Ymchwil Ysgol Busnes Bangor

Themau Ymchwil

Rhennir ein harbenigedd ymchwil yn dair thema ryngddisgyblaethol

Rhennir ein harbenigedd ymchwil yn dair thema ryngddisgyblaethol

Sefydliad Cyllid Ewropeaidd

Yn ogystal â'n themau ymchwil, rydym hefyd yn gartref i'r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd

Mae’r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd yn darparu ymgynghoriaeth arbenigol ac adroddiadau prosiect i fanciau, cwmnïau gwasanaethau ariannol, cymdeithasau masnach, llywodraethau, sefydliadau rhyngwladol a sefydliadau’r sector cyhoeddus. Mae gan y sefydliad brofiad eang o ddadansoddi'r amgylchedd economaidd a busnesau allanol sy'n effeithio ar gynllunio strategol, cystadlu rhyngwladol a pholisi cyhoeddus o fewn y sector bancio ac ariannol.

Mae cryfder Sefydliad Cyllid Ewropeaidd yn gyfuniad o'i hanes llwyddiannus, ei dimau ymchwil a rheoli prosiect mewnol a'i rwydwaith helaeth o arbenigwyr yn y sector ariannol rhyngwladol o'r byd academaidd ac ariannol. Y canlyniad yw astudiaethau o ansawdd uchel sy'n seiliedig ar y farchnad sy'n darparu atebion ymarferol i broblemau newid mewn marchnadoedd bancio ac ariannol.

Mae noddwyr y Sefydliad Cyllid Ewropeaidd wedi cynnwys:

Banciau a Chwmnïau Gwarantau

(Argentaria, Banco Vizcaya Bilbao, Bankers Trust, BBL, MC Securities, Citibank, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Merrill Lynch)

Sefydliadau Rhyngwladol

(EC, EFTA, OECD, The World Bank)

Adrannau'r Llywodraeth

(HM treasury, Office of Fair Trading, Ministry of Finance Norway, French Government)

Cymdeithasau Bancio

(Spanish Savings Banking Association)

Cwmnïau Ymgynghori

(Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Price Waterhouse)

Cyhoeddwyr yn cynnwys:

(Euromoney, Financial Times, Macmillan)

Mae adnoddau’r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd yn rhoi llawer o fanteision o ran darparu gwasanaethau ymgynghori ac ymchwil gan gynnwys:

 • Ymchwil ag enw da yn rhyngwladol mewn bancio, gwasanaethau ariannol ac astudiaethau ariannol.
 • Profiad eang o ymchwil ac ymgynghori ar systemau a sefydliadau ariannol llawer o wledydd yn Ewrop a thu hwnt
 • Casgliad heb ei ail o ddeunydd ymchwil marchnad arbenigol
 • Aelodau sydd yn arbenigwyr yn y materion gweithredol a strategol sy'n wynebu cwmnïau gwasanaethau ariannol
 • Cysylltiadau gweithredol â chyfranogwyr y farchnad, sefydliadau ymchwil, prifysgolion ac arbenigwyr mewn ystod eang o feysydd cysylltiedig
 • Hanes o lwyddiant ar brosiectau mawr ac ymgyngoriaethau ymchwil

Sefydliad Gwasanaethau Cyllid Ewropeaidd - Ymchwil ac ymgynghori ar:

 • Rhyddfrydoli ariannol a diwygio strwythurol mewn marchnadoedd bancio ac ariannol
 • Bancio ar y Môr
 • Bancio Preifat
 • Bancio Buddsoddi
 • Lleoliad strategol
 • Asesiadau gwerth ychwanegol ac effeithlonrwydd o gwmnïau a marchnadoedd
 • Gwerthuso amodau cystadleuol mewn marchnadoedd bancio

Mae gwasanaethau eraill yn cynnwys: ymchwil marchnad; cymorth llyfryddol arbenigol; cynhyrchu Crynodebau Bancio'r Byd; cynhyrchu monograffau ymchwil a phapurau ymchwil.

Mae'r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd hefyd yn darparu cyfleusterau llyfrgell ymchwil 'alltraeth' i gwmnïau gwasanaethau ariannol.

