Fy ngwlad:
A dragon figure

Sefydliad Confucius

Diwylliant – Dysgu – Ymchwil

Amdanom Ni

Sefydlwyd Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2012, gan gyfrannu at rwydwaith eang o dros 500 o sefydliadau tebyg yn fyd-eang. Yn y Deyrnas Gyfunol, ar hyn o bryd ceir 30 Sefydliad Confucius, gyda thri ohonynt mewn prifysgolion nodedig yng Nghymru — Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn chwarae rhan ganolog mewn meithrin cyd-ddealltwriaeth rhwng Cymru a Tsieina ac mae'n gweithredu fel porth strategol i hyrwyddo rhyngweithio a chyd-werthfawrogiad ymhlith cymunedau byd-eang.

Y Dwy Ddraig

Ym Mangor mae'r fenter hon yn gyfle pwysig i bobl, cymunedau, busnesau a sefydliadau Gogledd Cymru ddod i ddeall China fodern a chlasurol.  Ar y llaw arall mae'r Sefydliad yn ein galluogi ni yma yng Ngogledd Cymru i hyrwyddo ein diwylliant, iaith a threftadaeth gyfoethog yn eu hamryfal ffurfiau ymysg pobl Tsieina; mae diwylliannol, addysgol a deallusol cyfnewid sy'n cael ei ymgorffori fel un o gyfarfodydd y Ddwy Ddraig.

Mae dwyieithrwydd unigryw Prifysgol Bangor, a’i phroffil rhyngwladol cadarn, yn ei gwneud yn lle delfrydol i gefnogi gwaith Sefydliad Confucius. Mae mewn sefyllfa amlwg i hybu amrywiaeth cenedlaethol a hybu cyfnewid diwylliannol rhwng cenhedloedd.

Two Dragon Logo

 

Cyfarfod â’r Tîm

Ein Cyfarwyddwyr

Arweinir Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor gan ddau gyfarwyddwr deinamig, y naill fel y llall yn meddu ar arbenigedd yn eu priod feysydd academaidd. Mae'r ddau gyfarwyddwr yn rhannu ymrwymiad dwfn i genhadaeth trosfwaol y sefydliad, sy'n ymwneud â meithrin gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o iaith a diwylliant Tsieina yng ngogledd Cymru.

Dr Lina Davitt, Cyfarwyddwr

Enillodd Lina MA mewn economeg o’r University of National and World Economy ym Mwlgaria. Yna dilynodd ei diddordeb mewn deall y meddwl dynol trwy ennill BSc mewn seicoleg, ac yna MSc mewn niwrowyddoniaeth wybyddol. Daeth ei hawch am wybodaeth a’i hymroddiad i'w maes i uchafbwynt gyda PhD o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor.

Gwnaeth magwraeth Lina yn nhref dawel Peshtera, sy’n swatio ym mynyddoedd hardd Rodopi Bwlgaria, feithrin gwerthfawrogiad dwfn ynddi o natur a diwylliant. Mae Lina wedi bod yn rhan allweddol o dîm Sefydliad Confucius ers dros ddeng mlynedd a chafodd ei phenodi’n gyfarwyddwr y sefydliad yn 2018.

Mae diddordebau ymchwil Lina yn rhychwantu sbectrwm eang, gan gwmpasu croestoriad hynod ddiddorol o wyddoniaeth, celf ac addysg. Mae hi'n ffynnu ar gydweithrediadau rhyngddisgyblaethol gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Bangor, yn ogystal â gyda’r China University of Political Science and Law, sy'n brifysgol bartner i Sefydliad Confucius. Y tu hwnt i'r sefydliadau hyn, mae hi'n ymgysylltu'n weithredol â chyd-addysgwyr ar draws rhwydwaith byd-eang Sefydliad Confucius.

