Rheoli Argyfwng a Dilyniant Busnes

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ymateb yn gyflym ac yn effeithiol pe bai digwyddiad mawr yn codi yng nghyswllt gweithgareddau'r Brifysgol. Er mai yng Ngogledd Cymru y cynhelir y rhan fwyaf o weithgareddau'r Brifysgol, maent yn ymestyn dros lawer o leoliadau ac amgylcheddau daearyddol ac yn cynnwys llawer o bobl a phosibiliadau gwahanol. Mae'r Brifysgol yn ceisio ymdrin â digwyddiadau o'r fath er mwyn gwarchod buddiannau unigolion, cyfleusterau a'i henw da, ac adfer gweithrediadau arferol cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol a phriodol.

Mae'r Brifysgol wedi llunio polisi ar reoli digwyddiadau mawr mewn argyfwng. Pe bai digwyddiad o'r fath yn codi, byddai, fel rheol, yn bygwth y canlynol neu'n cael effaith ddifrifol arnynt:

  • diogelwch staff, myfyrwyr, ymwelwyr neu gontractwyr (p'un a fyddont ar y safle neu beidio).
  • difrod sylweddol i unrhyw gyfleuster o fewn y Brifysgol.
  • risg arwyddocaol i enw da'r Brifysgol.

Y Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu sy'n goruchwylio ymatebion i ddigwyddiadau mawr, a Chyfarwyddwr y Swyddfa, Dr Kevin Mundy, yw'r Uwch Swyddog â Chyfrifoldeb dros reoli sefyllfaoedd o argyfwng o fewn y Brifysgol. Pennaeth Cydymffurfio, Gwenan Hine, sy'n gyfrifol am reoli'r polisïau a'r trefnau perthnasol, a'r senarios ar gyfer ymateb.

Mae'r fframwaith polisi yn nodi'n glir y trefnau rheoli a chyfathrebu sy'n ofynnol er mwyn ymateb i ddigwyddiadau mawr, yn ôl nodweddion a graddfa unrhyw argyfwng, ac mae gan y Brifysgol nifer o unigolion penodol sydd wedi cael hyfforddiant ym maes rheoli argyfwng ac wedi'u cyfarwyddo'n barod ar gyfer unrhyw ddigwyddiad mawr a allai godi.

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn â rheoli digwyddiadau mawr mewn argyfwng, cysylltwch â naill ai:

Mrs Gwenan Hine, Pennaeth Cydymffurfio, neu â Mrs Lynne Hughes, Swyddog Trefn Llywodraethu a Chydymffurfio.

I roi gwybod am ddigwyddiad, ffoniwch dîm diogelwch y Brifysgol ar 333.