Fy ngwlad:
A dragon figure

Sefydliad Confucius

Diwylliant – Dysgu – Ymchwil

Amdanom Ni

Mae Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor, a sefydlwyd ym mis Medi 2012, yn un o dros 500 o sefydliadau tebyg ledled y byd. Ar hyn o bryd mae 30 Sefydliad Confucius yng ngwledydd Prydain, yn cynnwys tri ohonynt mewn prifysgolion yng Nghymru (Bangor, Caerdydd a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant).

Mae Sefydliadau Confucius yn:

 • gyfrwng strategol bwysig i hybu dealltwriaeth rhwng pobl o wahanol wledydd a Tsieina
 • gweithredu fel catalydd  i hybu cydweithio
 • gweithredu fel sianel i gynlluniau seiliedig ar gyfnewid diwylliannol

Y Dwy Ddraig

Ym Mangor mae'r fenter hon yn gyfle pwysig i bobl, cymunedau, busnesau a sefydliadau Gogledd Cymru ddod i ddeall China fodern a chlasurol.  Ar y llaw arall mae'r Sefydliad yn ein galluogi ni yma yng Ngogledd Cymru i hyrwyddo ein diwylliant, iaith a threftadaeth gyfoethog yn eu hamryfal ffurfiau ymysg pobl Tsieina; mae diwylliannol, addysgol a deallusol cyfnewid sy'n cael ei ymgorffori fel un o gyfarfodydd y Ddwy Ddraig.

Mae dwyieithrwydd unigryw Prifysgol Bangor, a’i phroffil rhyngwladol cadarn, yn ei gwneud yn lle delfrydol i gefnogi gwaith Sefydliad Confucius. Mae mewn sefyllfa amlwg i hybu amrywiaeth cenedlaethol a hybu cyfnewid diwylliannol rhwng cenhedloedd.

Two Dragon Logo

 

Cyfarfod â’r Tîm

Ein Cyfarwyddwyr

Arweinir Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor gan dau ghyfarwyddwr. Mae pob un yn arbenigwr yn ei ddisgyblaeth academaidd ac maent i gyd yn ymroddedig i weledigaeth y Sefydliad Confucius i hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieineaidd yng Ngogledd Cymru.

Dr Lina Davitt, Cyfarwyddwr

Cwblhaodd Lina MA mewn Economeg ym Mhrifysgol Economi Genedlaethol a’r Byd (Bwlgaria), BSc mewn Seicoleg, MSc mewn Niwrowyddoniaeth Wybyddol a PhD yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor. Daw hi o dref fechan Peshtera ym Mynyddoedd Rodopi Bwlgaria. Mae Lina wedi bod yn rhan o dîm Sefydliad Confucius (CI) ers dros naw mlynedd a chafodd ei phenodi’n Gyfarwyddwr y Sefydliad yn 2018.

Mae gan Lina ddiddordebau ymchwil eang sy'n cynnwys gwyddoniaeth, celf ac addysg. Mae'n cydweithio â chydweithwyr ar draws ystod eang o ddisgyblaethau ym Mangor, gyda phrifysgol bartner y Sefydliad, Prifysgol Gwyddor Gwleidyddol a'r Gyfraith Tsieina, a chyda chydweithwyr o fewn rhwydwaith byd-eang Sefydliadau Confucius.

 

Mae Lina yn teimlo’n freintiedig i fod yn rhan o daith myfyrwyr Sefydliad Confucius wrth i ddysgu iaith a diwylliant newydd agor byd newydd o fwy o bosibiliadau, dealltwriaeth a goddefgarwch ac sy’n ein grymuso i ymgysylltu â’r byd mewn ffordd feddylgar a thosturiol.

Pan nad yw'n gweithio, gellir dod o hyd i Lina yn achub anifeiliaid mewn angen, yn ymarfer yoga, yn crwydro mynyddoedd Cymru ac yn cerdded gyda'i chi.

Yr Athro Cyswllt FU Yao, Gyfarwyddwr

Mae FU Yao yn Ddoethur yn y Gyfraith ac yn athro cysylltiol a ymunodd â’r Ysgol Ieithoedd Tramor ym Mhrifysgol Gwyddor Wleidyddol a’r Gyfraith Tsieina yn 2003. Yn 2010 cwblhaodd ei PhD mewn Hanes Cyfreithiol a dyfarnwyd DAAD, ysgoloriaeth Almaenig, iddi. Treuliodd Fu Yao flwyddyn a hanner yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Rydd Berlin fel ymchwilydd ôl-ddoethurol.

