/sites/default/files/styles/16x9_1920w/public/2023-05/Screenshot%20%2838%29.png?h=d1cb525d&itok=XwZ2RO6i

Dylunio Cynnyrch

Yn y 10% uchaf o blith prifysgolion y byd o ran cynaliadwyedd (QS World Rankings: Sustainability 2024).

Wedi ein gosod yn 1af yn y DU am ragolygon gyrfa (Times & Sunday Times Good University Guide 2023). Cewch fynychu lleoliad gwaith ym mhob blwyddyn o'r cwrs, a gweithio ar brojectau byw.

Ar y dudalen yma:
Ein cyrsiau Dylunio Cynnyrch

 

 

5 rheswm dros astudio Dylunio Cynnrych ym Mhrifysgol Bangor

Byddwch yn ymarfer yr hyn rydych wedi ei ddysgu mewn darlithoedd ac yn ennill profiad ymarferol o ddod â chynnyrch arloesol i’r farchnad, rheoli projectau masnachol mewn modd proffesiynol a helpu cwmnïau i fod yn fwy effeithlon, cystadleuol a pherthnasol yn y byd heddiw.

Cewch eich dysgu mewn grwpiau bychain gan ddarlithwyr sydd am eich gweld yn ffynnu. Bydd ein gweithdy prototeipio aml-ddeunydd, swît CAD a chyfarpar o’r radd flaenaf yn eich galluogi chi i wireddu eich syniadau. Nid oes cost ychwanegol am ddeunyddiau na defnyddio’r gweithdy a gofodau stiwdio.

Daw ein myfyrwyr a staff o wahanol gefndiroedd, ond mae pob un yn rhannu’r un nod, yn weledyddion ac yn ymroddedig i wella ein byd trwy ddylunio ac arloesi.  

Bydd Dylunio Cynnyrch yn agor byd o yrfaoedd diddorol a chreadigol. Mae hyn yn cynnwys dewis eang o yrfaoedd I bobl greadigol sydd isio datrys problemau, arloesi a newid y byd. 

Mae popeth yn ein hamgylchedd adeiledig wedi cael ei greu gan bobl i bobl. Bydd ein cwrs Dylunio Cynnyrch BSc (Anrh) yn eich galluogi i wireddu eich syniadau i wneud y byd yn lle gwell. 

Myfyriwr Dylunio Cynnyrch yn gweithio ar feddalwedd CAD Solidworks ar gyfrifiadur
Myfyriwr Dylunio Cynnyrch yn gweithio ar feddalwedd CAD Solidworks ar gyfrifiadur.

Myfyriwr Dylunio Cynnyrch yn gweithio gyda meddalwedd CAD Solidworks

Ein cyrsiau Dylunio Cynnyrch

Cymharu cyrsiau Dylunio Cynnyrch

Dyma drosolwg o'r cyrsiau Dylunio Cynnyrch israddedig sydd ar gael i chi eu cymharu a dewis y cwrs sy'n iawn i chi.  

Archebu canllaw cyrsiau

Pam astudio Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor?

[00:04] Y ffordd rydan ni yn gweithredu ydi ein bod yn rhoi myfyrwyr yng nghanol y broses.

[00:09] Rydan ni wedi gwrando ar ddiwydiant i weld am beth mae nhw'n chwilio amdano

[00:12] gan fyfyrwyr ac rydyn wedi dylunio ein cwrs i ateb y gofynion yna

[00:16] Be yda ni yn gynnig yma, ar y cwrs yma, sy'n wahanol i'r rhan fwyaf o lefydd eraill

[00:20] ydi ein bod yn teilwra'r cwrs yma i siwtio'r unigolyn fel bod yr unigolyn hwnnw yn cael gyrfa

[00:26] o fewn y byd dylunio. Gan bod ni yn gweithio yn agos gyda diwydiant a 'da ni yn gwrando ar beth mae diwydiant 

[00:35] ei gwneud hi'n hawdd iddyn nhw gael eu cyflogi. Maen't yn cael eu cyflogi mewn ystod eang 

