Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cydymffurfio â Deddfwriaeth Diogelu Defnyddwyr

Amlygwyd pwysigrwydd deddfwriaeth diogelu defnyddwyr mewn prifysgolion yn dilyn eglurhad o'r gyfraith gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) yn 2015, pan wnaeth y CMA gynhyrchu canllawiau addysg uwch penodol i'r sector. Mae’r Canllawiau yn gyflwyniad defnyddiol i’r gyfraith yn y maes yma, ac yn cynnig cyngor cydymffurfio i Brifysgolion ym maes diogelu defnyddwyr.

Cadarnhaodd yr eglurhad hwn bod prifysgolion wrth ddarparu gwasanaeth addysgol yn gweithredu at ddibenion cysylltiedig â'u masnach, busnes neu broffesiwn, a’u bod yn cael eu hadnabod fel "masnachwr", "gwerthwr", neu gyflenwr" dan ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr. 

Bydd israddedigion yn gweithredu at ddibenion y tu allan i'w masnach, busnes neu broffesiwn, ac o'r herwydd maent yn "ddefnyddwyr" dan y ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr. 

Ymhellach mae deddfwriaeth diogelu defnyddwyr yn gymwys i ddarparu gwasanaethau eraill i fyfyrwyr gan brifysgol (e.e. llety, cyllido ac unrhyw gefnogaeth).  

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd gofynion deddfwriaeth diogelu defnyddwyr yn adeiladu ar ymrwymiad Prifysgol Bangor i drin myfyrwyr yn deg. Fodd bynnag, mae canllawiau'r CMA wedi amlygu pwysigrwydd ymdrechion ledled y brifysgol i sicrhau bod gwybodaeth i fyfyrwyr yn amserol ac yn gywir:

  • gwybodaeth agored, glir, dryloyw a chywir sy'n caniatáu i fyfyrwyr wneud dewisiadau gwybodus ynghylch lle i astudio
  • telerau ac amodau teg a chytbwys sy'n darparu perthynas glir gytundebol rhwng myfyriwr a'u prifysgol
  • prosesau cadarn, hygyrch a chlir i ddelio â chwynion sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddal prifysgolion i gyfrif

Mae'r brifysgol wedi ymateb i ofynion deddfwriaeth diogelu defnyddwyr drwy gyflawni gwaith i sicrhau bod ei darpar fyfyrwyr a'i myfyrwyr presennol yn derbyn gwybodaeth glir, diamwys a theg i'w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor.  

Mae gwaith yn parhau i gael ei gyflawni, wrth i brosesau newydd gael eu gweithredu, a gwneir newidiadau i fonitro a gwella'n barhaus ddarparu gwasanaethau ar draws y brifysgol. 

I gael mwy o wybodaeth am y ffordd mae'r brifysgol yn ymateb i ofynion deddfwriaeth diogelu defnyddwyr, cysylltwch â'r Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio, gwenan.hine@bangor.ac.uk / estyniad 2413.

Dogfen ganllaw i staff