Mae bod yn rhan o Sefydliad Confucius yn caniatáu i Lina chwarae rhan arwyddocaol yn y gwaith o arwain myfyrwyr ar eu teithiau dysgu ieithyddol a diwylliannol. Mae hi’n credu’n gryf bod ymgolli mewn iaith a diwylliant newydd yn agor y drws i bosibiliadau di-ben-draw, gan feithrin dealltwriaeth, goddefgarwch, a grymuso i wynebu’r byd gyda meddylgarwch a thosturi.

Y tu allan i'r byd academaidd, mae natur dosturiol Lina yn ymestyn i achub anifeiliaid mewn angen, sy’n dangos ei hymrwymiad i wneud y byd yn lle gwell i bawb a phopeth. Mae hi'n cael cysur o wneud yoga a cherdded mynyddoedd godidog Cymru, yng nghwmni ei chi ffyddlon yn ystod ei hamser hamdden.

Athro XU DAN, Gyfarwyddwr

Mae’r Athro DAN Xu yn aelod amlwg o’n tîm, ac mae ganddi gefndir academaidd deinamig ac yn meddu ar Faglor yn y Celfyddydau mewn Saesneg o Brifysgol Normal Beijing, Baglor yn y Gyfraith o Brifysgol Gwyddor Wleidyddol a’r Gyfraith Tsieina, a Meistr yn y Celfyddydau mewn Addysg Gymharol Ryngwladol o Brifysgol Normal Beijing.

Mae cyfnod hir DAN Xu ym Mhrifysgol Gwyddor Wleidyddol a'r Gyfraith Tsieina yn Beijing wedi cael dylanwad mawr ar ei gyrfa. Rhwng 2002 a 2018, gwasanaethodd fel pennaeth yr Adran Cydweithrediad Rhyngwladol, lle daeth ei sgiliau arwain gwych i’r amlwg. Yn ystod y cyfnod hwn, bu’n rheoli portffolio amrywiol o raglenni rhyngwladol, gan sefydlu partneriaethau LLM cydweithredol gyda sefydliadau o bwys fel Prifysgol Temple (UDA) a threfnu rhaglenni astudio haf effeithiol mewn cydweithrediad agos â phrifysgolion yn UDA ac Awstralia.

Roedd ei chyfrifoldebau yn ymestyn y tu hwnt i reoli rhaglenni, gan ei bod hefyd wedi cymryd y cyfrifoldeb mawr o oruchwylio rhaglenni LLM a PhD yn y Gyfraith Tsieineaidd a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Estynnodd ymroddiad DAN Xu ymhellach i reolaeth effeithlon ar gyfrifoldebau gweinyddol sy'n gysylltiedig â myfyrwyr cyfnewid rhyngwladol, gan sicrhau eu bod yn integreiddio'n esmwyth i'r gymuned academaidd.

Gan adeiladu ar ei phrofiad rhyngwladol cyfoethog a’i hymrwymiad diwyro i addysg fyd-eang, ymgymerodd DAN Xu â swydd is-ddeon yn yr Ysgol Addysg Ryngwladol rhwng mis Gorffennaf 2018 a mis Gorffennaf 2023. Yn y swydd ddylanwadol hon, roedd ei gwaith yn cynnwys goruchwylio materion myfyrwyr rhyngwladol, rhaglenni addysg gydweithredol, hyfforddiant iaith Tsieinëeg, a thirwedd ddeinamig mentrau ysgoloriaeth rhyngwladol yn CUPL.

Mae ymchwil DAN Xu am ymgysylltiad byd-eang yn mynd y tu hwnt i'w chyfrifoldebau gwaith. Mae hi wedi cymryd rhan mewn amrywiol raglenni astudio a gweithdai a gynhaliwyd mewn gwahanol rannau o'r byd, gan gynnwys Ciwba, Gwlad yr Iâ, yr Unol Daleithiau, y Swistir, a'r Deyrnas Unedig, gan gadarnhau ymhellach ei henw da fel eiriolwr brwd dros addysg a chydweithio rhyngwladol.

