Cyflwyniad

Pwyllgor Rheoliadau ac Achosion Arbennig y Senedd sy’n gyfrifol am reoliadau, codau ymarfer a dogfennau eraill. Mae’r holl ddogfennau hyn, oni nodir fel arall, yn rhan o drefniadau sicrhau ansawdd y Brifysgol ac yn cynrychioli ei llawlyfr sicrhau ansawdd. Dylid anfon unrhyw newidiadau i reoliadau, codau ymarfer, neu ddogfennau eraill yn y maes hwn at Jenny Amphaeris, Cynorthwywr Cydymffurfio a Rheoliadau (j.amphaeris@bangor.ac.uk.)

Cyflwyniad i drefniadau Sicrhau Ansawdd y Brifysgol

Mathau o Ddogfennau – Arweiniad i fyfyrwyr

Dyma’r dogfennau pwysicaf gyda gwybodaeth am eich astudiaethau:

Mae dogfennau ychwanegol sy’n cyd-fynd â’r rheoliadau hyn yn rhoi rhagor o wybodaeth. Mae gan bob un ddiben ychydig yn wahanol yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn chwilio amdano. Er enghraifft:

  • Os hoffech wybod mwy am sut mae’r brifysgol yn rheoli eich profiad academaidd, gallwch ddarllen y Codau Ymarfer.
  • Os ydych yn dymuno gwneud cwyn neu apelio, bydd angen i chi ddarllen y Trefniadau.

Dyma ddisgrifiad byr o’r gwahanol fathau o ddogfennau.

Rheoliadau

Rheoliadau sy’n ateb y cwestiwn Beth ddylid ei wneud?

Mae rheoliadau yn darparu gwybodaeth i chi am sut mae’r brifysgol yn rheoli ei chyrsiau a derbyniadau myfyrwyr. Maent hefyd yn egluro sut y mae’r brifysgol yn dyfarnu graddau a chymwysterau eraill. Mae’r rheoliadau hefyd yn dweud wrthych beth y gallwch ei ddisgwyl gan y brifysgol a’r hyn y mae’r brifysgol yn ei ddisgwyl gennych chi.
Rheoliadau’r Brifysgol

Codau Ymarfer

Mae codau ymarfer yn ateb y cwestiynau Sut dylid ei wneud? a Phwy ddylai ei wneud?

Mae codau ymarfer yn rhoi gwybodaeth am sut y dylai pethau gael eu gwneud a’u hymdrin ar draws y brifysgol. Mae’r codau yn helpu staff a myfyrwyr i ddeall sut i ddilyn prosesau’r brifysgol. Maent hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau i staff y brifysgol ynglŷn â chreu a newid rhaglenni a modiwlau. Mae yna hefyd godau o ran hawliau myfyrwyr – er enghraifft, yr hawl i gwyno a hawliau myfyrwyr anabl. Mae’r codau ymarfer hefyd yn disgrifio’r gefnogaeth y gallwch ei disgwyl gan eich tiwtor personol. Mae’r codau ymarfer wedi eu sefydlu i sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn cael profiad tebyg, waeth pa bwnc y maent yn ei astudio.
Codau ymarfer y Brifysgol

Trefniadau

Mae trefniadau yn ateb y cwestiwn Beth yw’r cyfarwyddiadau cam wrth gam?

Mae’r trefniadau yn rhoi cyfarwyddiadau manwl ar sut i ymateb i geisiadau gan fyfyrwyr. Er enghraifft, pe baech yn dymuno cymryd amser allan oherwydd salwch neu eisiau cwyno. Mae yna hefyd drefn i ddelio â thwyllo gan fyfyrwyr, gyda’i phroses apelio ei hun os ydych yn credu eich bod wedi cael eich cosbi’n annheg.
Trefniadau’r Brifysgol

Canllawiau

Mae canllawiau yn ateb y cwestiwn: Beth yw’r ffordd orau o wneud rhywbeth?

Mae canllawiau’n rhoi dull a argymhellir i wneud rhywbeth.
Canllawiau’r Brifysgol