Cynllun Cyhoeddi Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Mae Prifysgol Bangor wedi mabwysiadu Cynllun Cyhoeddi Model y Comisiynydd Gwybodaeth a geir yma.

Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i sicrhau bod y dosbarthiadau gwybodaeth canlynol ar gael i'r cyhoedd. Fe ddewch o hyd i'r rhan fwyaf o'r wybodaeth hon ar ein gwefan trwy ddilyn y cysylltiadau o dan y disgrifiadau dosbarth perthnasol.

 • Pwy ydym ni a’r hyn yr ydym yn ei wneud 
 • Yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario. 
 • Beth yw ein blaenoriaethau a sut yr ydym yn dod ymlaen
 • Sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau
 • Ein polisïau a'n gweithdrefnau 
 • Rhestrau a chofrestri
 • Y gwasanaethau a gynigir gennym

Mae gwybodaeth bellach am bob dosbarth ar gael yn Nogfen Ddiffinio'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer prifysgolion a sefydliadau addysg uwch eraill.

Hefyd mae’r brifysgol wedi darparu Arweiniad i Wybodaeth sy'n rhoi rhagor o fanylion am y wybodaeth sydd ar gael yn arferol o dan bob dosbarth, sut mae modd mynd at y wybodaeth honno, a lle bo'n briodol, unrhyw dâl a godir.

Gwybodaeth sydd wedi ei heithrio

Ni fydd y dosbarthiadau gwybodaeth uchod yn cynnwys fel rheol: -

 • Gwybodaeth y gwaherddir ei datgelu o dan y gyfraith neu sydd wedi ei heithrio o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu yr ystyrir fel arall ei bod wedi ei gwarchod rhag ei datgelu;
 • Gwybodaeth ar ffurf ddrafft;
 • Gwybodaeth nad yw ar gael yn rhwydd oherwydd ei bod mewn ffeiliau sydd wedi eu cadw mewn archifau neu sydd yn anodd mynd ati am resymau tebyg. 
 • Gwybodaeth mewn Fformatau eraill

Bydd y brifysgol yn cyhoeddi gwybodaeth yn y Gymraeg yn unol â'i Chynllun Iaith Gymraeg

Hefyd bydd y brifysgol yn darparu gwybodaeth mewn ffurfiau a fformatau eraill yn unol â gofynion Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995. Os bydd arnoch angen unrhyw wybodaeth mewn fformat amgen cysylltwch â Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio.

Ffioedd

Mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth yng nghynllun cyhoeddi'r brifysgol ar gael am ddim ar ein gwefan Mewn achosion lle mae'n anymarferol darparu gwybodaeth dros y we, mae'r brifysgol yn cadw'r hawl i godi ffioedd i dalu am lungopïo, postio a phecynnu.

Hawlfraint

Mae'r rhan fwyaf o'r cyhoeddiadau a restrir yng nghynllun cyhoeddi'r brifysgol o dan hawlfraint Prifysgol Bangor.  Gall atgynhyrchu deunydd a ddarparwyd trwy'r cynllun cyhoeddi neu mewn ymateb i gais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth heb i'r brifysgol (neu ddeiliaid yr hawlfraint) ddatgan caniatâd dorri hawlfraint.

Gwybodaeth nad yw wedi ei chyhoeddi o dan y cynllun hwn

Er mwyn gofyn am wybodaeth arall nad yw wedi ei chyhoeddi o dan y cynllun hwn cysylltwch â Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio. Ystyrir darparu'r wybodaeth hon yn unol â darpariaethau'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a'r Ddeddf Diogelu Data.

Cysylltwch â:

Gwenan Hine

Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio
Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio
Prifysgol Bangor University
Ffordd y Coleg, Bangor
Gwynedd LL57 2DG

info-compliance@bangor.ac.uk