Gydag arbenigedd ac ymroddiad DAN Xu, a’i hymrwymiad i feithrin cysylltiadau addysgol rhyngwladol, mae hi'n gaffaeliad amhrisiadwy i Sefydliad Confucius, a bydd yn cyfoethogi'r profiad addysgol i bawb yn barhaus.

Athrawon Iaith Tsieinëeg

 • LI Xiuli, Uwch Athro
 • ZANG Xianke, Uwch Athro
 • LUO Yuanyuan, Uwch Athro
 • ZHANG Houxing, Uwch Athro
 • CHEN Mengling, Tiwtor
 • LIU Xuanchen,Tiwtor
 • CAI Wenting,Tiwtor
 • ZHAI Pupu,Tiwtor
 • ZHANG Lanxin,Tiwtor

Athrawon Lleol

 • YANG LI (Annie) , Tiwtor
 • MENG Yang (Emily), Tiwtor
 • LU Bixao, Tiwtor
 • JIANG Jingjing, Tiwtor
 • Melanie Brown, Tiwtor

Marchnata a Gweinyddu

Dysgu

Darganfyddwch rym yr iaith Mandarin yn Sefydliad Confucius, Prifysgol Bangor!

Mwy o wybodaeth am ein cyfleoedd dysgu

Wrth wraidd cenhadaeth ein sefydliad, mae'r sylw canolog i ddarpariaeth iaith Tsieinëeg (Mandarin). Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd dysgu, nid yn unig i ysgolion a cholegau ond hefyd i grwpiau ac unigolion sydd eisiau dysgu’r iaith gyfareddol hon.

Mae ein hymroddiad i ddysgu gydol oes yn ein hysgogi i gyflwyno harddwch a chyfoeth yr iaith Tsieinëeg ledled gogledd Cymru. P’un a ydych yn fyfyriwr, yn weithiwr proffesiynol, neu’n rhywun sy’n ymddiddori yn yr iaith, mae croeso cynnes i ddysgwyr o bob gallu a chefndir.

Dysgu wedi ei Deilwra i Bawb:

Mae ein dosbarthiadau wedi eu cynllunio’n ofalus i weddu i anghenion a diddordebau pob dysgwr. P'un a ydych eisiau dysgu fel grŵp neu fel unigolyn, mae gennym y profiad dysgu perffaith i chi. Rydym yn deall bod profiad pob dysgwr yn unigryw, ac mae ein hyfforddwyr ymroddedig yma i'ch cefnogi bob cam o'r ffordd.

Rhyddhau Potensial Mandarin:

Gyda Mandarin yn prysur ddod yn iaith cyfathrebu a busnes byd-eang, mae caffael hyfedredd ynddi yn agor drysau i gyfleoedd niferus. Boed hynny ar gyfer twf personol, gweithgareddau academaidd, neu ddatblygiad gyrfa, mae ein dosbarthiadau iaith Mandarin wedi eu cynllunio i'ch grymuso â sgiliau ieithyddol hanfodol a dealltwriaeth ddiwylliannol.

Profiad Diwylliannol Cyfoethog:

Yn Sefydliad Confucius, mae dysgu iaith yn mynd y tu hwnt i werslyfrau. Rydym yn darparu profiad diwylliannol cyfoethog sy’n eich trochi ac yn eich galluogi i werthfawrogi naws traddodiadau, arferion a threftadaeth Tsieina. Mae ein dosbarthiadau yn asio iaith â diwylliant yn ddi-dor, gan wneud y broses ddysgu yn un ddifyr sy’n ysbrydoli.

Ymunwch â'n Cymuned Fywiog:

Dewch yn rhan o’n cymuned amrywiol a bywiog, lle mae dysgwyr o bob oed a chefndir yn dod at ei gilydd i gofleidio harddwch Mandarin a meithrin dealltwriaeth drawsddiwylliannol. Gyda'n gilydd, rydym yn creu amgylchedd sy'n annog twf, cyfeillgarwch, a chysylltiadau ystyrlon.

