Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diogelu Data

Yn ystod 2018 newidiodd y gyfraith mewn perthynas â diogelu data. Mae gweithredu’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), a Deddf Diogelu Data newydd 2018 wedi newid y ffordd y mae Prifysgol Bangor yn casglu, defnyddio a storio gwybodaeth bersonol am unigolion (data personol). Maer Brifysgol wedi newid ei phrosesau er mwyn rhoi ystyriaeth i’r newidiadau hyn, ac mae polisïau a gweithdrefnau allweddol wedi cael eu diweddaru.  

Swyddog Diogelu Data Prifysgol Bangor yw Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio

Mae Polisi Diogelu Data’r Brifysgol, sy’n esbonio sut mae’r Brifysgol yn rheoli’r gwaith o ddiogelu data, ar gael yma:

Mae ein Hysbysiadau Preifatrwydd, sy’n rhoi rhagor o fanylion ar sut mae’r Brifysgol yn defnyddio data personol, i’w cael yma:

Yma gellir dod o hyd i wybodaeth bellach, sy’n rhoi manylion am sut y gall unigolyn gael mynediad at ei ddata personol:

Os ydych yn amau bod rhywbeth wedi digwydd a allai effeithio ar ddiogelwch data, ac os oes data personol wedi cael ei golli, ei ddwyn neu ei beryglu mae’n rhaid i chi ddilyn y camau sydd wedi eu nodi yn y Gweithdrefnau cyn gynted â phosib:

Isod ceir manylion polisïau eraill sydd hefyd yn rhoi arweiniad ar faterion yn ymwneud â diogelu data a diogelwch data:

Os oes angen hyfforddiant arnoch ar y Ddeddf Diogelu Data newydd / y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â Jenny Amphaeris yn y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio (j.amphaeris@bangor.ac.uk)