Gwybodaeth i Reolwyr

Pwrpas y tudalennau yma yw cyfeirio rheolwyr tuag at wybodaeth bywsig megis crynodebau o bolisïau, rhoi gwybod i chi am gyrsiau sydd wedi eu cynllunio ar eich cyfer a chynnig arweiniad ar sut i gyflawni dyletswyddau sy'n berthnasol i'ch swydd.

Rôl y rheolwr mewn perthynas â:

Gwybodaeth am:

Cyfnod Prawf

Dylai'r rheolwr sicrhau bod yr aelod staff yn derbyn yr holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer ei swydd: gwybodaeth am y Brifysgol, gwybodaeth am bolisïau perthnasol a gwybodaeth am ei d/ddyletswyddau. Dylai'r rheolwr hefyd wneud yn siwr ei fod ef/hi yn arolygu perfformiad yr aelod staff yn ofalus a bod y broses 'brawf' (probation) yn cael ei chynnal ar ddiwedd y chwe mis cyntaf. Er mwyn gweld ffurflenni'r cyfnod prawf, cliciwch yma.

Trefn Gwneud Cwynion a Disgyblu

Mae trefn wneud cwynion wahanol ar gyfer Staff Ategol a Staff Academaidd ac Academaidd-Gysylltiedig. Os yn bosib, dylai cwynion gael eu datrys ar lefel ysgol neu adran a gall rheolwyr gysylltu â'r adran Adnoddau Dynol am arweiniad. Fodd bynnag, os yw'r mater yn fwy difrifol, dylai rheolwyr gysylltu ag Adnoddau Dynol er mwyn cael cyngor ar sut i weithredu.