Troseddau Casineb

Beth yw Digwyddiadau Casineb?

Mae digwyddiadau casineb a throseddau casineb yn weithredoedd o drais neu elyniaeth sy’n cael eu cyfeirio at bobl oherwydd pwy ydyn nhw neu pwy mae rhywun yn meddwl ydyn nhw.

Er enghraifft, byddai cael eich cam-drin yn eiriol gan rywun ar y stryd oherwydd eich bod chi’n anabl, neu oherwydd bod rhywun yn meddwl eich bod yn hoyw, yn ddigwyddiad casineb.

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn diffinio digwyddiad casineb fel rhywbeth y mae’r dioddefwr yn credu a gafodd ei ysgogi gan elyniaeth neu ragfarn yn seiliedig ar:

  • Anabledd
  • Hil
  • Crefydd
  • Hunaniaeth Drawsrywiol
  • Cyfeiriadedd Rhywiol

Gall unrhyw un ddioddef digwyddiad casineb. Er enghraifft, os ydych chi’n cael eich targedu oherwydd bod rhywun yn meddwl eich bod yn hoyw, er nad ydych chi, mae’n dal i gael ei ystyried fel digwyddiad casineb.

Beth yw Trosedd Casineb?

Pan mae digwyddiad casineb yn troi’n drosedd, yna bydd yn drosedd casineb. Gall unrhyw drosedd droi’n drosedd casineb os caiff ei chyflawni oherwydd gelyniaeth neu ragfarn yn seiliedig ar y 5 pwynt a nodir uchod. Pan fydd trosedd wedi’i dosbarthu fel trosedd casineb, gall y barnwr osod dedfryd lymach o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003.