Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hyfforddiant Staff

Mae'r Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio yn cynnal sesiynau hyfforddi trwy'r flwyddyn academaidd, pob un yn sesiwn hyfforddi annibynnol o tua 1.5 awr, a chânt eu hailadrodd mor aml â phosib fel y gall cymaint ag y bo modd fynd iddynt. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.

Cynhelir yr hyfforddiant fel rheol yn ystafell Cledwyn 3, ar lefel islawr y Prif Adeilad y Celfyddydau, Bangor, er bod hyfforddiant wedi'i drefnu trwy gydol y flwyddyn ar gampws Wrecsam hefyd. I sicrhau cysondeb ac at ddibenion amserlennu, mae'n well os gall staff fynd i'r sesiynau a hysbysebir, ond efallai y cynigir hyfforddiant adrannol penodol mewn rhai achosion. Gallwn gynnig sesiynau hyfforddi Cymraeg hefyd.

*** I'r rhai na allant fod yn bresennol yn yr hyfforddiant wyneb yn wyneb, gellir gweld fersiwn fer o'r hyfforddiant GDPR/Prevent ar Blackboard ar gyfer staff Bangor: https://blackboard.bangor.ac.uk/ultra/courses/_107374_1/cl/outline

Arweiniad i'r Ddyletswydd Prevent

Mae'r hyfforddiant hwn yn codi ymwybyddiaeth ymhlith staff am y Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 a'r Ddyletswydd Prevent. Mae'r hyfforddiant yn cysylltu ag arferion a hyfforddiant cyfredol yn ymwneud â diogelu (gweler isod). Mae'n canolbwyntio ar swyddogaeth pob unigolyn i roi sylw i bobl agored i niwed ac unrhyw newidiadau/cynnydd mewn ymddygiad negyddol. Mae'r hyfforddiant hwn yn edrych yn arbennig ar sut y gallai newid mewn ymddygiad fod yn arwydd o ddylanwad grwpiau terfysgol o wahanol ideolegau a chredoau. Mae'n orfodol i'r holl staff fynd i'r hyfforddiant hwn o leiaf unwaith. Dylid gofyn i staff y mae mwy na dwy flynedd ers iddynt fynychu hyfforddiant Prevent i fynychu hyfforddiant eto i sicrhau eu bod wedi cael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Sylwadau:

Cafodd y rhai a ddaeth i'r hyfforddiant well dealltwriaeth o gefndir Prevent; arwyddion ymddygiad i gadw golwg amdanynt pan fydd rhywun yn dod yn agored i niwed; beth i'w wneud ynghylch pryderon; tra cafodd enghreifftiau, anecdotau a thrafodaeth dderbyniad arbennig o dda. Mae'r hyfforddiant yn 'procio'r meddwl ac yn eithaf sobreiddiol ar brydiau' ond yn rhoi 'sicrwydd bod y cynllun yn ymwneud yn sylfaenol â diogelu'.

Diogelu Data (GDPR)

Mae'r sesiynau'n cyflwyno staff i'w cyfrifoldebau o ran casglu, rheoli a chael gwared â data personol a sensitif, a gofynion y Ddeddf Diogelu Data 2018. Nid yn unig y mae'r brifysgol yn dymuno osgoi achosion o dorri diogelwch data, a all fod yn gostus iawn i'r sefydliad a'r staff dan sylw, ond gall yr hyfforddiant hwn hefyd leihau faint o wybodaeth sy'n cael ei chasglu a'i phrosesu, yn ogystal â rhoi gwell dealltwriaeth i unigolion o'r ffordd mae gwybodaeth amdanynt hwy eu hunain yn cael ei phrosesu gan sefydliadau a beth yw eu hawliau'n gysylltiedig â hynny. Mae'n orfodol i'r holl staff fynd i'r hyfforddiant hwn o leiaf unwaith.