Barod i ddechrau ar eich taith?

P'un a ydych yn dechrau o'r dechrau neu'n ceisio gwella eich sgiliau, mae gennym ddosbarth addas i chi. Edrychwch ar ein hamrywiaeth eang o raglenni iaith a darganfyddwch yr un sy'n gweddu i'ch nodau a'ch amserlen.

Cysylltu â ni

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â’n cymuned, rhannu eich profiadau o ddysgu’r iaith, a chael cipolwg ar fyd hynod ddiddorol diwylliant Tsieina.

Byddwch yn barod i ddechrau ar antur ieithyddol a diwylliannol fythgofiadwy gyda ni yn Sefydliad Confucius, Prifysgol Bangor. Gyda’n gilydd, gadewch i ni ddod i ddeall pŵer yr iaith Mandarin ac agor drysau i fyd o gyfleoedd!

 

Adnoddau Dysgu Ar-lein

Darganfyddwch gyffro iaith a diwylliant Tsieina o unrhyw le!

Cofrestrwch ar ein cyrsiau iaith Tsieinëeg ar Zoom neu dechreuwch ein dosbarthiadau fideo difyr i ddysgu am ddiwylliant Tsieineaidd.

Ymunwch â ni â’n dulliau arloesol o ddysgu iaith a dysgu am ddiwylliant. Camwch i mewn i fyd iaith a diwylliant Tsieina trwy ein llwyfan Zoom arloesol a dosbarthiadau fideo difyr. Gyda'n gilydd, gadewch i ni agor drysau i orwelion newydd a chysylltu â hanfod treftadaeth gyfoethog Tsieina.

I gael mwy o fanylion a chofrestru, ewch i'r dudalen Adnoddau Dysgu Ar-lein

Dysgu mewn dosbarth

"DYMA GWRS ARBENNIG!"

“Mae’r athrawes yn wych. Dysgodd bopeth yn y ffordd orau. Roedd digonedd o ystafelloedd grŵp ac arferion cydweithio ymhob gwers."

Myfyriwr HSK Ar-lein

Dysgu mewn dosbarth

“DIOLCH, BAWB!”

'Mi wnes i fwynhau'r cwrs yn fawr a dysgu am ddiwylliant Tsieina.”

-Myfyriwr Ysgol Haf Mandarin

Dysgu mewn dosbarth

“ATHRAWES FYWIOG, ENGMATIG, DIFYR IAWN.”

“Cipolwg diddorol a gwerthfawr ar iaith a diwylliant Tsieina.”

- Ysgol Friars

Learn Chinese

'ROEDD Y TIWTORIAID YN WYCH AM DYNNU SYLW AT YMADRODDION AC IDIOMAU ALLWEDDOL'

'..Ond mae mwy i’r dosbarth na hynny, a’r tiwtoriaid yn eu tro’n cyflwyno amrywiaeth eang o bynciau hynod ddiddorol am Ddiwylliant Tsieina, a chawn gipolwg ar yr hyn sy'n unigryw i Tsieina a'r hyn sy'n cael ei rannu â'n diwylliant ninnau.  Credaf fod y dull hwnnw’n hanfodol i feithrin cysylltiadau rhwng pobl a diwylliannau.

Myfyriwr y Gornel Tsieineaidd

Ymchwil

Mae'r Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn manteisio nid yn unig ar y cyfoeth o ragoriaeth ac arbenigedd academaidd sydd ym Mangor, ond hefyd ar ragoriaethau ei bartner rhyngwladol, sef ysgol amlycaf y gyfraith yn China: y China University of Political Science and Law (CUPL), Beijing.    Mae'r bartneriaeth hon wedi creu cysylltiadau arbennig o gryf ym maes y gyfraith, gyda llawer o gydweithio'n digwydd rhwng CUPL ac Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor.   