[00:41] ei gwneud hi'n hawdd iddyn nhw gael eu cyflogi. Maen't yn cael eu cyflogi mewn ystod eang 

[00:46] o ddiwydiant rhwng o gwmniau sydd yn gweithgynhyrchu peirianneg o'r technoleg flaenaf CNC

[00:53] i ddylunwyr sydd yn gweithio o fewn cwmniau ar gynnyrch penodol i gwmniau agency designers

[01:00] lle mae nhw yn gweithio ar amryw o brojectau. Yn aml mae 'na fyfyrwyr yn mynd ac yn arbenigo mewn dylunio graffeg

[01:05] dylunio gyfer y we, felly mae'r cwrs yn arwain y myfyrwyr ar drywydd eang dros ben. 

[01:15] Dwi yn meddwl fod hynna yn rhwybeth pwysig achos mae'r cydweithio rhwng y myfyrwyr

[01:18] rhwng y staff a'r myfyrwyr hefyd y cydweithio efo'r 

[01:22] cwmnioedd diwydiannol yn rhywbeth sy'n arbennig yn fan hyn.

Cymerwch olwg ar ein cyfleusterau Dylunio Cynnyrch

Gradd Dylunio Cynnyrch fydd yn eich paratoi am yrfa lewyrchus

Fel myfyriwr graddedig y cwrs Dylunio Cynnyrch BSc (Anrh) byddwch yn hynod o gyflogadwy. Byddwch yn gallu defnyddio eich sgiliau dylunio i wneud y byd yn lle gwell drwy ddatrys problemau i gwsmeriaid, cleientiaid a chwmnïau ledled y byd.

Byddwch yn gweithio ar brojectau byw gyda chwmnïau ac yn ennill profiad diwydiannol, yn dysgu sut i reoli projectau masnachol mewn ffordd broffesiynol, yn galluogi cwmnïau i fod yn fwy effeithlon, cystadleuol a pherthnasol yn y byd heddiw. 

Yn aml, bydd ein myfyrwyr sydd yn graddio yn mynd yn syth i mewn i swydd, gyda llawer yn cael cynnig gwaith gyda’r cwmni sydd wedi rhoi lleoliad gwaith iddynt yn ystod blynyddoedd 2 a 3 o’r cwrs.

Byddwch yn mynychu tri lleoliad yn ystod y radd yn hytrach nag un lleoliad sy'n para blwyddyn ar ddiwedd y cwrs. Ein gradd yw'r unig un radd Dylunio Cynnyrch BSc (Anrh) yn y DU i gynnig hyn. 

Bydd y profiad mewn gweithle yn digwydd dros 24 wythnos dros 3 mlynedd - bloc o 8 wythnos pob blwyddyn o'r cwrs.  

Byddwch yn elwa o'r canlynol: 

 • Cefnogaeth gan fentoriaid profiadol
 • Ymweliadau gan diwtoriaid cyswllt o’r coleg
 • Cynhyrchu portffolio ardderchog
 • Profiad o gydweithredu
 • Cymryd rhan mewn projectau go iawn
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol
 • Profiadau a ysgogir gan yrfaoeddr

Byddwch yn astudio methodolegau dylunio sy'n canolbwyntio ar bobl a meddylfryd dylunio. Bydd amrywiaeth o friffiau'n eich herio ac yn eich datblygu'n greadigol ac yn broffesiynol. Bydd projectau gyda phartneriaid diwydiannol yn darparu sylfaen a chyd-destun i ddeall sut mae diwydiant yn gweithio. Eich her fydd bod yn greadigol a sicrhau eich bod yn arloesi yn y briff a roddir i chi.

