Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Effaith

Ceir enghreifftiau o'n gwaith gyda diwydiant a chymwysiadau ein hymchwil isod

Hyfforddiant gweithdrefnol lleiaf ymwthiol ar gyfer clinigwyr sy'n defnyddio cleifion rhithwir

Mae ein hysgol wedi arddangos technolegau graffeg cyfrifiadurol 3D amser real i hyfforddi llawfeddygon. Mae hyn yn hynod fuddiol i lawfeddygon yn y GIG ac i hyfforddi llawfeddygon newydd, ac mae'n caniatáu hyfforddi llawer mwy ac yn gwella diogelwch cleifion sy'n cael llawdriniaeth yn y DU.

I wneud hyn, gwnaethom ddatblygu model cyfrifiadurol 'claf rhithwir', sy'n rhaglen soffistigedig o unigiolyn dynol sy'n gallu cyflwyno ymatebion ffisiolegol amser real cywir i glinigydd dan hyfforddiant gan ddefnyddio eu synhwyrau a'u sgiliau naturiol. Gellir modelu amrywiadau yn anatomeg a phatholeg cleifion, rhyngweithio rhwng offer llawfeddygol a meinweoedd, a ffisioleg ddynol fel resbiradaeth a llif gwaed. Prif effaith defnyddio cleifion rhithwir yw lleihau'r risg i gleifion go iawn, lleihau costau hyfforddiant clinigol, a helpu clinigwyr i feithrin eu sgiliau. Datblygodd tîm Bangor efelychiadau algorithm newydd o effeithiau fel treiddiad nodwydd i feinwe'r cleifion a chynhyrchu delweddau. Defnyddir y broses yn helaeth gan y GIG heddiw.

I wneud hyn, gwnaethom ddatblygu model cyfrifiadurol 'claf rhithwir', sy'n rhaglen soffistigedig o unigiolyn dynol sy'n gallu cyflwyno ymatebion ffisiolegol amser real cywir i glinigydd dan hyfforddiant gan ddefnyddio eu synhwyrau a'u sgiliau naturiol. Gellir modelu amrywiadau yn anatomeg a phatholeg cleifion, rhyngweithio rhwng offer llawfeddygol a meinweoedd, a ffisioleg ddynol fel resbiradaeth a llif gwaed. Prif effaith defnyddio cleifion rhithwir yw lleihau'r risg i gleifion go iawn, lleihau costau hyfforddiant clinigol, a helpu clinigwyr i feithrin eu sgiliau. Datblygodd tîm Bangor efelychiadau algorithm newydd o effeithiau fel treiddiad nodwydd i feinwe'r cleifion a chynhyrchu delweddau. Defnyddir y broses yn helaeth gan y GIG heddiw.

Gwella Sefydlogrwydd y Grid Cenedlaethol trwy optimeiddio “Gorsaf Ynni Dŵr Dinorwig”

Mae ein gwaith wedi hwyluso'r broses o greu amrywiaeth o strategaethau rheoli arloesol ar gyfer First Hydro, perchennog ffatri storio bympiau fwyaf Ewrop. Mae dwy ffatri First hydro yn cael eu cefnogi gan y llwyfan efelychu a ddatblygwyd fel rhan o'n hymchwil ac sy'n gyfrifol am gydbwyso amrywiad llwyth ar y Grid Cenedlaethol. Cynhyrchodd ein hymchwil fodel cyfrifiadurol cynhwysfawr o ffatri, ac fe'i defnyddiwyd i wella ymateb deinamig gorsaf Dinorwig; arweiniodd hyn at welliant yn sefydlogrwydd y Grid Cenedlaethol ac mae wedi arwain at fanteision cystadleuol i First Hydro. Mae'r gwaith gan Fangor wedi arwain at gostau ynni is i ddefnyddwyr ledled y DU ac wedi lleihau allyriadau CO2 y DU.  Trwy ddyfeisio dulliau system reoli newydd, mae'r orsaf ynni wedi gallu gweithio'n fwy effeithiol ac mae'n caniatáu profi systemau a chydrannau mwy newydd mewn planhigion trydan dŵr.

Datblygu a Masnacheiddio Amlblecsio Is-adran Amledd Orthogonol Optegol

Mae ymchwil arloesol ym Mangor ar y dechnoleg cyfathrebu uwch a elwir yn Amlblecsio Is-adran Amledd Orthogonol Optegol wedi arwain at effaith ddiwydiannol gyda goblygiadau byd-eang. Gyda chefnogaeth 8 teulu patent a chyllid cam cyntaf gwerth £1.1M, sefydlwyd cwmni deillio Prifysgol Bangor, Smarterlight Limited. Mae Smarterlight wedi darparu gwasanaethau i sawl cwmni telathrebu rhyngwladol i ddatblygu atebion datblygedig ar gyfer mynediad at rwydweithiau optegol a chanolfannau data. Mae ymchwil ym Mangor, yn benodol, wedi cynhyrchu gwybodaeth helaeth am fynd i’r afael ag anawsterau sy’n gysylltiedig â gweithredu algorithmau prosesu signalau digidol cyflym iawn, cymhleth iawn a chyfrifiadol ddwys. Gan ddefnyddio'r wybodaeth honno, llwyddodd Bangor i wneud yr arddangosiad arbrofol cyntaf yn y byd o gyfres o drosglwyddyddion OOFDM amser real i alluogi cyflymderau uwch nag erioed o hyd at 30Gb/s.

Ffurfio cwmni deillio - Laser Micromachining Limited (LML)

Cyflawnir cymhwysiad arloesol ymchwil microbeiriannu laser trwy gwmni deillio Bangor, Laser Micromachining Ltd, LML. Gellir defnyddio peiriannu laser i wneud strwythurau patrymog mewn amrywiaeth o ddefnyddiau. Mae'r gwaith hwnnw wedi cyfrannu'n uniongyrchol at ddatblygu cynnyrch a thwf economaidd cysylltiedig mewn sectorau gan gynnwys dyfeisiau meddygol, biodechnoleg, ynni, ffotoneg, optoelectroneg, awyrofod, modurol a microelectroneg. Enillodd Prifysgol Bangor gyllid o £1.8M gan lywodraeth y DU i gynnal Canolfan Microbeiriannu Laser y DU (UK-LMC) a gafodd ei ddefnyddio i ffurfio'r cwmni annibynnol, ger Bangor. Mae'r dull amlbwrpas a ddefnyddir gan y Ganolfan Microbeiriannu Laser wedi ei galluogi i ymgymryd â llawer o gontractau masnachol i fwy na 300 o gwsmeriaid diwydiannol a 60 o sefydliadau academaidd.