Person mewn crys-t melyn yn defnyddio Imac i wneud cwrs arlein

Cyrsiau Byr a Hyfforddiant DPP

Cyfleoedd dysgu hyblyg a chynhwysol

Datblygwch eich gyrfa gyda chyrsiau byr a chyrsiau DPP Prifysgol Bangor

Daliwch ati i ddysgu, gydag ystod eang o gyrsiau byr Prifysgol Bangor. P’un a ydych am roi hwb i’ch sgiliau proffesiynol, ailsgilio, neu ddysgu rhywbeth newydd, bydd cyrsiau byr Prifysgol Bangor yn eich helpu ar eich taith.

Logo a crest Cyrsiau Byr Prifysgol Bangor

Caiff ein hystod o gyrsiau arloesol a hyblyg eu harwain gan arbenigwyr academaidd a gweithwyr proffesiynol y diwydiant, a hynny ar ein campws ac ar-lein. 

Os ydych chi'n meddwl am addysg uwch, boed ar lefel israddedig neu ôl-radd, mae cwrs byr yn rhagflas ardderchog o'r hyn y gallwch ei ddisgwyl ym Mangor. 

Mae ein darpariaeth yn cynnwys cyfoeth o bynciau, wedi’u cynllunio i weithio o amgylch eich ymrwymiadau presennol.

Ein cyrsiau byr

Microgymwysterau:

Atal Heintiau 1 (cwrs micro-gymhwyster)

Atal Heintiau 2 (cwrs micro-gymhwyster)

Modiwlau DPP ôl-gofrestru ar gyfer gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

Rydym yn cynnig cyfleoedd cyffrous i weithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol proffesiynol sydd wedi’u cofrestru yn y DU (gyda’r NMC, HCPC neu GPhC) i astudio ystod eang o fodiwlau ar Lefel 5, 6 neu 7 i wella gwybodaeth a chefnogi dysgu seiliedig ar waith.

Modiwlau DPP ar gyfer gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ysgol Feddygol Gogledd Cymru

Ffarmacogenomeg a Gofal Iechyd Haenedig

Addysg Weithredol:

Mae Addysg Weithredol Ysgol Busnes Bangor yn cynnig ystod o raglenni dysgu o bell arloesol. Mae'r holl fodiwlau ar y MBA Bancwr Siartredig a'r MBA Troseddau a Chydymffurfiaeth Ariannol ar gael i'w hastudio fel modiwl annibynnol.

Wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol canol gyrfa sy'n gweithio yn y diwydiant gwasanaethau ariannol neu reoleiddio. Rhoddir ystyriaeth i unigolion sydd ag ychydig iawn o brofiad neu gymwysterau.

Modiwlau ôl-raddedig sy'n cynnwys credydau 

Ieithoedd i Bawb:

Mae Ieithoedd i Bawb yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau nos mewn pum iaith:

  • Ffrangeg
  • Almaeneg
  • Eidaleg
  • Sbaeneg
  • Tsieinëeg (Mandarin)

Mae’r cyrsiau iaith 10 wythnos hyn wedi eu llunio i ddarparu ar gyfer amryw o lefelau, o ddechreuwyr hyd at ddysgwyr sydd eisiau gloywi medrau iaith a/neu barhau ar ôl astudiaethau TGAU/lefel A.

Ieithoedd i Bawb

 

Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin – Cyrsiau Mynediad:

Dyma gwrs Cymraeg ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith. Mae’r cyrsiau yma yn cael ei rhedeg ar draws cymunedau yng Ngwynedd, Môn, Conwy neu ar-lein ar amseroedd gwahanol.

Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin – Cyrsiau Mynediad
 

Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin –Cyrsiau ar lefelau eraill:

Dros y 40 mlynedd diwethaf mae Prifysgol Bangor wedi datblygu rhaglen strwythuredig ac effeithiol a threfnus i oedolion sy’n dysgu Cymraeg. Mae degau o filoedd o fyfyrwyr wedi elwa o’r cyfuniad o gyrsiau wedi eu graddio’n ofalus, tiwtoriaid hynod brofiadol ac ymrwymedig a gwasanaethau cefnogi o’r radd flaenaf. Mae cyrsiau lefelau eraill yn cynnwys cyrsiau mynediad lefel 2, cyrsiau Sylfaen, cyrsiau Cymraeg canolraddol, lefel uwch lefel 1,2 & 3. Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau gloywi sydd wedi’u teilwra ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd sydd wedi cwblhau lefel Uwch. Nod cyffredinol y cyrsiau ydy datblygu sgiliau siaradwyr i ddefnyddio’r Gymraeg yn hyderus.

Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin –Cyrsiau ar lefelau eraill
 

Ein hyfforddiant

An image of you woman holding a woman holding a phone. Chatting and smiling.

Unrhyw gwestiynau? Angen cymorth?

Manteision astudio ein cyrsiau byr:

  • Rhagoriaeth academaidd: mae ein cyrsiau byr yn cynnig yr un ansawdd addysgu â'n rhaglenni gradd llawn.

  • Rhoi hwb i’ch gyrfa neu ailsgilio: Gall astudio ein cyrsiau byr ychwanegu sgiliau a phrofiad gwerthfawr at eich CV, a rhoi mantais gystadleuol i chi ar eich llwybr gyrfa.

  • Rhwydweithio: P'un a ydych yn astudio ar gyfer datblygiad proffesiynol neu fwynhad personol, gall astudio cwrs byr gynnig cyfle gwych i wneud ffrindiau a chysylltiadau newydd.

  • Astudio Pellach: Os ydych yn ystyried addysg uwch, gall cwrs byr roi blas i chi o astudiaethau israddedig neu ôl-radd ym Mangor.

  • Caru dysgu a chael hwyl: Gobeithiwn y bydd astudio ein cyrsiau byr yn brofiad hwyliog a gwerth chweil a fydd yn ei dro yn rhoi hwb i’ch hyder.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn cwrs byr, mwynhewch bori trwy ein darpariaeth a dewch o hyd i gwrs sy'n gweddu'n dda i'ch anghenion a'ch diddordebau chi.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?