongyfarchiadau i bawb a raddiodd yr wythnos diwethaf, yn enwedig i enillwyr gwobrau Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2017

Llwyfan Dysgu Cymdeithasol un o raddedigion Bangor yn cyflogi un o raddedigion Bangor

Polina Cowley, MBA Information Management graduate has set up LearnerNet, an Innovative social learning platform aimed at students in Higher Education.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2016

Mae Bangor yn golygu busnes yn y Ffair Yrfaoedd flynyddol

Mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol, nid yw hi byth yn rhy gynnar i fyfyrwyr ddechrau meddwl am eu hopsiynau gyrfa.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2017

Mae Bangor yn golygu busnes yn y Ffair Yrfaoedd flynyddol

Mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol, nid yw hi byth yn rhy gynnar i fyfyrwyr ddechrau meddwl am eu hopsiynau gyrfa.

Mae mynd i'r brifysgol bellach ynghylch mwy na darlithoedd a thraethodau: mae hefyd ynglŷn â pharatoi at fyd cyflogaeth, ac mae rhwydweithio, profiad gwaith a CV cryf i gyd yn elfennau allweddol yn arfogaeth unrhyw fyfyriwr sy'n chwilio am swydd.

Yn Ysgol Busnes Bangor, mae'r Ffair Yrfaoedd a Chyflogadwyedd flynyddol yn cynnig cyfle anhepgor i ddatblygu'r cymwyseddau hyn ac achub y blaen ar chwilio am swydd ar ôl graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2016

Mae Catrin yn fam 'Dosbarth Cyntaf'

Mae mam ifanc ymroddgar a lwyddodd i wneud gradd yn ogystal â gofalu am ei merch fach a gwneud swydd ran-amser yn dathlu'r wythnos yma wrth iddi raddio o Brifysgol Bangor gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf. Roedd Catrin Nia Hughes, o Langefni, yn gweithio fel rheolwr cynorthwyol i Spar pan benderfynodd bod yr amser wedi dod am newid gyrfa. 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Mae costau cyfrifon cyfredol yn amrywio'n fawr - ond nid ar draul cwsmeriaid ar incwm isel

Yn ôl adroddiad newydd mae costau cyfrifon cyfredol i gwsmeriaid yn amrywio'n sylweddol, yn dibynnu ar y darparwr a math y cyfrif, ond nid oes unrhyw dystiolaeth bod cwsmeriaid ar incwm isel yn cario'r baich yn anghyfartal, fel yr honnwyd o'r blaen.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014

Mae Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cyrraedd terfynol yn Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru

Dewiswyd Dian Yu, sy'n chwarae'r Guzheng, y sither Tsieineaidd, gan banel o feirniaid rhyngwladol enwog i fod yn un o'r chwe chystadleuydd yn rownd derfynol y gystadleuaeth Cerddoriaeth Byd yn yr Ŵyl Delynau Ryngwladol 2014 a gynhaliwyd yng Ngharenarfon yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2014

Mae myfyrwyr bodlon i’w cael ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn parhau i gynyddu ei phoblogrwydd ymysg myfyrwyr. Mae’r Brifysgol wedi llwyddo i aros yn safle 14 ym Mhrydain, ac mae’r Brifysgol yn ail yng Nghymru mewn arolwg newydd ar brofiad myfyrwyr (Times Higher Education Student Experience Survey 2015).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2016

Mae’r Brifysgol yn lansio Project £3.2 miliwn i Hybu Twf Economaidd

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor wedi cynnal lansiad swyddogol project £3.2 miliwn i hybu twf economaidd yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2011

Mae rheoleiddio ariannol gwell yn atal camymddygiad, yn ôl astudiaeth

Mae rheoleiddio gwell wedi atal llawer iawn o gamymddwyn ariannol yn y Deyrnas Unedig ers yr argyfwng ariannol byd-eang a fu, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Brifysgol East Anglia (UEA) ac eraill gan gynnwys ni ein hunain.

Ers argyfwng 2007, mae mwy o ymwybyddiaeth o'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ymddygiad y sefydliadau ariannol a'u gweithwyr nhw. Ymchwiliwyd i fwy o achosion o gamymddwyn ariannol, ac mae'r rheoleiddwyr wedi rhoi dirwyon uwch ac yn mynnu bod yr elw'n cael ei ad-dalu.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2018

Mae’r seren garate Emma yn rhagori y tu fewn a’r tu allan i’r dosbarth

Mae myfyrwraig leol sy’n dwlu ar garate yn dathlu math gwahanol o lwyddiant yr wythnos hon, wrth iddi raddio o Brifysgol Bangor gyda gradd ddosbarth cyntaf mewn Busnes a Chyfrifeg.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

MBA Environmental Management - wedi'i gyllido'n llawn

Ydych chi’n awyddus i ddatblygu neu ddiweddaru eich sgiliau busnes a gweithgareddau economaidd yn ymwneud â’r amgylchedd? Mae 30 Ysgoloriaeth WEDI’I GYLLIDO’N LLAWN ar gael ar gyfer ein gradd MBA Environmental Management yn 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2013

MBA yn dod a'r entrepreneur allan yn y Cyfarwyddwr Marchnata, Farah

Mae un o raddedigion Prifysgol Bangor wedi gwireddu ei breuddwyd entrepreneuraidd drwy sefydlu ei hasiantaeth farchnata greadigol ei hun.

Sefydlodd Farah Radford Digivita ym mis Mehefin 2014, ar ôl graddio o Ysgol Busnes Bangor gydag MBA mewn Marchnata.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2014

Menter trwy Ddylunio yn mynd yn ddigidol ac yn ffynnu yn ystod cyfnod anodd

Roedd rhaglen amlddisgyblaethol Menter trwy Ddylunio Prifysgol Bangor yn edrych ychydig yn wahanol eleni. 