Mae'r rheiny'n cynnwys:

 • Egwyddorion Meddylfryd Dylunio
 • Creadigrwydd
 • Cyfathrebu a Modelu Dylunio
 • Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur (CAD)
 • Gweithgynhyrchu drwy Gymorth Cyfrifiadur (CAM)
 • Sgiliau Gweithgynhyrchu
 • Prototeipio
 • Datblygu Cynaliadwy a'r Economi Cylchol
 • Sgiliau Cyflwyno

Mae'r darlithoedd yma wedi'u cynllunio i'ch addysgu am y materion sy'n effeithio ar ddylunwyr cynnyrch ym myd diwydiant:

 • Arloesi Dylunio ar gyfer Diwydiant
 • Arweinyddiaeth Strategol
 • Rheoli Projectau
 • Sefydliadau a Rheolaeth
 • Marchnata
 • Sgiliau Cyflwyno
 • Dylunwyr mewn asiantaethau
 • Dylunwyr cynnyrch mewn cwmnïau ymgynghorol
 • Arbenigwr technegol mewn peirianneg a chynllunio drwy gymorth cyfrifiadur
 • Peirianwyr cynhyrchu
 • Rheolwyr cynhyrchu
 • Dylunwyr technegol
 • Dylunio mewnol
 • Dylunio dodrefn
 • Peirianwyr dylunio
 • Dylunwyr graffeg
 • Dylunwyr digidol
 • Dylunwyr gemwaith
 • Rheolwyr marchnata
 • Rheolwyr datblygu busnes
 • Arweinwyr datrysiadau arloesol
 • Rheolwyr strategaethau
 • Perchnogion busnes hunangyflogedig
 • Ymgynghorwyr annibynnol
 • Athrawon uwchradd

Proffiliau graddedigion Dylunio Cynnyrch 

Lowri Edwards, myfyriwr graddedig Dylunio Cynnyrch yn y gweithle yn gweithoi ar ddyluniadau ar y cyfrifiadur

Dylunydd Cynnyrch, Rhino Products Ltd. Lowri Edwards

"Rhino Products Ltd. yw'r prif wneuthurwr ategolion faniau yn Ewrop. Maent yn dylunio a gweithgynhyrchu raciau to, bariau, systemau cludo ysgolion, gris cefn, gris ochr, tiwbiau pibellau ac ysgolion drysau. Byddaf yn defnyddio Solidworks i ddylunio a phrofi ein cynnyrch newydd. Byddaf yn defnyddio FEA (Dadansoddiad Elfen Gyfyngedig) i brofi cynhyrchion cyn comisiynu mowldiau ar gyfer gweithgynhyrchu. Yn gweithio gyda pedwar peiriannydd arall, byddaf yn defnyddio’r cynnyrch i’w profi a chwilio am ffyrdd i'w gwella ar gyfer y modelau nesaf." 


 

Mathew Jones, yn eistedd mewn siop offer llaw, gyda offer llaw ar y bwrdd o'i flaen a silffoedd llawn offer llaw y tu cefn.

Peiriannydd Dylunio Cynnyrch, Carl Kammerling International (CK) Mathew Jones

"Ers dros 100 mlynedd, mae C.K wedi bod ar flaen y gad ran gweithgynhyrchu offer llaw. Rwy'n defnyddio Solidworks i ddylunio ein cynhyrchion, ond rwyf hefyd yn defnyddio Cura 3D i argraffu prototeipiau sylfaenol. Rydym yn siarad yn aml â defnyddwyr ein cynnyrch fel trydanwyr i ddysgu sut y gallwn wella ein cynnyrch. Yn ein swyddfa mae yna 2 beiriannydd dylunio a rydym yn gweithio'n agos gyda'n gilydd i ddatblygu cynnyrch ac yn rheoli tua 20 project ar y tro."
 

Tim Hunt, myfyriwr graddedig Dylunio Cynnyrch yn y gweithle yn rhoi set realiti rhithwir ar ben person arall

Dylunydd Arweiniol, Welcome Furniture Tim Hunt

"Mae Welcome Furniture wedi bod yn gweithgynhyrchu yn y DU ers dros 15 mlynedd. Rydym yn darparu dodrefn i gyflenwyr fel Argos, Matalan, Very a Wayfair. Rwy'n paratoi dyluniadau i'w cynhyrchu gan ddefnyddio peiriannau CNC. Byddaf yn defnyddio VR i werthuso dyluniadau newydd ac i arddangos cynnyrch i gwsmeriaid. Rwyf yn ymchwilio i dueddiadau dylunio mewnol cyfredol ac yn defnyddio cyfuniad o feddalwedd Adobe, Solidworks, Keyshot ac iMOS. Mae 250 o bobl yn ein gweithle, ac rwy'n gyfrifol am reoli tîm o 3 dyluniwr." 

