Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Katie Thomas

Cyfeiriad e-bost: katie.thomas@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 388575

Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae cyfleusterau a lleoliadau busnes Prifysgol Bangor yn darparu lleoliad busnes delfrydol ar gyfer digwyddiadau, yn cynnwys cynadleddau preswyl a chyfarfodydd undydd. Hefyd, rhwydweithiau busnes sy'n galluogi mynediad at arbenigedd perthnasol yn ogystal â chysylltu â busnesau eraill, entrepreneuriaid ac arloeswyr. 

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan neu cysylltwch â ni i siarad ag un o'n harbenigwyr arloesi:
01248 383000 hwbcydweithredu@bangor.ac.uk

 

Mae Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA) yn darparu hyfforddiant penodol i gefnogi perchnogion, rheolwyr a staff gyda'r sgiliau, yr offer a'r wybodaeth sydd eu hangen i ddiogelu eu busnes at y dyfodol trwy fentora a chyrsiau achrededig.

Caiff pob cwrs ei ariannu'n rhannol hyd at 70% o'r gost.

 

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth ION yn datblygu ac yn gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr, pobl sy'n gwneud penderfyniadau allweddol ac arweinwyr busnesau newydd yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Mae Rhaglen 20Twenty Twf Busnes yn datblygu ac yn gwella sgiliau twf busnes ac arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr, pobl sy'n gwneud penderfyniadau allweddol ac Arweinwyr Timau busnesau yn Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 

Mae AFTP (Partneriaeth Hyfforddiant Bwyd Amaeth) yn cynnig cyfleoedd i bobl broffesiynol sy'n gweithio yn y sectorau bwyd maeth ac amaeth amgylcheddol ddysgu am ymchwil berthnasol ddiweddaraf Prifysgol Bangor, a 5 o brifysgolion eraill sy'n bartneriaid, iddi trwy amrywiaeth o gyrsiau lefel Meistr a gweithdai pwrpasol at eu hanghenion.

 

Mae Canolfan Bedwyr yn cynnig nifer o gyrsiau Cymraeg i'r rhai sy'n dymuno gwella eu Cymraeg ysgrifenedig a llafar. Maent wedi'u hanelu at fusnesau, asiantaethau a sefydliadau sy'n awyddus i ddatblygu hyder eu gweithlu i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Mae Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar yn cynnig ac yn hybu arfer da wrth gyflwyno ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar sy'n seiliedig ar dystiolaeth i bawb sydd ei eisiau heb ddim ffiniau economaidd, cymdeithasol, crefyddol na gwleidyddol.

 

Mae Canolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth (CEBEI) yn cynnal hyfforddiant ac ymchwil ar raglenni a deunyddiau sy'n ceisio gwella profiadau plentyndod.

 

Mae Cymraeg i Oedolion Prifysgol Bangor yn cynnig rhaglen drefnus ac effeithiol i oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau sy'n cynnig llwybr dilyniant clir i'r dysgwr o'r naill lefel i'r llall. Mae cyrsiau ar gael yn ystod y dydd a gyda’r nos ledled Gwynedd, Conwy a Môn.

 

Mae fabLAB Prifysgol Bangor yn adeilad Pontio yn darparu hyfforddiant a chymorth i lunio prototeipiau i fusnesau. Cymerwch syniad a’i wireddu, llunio prototeip, datblygu cynnyrch, dechrau busnes, gwneud fideo cyllido torfol, cydweithio, ysbrydoli a dysgu – dyna ydi fabLAB!

 

Cyrsiau byrion a chyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus (CPD) drwy'r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia.

Logo

Mae'r Ganolfan Rheolaeth yn gartref i'r cymhwyster arloesol MBA Bancio Siartredig. Mae Grŵp Llandrillo Menai (GLlM) yn y Ganolfan Rheolaeth gyda Phrifysgol Bangor yn cynnig amrywiol gymwysterau proffesiynol i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwneud yn fwy cyflogadwy.

 

Mae'r Gyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus Iechyd a Lles Prifysgol Bangor yn trafod amrywiaeth dda o bynciau, gyda rheoli straen, maethiad plant a rheoli clefydau cronig yn eu plith. Mae'r cyhoedd yn dod i'r darlithoedd hyn hefyd yn ogystal â staff y sector iechyd.

 

Mae'r ICPS (Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael) yn cynnig llwybrau dysgu pwrpasol at gymhwyster prifysgol neu broffesiynol i rai sy'n caffael ac yn cyflenwi.

 

Cyrsiau byrion a chyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus (CPD) drwy'r Ysgol Gwyddorau Iechyd.