Mae'r her yn dod â myfyrwyr ynghyd o saith Ysgol a meysydd pwnc o fewn y Brifysgol i weithio gyda'i gilydd mewn timau dros gyfnod o 10 wythnos. Bu timau eleni yn ymateb i friffiau yn y byd go iawn a osodir gan fusnesau sy'n bartneriaid, sef y cwmni halen môr o Ynys Môn, Halen Môn, a'r gwneuthurwr offer dringo DMM yn Llanberis.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2020

Merched Cymreig yn ennill gwobr am lwyddiannau mewn menter gymdeithasol

Mae Victoria Burrows, Sandy Ackers, Annie Donavan ac Alison Hill wedi ennill y wobr bwysig Network She Women in Education Award 2014.  Maent ymysg y myfyrwyr cyntaf i gwblhau gradd Meistr mewn Menter Gymdeithasol gan ragori yn eu swyddi prysur yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Merched yn y byd Cyhoeddi: Cynhadledd undydd.

Merched yn y byd Cyhoeddi: Ar 15 Chwefror 2020, bydd Prifysgol Bangor yn croesawu merched dylanwadol o bob cwr o'r byd cyhoeddi i gynhadledd undydd.  

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2020

Modiwl Newydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethau yn Llwyddiant

Bu myfyrwyr blwyddyn olaf yn treulio deuddydd llwyddiannus yng Nghlwb Pêl-droed Burnley yn ddiweddar, fel rhan o fodiwl newydd Ysgol Busnes Bangor, Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethau, ag arweiniwyd gan Neil Doncaster, Prif Weithredwr yr Uwch Gynghrair Albanaidd, a’r Athro John Goddard, Dirprwy Pennaeth Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2011

Myfyriwr arobryn yn graddio

Yr wythnos hon, graddiodd myfyriwr o Brifysgol Bangor sy’n teimlo’n angerddol dros yr amgylchedd ac sydd â’i fryd ar ddyfalbarhau i ganfod ffyrdd newydd o greu datblygiad sy’n dderbyniol yn gymdeithasol, yn garedig i’r amgylchedd ac yn gynaliadwy yn economaidd.

Enillodd Alex Spichale, 47, o Gyffordd Llandudno, Conwy MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol gyda rhagoriaeth o Ysgol Busnes Bangor, ynghyd â Gwobr Magnox, werth £200, am y myfyriwr gorau ar y cwrs trwyddo draw.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Myfyriwr Busnes i wynebu Her y 15 Copa

Mae myfyriwr Prifysgol Bangor am ymgymryd â’r her 15 Copa Eryri i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth ar gyfer pobl gydag osteoporosis.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2014

Myfyriwr busnes yn rownd derfynol entrepreneuriaid Santander Bangor

Roedd myfyriwr israddedig  busnes, Adam McDonald o St Helens, yn un o'r cystadleuwyr yn rownd derfynol cystadleuaeth Santander ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar yn cynnig eu syniadau entrepreneuraidd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2013

Myfyriwr graddedig lleol yn ennill gwobr fawr

Mae gwaith caled myfyriwr lleol wedi  talu ar ei ganfed wrth iddo ennill  un o brif Wobrwyon Prifysgol Bangor, sydd werth dros £1000.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2011

Myfyrwraig Busnes arobryn yn graddio

A prize-winning, former Welshpool High School pupil celebrates her success at Bangor University’s graduation ceremony this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyrwyr a staff yn mynd ar daith arbennig iawn i China

Ym Mawrth 2012 aeth myfyrwyr a staff o Ysgol Busnes Bangor ar daith arbennig iawn i China.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2012

Myfyrwyr Bangor yn Brolio am Fuddugoliaeth

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr meistr Seicoleg Defnyddwyr o Fangor wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Brolio/ The Pitch 2014, sydd i’w chynnal ddydd Mawrth 18 Chwefror. Trefnir Brolio/ The Pitch gan y Sefydliad Marchnata Siartredig, cyllidir y gystadleuaeth gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ‘frolio’ eu syniadau mewn cystadleuaeth farchnata o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014

Myfyrwyr Bangor yn ‘Brolio’u’ harbenigedd marchnata yn rownd derfynol cystadleuaeth o fri

Llwyddodd TÎm o Brifysgol Bangor i gyrraedd Rownd derfynol ‘Brolio/ The Pitch’, cystadleuaeth marchnata bwysig a drefnwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr  gyflwyno’u syniadau mewn cystadleuaeth o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Myfyrwyr Bangor yn dechrau busnes y gyfraith yn Canary Wharf

Mae Kawa, Guimaraes and Associates Solicitors, cwmni o gyfreithwyr a sefydlwyd yn ddiweddar yng Nghaergybi, wedi agor chwaer gwmni mewn adeilad adnabyddus yn One Canada Square, Canary Wharf, Llundain.

Sefydlwyd y cwmni gan yr entrepreneuriaid, Mehedi Rahim a Kate Kawa. Mae Mehedi Rahim yn fyfyriwr PhD yn ei flwyddyn olaf yn ymchwilio i gyfraith Islamaidd ac Yswiriant Morol y DU yn Ysgol y Gyfraith ac mae Kate wedi graddio gyda MBA o Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2014

Myfyrwyr bodlon yn gosod Prifysgol Bangor ymysg prifysgolion gorau'r DU

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dangos eu cefnogaeth i'r brifysgol unwaith eto yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, ac wedi gosod y brifysgol yn wythfed ymysg prifysgolion anarbenigol y DU ac yn ail ymysg prifysgolion Cymru.

