Seicolegydd Clinigol gyda chlaf mewn lleoliad clinigol.

Seicoleg Glinigol

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY YMCHWIL

Darganfyddwch fwy am y cyfleoedd ymchwil o fewn Seicoleg Glinigol

Pam Astudio Seicoleg Glinigol?

Mae’r Rhaglen Ddoethurol dair-blynedd hon yn gynllun ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Phrifysgol Bangor. Mae'n cynnwys sawl nodwedd unigryw y mae ein myfyrwyr yn eu gwerthfawrogi'n fawr:

 • Rhaglen ddoethuriaeth Seicoleg Glinigol a addysgir 1af yn y Deyrnas Unedig
 • Canmoliaeth gan y BPS am ein cysylltiadau eithriadol o agos â chlinigwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
 • Cysylltiadau agos â'r Ysgol Seicoleg, adran seicoleg academaidd sydd â sgôr uchel am ymchwil ac addysgu (10 uchaf am Foddhad Myfyrwyr – NSS 2020, 20 Uchaf am Ansawdd Ymchwil – Complete University Guide 2021, 89% o'n hymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol neu yn awain y byd – REF 2014)
 • Gellir gwneud lleoliadau clinigol yn ardal Gogledd Cymru, sy'n ymestyn o Wrecsam i Bwllheli ac o Gaergybi i'r Drenewydd a Dolgellau.
 • Cyfleoedd ar gyfer ymarfer clinigol a goruchwyliaeth ddwyieithog
 • Cyllid ychwanegol i ymgymryd â hyfforddiant Cymraeg o lefelau dechreuwyr i lefelau uwch         

Yn ystod ein hymweliad achredu diwethaf ym mis Chwefror 2019, achredwyd y rhaglen gan Gymdeithas Seicoleg Prydain, a’i hail-ddilysu gan Brifysgol Bangor.  Cawsom ein canmol am sawl agwedd ar y rhaglen:

 • y systemau cefnogi aml-haenog sydd ar gael i'n hyfforddeion
 • gwaith arloesol estyn allan i ysgolion uwchradd
 • ein hymrwymiad i ddiwallu anghenion y boblogaeth leol
 • ein hymdrechion i wella darpariaeth iechyd meddwl Cymraeg a datblygu sgiliau mewn cyd-destun diwylliannol, ieithyddol a chymdeithasol
 • ymroddiad a brwdfrydedd y Seicolegwyr Clinigol lleol sy'n ymwneud â'r hyfforddiant
 • y cyfraniad seicolegol a seicotherapiwtig i'r gymuned ranbarthol a darparu gwasanaethau.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Seicoleg Glinigol

Mae ein holl hyfforddeion hyd yma wedi llwyddo i gael gwaith fel Seicolegwyr Clinigol ar ôl cymhwyso o Raglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru. Mae grŵp mawr yn aros yng Ngogledd Cymru ac yn gweithio mewn gwasanaethau clinigol.  Mae grŵp llai yn symud i ffwrdd, ond yn aml yn dychwelyd pan ddaw swyddi ar gael yng Ngogledd Cymru.  Ar ôl cymhwyso, mae rhai hyfforddeion wedi mynd ymlaen i weithio yn y sector preifat a'r trydydd sector, neu wedi cymryd swyddi academaidd ac ymchwil.

yn y 20 uchaf

am ymchwil o ansawdd uchel

Complete University Guide 2021

89%

o gynnyrch ymchwil naill ai gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol ac yn safle 17 yn gyffredinol

Asesiad Ansawdd Ymchwil (REF 2014)

Ein Hymchwil o fewn Seicoleg Glinigol

Mae ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg yn adlewyrchu dau ddull allweddol. Y dull cyntaf yw datblygu ac astudio ymyriadau i hyrwyddo llesiant, o blentyndod cynnar i oedran hŷn. Roedd ymyriad wrth wraidd agenda’r ysgol pan gafodd ei sefydlu fwy na 50 mlynedd yn ôl, ac mae’n parhau i fod yn ganolog i’n hunaniaeth ymchwil heddiw. Ein hail ddull allweddol yw niwrowyddoniaeth wybyddol, lle rydym wedi buddsoddi'n helaeth mewn staff ac adnoddau ymchwil arbenigol, i ymchwilio i ganfyddiad a gweithredu; iaith a datblygiad; a gwybyddiaeth gymdeithasol. 

Darperir goruchwyliaeth ymchwil ar Raglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru gan dîm y rhaglen, seicolegwyr clinigol a chydweithwyr yn yr Ysgol Seicoleg.  Yn ddiweddar cynhaliwyd ymchwil mewn sawl maes, gan gynnwys: ymlyniad mewn troseddwyr rhyw, tadolaeth mewn cymunedau difreintiedig, rhaglenni bwlio KiVa mewn ysgolion cynradd, gwasanaethau BDT mewn ID, strategaethau cymdeithasol mewn Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig, a sgiliau DBT mewn gwasanaethau cleifion mewnol. Am restr lawn o deitlau traethodau ymchwil, edrychwch ar http://nwcpp.bangor.ac.uk/topics.php.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?