Cylchgrawn Rhyngwladol y Diwydiant Gwasanaethau Ariannol

Mae Crynodebau Bancio'r Byd yn ffynhonnell gyfeirio amhrisiadwy ac anhepgor sy'n darparu mynediad uniongyrchol i'r holl erthyglau pwysig a gyhoeddir mewn dros 400 o gyhoeddiadau bancio a chyllid yn rhyngwladol. Mae pob rhifyn o'r cyfnodolyn yn cynnwys crynodebau 75 gair cryno o wybodaeth gyhoeddedig ym mhob maes cyllid, wedi'u dosbarthu yn ôl pwnc ac wedi'u mynegeio'n llawn.

Daw'r crynodebau o gyfnodolion, cylchgronau, ac adroddiadau ymchwil anodd eu canfod megis y rhai o Fanciau Wrth Gefn Ffederal yr UD, sefydliadau ymchwil y CE a phrifysgolion ledled y byd.

Mae World Banking Abstracts o ddiddordeb arbennig i fancwyr, cynllunwyr strategol, marchnatwyr, cyfrifwyr, ymgynghorwyr a hyfforddwyr.

Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys:

 • Sefydliadau Ariannol
 • Yswiriant a phensiynau
 • Offerynnau ariannol a marchnadoedd
 • Gweithrediadau a gwasanaethau ariannol
 • Rheolaeth, cyfrifeg a thechnoleg
 • Polisi, cyfraith a rheoleiddio
 • Economïau rhyngwladol a chenedlaethol
 • Egwyddorion a dulliau

Mae World Banking Abstracts hefyd ar gael ar ffurf cronfa ddata chwiliadwy sy'n cynnwys crynodebau cryno ym mhob maes cyllid a gellir ei chwilio yn ôl: teitl, awdur, dogfen ffynhonnell, testun rhydd ac allweddair. Mae nodweddion eraill yn cynnwys cyfleuster copïo a gludo sy'n eich galluogi i drosglwyddo manylion i unrhyw ddogfen Word, a heb ystumio'r gosodiad, y gallu i argraffu'r ddogfen yn yr un fformat ag y mae'n cael ei harddangos ar y sgrin, a swyddogaeth Help adeiledig. Mae'r system hefyd yn syml ac yn hawdd ei defnyddio.

Graddau Ymchwil

Mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnal rhaglen dra llwyddiannus i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio am raddau ymchwil, ac rydym yn gallu cynnig goruchwyliaeth yn y rhan fwyaf o feysydd pwnc yn ymwneud â busnes.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021

Yn arddangos yr ystod o astudiaethau achos effaith a gyflwynwyd gan Brifysgol Bangor o dan yr uned UoA 17 - Business and Management Studies

REF 2021 Case Study - Constraining the loyalty penalty and complexity costs in retail financial service markets

ASTUDIAETH ACHOS REF 2021 Cyfyngu ar y gosb am deyrngarwch a chostau cymhlethdod

Darparodd yr Athro Ashton yr asesiad cyntaf o'r gosb am deyrngarwch, sef sut mae cwsmeriaid ffyddlon yn talu mwy na chwsmeriaid newydd; a chostau cymhlethdod, sef sut mae darparwyr yn codi prisiau cynhyrchion cymhleth, ym marchnadoedd gwasanaethau ariannol manwerthu'r Deyrnas Unedig.

REF 2021 Case Study - Interchange payment card fees and two-sided markets

ASTUDIAETH ACHOS REF 2021 Ffioedd cyfnewid a marchnadoedd dwy-ochr: dylanwadu ar reoliad yr Undeb Ewropeaidd ar ffioedd cardiau talu

Bu i ymchwil ym Mhrifysgol Bangor gefnogi newid rheoliadol sylweddol mewn ffioedd cyfnewid a ffioedd masnachwyr cardiau talu yn yr Undeb Ewropeaidd rhwng 2013 a 2016. 

REF 2021 Case Study - Enabling effective and fast decision-making in organisations: forecasting with the Theta Method

ASTUDIAETH ACHOS REF 2021 Galluogi gwneud penderfyniadau effeithiol a chyflym mewn sefydliadau: rhagfynegi gyda'r Dull Theta

Mae ymchwil Nikolopoulos yn canolbwyntio ar ddadansoddi rhagfynegol gan ddefnyddio'r dull rhagfynegi Theta a ddatblygwyd ganddo. Mae ei ymchwil empirig ym Mhrifysgol Bangor wedi arwain at arbedion effeithlonrwydd sylweddol a gwell penderfyniadau i gwmnïau rhyngwladol trwy wella rhagolygon.

Canlyniadau REF 2021 

Trosolwg o ganlyniadau y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 

Trosolwg

Seminarau Ymchwil Ysgol Busnes Bangor

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?