Mae Fu Yao yn gyfarwyddwr gweithredol Cymdeithas Iaith Gyfreithiol Tsieina, yn gyfarwyddwr cymdeithas y gyfraith Tsieina, Cymdeithas y Gyfraith Gwyddoniaeth a Thechnoleg a'r gymdeithas cyfraith achosion. Mae ei meysydd ymchwil yn cynnwys astudiaethau cyfieithu, Cyfansoddiad yr Unol Daleithiau a Hanes Cyfreithiol. Mae ei hieithoedd gwaith yn cynnwys Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg. Ers mis Medi 2021, mae hi wedi bod yn Gyd-gyfarwyddwr Tsieineaidd Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor.

Athrawon Iaith Tsieinëeg

 • YU Kewen , Uwch Athro
 • LU Shan, Uwch Athro
 • WANG Zhijun , Uwch Athro
 • WANG Yifan, Tiwtor
 • ZHANG Jun, Tiwtor
 • CHEN Mengling, Tiwtor
 • QI Shujun, Tiwtor
 • QI Li, Tiwtor
 • HUANG Ruiqun, Tiwtor

Athrawon Lleol

 • YANG LI (Annie) , Tiwtor
 • MENG Yang (Emily), Tiwtor
 • LU Bixao, Tiwtor
 • JIANG Jingjing, Tiwtor
 • Melanie Brown, Tiwtor

Marchnata a Gweinyddu

Dysgu

Mae darparu dosbarthiadau iaith Tsieinëeg (Mandarin) yn rhan ganolog o'n gwaith. Rydym nid yn unig yn cynnig cyfleoedd dysgu i ysgolion a cholegau, ond hefyd ddosbarthiadau wedi'u haddasu ar gyfer grwpiau ac unigolion.  Mae dysgu gydol oes wrth wraidd ein cenhadaeth i hyrwyddo'r iaith Tsieinëeg  yng Ngogledd Cymru, ac mae ein dosbarthiadau ar gael i bobl o ystod eang o allu.  Cliciwch ar y cysylltiadau isod perthnasol i gael gwybod mwy am ein dewisiadau dysgu. 

Mwy o wybodaeth am ein cyfleoedd dysgu

Adnoddau Dysgu Ar-lein

Rydym yn falch iawn o gynnig cyrsiau iaith Tsieinëeg ar Zoom yn ogystal â dosbarthiadau fideo am y diwylliant Tsieineaidd. I gael mwy o fanylion a chofrestru, ewch i'r dudalen Adnoddau Dysgu Ar-lein

Dysgu mewn dosbarth

"DYMA GWRS ARBENNIG!"

“Mae’r athrawes yn wych. Dysgodd bopeth yn y ffordd orau. Roedd digonedd o ystafelloedd grŵp ac arferion cydweithio ymhob gwers."

Myfyriwr HSK Ar-lein

Dysgu mewn dosbarth

“DIOLCH, BAWB!”

'Mi wnes i fwynhau'r cwrs yn fawr a dysgu am ddiwylliant Tsieina.”

-Myfyriwr Ysgol Haf Mandarin

Dysgu mewn dosbarth

“ATHRAWES FYWIOG, ENGMATIG, DIFYR IAWN.”

“Cipolwg diddorol a gwerthfawr ar iaith a diwylliant Tsieina.”

- Ysgol Friars

Learn Chinese

'ROEDD Y TIWTORIAID YN WYCH AM DYNNU SYLW AT YMADRODDION AC IDIOMAU ALLWEDDOL'

'..Ond mae mwy i’r dosbarth na hynny, a’r tiwtoriaid yn eu tro’n cyflwyno amrywiaeth eang o bynciau hynod ddiddorol am Ddiwylliant Tsieina, a chawn gipolwg ar yr hyn sy'n unigryw i Tsieina a'r hyn sy'n cael ei rannu â'n diwylliant ninnau.  Credaf fod y dull hwnnw’n hanfodol i feithrin cysylltiadau rhwng pobl a diwylliannau.

Myfyriwr y Gornel Tsieineaidd

Ymchwil

Mae'r Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn manteisio nid yn unig ar y cyfoeth o ragoriaeth ac arbenigedd academaidd sydd ym Mangor, ond hefyd ar ragoriaethau ei bartner rhyngwladol, sef ysgol amlycaf y gyfraith yn China: y China University of Political Science and Law (CUPL), Beijing.    Mae'r bartneriaeth hon wedi creu cysylltiadau arbennig o gryf ym maes y gyfraith, gyda llawer o gydweithio'n digwydd rhwng CUPL ac Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor.   