Daw'r newyddion yn fuan ar ôl i'r brifysgol ennill safon aur yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu newydd llywodraeth y DU, yr unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2017

Myfyrwyr Busnes a'r Gyfraith yn ymweld â chalon yr Undeb Ewropeaidd

Mae myfyrwyr o Ysgol Busnes ac Ysgol y Gyfraith, Bangor wedi ymweld â rhai o sefydliadau allweddol yr Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop, diolch i nawdd gan Jill Evans, Aelod Cymreig o Senedd Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2013

Myfyrwyr busnes yn brolio eu syniadau mewn cystadleuaeth Farchnata genedlaethol

Yn ddiweddar, cymerodd dau dîm o Ysgol Busnes Bangor ran yn rownd derfynol ‘Brolio/ The Pitch’, cystadleuaeth ar draws prifysgolion Cymru a drefnwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) a than nawdd Llywodraeth Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2014

Myfyrwyr busnes yn helpu i farchnata a hyrwyddo digwyddiad TEDx y gwerthwyd pob tocyn ar ei gyfer

Mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn project i hyrwyddo’r digwyddiad TEDx cyntaf yng Nghymru, a gynhaliwyd yng Nghaergybi ar 16 Ionawr 2013.

Mae TEDx yn ddigwyddiad a drefnir yn annibynnol, ac a grëwyd yn ysbryd TED, sef cyfres fyd-eang o gynadleddau yn ymwneud â “syniadau gwerth eu lledaenu”.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2013

Myfyrwyr Busnes yn mynd i'r afael â phroblemau gwastraff Bangor drwy Ymgyrch Swynwr Sbwriel Bangor

Mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn datblygu ymgyrch diwedd tymor i leihau problemau gwastraff ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Myfyrwyr busnes yn mynd i’r afael â phroblemau gwastraff Bangor gyda’r ymgyrch “môr ladron”

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn ymgyrch i leihau problemau gwastraff diwedd tymor ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2012

Myfyrwyr Canolfan Llundain ym ymweld â Chastell Windsor

Bu rhai o’r garfan gyntaf o fyfyrwyr i gofrestru yng Nghanolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor yn dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gydag ymweliad i Gastell Windsor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2012

Myfyrwyr Marchnata yn Cyfleu’r Neges gydag Ymgyrch Ailgylchu

Cynhaliwyd ymgyrch i fynd i’r afael â phroblem gwastraff diwedd y tymor ym Mangor gan y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru.

Y myfyrwyr eu hunain oedd yn gyfrifol am yr ymgyrch tafod yn y boch, dan arweiniad aelodau o Gymdeithas Farchnata’r Brifysgol – myfyrwyr Marchnata Emma-Louise Jones, Ffion Haf Jones a Yueun Chung.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2011

Myfyrwyr Menter yn cael eu gwobrwyo gan Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi rhoi Ysgoloriaethau Entrepreneuriaeth newydd, gwerth cyfanswm o £5,000, i'w myfyrwyr i nodi diwedd y flwyddyn academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Myfyrwyr Mentrus yn llwyddo gyda’r Weiren Wib

Mae'r tîm Menter trwy Ddylunio yn falch iawn o gael y cwmni arloesol hwn fel y partner masnachol eleni i roi her ystyrlon i fyfyrwyr sydd eisiau cyfrannu at lwyddiant y cwmni yn y dyfodol.

Bu deuddeg o dimau amlddisgyblaethol yn cystadlu am y wobr ariannol o £5,000 ar ôl gweithio ochr yn ochr â hwyluswyr ôl-raddedig ac arbenigwyr academaidd am ddeg wythnos mewn proses oedd â phwyslais ar gynllunio i ddatrys y briff dylunio hwn yn y byd go iawn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2017

Myfyrwyr o ogledd Cymru’n dod yn hyrwyddwyr busnes

Cynhaliodd Ysgol Busnes Prifysgol Bangor ddigwyddiad ar y cyd â Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) yn ddiweddar lle cafodd myfyrwyr chweched dosbarth weithio gyda'i gilydd ar her fusnes gyffrous.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2016

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn Arddangos eu Cyflogadwyedd

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu eu Cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol tra yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2015

Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes Bangor yn dychwelyd i Frwsel

Ar ôl taith lwyddiannus i rai o brif sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd ym mis Rhagfyr, mae myfyrwyr y Gyfraith a Busnes o Brifysgol Bangor wedi dychwelyd i Frwsel i ymweld â rhai o’r adeiladau pwysicaf yn Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2012

Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes yn Mentro i’r Wyddfa i Godi Arian ar gyfer Elusen

Bu’n rhaid i ddau fyfyriwr o’r Ysgol Busnes ac Ysgol y Gyfraith Bangor godi’n blygeiniol iawn ddydd Sadwrn, 3 Tachwedd, wrth iddynt ymuno â thîm o chwe Warden arall yn neuaddau’r brifysgol i herio’r Wyddfa yn y tywyllwch, gyda’r nod o gyrraedd y copa erbyn i’r haul godi.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2012

Myfyrwyr yn drawsnewid i farchnatwyr ar gyfer cystadleuaeth genedlaethol

Yr wythnos diwethaf, bu myfyrwyr Ffion Haf Jones, Megan Jones ac Aysha Khalid yn cynrychioli Ysgol Busnes Bangor yn ‘Brolio/The Pitch’, cystadleuaeth i fyfyrwyr a drefnwyd gan y Llywodraeth Cymraeg a Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012

Myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor mewn digwyddiad i arweinwyr busnes yn Llundain

Bu dau o fyfyrwyr Cyfrifeg a Chyllid a berfformiwyd orau, Raja Asad a Rebecca Molloy mewn cinio arbennig i Arweinwyr y Dyfodol, a gynhaliwyd gan CPA Awstralia yng ngwesty Sofitel London St James. Roedd y cinio yn llwyfan ar gyfer cysylltu arweinwyr busnes ac arweinwyr ifanc y dyfodol, ac fe ymunodd arweinwyr busnes rhyngwladol o Huawei Technologies, State Street, Bank ABC ac Adstream â nhw.

Aeth Dr Annika Beelitz, darlithydd Cyfrifeg yn Ysgol Busnes Bangor gyda'r myfyrwyr i'r digwyddiad..