Mae ein cryfderau ymchwil craidd hefyd yn cynnwys y Gyfraith, Busnes, Cerddoriaeth, Ieithoedd Modern, Ieithyddiaeth ac Addysg ac, wrth ganolbwyntio ar y rhain a ffurfio partneriaethau strategol i hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael, rydym yn anelu at ddatblygu portffolio ymchwil rhyngwladol a fydd yn pontio bylchau diwylliannol, economaidd a gwleidyddol rhwng Gogledd Cymru a China.   

Ein Cyfarwyddwyr

Mae Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn manteisio hefyd ar arbenigedd academaidd ei dri Chyfarwyddwr.

Staff Ymchwil

Projectau Cyfredol

 • Arolwg ethnobotanegol yn ymchwilio i'r defnydd o blanhigion meddyginiaethol gan y boblogaeth Tsieineaidd yng ngogledd Cymru mewn cydweithrediad â'r Dr Sophie Williams, Darlithydd Cadwraeth yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, ac ymchwilydd ôl-ddoethurol yng Ngardd Botaneg Drofannol Xishuangbanna.
 • Project cyfathrebu rhyngddiwylliannol yn ymchwilio i drafferthion integreiddio myfyrwyr Tsieineaidd yn y DU a gwledydd Ewropeaidd eraill mewn cydweithrediad â'r Athro Olga Leontovich, Pennaeth Adran Cyfathrebu Rhyngddiwylliannol a Chyfieithu Prifysgol Addysgeg Talaith Volgograd (VSPU), y brifysgol hyfforddi athrawon fwyaf yn ne Rwsia.
 • DynaMost - Digideiddio cyfres o ddarlithoedd ar linachau Tsieina. Mewn cydweithrediad â Petar Miladinov, Darlithydd yn y Gyfadran Athroniaeth, Adran Polisïau Llyfrgell, Gwyddonol a Diwylliannol ym Mhrifysgol St.Kliment Ohridski, Sofia, Bwlgaria.

Diwylliant

P’un a ydych yn ymddiddori mewn iaith, cerddoriaeth, celf, crefft, ffilm, bwyd, dawns, dillad neu dreftadaeth, mae rywbeth addas i bawb yn ein rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau, sy’n anelu at gyflwyno diwylliant Tsieina a chydweithio diwylliannol ar draws gogledd Cymru.

Mae ein digwyddiadau cyhoeddus yn cynnwys gweithgareddau megis caligraffeg, torri papur, perfformiad cerddorol, tai qi a phaentio barcutiaid, ac enwi ond ychydig. Rydym hefyd yn cynnig gweithdai diwylliannol i grwpiau cymunedol ac ysgolion y gellir eu haddasu i gydfynd â gwahanol ofynion.

Mae ein rhaglen yn canolbwyntio ar Tsieina fodern a chlasurol, gan ddathlu cyfoeth treftadaeth ddiwylliannol y wlad dros dri mileniwm a mapio hyn yn erbyn safbwyntiau Cymreig, Ewropeaidd a Gorllewinol. Mae ymchwil academaidd ym Mhrifysgol Bangor yn adeiladu ar y gweithgaredd hwn, yn arbennig mewn adrannau fel Busnes, Y Gyfraith, Cerddoriaeth, Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Ieithyddiaeth, Addysg ac Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth.

Hefyd cynrychiolir poblogaeth ethnig hynod amrywiol a diwylliannol gyfoethog Tsieina, gan gynnwys 56 grŵp ethnig cydnabyddedig y wlad, ac archwilio agweddau ar ddiwylliant ac iaith sy’n unigryw i’r rhain mewn perthynas â’n diwylliant hynafol a bywiog yma yng ngogledd Cymru.

Gwersyll Haf Tsieina 2024

Mae Gwersyll Tsieina yn gyfle perffaith i ymweld â Tsieina dan arweiniad tywyswyr profiadol, a fydd yn eich arwain trwy raglen llawn dosbarthiadau iaith a gwibdeithiau diwylliannol.

