Projectau a Gyllidir 

Mae Ysgol Busnes Bangor yn, neu wedi bod yn, sefydliad partner i'r projectau ymchwil canlynol. Mae pob un ohonynt wedi cael cyllid sylweddol gan ffynonellau allanol megis Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Projectau cyfredol

Academi Busnes Gogledd Cymru

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn cefnogi twf busnes a chystadleurwydd yn y rhanbarth trwy gyflwyno cymwysterau arwain a rheoli sydd wedi eu hachredu gan brifysgol. Gyda £2.8m o nawdd gan yr Undeb Ewropeaidd, mae'r cynllun yn galluogi cyflogwyr i fanteisio ar hyfforddiant a chyfleoedd i ddatblygu eu staff gyda chymorthdaliadau o hyd at 70%. Arweinir y project gan Grŵp Llandrillo Menai mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, Coleg Cambria a Phrifysgol Glyndŵr.

Projectau'r gorffennol

LEAD Cymru

Rhaglen yw LEAD Cymru sydd wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion busnesau bach a chanolig ledled Cymru, ac i fynd i'r afael â'r heriau a wynebir gan reolwyr-berchenogion.

Project GIFT

Cynlluniwyd project GIFT (Green Innovation Future Technologies) er mwyn sefydlu fforwm trawsffiniol gyda'r bwriad o ddatblygu “economi gwyrdd” cynaliadwy yn rhanbarthau Interreg Cymru ac Iwerddon.

Menter Iontach Nua

Menter ar gyfer dysgu, rhwydweithio a chefnogi oedd Menter Iontach Nua a gynlluniwyd i wella arloesedd, creadigrwydd a sgiliau entrepreneuraidd mentrau cymdeithasol trwy ddarparu hyfforddiant, mentora a chyfleoedd i rwydweithio.