Sylwadau:

'Ni wnaeth y siaradwr siarad yn nawddoglyd o gwbl gyda'r gynulleidfa eithaf arbenigol a gofalodd bod yr holl gynnwys yn gysylltiedig ag enghreifftiau o fywyd go iawn mewn ffordd ryngweithiol iawn'. Mae'r hyfforddiant hwn wedi bod yn addysgiadol iawn i lawer, ac mae wedi codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelwch data a chosbau llym am dorri amodau. Mae hefyd wedi newid y ffordd mae pobl yn gweithio, o weithredu polisïau desg glir, 'meddwl am amserlen cael gwared ar ddata pan ydych chi'n DECHRAU project', i sicrhau eich bod yn anfon negeseuon e-bost at y bobl iawn cyn taro 'Anfon'. Mae 'wedi gwneud i mi ystyried rhai cwestiynau nad oeddwn wedi sylweddoli y byddai angen i mi eu gofyn!'

Cyflwyniad i Ddiogelu

Mae'r sesiwn wybodaeth hon i staff y mae eu gwaith yn dod â nhw i gysylltiad ag oedolion a/neu blant agored i niwed. Mae'n trafod deddfwriaeth yn y maes hwn, a bydd yn cynnig arweiniad ar hawliau unigolion agored i niwed a chyfrifoldebau staff, yn ogystal â'r trefniadau i'w dilyn pe bai datgeliadau yn cael eu gwneud gan bobl agored i niwed (am ddigwyddiadau cyfredol a hanesyddol hefyd).

Sylwadau:

Rhoddir gwybodaeth gefndir dda, gwneir defnydd rhagorol o anecdotau a cheir amser i drafod. Cododd y sesiynau ymwybyddiaeth hefyd o faint posibl camdriniaeth a'r angen i roi gwybod am amheuon a datgeliadau.

Trefn Cwynion Myfyrwyr

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi gwybodaeth i staff y gall eu gwaith gynnwys derbyn neu drin cwyn gan fyfyriwr. Mae'r sesiwn wybodaeth yn cynnwys egluro'r drefn, hawliau myfyrwyr, sut i ymateb i gwyn, datrys y mater yn anffurfiol, datrys y mater yn ffurfiol, apeliadau a dyfarniad annibynnol.

Sylwadau:

Ar ôl bod i'r hyfforddiant, mae'r rhai a fu yno yn 'teimlo'n fwy tawel eu meddwl wrth gyfeirio cwynion'. Maent yn gwerthfawrogi'r defnydd o enghreifftiau go iawn ac yn meddwl ei bod yn 'beth da rhannu arfer gorau'.

Gweithdy Ymwybyddiaeth o Ddogfennau

Heddlu Gogledd Cymru sy’n cynnal y gweithdy ar y thema "Ydych chi'n gwybod pwy rydych yn eu recriwtio / cyflogi?" Cefnogir y gweithdy gan y National Document Fraud Unit, ac mae’n berthnasol i unrhyw aelod o staff sy'n gwirio dogfennau i ddibenion adnabod, cydymffurfio a chynnal gwiriadau DBS.  Nod y gweithdy yw cynyddu gwybodaeth staff ynglŷn â dogfennau adnabod a'r potensial i'w camddefnyddio. Mae'r gweithdy yn cynnwys cyfle i edrych ar ddogfennau adnabod ffug a dilys a chael gwell dealltwriaeth o'r nodweddion diogelwch a ddefnyddir a sut i adnabod dogfennau ffug.   

Sylwadau:

Disgrifiwyd y cwrs fel un 'rhyfeddol' a nodwyd ei fod yn 'gwrs diddorol iawn ac yn sicr mae gen i fwy o ymwybyddiaeth o gymhlethdod y gwaith o lunio pasbortau a rhai o'r pethau i edrych amdanynt wrth drin y dogfennau hyn.' Roedd yr holl rai a fu'n bresennol yn gwerthfawrogi'r elfennau rhyngweithiol, yr ystod o ddogfennau a gyflwynwyd i'w harchwilio, a darparu rhestr wirio i gyfeirio ati yn y dyfodol.