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2018

Myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn ymweld â China

Aeth 16 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor ar ymweliad cyntaf myfyrwyr o’r Ysgol â China yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2011

Mynd ag Arbenigedd Busnes Bangor i Ddinas Llundain

Prifysgol Bangor yw’r unig sefydliad addysg uwch yng Nghymru i ‘allforio’ ei haddysg i Lundain . Mae’r Ysgol Busnes, sydd ar y brig o ran ansawdd yr ymchwil mewn Cyfrifeg a Chyllid ymhlith sefydliadau yn y DU, yn lansio lleoliad dysgu newydd yn y Ddinas.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2011

Nawdd Unigryw i Fyfyriwr PhD Ysgol Busnes Bangor

Bydd 5 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn graddio gyda PhD eleni, ond mae rhywbeth arbennig amdan PhD Anahita Baregheh.

Mewn partneriaeth unigryw gydag Ysgol Busnes Bangor, noddwyd astudiaethau Anahita gan BIC Innovation, ymgynghoriaeth busnes a leolwyd ym Mangor, ac i bwy fu Anahita yn gweithio’n rhan amser yn ystod y flwyddyn derfynol o’i hastudiaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2011

Nawr mae myfyrwyr Cyfrifeg a Chyllid Ysgol Busnes Bangor wedi eu heithrio o wyth o arholiadau proffesiynol ACCA

Mae Ysgol Busnes Bangor wedi llwyddo i ymuno â nifer fach o ysgolion busnes yn y Deyrnas Unedig sydd nawr yn cynnig i fyfyrwyr ar eu cwrs BSc Cyfrifeg a Chyllid gael eu heithrio o wyth o arholiadau proffesiynol Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2019

New styles of strikes and protest are emerging in the UK

Dyma erthygl yn Saesneg gan Emma Sara Hughes myfyrwraig PhD yn Ysgol Busnes Bangor a'r Athro Tony Dundon o Brifysgol Manceinion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

New styles of strikes and protest are emerging in the UK

Dyma erthygl yn Saesneg gan Emma Sara Hughes myfyrwraig PhD yn Ysgol Busnes Bangor a'r Athro Tony Dundon o Brifysgol Manceinion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

Nyrs nawr yn ddoctor

Bydd Charlotte Hillier yn graddio o Brifysgol Bangor am y trydydd gwaith wrth iddi dderbyn Doethuriaeth mewn Astudiaethau Rheoli yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

O ble ddaeth y syniad o gymdeithas nad yw’n defnyddio arian parod?

Mae’r syniad o  "gymdeithas nad yw’n defnyddio arian parod" yn cael sylw cynyddol erbyn hyn wrth i wledydd fel Sweden geisio symud oddi wrth arian papur a darnau arian ond yn y DU methodd y banciau â chael gwared â sieciau papur. Mewn Papur Gwaith gan Ysgol Busnes Bangor, mae Bernardo Bátiz-Lazo, o’r Ysgol Busnes, ynghyd â Thomas Haigh o Brifysgol Wisconsin, Milwaukee; The Haigh Group a David Stearns, o Brifysgol Seattle Pacific yn cofnodi bod y syniad o beidio â defnyddio arian parod wedi dechrau’n wreiddiol ym myd busnes ac wedi symud yn ddiweddarach i fyd ffuglen. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012

O Fangor i Frwsel: Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes yn uno ar daith i Ewrop

Unodd myfyrwyr o Ysgol Busnes Bangor ac Ysgol y Gyfraith, Bangor ar gyfer taith astudio i sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop, dan nawdd Jill Evans, ASE, a brofodd yn agoriad llygaid iddynt.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2012

O fyfyrwyr coleg i raddedigion prifysgol: pedair ffrind yn dathlu carreg filltir arall gyda'i gilydd

Mae grŵp o fyfyrwyr a symudodd o goleg i brifysgol yn dathlu carreg filltir arall yn eu cyfeillgarwch yr wythnos hon wrth iddynt raddio o Brifysgol Bangor. Daeth Gwenno Williams, Nia Gwynedd, Medi Griffiths a Catrin Williams yn ffrindiau mawr fel myfyrwyr ar y cwrs lefel A mewn Astudiaethau Busnes yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Papurau newydd busnes blaenllaw yn yr Almaen yn rhoi sylw i ymchwil gan academydd o Fangor

Mae’r erthygl “Does it pay to have friends? Social ties and executive appointments in banking”, a ysgrifennwyd ar y cyd gan Dr Klaus Schaeck o Ysgol Busnes Bangor a’i gydweithwyr Allen Berger (Prifysgol South Carolina), Thomas Kick (Deutsche Bundesbank), a Michael Koetter (Prifysgol Groningen), wedi cael sylw mawr yn y cyfryngau gan ddau bapur newydd busnes blaenllaw yn yr Almaen, Handelsblatt a Wirtschaftswoche.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2012

Perchennog Busnes Gemwaith Llewyrchus o Ogledd Cymru yn Graddio

Mae gadael sicrwydd swydd fel athrawes yn fenter sydd wedi talu ar ei ganfed i entrepreneur lleol. Yr wythnos hon gall ychwanegu cael gradd meistr â rhagoriaeth at ei rhestr o lwyddiannau.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

PhD yn rhoi sylfaen gadarn i fyfyriwr o Fangor ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth

Mae myfyriwr PhD yn gweld ei ymchwil yn cael ei rhoi ar waith fel rhan o’r chwyldro digidol ym maes cerddoriaeth Gymreig.

Mae PhD Steffan Thomas, sy’n 24 oed, yn edrych ar feysydd dosbarthiad digidol, eiddo deallusol a gweithredu rheolau hawlfraint, ac mae’n cadw cydbwysedd rhwng ei astudiaethau a’i waith bob dydd gyda chwmni recordiau Sain, lle mae’n rheoli ochr e-fasnach y busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Prif Economegydd Prydain yn ymweld â’r Ysgol Busnes

Daeth cyn fyfyriwr Ysgol Busnes Bangor, sydd bellach yn gweithio fel Prif Economegydd y DU i Deutsche Bank yn Llundain, un o brif ddarparwyr gwasanaethau ariannol y byd, draw i’r Ysgol Busnes yn ddiweddar i roi sgwrs i’n myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2011

Prif Weithredwr Uwchgynghrair yr Alban yn ymweld â myfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn

Rhoddodd Neil Doncaster, Prif Weithredwr Uwchgynghrair yr Alban gipolwg ar y byd masnachol i fyfyrwyr Blynyddoedd 2 a 3 yn ystod ymweliad tridiau â Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2012

Prifysgol Bangor Bahrain yn Dathlu Graddio

Llongyfarchiadau i'r 87 o fyfyrwyr a raddiodd yn ddiweddar o'r Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF).

