Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3289:
Cyfansoddi (project)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Guto Puw

Amcanion cyffredinol

 1. Ystyried materion esthetig, athronyddol a cherddoleg sy'n berthnasol i gyfansoddi, ac edrych ar oblygiadau'r rhain trwy'r weithred gyfansoddi
 2. Datblygu medrusrwydd mewn amrywiaeth o dechnegau cyfansoddiadol trwy'r weithred o gyfansoddi
 3. Annog arbrofi mentrus ac arloesi creadigol mewn gwaith cyfansoddi
 4. Rhoi cyfle i gyflawni gwaith cyfansoddi dros gyfnod hir gan arwain at waith (weithiau) o hyd a maint sylweddol
 5. Cyfrannu at ddatblygiad personol myfyrwyr fel cyfansoddwyr trwy ddatblygu eu creadigrwydd fel unigolyn

Cynnwys cwrs

Mae’r project yn gyfle i fyfyrwyr dreulio cyfnod estynedig mewn gweithgaredd yn ymwneud â chyfansoddi, gan weithio tuag at greu gwaith, neu weithiau, ar raddfa a hyd sylweddol. Mae myfyrwyr yn cwblhau cyfansoddiad neu bortffolio o gyfansoddiadau ar gyfer unrhyw gyfuniad o offerynnau, lleisiau, adnoddau electroacwstig ac adnoddau stiwdio, dan gyfarwyddyd arolygwr. Bydd y cyfansoddwyr sydd ar y project yn cwrdd yn gyson fel grŵp i ystyried materion eang ac i rannu syniadau a dulliau. Dylai cyfansoddiadau ddangos dealltwriaeth drylwyr o’u genre, meistrolaeth ar y medrau technegol perthnasol, eglurder o ran bwriad creadigol, a pherthnasedd diwylliannol cyfoes o ran eu dull esthetig. Dylai myfyrwyr gyflwyno cyfansoddiadau ar ffurf sgôr wedi’i nodiannu, recordiad neu gyfuniad. Os yw’r gwaith yn cynnwys cerddoriaeth ar gyfer delwedd symudol, dylech hefyd gyflwyno DVD o gerddoriaeth wedi’i chydamseru â’r llun.

Fel rheol, dylai’r darn neu’r portffolio gymryd rhyw 22 munud, trwy gytundeb â’r arolygwr, ac yn ôl y tempo, cymhlethdod y gerddoriaeth a nodweddion yr adnoddau offerynnol/ lleisiol/ electroacwstig a ddefnyddir. Gall portffolios gynnwys cymysgedd o wahanol genres.

Nid yw’r modiwl hwn yn addas i fyfyrwyr sy’n dymuno cyfansoddi mewn arddulliau hanesyddol neu pastiche.

Meini Prawf

trothwy

Mae'r cyfansoddiad yn dangos peth dychymyg creadigol cyfyngedig, gyda rheolaeth gyfyngedig dros ddeunyddiau cerddorol, a dealltwriaeth brin o'r hyn y gellir ei gyflawni gyda'r adnoddau (offerynnol a lleisiol). Fawr ddim tystiolaeth o ddull deallusol cyffredinol o ymdrin a'r gwaith.

da

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel dda o dychymyg creadigol gyda rheolaeth dda dros ddeunyddiau cerddorol, a hynny'n deillio o fedrusrwydd technegol wrth ddefnyddio adnoddau (offerynnol a lleisiol). Mae tystiolaeth hefyd o graffter deallusol.

ardderchog

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel dda o dychymyg creadigol, gyda llais cyfansoddiad newydd ac unigryw yn dod i'r amlwg, rheolaeth fedrus dros ddeunyddiau cerddorol a meistrolaeth dechnegol dros adnoddau (offerynnol a lleisiol). Mae tystiolaeth hefyd o allu sylweddol o ran meddwl cysyniadol, dealltwriaeth drylwyr o'r materion dan sylw a gwreiddioldeb/craffter dull.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyriwr fod wedi cyrraedd lefel o fedrusrwydd mewn amrywiaeth o dechnegau cyfansoddi perthnasol,

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyriwr fod wedi meithrin lefel dda o hunan-hyder wrth weithio gydag offer a deunyddiau cyfansoddi,

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i ddefnyddio asesiadau cytbwys yn ei (g)waith ei hun fel rhan o'r broses greadigol

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i ysgrifennu cerddoriaeth sy’n cynnig profiad gwrando gafaelgar a gwerth chweil,

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd y myfyriwr yn meddu ar y gallu i gyfansoddi cerddoriaeth sy’n cymryd ystyriaeth i’r ymarferion creadigol gyfoes,

 6. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd y myfyriwr wedi meithrin cryn wreiddioldeb a chyrraedd lefel dda o annibyniaeth greadigol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ADDRODDIAD Adroddiad Ysgifenedig

Gweler Llyfryn y Modiwl.

10
LLAFAR Cyflwyniad Llafar

Gweler Llyfryn y Modiwl.

10
GWAITH CWRS Project Cyfansoddi

Gweler Llyfryn y Modiwl.

80

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Tiwtorialau unigol, hyd at gyfanswm o 8 awr trwy gydol y flwyddyn. Dynodir arolygwr i bob myfyriwr, a rhaid i’r myfyrwyr drefnu ymgyngoriadau fel y bo’n briodol. Ar gyfer canllawiau ynglŷn â hyd a sylwedd y cyfansoddiad, gweler Llawlyfr Cwrs Is-radd yr Ysgol Cerddoriaeth ar 'my Bangor'.

8
Seminar

6 seminar o 50 munud yr un, trwy gydol y flwyddyn.

6
Private study 386

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Gellir defnyddio sgorau a recordiadau CD o Lyfrgell PB

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: