Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rydym yn Croesawu Cymunedau Ffydd

Crefydd a Chred

Yn y Deyrnas Unedig y cymunedau ffydd mwyaf yw rhai Cristnogaeth, Islam, Hindwiaeth, Bwdistiaeth, Iddewiaeth a Siciaeth.  Mae yna lawer o bobl eraill hefyd sy'n arddel crefyddau eraill neu sy'n seciwlar, yn anffyddwyr, yn amheuwyr neu'n ddyneiddwyr.

Mae Prifysgol Bangor yn mawrygu'r amrywiaeth a welir ymysg ein myfyrwyr ac mae'n croesawu pob crefydd a ffydd a geir yn ein cymuned gynhwysol.  Mae yna gyfleoedd gwych i chi gyfarfod â phobl sydd â'r un daliadau â chi a'n nod yw hyrwyddo perthynas dda rhwng aelodau o wahanol grefyddau a grwpiau ffydd ac, fel cymuned aml-ffydd, rydym yn awyddus i annog dealltwriaeth o wahanol grefyddau.

Mae gennym Ystafell Dawel sydd ar gael yn ystod oriau dysgu i unigolion ei defnyddio i weddïo’n dawel ac i fyfyrio. Ceir hefyd ystafell gyfarfod sydd ar gael i grwpiau ei harchebu i gynnal gweithgareddau sy'n gysylltiedig â ffydd. Gellir gwneud ymholiadau ac archebu trwy anfon neges e-bost at ffydd@bangor.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a'r ystafelloedd sydd ar gael, ewch i wefan Darpariaeth Ffydd y Gwasanaethau Myfyrwyr.

Yma ym Mangor rydym yn croesawu unigolion o unrhyw gefndir a ffydd i'n cymuned ac rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo awyrgylch ddiogel a chefnogol lle na cheir unrhyw wahaniaethu.  Mae hyn wedi'i gynnwys yn ein polisi Polisi Aflonyddu Myfyrwyr . Ewch i'n gwe-dudalen 'Beth os byddaf yn profi neu'n dyst i aflonyddu?' am ragor o wybodaeth.