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2019

Prifysgol Bangor yn arwain prifysgolion Cymru o ran boddhad myfyrwyr

Prifysgol Bangor yw'r gorau yng Nghymru, yn ôl y dull diweddaraf o fesur boddhad myfyrwyr, ac mae yn y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol y DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy'n cynnig ystod eang o bynciau.

Daw'r canlyniadau o'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, sef arolwg o oddeutu hanner miliwn o fyfyrwyr sy'n graddio o bob prifysgol yn y DU ac sy'n rhoi'r adborth mwyaf cynhwysfawr am brofiad myfyrwyr ym mhob sefydliad.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2014

Prifysgol Bangor yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Fel prif ddarparwr addysg uwch cyfrwng Cymraeg, mae Prifysgol Bangor yn chwarae rhan weithgar yr Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.Mae manylion a newyddion ynghylch holl weithgareddau Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod i’w gael ar safle gwe: www.bangor.ac.uk/eisteddfod

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2017

Prifysgol Bangor yn ennill dwy wobr Athena SWAN - y tro cyntaf i Ysgol Busnes Bangor

Mae'n bleser gan Brifysgol Bangor gyhoeddi bod dau gais diweddar i Athena SWAN gan Ysgol Busnes Bangor a'r Ysgol Seicoleg wedi bod yn llwyddiannus. Ysgol Busnes Bangor yw'r Ysgol gyntaf o Goleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Busnes i ennill gwobr. Mae gan yr Ysgol Seicoleg wobr Efydd ers 2016 ac fe lwyddodd i adennill y wobr honno.Mae'r gwobrau yma'n cydnabod ymrwymiad parhaus y Brifysgol a'r Ysgolion i gydraddoldeb rhywiol ymhlith y staff a'r myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2019

Prifysgol Bangor yn helpu diogelu adneuwyr a sicrhau sefydlogrwydd ariannol yn Nigeria ac ar draws Affrica

Y Nigerian Deposit Insurance Corporation yn ymweld â Phrifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2019

Prifysgol Bangor yn lansio Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor (GCB) yn cael ei lansio i israddedigion ym mhob ysgol academaidd ar hyn o bryd.  Bwriad y cynllun yw gwella rhagolygon gyrfa myfyrwyr Prifysgol Bangor drwy ddarparu rhaglen o ddatblygiad personol ac ymarferion rheoli gyrfa, yn ogystal â chydnabod llawer o weithgareddau all-gwricwlaidd a chyd-gwricwlaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Prifysgol Bangor yn lawnsio Cynllun Interniaeth Is-raddedig

Mae Prifysgol Bangor wedi lawnsio Cynllun Interniaeth Is-raddedig er mwyn cynnig cyfleoedd a gwella cyflogadwyedd myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2012

Prifysgol Bangor yn Llofnodi Cytundeb Newydd gyda Sefydliad Bancio a Chyllid Bahrain

Ar 6 Mawrth, llofnododd Prifysgol Bangor gytundeb newydd gyda Sefydliad Bancio a Chyllid Bahrain (BIBF). Mae Ysgol Busnes Bangor wedi gweithio gyda'r BIBF ers 2004. 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2019

Prifysgol Bangor yn parhau ar y brig o ran boddhad myfyrwyr

Unwaith eto, Prifysgol Bangor yw’r uchaf o brifysgolion Cymru yn y mesur diweddaraf o foddhad myfyrwyr, ac mae hi ymhlith y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol gorau’r DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy’n cynnig amrywiaeth eang o bynciau. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2015

Prifysgol Bangor yn Ymweld â Chymdeithas Fancio Uzbekistan

Ar yr 17eg o Hydref, ymwelodd Prifysgol Bangor â Chymdeithas Fancio Uzbekistan yn ei phrif swyddfa hynod yn Tashkent.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2019

Project a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi hwb sylweddol i’r Economi Werdd

Mae dros 300 o fusnesau, asiantaethau a mentrau cymdeithasol wedi cael budd o broject i ddatblygu economi werdd gynaliadwy yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2014

Psychotherapy can make you richer - especially if you are a man

Dyma erthygl yn Saesneg gan Noemi Mantovan o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2018

PwC yn cyflwyno dosbarthiadau meistr i fyfyrwyr

Beth mae'n rhaid ei wneud i gael lle yn un o'r pedwar prif gwmni cyfrifo?  Dyna gafodd sylw mewn dau ddosbarth meistr gan PriceWaterhouseCoopers (PwC) a roddwyd i fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yr wythnos ddiwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2016

Rhaglen LEAD Cymru'n cefnogi twf busnesau Cymru

Yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth, 30 Hydref), mae LEAD Cymru, Project a leolir yn rhannol yn Ysgol Busnes Prifygsol Bangor mewn sefyllfa dda i chwarae rôl arweiniol wrth gefnogi twf busnesau Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2012

Rhaglen The One Show yn cofio ymweliad The Beatles â Bangor

Cofiwch wylio rhaglen The One Show ar BBC 1 am 7.00 nos Fawrth 23 Tachwedd i glywed am ymweliad y Beatles â Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2010

Rhifyn newydd o ‘Busnes ym Mangor’ arlein NAWR

Mae rhifyn diweddaraf newyddlen yr Ysgol, ‘Busnes ym Mangor’, ar gael arlein nawr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2012

