Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llawlyfr Staff

Nod y llawlyfr hwn yw cyfeirio aelodau staff at y wybodaeth maent yn gofyn amdani amlaf.


Beth yw hanes Prifysgol Bangor?

Mae gan Brifysgol Bangor, a sefydlwyd ym 1884, draddodiad hir o ragoriaeth academaidd, a phwyslais mawr ar brofiad y myfyrwyr. Am wybodaeth am hanes y brifysgol, cliciwch yma.

Ble gaf wybodaeth am strategaeth, llywodraethu a strwythur?

Cliciwch ycyswllt am ragor o wybodaeth.

Sut gaf wybodaeth am bolis�au a gweithdrefnau AD?

Mae gan yr adran Adnoddau Dynol gasgliad o bolis�au sydd ar gael ary dudalen we hon.

Ble gaf wybodaeth am oriau gwaith a gwyliau blynyddol?

Cewch wybodaeth am oriau gwaith a hawl i wyliau blynyddol yma.

Ble gaf wybodaeth am gyflog, pensiynau a chostau?

Cyhoeddir graddfeydd cyflog y brifysgol ar y we dudalen this hon.

Mae gwybodaeth am bensiynau ar gael yma.

Mae gwybodaeth am gostau, gan gynnwys costau teithio a chynhaliaeth, ar gael yma.

Ble gaf wybodaeth am gyfleoedd datblygu i staff?

Cewch wybodaeth am gyfleoedd datblygu sy'n berthnasol i'ch swydd, y mathau o hyfforddiant a datblygiad y mae'r brifysgol yn eu cynnig a gwybodaeth am y Cynllun Adolygu Datblygu Perfformiad ar y wefan datblygu staff.

Ble gaf wybodaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth?

Nod Prifysgol Bangor yw darparu amgylchedd sy�n parchu ac yn gwerthfawrogi cyfraniad cadarnhaol ei holl aelodau, fel y gallant wireddu eu posibiliadau�n llawn a chael budd a mwynhad o'u cyfraniad at fywyd y brifysgol. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan datblygu staff.

Beth mae'r brifysgol yn ei wneud i gefnogi aelodau staff gyda theuluoedd?

Mae gan y brifysgol gyfres o bolis�au sydd wedi eu cynllunio i gefnogi aelodau staff gyda theuluoedd. Mae'r manylion ar gael yma.

Ceir hefyd meithrinfa ar y safle (Tir na n-Og). Mae'r feithrinfa yn agored i bawb, yn cynnwys holl fyfyrwyr a staff y brifysgol a'r cyhoedd.

Sut caf wybodaeth am iechyd a diogelwch yn y gwaith?

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan iechyd a diogelwch.

Ble gaf gymorth i ddelio � straen bywyd a gwaith, trafferthion teuluol, pryderon ariannol, problemau perthynas, a phryderon eraill?

Mae gennym raglen cymorth i weithwyr (Care First). Mae Care First yn cyflogi cwnselwyr ac arbenigwyr gwybodaeth � chymwysterau proffesiynol, sydd � phrofiad o helpu pobl i ddelio � phob math o broblemau ymarferol ac emosiynol fel lles, problemau teuluol, problemau perthynas, rheoli dyledion, problemau yn y gwaith, a llawer mwy. Mae ar gael i aelodau staff a'u teuluoedd ac mae'n anelu at gael effaith gadarnhaol ar eu lles.

Mae'r brifysgol hefyd yn elwa o fod ag ymarferydd iechyd galwedigaethol ar y safle.

Mae gen i ddiddordeb yn y cynllun beicio i'r gwaith, sut mae cael gwybod mwy?

Edrychwch ar ein tudalennau cynllun beicio i'r gwaith am ragor o wybodaeth.

Pa fuddion eraill sydd ar gael i staff?

Mae crynodeb o'r buddion sydd ar gael i staff ar gael yma.

Cewch wybodaeth manylach yma (mynediad i aelodau staff yn unig).

Pa gyfleusterau a chymdeithasau sydd ar gael i staff?

  • Cyfleusterau chwaraeon
  • Corws y brifysgol - mae croeso i fyfyrwyr a staff o bob rhan o'r brifysgol ymuno � chorws y brifysgol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch � Bethan Brown yn yr Ysgol Cerddoriaeth (2181, b.w.brown@bangor.ac.uk) - i gael mwy o wybodaeth cliciwch yma.
  • Cerddorfa symffoni�r brifysgol - os hoffech ymuno �r gerddorfa, cysylltwch � Bethan Brown yn yr Ysgol Cerddoriaeth (2181, b.w.brown@bangor.ac.uk) - i gael mwy o wybodaeth cliciwch yma.
  • Grwp adar - mae'r grwp adar yn cyfarfod bob dydd Mercher, 7.30 y.p. yn ystod y tymor yn Ystafell 101, Y Ganolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg. Mae'r grwp yn agored i staff, myfyrwyr a'r cyhoedd ac yn cynnal amrywiaeth ragorol o ddarlithoedd yn ogystal � theithiau maes a gynhelir ar benwythnosau.
  • Cyrsiau Cymraeg am ddim ddim - mae'r brifysgol yn cynnig cyfle i aelodau staff ddysgu Cymraeg yn rhad ac am ddim. Cynhelir amrywiaeth o gyrsiau - i gael mwy o wybodaeth cliciwch yma.
  • Cyfleoedd i astudio'n rhan-amser - mae'r brifysgol yn cynnig llawer o gyfleoedd i staff barhau �'u haddysg yn rhad ac am ddim neu am ffioedd is yn yr Ysgol Addysg. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.
  • Cerdyn llyfrgell i staff - cewch wybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael yn llyfrgelloedd y brifysgol yma

Ble gaf wybodaeth am undebau llafur?

Mae'r brifysgol yn cydnabod tair undeb lafur:

Pa wybodaeth sydd ar gael am faterion yn ymwneud � chydymffurfio cyfreithiol?

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan llywodraethu a chydymffurfio.