Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoli Argyfwng a Dilyniant Busnes

Mae'r Brifysgol am sicrhau ymateb cyflym ac effeithiol pe bai rhywbeth mawr yn digwydd parthed gweithgareddau'r Brifysgol.  Er mai yn y gogledd y cynhelir y rhan fwyaf o weithgareddau’r Brifysgol, maent yn ymestyn dros lawer o leoliadau ac amgylcheddau daearyddol ac maent yn cynnwys llawer o bobl a phosibiliadau gwahanol.  Mae’r Brifysgol yn ceisio ymdrin â digwyddiadau o’r fath er mwyn diogelu unigolion, cyfleusterau a’i henw da, ac adfer y gweithrediadau arferol cyn gynted ag y bo hynny’n ymarferol a phriodol. 

Mae gan y Brifysgol bolisi ar gyfer rheoli digwyddiadau mawr mewn argyfwng.   Pe bai digwyddiad o’r fath yn codi, byddai, fel rheol, yn bygwth y canlynol neu’n cael effaith ddifrifol arnynt: 

  • diogelwch y staff, y myfyrwyr, ymwelwyr neu gontractwyr (p’un a fyddont ar y safle neu beidio). 
  • difrod sylweddol i unrhyw gyfleuster o fewn y Brifysgol. 
  • risg sylweddol i enw da’r Brifysgol.

Mae'r Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio'n goruchwylio ymatebion i ddigwyddiadau mawr ac Ysgrifennydd y Brifysgol a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol, Dr Kevin Mundy yw'r Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer rheoli argyfwng yn y Brifysgol.  Cyfrifoldeb Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio, yw goruchwyliaeth rheoli argyfwng a digwyddiadau mawr, gyda chymorth Lynne Hughes, Swyddog Llywodraethu a Mewnfudo.  Cyflwynir hyfforddiant a datblygiad ar reoli argyfwng gan Steve Barnard, Uwch Swyddog Materion Myfyrwyr.

Mae’r fframwaith polisi yn nodi’n glir y trefniadau rheoli a chyfathrebu sy’n ofynnol er mwyn ymateb i ddigwyddiadau mawr, yn ôl nodweddion a graddfa unrhyw argyfwng, ac mae gan y Brifysgol nifer o unigolion penodol sydd wedi cael hyfforddiant ym maes rheoli argyfwng ac wedi’u cyfarwyddo’n barod ar gyfer unrhyw ddigwyddiad mawr a allai godi. 

I roi gwybod am ddigwyddiad, ffoniwch dîm diogelwch y Brifysgol ar 333.

Polisi Rheoli Argyfwng a Chynllun Ymateb i Argyfwng Mawr.