Noddir ein gwersylloedd gan y Centre for Language Education and Cooperation (CLEC), cânt eu cynnal gan ein prifysgol bartner (China University of Political Science and Law Beijing), ac maent yn ffordd fforddiadwy a phleserus i'n myfyrwyr gael profiad o Tsieina.

 

Cyhoeddir union ddyddiadau Gwersyll Haf Tsieina ym mis Mawrth 2024.

 

Cofrestrwch eich diddordeb YMA 

Pwy sy'n gymwys ar gyfer y Gwersyll Tsieina?

Mae Gwersylloedd Tsieina wedi eu cynllunio ar gyfer y bobl ganlynol:

 • Pobl nad ydynt wedi cymryd rhan mewn Gwersyll Tsieina a noddir gan CLEC o’r blaen.
 • Pobl sydd dros 18 oed?
 • Pobl sydd wedi astudio Mandarin gyda’r Sefydliad Confucius NEU sy’n astudio Mandarin.
 • Wedi pasio arholiad HSK 2.

Mae uchafswm o 30 o leoedd ar gael, a bydd rhaid cyrraedd grŵp o 20 o leiaf er mwyn i’r daith fynd yn ei blaen.

Faint mae'r gwersyll yn ei gostio?

Bydd llety, cludiant a gweithgareddau yn Tsieina yn cael eu hariannu'n 50% gan y Centre for Language Education and Cooperation (CLEC).

Disgwylir i ymgeiswyr dalu am eu tocynnau awyren eu hunain, ynghyd â'r ffi i wneud cais am fisa i fynd i Tsieina (mae costau fisa’n amrywio ond maent fel arfer tua £150).

Mae'r rhan fwyaf o gyfranogwyr yn gwario tua £300-£400 yn Tsieina ar brynu cofroddion a bwyta allan. Os ydych yn mwynhau siopa efallai y byddwch yn gwario mwy, ond nid yw'n anodd gwario llai ychwaith.

Weithiau bydd angen i chi brynu byrbrydau. Yn seiliedig ar adborth gan gyfranogwyr rydym bellach yn caniatáu amser rhydd ychwanegol gyda'r nos, sy'n golygu nad yw pob pryd yn cael ei ddarparu. Fodd bynnag, gallwch chi fwyta'n gymharol rad yn Tsieina.

Mae'r costau hyn yn seiliedig ar deithiau cyn y pandemig.

Beth yw'r rhaglen o weithgareddau ar gyfer y daith?

Mae cyfranogwyr yn cael eu trochi yn iaith a diwylliant Tsieina am bythefnos llawn gweithgareddau. Gall gweithgareddau gynnwys:

 • Gwersi iaith Tsieinëeg
 • Gwibdeithiau hanesyddol (gan gynnwys ymweliad â Mur Mawr Tsieina)
 • Dosbarthiadau caligraffeg a phaentio Tsieineaidd…a llawer mwy!

Rydym yn gweithio gyda'n prifysgol bartner i baratoi amserlen gyffrous o weithgareddau a gwibdeithiau ar gyfer y sawl sy’n cymryd rhan yn y gwersylloedd.

Digwyddiadau yn y gorffennol - Uchafbwyntiau

Bob blwyddyn, mae Sefydliad Confucius yn trefnu dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieinëaidd ym Mangor, gyda llawer o berfformiadau byw megis gala Tsieinëaidd, gweithdai celf a chreft Tsieinëaidd traddodiadol, Gorymdaith y Ddraig, perfformiadau crefft ymladd, ac yn y blaen

 

 

Gwiriwch ein sianel YouTube

Ymunwch â’n rhestr bostio

Cysylltwch â ni

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw rai o'n gweithgareddau diwylliannol, dysgu neu ymchwil, anfonwch e-bost atom yn: confuciusinstitute@bangor.ac.uk neu ffoniwch: 01248 388555.    

Sefydliad Confucius
Adeilad Athrolys
Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DG

Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar Facebook

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?