Hyfforddiant Staff

Mae'r Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio yn cynnal sesiynau hyfforddi trwy'r flwyddyn academaidd, pob un yn sesiwn hyfforddi annibynnol o tua 1.5 awr, a chânt eu hailadrodd mor aml â phosib fel y gall cymaint ag y bo modd fynd iddynt. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.

Cynhelir yr hyfforddiant fel rheol yn ystafell Cledwyn 3, ar lefel islawr y Prif Adeilad y Celfyddydau, Bangor, er bod hyfforddiant wedi'i drefnu trwy gydol y flwyddyn ar gampws Wrecsam hefyd. I sicrhau cysondeb ac at ddibenion amserlennu, mae'n well os gall staff fynd i'r sesiynau a hysbysebir, ond efallai y cynigir hyfforddiant adrannol penodol mewn rhai achosion. Gallwn gynnig sesiynau hyfforddi Cymraeg hefyd.

Arweiniad i'r Ddyletswydd Prevent

Mae'r hyfforddiant hwn yn codi ymwybyddiaeth ymhlith staff am y Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 a'r Ddyletswydd Prevent.

Diogelu Data

Mae'r sesiynau'n cyflwyno staff i'w cyfrifoldebau o ran casglu, rheoli a chael gwared â data personol a sensitif, a gofynion y Ddeddf Diogelu Data 2018.

Cyflwyniad i Ddiogelu

Mae'r sesiwn wybodaeth hon i staff y mae eu gwaith yn dod â nhw i gysylltiad ag oedolion a/neu blant agored i niwed. Mae'n trafod deddfwriaeth yn y maes hwn, a bydd yn cynnig arweiniad ar hawliau unigolion agored i niwed a chyfrifoldebau staff, yn ogystal â'r trefniadau i'w dilyn pe bai datgeliadau yn cael eu gwneud gan bobl agored i niwed (am ddigwyddiadau cyfredol a hanesyddol hefyd).

Trefn Cwynion Myfyrwyr

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi gwybodaeth i staff y gall eu gwaith gynnwys derbyn neu drin cwyn gan fyfyriwr. Mae'r sesiwn wybodaeth yn cynnwys egluro'r drefn, hawliau myfyrwyr, sut i ymateb i gwyn, datrys y mater yn anffurfiol, datrys y mater yn ffurfiol, apeliadau a dyfarniad annibynnol.

Gweithdy Ymwybyddiaeth o Ddogfennau

Heddlu Gogledd Cymru sy’n cynnal y gweithdy ar y thema "Ydych chi'n gwybod pwy rydych yn eu recriwtio / cyflogi?" Cefnogir y gweithdy gan y National Document Fraud Unit, ac mae’n berthnasol i unrhyw aelod o staff sy'n gwirio dogfennau i ddibenion adnabod, cydymffurfio a chynnal gwiriadau DBS.  Nod y gweithdy yw cynyddu gwybodaeth staff ynglŷn â dogfennau adnabod a'r potensial i'w camddefnyddio. Mae'r gweithdy yn cynnwys cyfle i edrych ar ddogfennau adnabod ffug a dilys a chael gwell dealltwriaeth o'r nodweddion diogelwch a ddefnyddir a sut i adnabod dogfennau ffug.   

Sesiwn briffio Mewnfudo

Mae rheolau fisa a mewnfudo, sy'n berthnasol i fyfyrwyr rhyngwladol, yn newid yn gyson. Bydd y sesiwn briffio hwn yn esbonio sut i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol, a pham bod rhaid wrth rai o weithdrefnau'r brifysgol. Bydd y cwrs yn esbonio sut mae rheolau mewnfudo yn effeithio ar fyfyrwyr a staff. Un o'r elfennau ymarferol yw sicrhau bod y brifysgol a myfyrwyr rhyngwladol yn cyflawni rhwymedigaethau a chyfrifoldebau cyfreithiol yr UKVI.  Bydd y cwrs hwn yn tynnu sylw ar yr heriau ac yn rhoi cyngor ar y gefnogaeth sydd ar gael, yn ogystal â'r gofynion fisa a roddir ar fyfyrwyr, cyfrifoldebau adrodd staff, a rhwymedigaethau'r brifysgol i'r UKVI.

Manteision y cwrs

  • Cael trosolwg o'r amrywiaeth o fyfyrwyr rhyngwladol.
  • Cael trosolwg ar reolau a gofynion yr UKVI sy'n berthnasol i'r myfyrwyr a'r brifysgol.
  • Cael dealltwriaeth o rwymedigaethau staff o ran adrodd a chyfrifoldebau fisa/mewnfudo.
  • Gwybod at bwy i gyfeirio eich myfyriwr, a lle y gellir cael rhagor o wybodaeth.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am y dyddiadau, ac i archebu lle mewn sesiwn hyfforddi, cysylltwch â Jenny Amphaeris yn y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio: j.amphaeris@bangor.ac.uk.