Rhyl Scoops yn cynnig profiad Parlwr Hufen Iâ traddodiadol

Ydych chi’n mwynhau’r tywydd braf? Os ydych chi yng nghyffiniau'r Rhyl, yna pam na wnewch alw heibio am hufen iâ bendigedig ym mharlwr hufen iâ Rhys Scoops, a fydd ar agor am wythnos yn unig rhwng 23-30 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2014

Rownd derfynol UBC Global Masters 2019-20

Llongyfarchiadau i Raja Asad a ddaeth yn chweched yn rownd derfynol y gystadleuaeth UBC Global Masters 2019-20 a gynhaliwyd fel digwyddiad rhithwir ddydd Iau 2 Ebrill 2020. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2020

Sawl gradd Meistr yn derbyn achrediad gan y CMI

Mae sawl rhaglen ôl-raddedig yn Ysgol Busnes Bangor wedi cael eu hachredu gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI), yr unig gorff proffesiynol siartredig ym Mhrydain sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo'r safonau uchaf o ragoriaeth ym meysydd rheoli ac arwain.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2017

Sefydliad Confucius yn ymuno â Choleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Yr haf hwn bydd sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn dod yn rhan o Goleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2019

Seremoni Graddio Ysgol Busnes Bangor 2011

Bu dros 300 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn dathlu eu graddio mewn heulwen fendigedig ar Ddydd Sadwrn, 9fed o Orffennaf 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2011

Sesiwn sgiliau PriceWaterhouseCoopers (PwC)

Darganfod mwy am yrfa gyda’r PwC, cyfleoedd profiad gwaith gyda’r cwmni, a Dosbarth Meistr mewn sgiliau gwneud cais a chael eich cyfweld.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2016

Staff y Brifysgol i ddringo Mynydd Kilimanjaro i godi arian ar gyfer elusen

Mae dwy aelod o staff Prifysgol Bangor yn paratoi ar gyfer taith unwaith mewn oes i gofio am fachgen lleol a laddwyd mewn damwain ffordd.   

Bydd Emma Wynne-Hughes o Ysgol Busnes Bangor a Hazel Frost o’r Ysgol Seicoleg yn dringo Mynydd Kilimanjaro i godi arian ar gyfer Tŷ Gobaith a Chronfa Goffa Darren Rhys.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2012

Sut mae arbed arian er mwyn cynilo?

Mae’r llog y gallwn ni ei gael ar gyfrifon banc yn allweddol i’n gallu i gynilo, yn ôl yr arbenigwr ariannol, Dr Gwion Williams o Ysgol FusnesPrifysgol Bangor.

Yn 2017, llwyddodd teuluoedd yng ngwledydd Prydain ar gyfartaledd i gynilo dim ond 3% o’u hincwm misol, y raddfa isaf ers hanner canrif. Ar y cyfan, roedd un o bob pedwar teulu wedi llwyddo i gynilo dim ond £95.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2018

Taith astudio i galon yr Undeb Ewropeaidd

Ymwelodd myfyrwyr o Ysgolion Busnes a Chyfraith Prifysgol Bangor â rhai o sefydliadau allweddol yr Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop ym Mrwsel (Gwlad Belg), Lwcsembwrg a Strasbwrg (Ffrainc) yr wythnos diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2017

TED x

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2019

The ATM at 50: how a hole in the wall changed the world

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo o’r Ysgol Busnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mehefin 2017

Tîm Menter yr Ifanc Bangor yn derbyn Gwobr yn Llundain

Llongyfarchiadau i'r tîm o fyfyrwyr o Brifysgol Bangor, ' University of Ales' ar ennill  'Best Investment Proposal/Company Report' un o bedwar categori a wobrwywyd yn rownd derfynol yr Young Enterprise Start Up Programme yn Canary Wharf, Llundain yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2013

Tîm o Ysgol Busnes Bangor yn cael eu penodi i archwilio trethi datganoledig Cymru

Yn dilyn proses dendro gystadleuol, mae tîm o Ysgol Busnes Prifysgol Bangor wedi cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru i archwilio rhagolygon refeniw trethi datganoledig a fydd yn cael eu cynnwys yng nghyllideb 2018-19.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2017

Tory attack on Working Time Directive signals a post-Brexit race to the bottom

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Tony Dobbins o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2017

Tri i gystadlu ar ran y Brifysgol mewn cystadleuaeth entrepreneuriaeth

Mae tri myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i gynrychioli’r Brifysgol ar gyfer rownd ranbarthol cystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Yn dilyn cystadlu yn erbyn dros 30 o geisiadau eraill i gyrraedd y  rhestr fer o chwe phroject entrepreneuraidd, gwobrwywyd Ned Hartfiel, sydd newydd dderbyn gradd PhD, a myfyrwyr gradd Meistr mewn Seicoleg, Alex Bailey a Daniel Pascoe gyda siec gwerth £200 at eu ceisiadau. Byddant hefyd yn gymwys i dderbyn cefnogaeth busnes trwy raglen B-Fentrus Adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Trump's victory shows that people don't always vote for what is best for their wallet

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Shanti P Chakravarty  o’r Ysgol Busnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2016

Tyfu’r economi werdd

Bydd chwe busnes o Gymru’n teithio i Iwerddon yr wythnos hon (3 Hydref) i rannu’r neges ynghylch sut y mae eu naws a’u ffordd o weithredu gwyrdd wedi bod o fudd i’w busnesau. 

Mae’r cwmnïau, i gyd o Wynedd, wedi bod yn cymryd rhan mewn project economi werdd efo Prifysgol Bangor.

Mae Project Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd (Green Innovation Future Technologies Project (GIFT)) yn gweithio i ddatblygu’r economi werdd o fewn rhanbarthau Interreg Gorllewin Cymru ac Iwerddon.  Mae’r project yn elwa ar yr arbenigedd berthnasol sydd i’w chael yn  Ysgolion Busnes ac Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Prifysgol Bangor ynghyd  ag Ysgol Busnes ac Ysgol Gwyddoniaeth y Waterford Institute of Technology ac Ysgol Bioleg a Gwyddor Amgylcheddol University College Dublin.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2013

UBC Global Masters 2019-20 - Raja Asad

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2020

Unused £321m trapped on dormant Oyster cards – and time may be running out to get it back

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo a myfyriwr PhD Prachandra Shakya o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru yn annog ailystyried polisïau yn radical i hybu swyddi yng ngogledd Cymru

Trefnwyd Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru ar Sgiliau a Chyflogaeth ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener, Medi 18 gan Dr Tony Dobbins (Ysgol Busnes Bangor) a Dr Alexandra Plows (Ysgol Gwyddorau Cymdeithas). 