Mae ein cryfderau ymchwil craidd hefyd yn cynnwys y Gyfraith, Busnes, Cerddoriaeth, Ieithoedd Modern, Ieithyddiaeth ac Addysg ac, wrth ganolbwyntio ar y rhain a ffurfio partneriaethau strategol i hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael, rydym yn anelu at ddatblygu portffolio ymchwil rhyngwladol a fydd yn pontio bylchau diwylliannol, economaidd a gwleidyddol rhwng Gogledd Cymru a China.   

Ein Cyfarwyddwyr

Mae Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn manteisio hefyd ar arbenigedd academaidd ei dri Chyfarwyddwr.

Staff Ymchwil

Projectau Cyfredol

 • Arolwg ethnobotanegol yn ymchwilio i'r defnydd o blanhigion meddyginiaethol gan y boblogaeth Tsieineaidd yng ngogledd Cymru mewn cydweithrediad â'r Dr Sophie Williams, Darlithydd Cadwraeth yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, ac ymchwilydd ôl-ddoethurol yng Ngardd Botaneg Drofannol Xishuangbanna.
 • Project cyfathrebu rhyngddiwylliannol yn ymchwilio i drafferthion integreiddio myfyrwyr Tsieineaidd yn y DU a gwledydd Ewropeaidd eraill mewn cydweithrediad â'r Athro Olga Leontovich, Pennaeth Adran Cyfathrebu Rhyngddiwylliannol a Chyfieithu Prifysgol Addysgeg Talaith Volgograd (VSPU), y brifysgol hyfforddi athrawon fwyaf yn ne Rwsia.
 • DynaMost - Digideiddio cyfres o ddarlithoedd ar linachau Tsieina. Mewn cydweithrediad â Petar Miladinov, Darlithydd yn y Gyfadran Athroniaeth, Adran Polisïau Llyfrgell, Gwyddonol a Diwylliannol ym Mhrifysgol St.Kliment Ohridski, Sofia, Bwlgaria.

Diwylliant

P’un a ydych yn ymddiddori mewn iaith, cerddoriaeth, celf, crefft, ffilm, bwyd, dawns, dillad neu dreftadaeth, mae rywbeth addas i bawb yn ein rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau, sy’n anelu at gyflwyno diwylliant Tsieina a chydweithio diwylliannol ar draws gogledd Cymru.

Mae ein digwyddiadau cyhoeddus yn cynnwys gweithgareddau megis caligraffeg, torri papur, perfformiad cerddorol, tai qi a phaentio barcutiaid, ac enwi ond ychydig. Rydym hefyd yn cynnig gweithdai diwylliannol i grwpiau cymunedol ac ysgolion y gellir eu haddasu i gydfynd â gwahanol ofynion.

Mae ein rhaglen yn canolbwyntio ar Tsieina fodern a chlasurol, gan ddathlu cyfoeth treftadaeth ddiwylliannol y wlad dros dri mileniwm a mapio hyn yn erbyn safbwyntiau Cymreig, Ewropeaidd a Gorllewinol. Mae ymchwil academaidd ym Mhrifysgol Bangor yn adeiladu ar y gweithgaredd hwn, yn arbennig mewn adrannau fel Busnes, Y Gyfraith, Cerddoriaeth, Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Ieithyddiaeth, Addysg ac Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth.

Hefyd cynrychiolir poblogaeth ethnig hynod amrywiol a diwylliannol gyfoethog Tsieina, gan gynnwys 56 grŵp ethnig cydnabyddedig y wlad, ac archwilio agweddau ar ddiwylliant ac iaith sy’n unigryw i’r rhain mewn perthynas â’n diwylliant hynafol a bywiog yma yng ngogledd Cymru.

Ysgoloriaethau

Gwybodaeth i ddod yn fuan

Digwyddiadau yn y gorffennol - Uchafbwyntiau

Bob blwyddyn, mae Sefydliad Confucius yn trefnu dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieinëaidd ym Mangor, gyda llawer o berfformiadau byw megis gala Tsieinëaidd, gweithdai celf a chreft Tsieinëaidd traddodiadol, Gorymdaith y Ddraig, perfformiadau crefft ymladd, ac yn y blaen

 

 

Gwiriwch ein sianel YouTube

Ymunwch â’n rhestr bostio

Cysylltwch â ni

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw rai o'n gweithgareddau diwylliannol, dysgu neu ymchwil, anfonwch e-bost atom yn: confuciusinstitute@bangor.ac.uk neu ffoniwch: 01248 388555.    

Sefydliad Confucius
Adeilad Athrolys
Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DG

Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar Facebook

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?