Sesiwn briffio Mewnfudo

Mae rheolau fisa a mewnfudo, sy'n berthnasol i fyfyrwyr rhyngwladol, yn newid yn gyson. Bydd y sesiwn briffio hwn yn esbonio sut i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol, a pham bod rhaid wrth rai o weithdrefnau'r brifysgol. Bydd y cwrs yn esbonio sut mae rheolau mewnfudo yn effeithio ar fyfyrwyr a staff. Un o'r elfennau ymarferol yw sicrhau bod y brifysgol a myfyrwyr rhyngwladol yn cyflawni rhwymedigaethau a chyfrifoldebau cyfreithiol yr UKVI.  Bydd y cwrs hwn yn tynnu sylw ar yr heriau ac yn rhoi cyngor ar y gefnogaeth sydd ar gael, yn ogystal â'r gofynion fisa a roddir ar fyfyrwyr, cyfrifoldebau adrodd staff, a rhwymedigaethau'r brifysgol i'r UKVI.

Manteision y cwrs

  • Cael trosolwg o'r amrywiaeth o fyfyrwyr rhyngwladol.
  • Cael trosolwg ar reolau a gofynion yr UKVI sy'n berthnasol i'r myfyrwyr a'r brifysgol.
  • Cael dealltwriaeth o rwymedigaethau staff o ran adrodd a chyfrifoldebau fisa/mewnfudo.
  • Gwybod at bwy i gyfeirio eich myfyriwr, a lle y gellir cael rhagor o wybodaeth.

Sylwadau:

Roedd y rhai a fu'n bresennol o'r farn 'bod y wybodaeth gefndir a'r darlun mawr yn arbennig o ddefnyddiol', ynghyd â'r cyfle i gael trafodaeth ryngweithiol. Mae staff hefyd yn dysgu llawer, o 'bwysigrwydd gwneud nodiadau'n gywir ar FyMangor', i gyfrifoldeb staff ynghylch cyflogi myfyrwyr, 'cymhlethdod rheolaeth myfyrwyr rhyngwladol', a 'difrifoldeb y goblygiadau a achosir gan fyfyrwyr nad ydynt yn cydymffurfio â'r rheolau'.

Cysylltu

Arweiniad i'r Ddyletswydd Prevent

Wedi'i ganslo.

Dydd Mercher

01/07/2020

10.30am - 12pm

Ystafell seminar Cymru

Trefn Cwynion Myfyrwyr    

Wedi'i ganslo.

Dydd Mercher

01/07/2020

3.30pm - 4.30pm

Cledwyn 3

Diogelu Data

Wedi'i ganslo.

Dydd Mawrth

07/07/2020

2.30pm - 4pm

Ystafell seminar Cymru

Trefn Cwynion Myfyrwyr  Dydd Mercher 07/10/2020 2pm-3pm Cledwyn 3

Arweiniad i'r Ddyletswydd Prevent

Ar Blackboard.

Dydd Mercher 14/10/2020 9.30am-11am Cledwyn 3

Gweithdy Ymwybyddiaeth o Ddogfennau

Wedi'i ganslo.

Dydd Mawrth 20/10/2020 9.30am-11.30am Cledwyn 3

Diogelu Data

Ar Blackboard.

Dydd Mercher 21/10/2020 2.30pm-4pm Cledwyn 3

UKVI sesiynau briffio

Drwy Teams.

Dydd Mawrth 17/11/2020 10am-11.30am Cledwyn 3
Cyflwyniad i Ddiogelu Dydd Mercher 18/11/2020 2.30pm-4pm Cledwyn 3
Diogelu Data Dydd Mercher 20/01/2021 2.30pm-4pm Cledwyn 3
Arweiniad i'r Ddyletswydd Prevent Dydd Iau 04/02/2021 9.30am-11am Cledwyn 3
UKVI sesiynau briffio Dydd Mercher 10/02/2021 10am-11.30am Cledwyn 3
Trefn Cwynion Myfyrwyr  Dydd Mercher 24/02/2021 2pm-3pm Cledwyn 3
Cyflwyniad i Ddiogelu Dydd Mawrth 16/03/2021 9.30am-11am Cledwyn 3
Arweiniad i'r Ddyletswydd Prevent Dydd Mercher 05/05/2021 9.30am-11am Cledwyn 3
Diogelu Data Dydd Mawrth 06/07/2021 11.30am-1pm Ystafell seminar Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am y dyddiadau, ac i archebu lle mewn sesiwn hyfforddi, cysylltwch â Jenny Amphaeris yn y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio: j.amphaeris@bangor.ac.uk.