Roedd yr Uwchgynhadledd yn gyfle i wahanol fudd-ddeiliaid y farchnad lafur ddod ynghyd i drafod ymyriadau polisi sydd eu hangen i wella'r ffordd y defnyddir sgiliau ac i hybu nifer y swyddi o ansawdd da yng Nghymru. Mae'n amlwg bod cytundeb cyffredinol yn datblygu ymhlith gwahanol fudd-ddeiliaid nad yw'r polisïau marchnad lafur presennol ar gyfer Cymru yn gweithio a bod angen ailystyried polisïau i raddau helaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2015

Wendy Ashurst yn derbyn Cymrodoriaeth i gydnabod rhagoriaeth addysgu

Llongyfarchiadau i Wendy Ashurst, Darlithydd mewn Cyfrifeg, sydd wedi derbyn Cymrodoriaeth Dysgu gan Brifysgol Bangor i gydnabod ei rhagoriaeth addysgu.

Mae Wendy yn Gyfrifydd Siartredig cymwysedig gyda dros 15 mlynedd o brofiad mewn ymarfer ac addysg cyfrifyddu. Ymunodd ag Ysgol Busnes Bangor yn 2008.  Ers hynny, mae hi wedi cyfrannu'n helaeth at raglenni cyfrifeg israddedig ac ôl-raddedig. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Why EU rules risk making Italy's banking crisis a whole lot worse

Dyma erthygl yn Saesneg ganYr Athro Phil Molyneux o'r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Why scrapping the €500 note may not help counter terrorism

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Bernardo Batiz-Lazo, o'r Ysgol Fusnes a Marybeth Rouse, myfyrwraig yn yr Ysgol Fusnes, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Ymchwil i Gredyd-Raddio yn Ysgol Busnes Bangor

Ar 5 Rhagfyr 2011, bu’r asiantaeth gredyd-raddio Standard a Poor (S a P) ym mhenawdau’r newyddion wrth iddi osod statws credyd 15 o wledydd yr ewro-barth dan arolygiad o ran eu hisraddio. Gan ddefnyddio cyfres ddata 15-mlynedd, canfu ymchwilwyr yn Ysgol Busnes Bangor fod S a P wedi tueddu i weithredu’n gynt nag asiantaethau eraill wrth osod cyfraddau llywodraethau sofran dan arolygiad o ran eu hisraddio

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2011

Ymgeisydd PhD yn Ysgol Busnes Bangor wedi ei ddewis i wneud interniaeth ym Manc Lloegr

Dewiswyd Piotr Jan Danisewicz, myfyriwr PhD yn Ysgol Busnes Bangor, i ddilyn rhaglen interniaeth boblogaidd ym Manc Lloegr. Bydd Piotr, sydd yn nhrydedd flwyddyn ei astudiaethau PhD, yn dechrau ei interniaeth ar ddechrau'r haf am gyfnod o dri mis. Bydd cymryd rhan yn y rhaglen interniaeth gystadleuol iawn hon yn golygu y gall cydweithio gydag economegwyr ymchwil ym Manc Lloegr yn eu Cyfarwyddiaeth Sefydlogrwydd Ariannol ar broject am yr effeithiau rhyngwladol a gaiff ymddygiad benthyca banciau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2014

Ymgynghorwyr Ernst & Young yn cynnal gweithdy gyda myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor

Yn ddiweddar, dychwelodd Peter Bellamy, alumni Prifysgol Bangor, sydd bellach yn gweithio i gynghorwyr blaenllaw ledled y byd, Ernst & Young, Efrog Newydd, i Ysgol Fusnes Bangor i gyflwyno gweithdy i fyfyrwyr busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Y modiwl Rheoli Chwaraeon Proffesiynol mor boblogaidd ag erioed

Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr yr ail flwyddyn sy’n dewis y modiwl Rheoli Chwaraeon Proffesiynol yn cymryd rhan mewn ymweliad astudio dau ddiwrnod â Norwich City FC fel y gallant weld sut mae defnyddio'r ddamcaniaeth a gyflwynir iddynt yn y darlithoedd mewn sefyllfaoedd go iawn.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012

Ymweliad Llundain

Yn ddiweddar, aeth grŵp o is-raddedigion o Flwyddyn 2, sy'n dilyn gwahanol gyrsiau yn Ysgol Busnes Bangor, i Lundain am 3 diwrnod fel rhan o fodiwl yr ‘Ymweliad Astudio â Llundain’.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Ymwelydd o Dŷ'r Cyffredin yn dysgu mwy am Ymchwil Bangor

On Friday 15 February Dr Rhinannon Williams, Wales Affairs Specialist for the House of Commons, visited Bangor University and addressed a packed audience of academics and researchers. Dr Williams’ role is to co-ordinate the collection and submission of evidence to the Welsh Affairs Select Committee.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2019

Yr Athro John Ashton yn cael ei ethol i gyngor gweithredol BAFA

Mae academydd yn Ysgol Busnes Bangor wedi cael ei benodi i gyngor gweithredol un o'r cymdeithasau academaidd hynaf ym maes cyllid yn y DU.

