Myfyriwr yn astudio yn y llyfrgell yn gwisgo clustffonau

Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY YMCHWIL

Darganfyddwch fwy am y cyfleoedd ymchwil o fewn Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth

Pam Astudio Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth?

Cewch eich addysgu a'ch goruchwylio gan staff sydd hefyd yn ymchwilwyr brwd, y cydnabyddir llawer ohonynt yn arweinwyr rhyngwladol yn eu meysydd arbenigedd.

Mae gennym gyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf a labordy seineg gyda chyfleusterau recordio, dadansoddi lleferydd ac awdio a ni yw'r unig uned academaidd yn y Deyrnas Unedig sy'n cynnig MA a PhD mewn Dwyieithrwydd.

Caiff eich cynnydd ei fonitro'n ofalus i sicrhau eich bod ar y trywydd iawn i gynhyrchu traethawd ymchwil a fydd wrth fodd y gymuned academaidd. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn gallu mynychu a chyfrannu at seminarau ymchwil, gweithdai, a chyrsiau hyfforddi ymchwil a sgiliau trosglwyddadwy.

Gallwch hefyd ddilyn modiwlau/dosbarthiadau a gynigir mewn Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth a byddwch yn cynnal ymchwil ym maes Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth, o dan adain dau oruchwylydd.

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth

Graddau ymchwil yw'r rhain sy'n eich paratoi at yrfa academaidd mewn Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth neu at waith arall sy'n gofyn am unigolion cymwys iawn mewn meysydd cysylltiedig.

Bydd y lefel uchel o alluoedd ymchwil a dadansoddi, disgyblaeth a sgiliau cyfathrebu a gewch chi yn cynyddu eich rhagolygon cyflogaeth mewn meysydd fel cyfathrebu, addysgu, cyhoeddi ac ymchwil.  Yn fwy eang, mae gradd ymchwil yn gymhwyster y mae llawer o gyflogwyr yn ei werthfawrogi ac maent yn cydnabod y sgiliau a'r ymrwymiad sydd eu hangen ar gyfer gradd PhD.

Ein Hymchwil o fewn Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth

Mae gennym ddwy flaenoriaeth ymchwil allweddol, ill dwy ag arbenigedd o'r radd flaenaf: Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth Wybyddol. Mae gennym broffil ymchwil gweithgar ac amrywiol a gydnabyddir yn rhyngwladol, ac ymhlith yr arbenigeddau mae newid a'r iaith Gymraeg, Semanteg Mynediad, prosesu a chaffael mydryddiaeth a chystrawen, iaith dioddefwyr troseddau, datblygiad iaith, ieithyddiaeth corpws a newid iaith, ieithoedd dadleuol eu statws, Dadansoddi Disgwrs Gwybyddol (CODA), iaith amserol a natur iaith ffigurol. 

Mae yma amgylchedd ymchwil bywiog sydd hefyd yn amlwg mewn amrywiol ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys sgyrsiau unigol, seminarau, gweithdai anffurfiol a chynadleddau mawr. Mae llawer o'r rheiny'n agored nid yn unig i staff academaidd, ond hefyd i fyfyrwyr ac i'r cyhoedd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?