Victoria Rushton, myfyriwr graddedig Dylunio Cynnyrch yn y gweithle yn defnyddio peiriant gweithdy

Cyfarwyddwr Cwmni, Gerallt Evans Metalcraft Victoria Rushton

"Tîm aml sgil o grefftwyr sy'n frwd dros greu eitemau hardd  gan ddefnyddio ystod eang o fetelau a gorffeniadau, a fydd yn sefyll prawf amser yw Gerallt Evans Metalcraft. Rwyf yn defnyddio Autodesk Fusion 360 ac Inventer i ddylunio, datblygu a phrofi ein cynhyrchion. Mae gennym dorrwr plasma CNC SwiftCut Pro a brêc gwasgu CNC SAFAN. Mae pob prosiect angen ei broses ddylunio ei hun. Mae bob amser yn her sicrhau bod peirianneg y cynnyrch yn gytbwys gyda'i ymddangosiad gweledol. Ers dod yn gyfarwyddwr, rwyf wedi cynyddu proffidioldeb, rolau staffio a chyfrifoldebau a systemau rheoli prosiectau strwythuredig."

Charlie Small, graddedig mewn Dylunio Cynnyrch, gyda pheiriannau JCB

Peiriannydd Strwythurau a Hydroleg, JCB Charlie Small

"Mae fy swydd bresennol yn ymwneud â dylunio a phrofi systemau hydrolig, yn ogystal â chydrannau strwythurol a bracedwaith, ar gyfer amrywiaeth o gloddwyr a pheiriannau eraill. Mae hefyd yn cynnwys llai o dasgau dylunio-benodol yn ogystal, megis asesiadau risg, dadansoddi methiannau ac ymarferion datrys problemau. Rwy’n aml yn cyflwyno cysyniadau ac atebion i dîm bach o 10-15 o bobl, ac weithiau’n trafod y gwaith rwy’n ei wneud i’r tîm ehangach o tua 60 neu 70 o bobl. Helpodd Bangor yn fawr i amlygu fy moeseg waith a fy angerdd am ddylunio da a hefyd y syniad o welliant personol parhaus - ceisio bod y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun bob dydd."

Dilynwch ni ar Instagram

Yr hyn rwy'n ei garu am y cwrs Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor yw bod gennym ddarlithwyr gwybodus iawn gyda phrofiad yn y diwydiant.

 

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol.

Sgwrsiwch efo'n myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

 • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr llwyddiannus Dylunio Cynnyrch ym Mangor? 
 • Beth allai wneud i baratoi at astudio Dylunio Cynnyrch ym Mangor? 
 • Sut ydw i yn gwybod mai Dylunio Cynnyrch ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

 

Main Arts inner quad with people walking across

Ein Hymchwil o fewn Dylunio Cynnyrch

Wrth astudio Dylunio Cynnyrch byddwch yn dysgu am y canfyddiadau ymchwil diweddaraf yn eich maes ac yn cael cyfle i weithio gydag arbenigwyr ymchwil o fri cenedlaethol a rhyngwladol wrth gynllunio a gweithredu eich ymchwil eich hun. Fe'ch addysgir gan unigolion sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol am eu harbenigedd ac sy'n cael eu gwahodd yn rheolaidd i siarad mewn amryw o ddigwyddiadau amlwg ledled y byd.

Mae ein hymchwil ym maes Dylunio Cynnyrch wedi'i gwreiddio'n gyson yn ein briffiau byw ac mae'r canlyniadau'n dod yn rhan annatod o brosesau datblygu cynnyrch ac arloesi newydd o fewn cwmnïau. Mae'r profiadau cymhwysol a byd go iawn hyn wedi arwain at i nifer o'n myfyrwyr gael eu henwi ar batentau gyda'n cwmnïau partner.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?