Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyflwyniad

Ar y dudalen we hon gallwch ddod o hyd i holl Reoliadau, Codau Ymarfer, Gweithdrefnau a Chanllawiau academaidd y Brifysgol, wedi’u categoreiddio yn ôl pwnc:

Pwyllgor Rheoliadau ac Achosion Arbennig y Senedd sy’n gyfrifol am reoliadau a dogfennau eraill. Mae’r holl ddogfennau hyn, oni nodir fel arall, yn rhan o drefniadau sicrhau ansawdd y Brifysgol ac yn cynrychioli ei llawlyfr sicrhau ansawdd. Dylid anfon unrhyw newidiadau i reoliadau yn y maes hwn at Jenny Amphaeris, Cynorthwywr Cydymffurfio a Rheoliadau (j.amphaeris@bangor.ac.uk).

Cyflwyniad i drefniadau Sicrhau Ansawdd y Brifysgol

Mathau o Ddogfennau – Arweiniad i fyfyrwyr

Rheoliadau

Rheoliadau sy’n ateb y cwestiwn: Beth ddylid ei wneud?

Mae’r rheoliadau hefyd yn dweud wrthych beth y gallwch ei ddisgwyl gan y brifysgol a’r hyn y mae’r brifysgol yn ei ddisgwyl gennych chi.

Codau Ymarfer

Mae codau ymarfer yn ateb y cwestiynau: Sut dylid ei wneud? a Phwy ddylai ei wneud?

Mae codau ymarfer yn rhoi gwybodaeth am sut y dylai pethau gael eu gwneud a’u hymdrin ar draws y brifysgol. Mae’r codau yn helpu staff a myfyrwyr i ddeall sut i ddilyn prosesau’r brifysgol i sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn cael profiad tebyg.

Trefniadau

Mae trefniadau yn ateb y cwestiwn: Beth yw’r cyfarwyddiadau cam wrth gam?

Canllawiau

Mae canllawiau yn ateb y cwestiwn: Beth yw’r ffordd orau o wneud rhywbeth?

Mae canllawiau’n rhoi dull a argymhellir i wneud rhywbeth.

Dogfennau

Asesiad

Cwynion

Cyfrifoldebau Myfyrwyr

Cefnogi Myfyrwyr

Gweithrediadau’r Brifysgol