Cafodd yr Athro John Ashton, sy’n Athro ym maes Bancio, yr anrhydedd yn dilyn cael ei ethol yn Gadeirydd Grŵp Diddordebau Arbennig Marchnadoedd a Sefydliadau Ariannol o fewn y British Accounting and Finance Association (BAFA) ehangach.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2019

Yr Athro Jonathan Williams yn ymweld â Phartneriaethau Ysgol Busnes Bangor yn Tsieina

Ym mis Medi ymwelodd Yr Athro Jonathan Williams â phartneriaid pwysig Ysgol Busnes Bangor yn BFSU (Prifysgol Astudiaethau Tramor Beijing), TNU (Prifysgol Normal Tianjin), SUFE (Prifysgol Cyllid ac Economeg Shanghai), CCZU (Prifysgol Changzhou) a ZUFE (Prifysgol Cyllid ac Economeg Zheijiang)

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2018

Yr Athro Phil Molyneux yn ennill gwobr o fri ym maes Cyfrifeg a Chyllid

Mae’r Athro Phil Molyneux, Athro Bancio a Chyllid, wedi ennill anrhydedd o fri gan Gymdeithas Brydeinig Cyfrifeg a Chyllid (BAFA).

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2013

Yr Athro Ted Gardener yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd

Gwnaethpwyd yr Athro Ted Gardener, Rheolwr Gyfarwyddwr Canolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor a Chyfarwyddwr Rhaglen MBA y Banc Siartredig, yn Gymrawd Anrhydeddus Sefydliad Siartredig Bancwyr Nigeria yn eu Cynhadledd Bancio Ryngwladol yn Llundain ar 1 Medi 2018.  

Dyddiad cyhoeddi: 7 Medi 2018

Ysgol Busnes Bangor i gynnal cynhadledd o bwys ar Economïau Mwslimaidd

Sut y gellir hyrwyddo datblygiad ariannol yn y byd Mwslimaidd? Dyma’r cwestiwn a ofynnir ac sydd i’w trafod mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor ym Medi, mewn cydweithrediad â’r Banc Datblygu Islamaidd (IDB).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014

Ysgol Busnes Bangor yn gwobrwyo ôl-raddedigion gorau'r flwyddyn

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr ôl-radd ac ymchwil a raddiodd o Ysgol Busnes Bangor heddiw!

Ar ôl y seremoni raddio, ymgasglodd y graddedigion a'u teuluoedd yn y Ganolfan Rheolaeth am dderbyniad bychan a seremoni cyflwyno gwobrau, lle cafodd yr ôl-raddedigion a berfformiodd orau eu cydnabod am eu llwyddiannau.  Cyflwynwyd y gwobrau gan Yr Athro John Thornton, Pennaeth yr Ysgol. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Ysgol Busnes Bangor yn mynd i bartneriaeth newydd â Guru Nanak

Mae Prifysgol Bangor wedi llofnodi cytundeb â Guru Nanak Institute of Management and Information Technology yn India. Dan y cytundeb hwn bydd myfyrwyr Guru Nanak yn gallu trosglwyddo eu hastudiaethau i Ysgol Busnes Bangor, un o Ysgolion Busnes gorau Ewrop.  

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2011

Ysgol Busnes Bangor yn Penodi Pennaeth Newydd

Penodwyd yr Athro John Thornton, Athro Cyllid Byd-eang, fel Pennaeth newydd Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2011

Ysgol Busnes Bangor yn un o’r 15 uchaf yn y byd am ymchwil i fancio

Mae Ysgol Busnes Bangor nawr ymhlith y 15 sefydliad gorau yn y byd am ymchwil ym maes Bancio (Hydref 2013).

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2013

Ysgol Busnes Bangor yn un o’r 20 uchaf yn y byd am ymchwil i fancio

Mae Ysgol Busnes Bangor nawr ymhlith y 20 sefydliad gorau yn y byd am ymchwil ym maes Bancio (Ebrill 2013).

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2013

Ysgol Busnes Bangor yw’r gorau ym Mhrydain am ymchwil Bancio

Ysgol Busnes Bangor yw’r sefydliad gorau ym Mhrydain – ac un o 30 goreuon y byd – am ymchwil Bancio, yn ôl arolwg diweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2012

Ysgolhaig Ysgol Busnes Bangor yn cyflwyno mewn Seminar Cyfnewid Syniadau

Mae aelod o Ysgol Busnes Bangor wedi cyfrannu at seminar ddylanwadol ym maes llunio polisi yn ddiweddar.

Derbyniodd Dr Edward Jones, darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Economeg, wahoddiad i draddodi mewn Seminar Cyfnewid Syniadau yng Nghaerdydd, a oedd yn cael ei chynnal gan Wasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2017

Ysgolion ar draws y rhanbarth yn cael blas ar fasnachu wrth iddynt gymryd rhan mewn sialens sgiliau unigryw

Cafodd disgyblion o bob cwr o Ogledd Cymru y cyfle i brofi cyffro a chynnwrf gwerthu ar lawr masnachu byw diolch i fenter ‘Sialens y Farchnad Stoc’ Prifysgol Bangor.  

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2011

Ysgolion Gogledd Cymru’n buddsoddi mewn cystadleuaeth sgiliau busnes a chyllidol

Cafodd myfyrwyr o bob cwr o ogledd Cymru gyfle i brofi cyffro a chynnwrf delio ar lawr masnachu byw diolch i fenter a drefnwyd gan Brifysgol Bangor o'r enw Her y Farchnad Stoc.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2012

Ysgolion Gogledd Cymru’n buddsoddi mewn cystadleuaeth sgiliau busnes a chyllidol

Cafodd myfyrwyr o bob cwr o ogledd Cymru gyfle i brofi cyffro a chynnwrf delio ar lawr masnachu byw diolch i fenter a drefnwyd gan Brifysgol Bangor o'r enw Her y Farchnad Stoc.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2013

Ysgoloriaethau PhD Ysgol Busnes Bangor

Gwahoddir ceisiadau am Fwrsariaethau Ymchwil Ysgol Busnes Bangor i ddechrau ym mis Hydref 2011. Bydd y rhain yn darparu tair blynedd o gefnogaeth ariannol ar gyfer astudiaethau llawn amser ar lefel PhD.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Zimbabwe ditches its dollar in the end of an economic era

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo  o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2015